Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

В сила от 01.01.2004 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.90 от 10 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за:
1. промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един фонд в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
2. прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
3. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) прехвърляне на натрупаните средства от лични осигурителни вноски по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При или по повод промяна на участието и/или прехвърляне на средствата на осигурени лица при условията и по реда на тази наредба пенсионноосигурителните дружества, техни акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.

Раздел II.
Промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.) В случаите по чл. 171, ал. 1 и 3 и чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да промени участието си и да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната си партида от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 1 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Формулярите на заявления по ал. 1, наричани по-нататък "заявления за промяна на участие", се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване на заявлението съгласно приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Електронните формуляри на заявленията по ал. 1 и на сключваните във връзка с тях осигурителни договори се изготвят във формата и със съдържанието на образците на хартиен носител.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (електронно заявление).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.
(4) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине. Договорът влиза в сила от момента на прекратяване съгласно чл. 8, ал. 1 на осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено.
(6) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
(7) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в неработен ден.
(8) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(9) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.
(10) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление, актуална писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец съгласно приложение № 1а.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за промяна на участие се вписват в електронни регистри, каквито са длъжни да водят всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителното дружество води за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за промяна на участие, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Вписването на заявлението за промяна на участие в съответния регистър се извършва в срок до три работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие започват в първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.
(2) В срок три работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за промяна на участие, уведомява писмено дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
(3) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото заявление за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(4) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 3, дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в регистъра по чл. 4, ал. 2 и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник - писмено срещу подпис.
(5) Дружество, приело предадено му по ал. 2 заявление, може да се произнесе по него с отказ за разглеждане или за промяна на участие само на основанията, предвидени в чл. 6, ал. 1 и 2.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2:
1. вписва в регистрите на съответните фондове всички приети заявления за промяна на участие;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на всяко заявление за промяна на участие;
3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни дни от получаването му, като в протокола за съответните лица се отбелязват основанията за отказ или че за тях чрез Националния осигурителен институт са получени заявления по чл. 69б, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
(7) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с квалифициран електронен подпис.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на лице, осигурено в управляван от него фонд, когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.) не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 или 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
2. в срока и по реда на чл. 5, ал. 2 е получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на едно и също осигурено лице.
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за промяна на участие, когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.) в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл. 171, ал. 1 или 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) Когато лицето е служебно разпределено, при констатиране на несъответствия по ал. 2, т. 1 пенсионноосигурителното дружество изисква, преди да се произнесе, необходимата информация от Националната агенция за приходите и актуализира данните за лицето.
(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 5, ал. 6, т. 3.
(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да премине. Към възражението се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 - и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази, като прилага към всяко възражение и първия екземпляр на заявлението за промяна на участие.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество отменя отказа, като се произнася със съгласие за промяна на участието на осигуреното лице, или потвърждава отказа на същото основание.
(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението, го изпраща на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.
(10) При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.
(11) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.
(12) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете по чл. 7 - 9 включително.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице. Искането трябва да бъде получено в дружеството в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) До три дни от изтичането на срока по ал. 2 пенсионноосигурителните дружества обменят следната информация:
1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които тези лица са подали заявления за промяна