Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

Приета с ПМС № 223 от 07.10.2003 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2003г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за извършване на продажби от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", наричана по-нататък "агенцията", на освободени държавни резерви и военновременни запаси.

Чл. 2. (1) Продажбата на суровини, материали и стоки от държавни резерви и военновременни запаси се извършва чрез:
1. търгове, организирани и провеждани от агенцията, при условията и по реда на наредбата;
2. стоковите борси и тържищата.
(2) Начинът на продажба се определя със заповед на председателя на агенцията в съответствие с разпоредбите на наредбата.
(3) Министерският съвет може да определи с разпореждане реда за извършване на продажба и условията на конкретна сделка при кризисна ситуация, положение на война, военно или извънредно положение.


Чл. 3. (1) В заповедта за провеждане на търг се посочват:
1. видът на търга;
2. наименованията и количествата на суровините, материалите и стоките, които ще се продават;
3. началната тръжна цена и стъпката на наддаване, когато такива се обявяват;
4. размерът и начинът на плащане на цената за получаване на тръжната документация, както и мястото, откъдето тя може да се закупи;
5. необходимите документи за участие в търга, както и срокът и мястото за подаването им;
6. документ за внесена гаранция за участие в размер не по-малък от 1 на сто от оферираната цена;
7. мястото, денят и часът за разглеждане и оценяване на предложенията;
8. изискванията, свързани със Закона за защита на класифицираната информация;
9. други тръжни условия.
(2) Тръжната документация представлява комплект от документи, разработени от агенцията, който съдържа:
1. заповедта за провеждане на търга;
2. условията за провеждане на търга и необходимите документи, критериите, при които се извършва оценката на предложенията, както и основанията, на които кандидатът не се допуска до класиране;
3. пълно описание на предмета на търга;
4. проект на договор.
(3) Тръжната документация се получава срещу заплащане на цена, определена в размер, съответстващ на разходите на агенцията по подготовката на документацията и провеждането на търга.
(4) Заповедта за провеждане на търга се обявява поне в един централен ежедневник, в официалната интернет страница на агенцията и на мястото за обяви в агенцията.
(5) Обявлението се прави не по-късно от 10 дни преди деня, определен за провеждане на тръжната процедура.
(6) Документите по тръжната процедура се подават и съхраняват в деловодството на агенцията.
(7) След изтичането на срока за подаване на документите председателят на агенцията назначава комисия за провеждане на търга, като определя председателя, секретаря и членовете й.
(8) Комисията за провеждане на търг се състои от 5 до 7 членове, от които задължително поне един правоспособен юрист и един икономист с висше образование. При необходимост членовете на комисията трябва да отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(9) Комисията завършва своята работа с изготвянето на протокол, който се подписва от всичките й членове и се утвърждава от председателя на агенцията. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола заедно с писмени мотиви към него.
(10) След приключването на търга цялата документация по него се предава за съхраняване в деловодството.


Чл. 4. В търговете за продажба на освободени държавни резерви и военновременни запаси могат да участват всички български и чуждестранни физически и юридически лица.


Чл. 5. При затруднена реализация или по целесъобразност се допуска продажба на освободени държавни резерви и военновременни запаси с разсрочено плащане до 6 месеца.

Глава втора.
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Раздел I.
Търгове с тайно наддаване


Чл. 6. На един търг могат да се предлагат и повече от един вид суровина, материал или стока при обявена начална цена и стъпка на движение.


Чл. 7. (1) Кандидатите за участие в търг с тайно наддаване подават следните документи:
1. писмено предложение (оферта);
2. документ за внесена гаранция за участие;
3. удостоверение за актуално съдебно състояние;
4. удостоверение за първоначална данъчна регистрация;
5. регистрация по БУЛСТАТ;
6. нотариално заверено пълномощно, ако търговецът се представя от упълномощено лице;
7. разрешение или лицензия, когато сделката или лицата, които я извършват, подлежат на регистрация или на лицензиране;
8. други документи, предвидени в тръжните условия.
(2) Документите се поставят в запечатан непрозрачен плик и се подават в деловодството на агенцията.
(3) Предложението (офертата) се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис "Предложение", и след това се поставя в плика по ал. 2.
(4) В тръжните условия може да се предвиди предложенията да се представят и на дискета.
(5) Документите се подават лично от търговеца, а ако е юридическо лице - от лицата, които го представляват, или от нотариално упълномощено лице.


Чл. 8. Не се допуска до класиране участник, който:
1. не представи в определения срок необходимите документи;
2. предложи цена по-ниска от първоначално обявената.


Чл. 9. При явяване на търга на един кандидат комисията решава дали да го допусне до класиране съгласно критериите, заложени в тръжната документация.


Чл. 10. (1) Комисията класира кандидатите по най-високата предложена цена и по другите критерии, заложени в тръжната документация.
(2) Комисията съставя протокол за своята работа, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на кандидатите, чиито предложения са допуснати до разглеждане и оценяване;
3. списък на кандидатите, които не са допуснати до участие в търга, и причините за това;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;
5. класираните кандидати съгласно тръжните условия.


Чл. 11. (1) Председателят на агенцията утвърждава протокола на комисията и обявява с решение кандидатите, класирани на първите 3 места, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията.
(2) Резултатите се обявяват на мястото за обяви в агенцията.
(3) Агенцията уведомява писмено кандидатите за резултатите от оценяването на предложенията им, както и за причините за евентуалното им недопускане до участие.
(4) В 7-дневен срок от датата на обявяването на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на Закона за административното производство срещу решението на председателя по ал. 1.
(5) С класирания на първо място кандидат се сключва договор в 3-дневен срок от датата на писменото му уведомяване.


Чл. 12. При предложена еднаква цена за суровина, материал или стока и недостатъчно количество за удовлетворяване на всички предложения разпределението на продадените количества се извършва съгласно критериите, условията и реда на тръжната документация.


Чл. 13. (1) След приключването на търга агенцията връща внесената гаранция за участие в търга на кандидатите, които не са спечелили.
(2) В случай че спечелилият кандидат не сключи договор в срока по чл. 11, ал. 5 или не изпълни задълженията си по сключения договор, внесената от него гаранция за участие в търга не се връща.


Чл. 14. (1) Ако включените в търга суровини, материали и стоки не се продадат, първоначалната цена се намалява с 20 на сто еднократно и до 10 на сто за всеки следващ търг.
(2) Суровините, материалите и стоките се предлагат за продажба на нов търг на определената начална цена.
(3) Непродадените суровини, материали и стоки на проведени не по-малко от 3 поредни търга, както и освободени държавни резерви и военновременни запаси по чл. 20 и 25 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси до провеждане на следващия търг могат да се продават директно от агенцията на цената, на която е сключен договор на последния търг, само на лица, които отговарят на изискванията за участие в търга и удовлетворяват всички критерии съгласно тръжната документация.
(4) За суровини, материали или стоки, които не могат да бъдат продадени от агенцията на цената от последния търг, се съставя списък, одобрен от председателя на агенцията, който се поставя на таблото за обяви и в официалната интернет страница на агенцията. Те се предлагат на първия по време появил се кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да ги закупи на договорени цени, но не по-ниски от цените, на които те биха били продадени като вторични суровини.
(5) Агенцията чрез своите териториални структури (дирекции, бази и складове) може да извършва продажби на подлежащи на реализация труднопродаваеми суровини, материали или стоки, както и на мостри по утвърден от председателя на агенцията ценоразпис.

Раздел II.
Търгове с явно наддаване


Чл. 15. Търг с явно наддаване се провежда, когато се продават най-много 3 вида стоки с балансова стойност на всяка стока поотделно над 1000 лв.


Чл. 16. Кандидатите за участие в търг с явно наддаване подават следните документи:
1. заявление за участие в търга;
2. документите по чл. 7, ал. 1, т. 2 - 7;
3. други документи, предвидени в тръжните условия.


Чл. 17. (1) Търгът се провежда на обявеното място, ден и час съгласно решението за провеждането му.
(2) Участник, който не представи необходимите документи, не се допуска до по-нататъшно участие в търга.
(3) Търгът се провежда, при условие че присъстват всички членове на комисията и са допуснати до участие най-малко двама кандидати.
(4) Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако и след този срок не се яви друг кандидат, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната цена и обявената стъпка.


Чл. 18. (1) На мястото, в деня и в часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която започва наддаването, и определената стъпка на наддаване, която не може да бъде по-малко от 1 на сто и повече от 10 на сто от началната цена.
(2) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната сума, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.
(3) Преди третото обявяване на последното предложение за цена се прави предупреждение, че тя е последна, и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява участника, спечелил търга, и предложената от него цена, след което търгът се закрива или се преминава към следващия вид стока.


Чл. 19. Комисията съставя протокол за своята работа, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на допуснатите до търга кандидати;
3. списък на кандидатите, недопуснати до търга;
4. кандидата, спечелил търга, и предложената от него цена, както и втория в класирането.


Чл. 20. (1) След утвърждаването на протокола от председателя на агенцията и не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията резултатите се обявяват на мястото за обяви в агенцията.
(2) В 7-дневен срок от датата на обявяването на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на Закона за административното производство срещу решението на председателя на агенцията.
(3) В 10-дневен срок от датата на обявяването на резултатите със спечелилия кандидат се сключва договор.
(4) Когато не се плати цената в срока по договора, гаранцията за участие в търга не се връща и възложителят служебно обявява за спечелил търга участника, предложил при наддаването следваща по размер цена, след което го поканва в срок до 10 работни дни да извърши плащането. Ако не внесе цената в определения срок, комисията отбелязва в тръжния протокол, че суровината, материалът или стоката не са продадени.


Чл. 21. За непродадени суровини, стоки и материали се прилага редът на чл. 14.

Раздел III.
Стокови борси и тържища


Чл. 22. (1) Продажби на държавни резерви и военновременни запаси чрез лицензирани стокови борси могат да се извършват, ако предмет на продажбите са еднородни и заместими движими вещи, индивидуализирани по вид или родово определени, допуснати до търговия на съответната стокова борса, при необходимост от срочна реализация на най-добра текуща пазарна цена.
(2) Вземането на решение за продажба чрез лицензирана стокова борса се основава най-малко на:
1. информация, предоставена от стоковите борси, за равнището и тенденциите на борсовите цени, търсенето и предлагането на конкретните видове стоки;
2. сравнителен анализ на данните по т. 1 и информация за цените, търсенето и предлагането на конкретните видове стоки на българския пазар и на представителните международни пазари.
(3) Продажбите на лицензирани стокови борси се извършват чрез поръчка, възложена от агенцията на член на стоковата борса въз основа на сключен с него договор за борсово представителство или на брокер на агенцията, ако тя е член на стоковата борса.


Чл. 23. В случай че поръчката за продажба на лицензирана стокова борса не бъде изпълнена на 3 поредни борсови сесии, председателят на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица имат право да продадат стоките по реда на чл. 14 на първия купувач, заявил пред агенцията искане за сключване на сделка по обявените условия.


Чл. 24. На стоково тържище се продават само налични хранителни продукти чрез поръчка, възложена от агенцията на търговец на тържището, въз основа на сключен с него договор.


Чл. 25. Сделките на стокови борси и тържища се сключват по реда и начина, определени в Закона за стоковите борси и тържищата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "труднопродаваеми суровини, материали и стоки" са суровини, материали и стоки, които са предлагани за продажба повече от 3 пъти и не е сключена сделка.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти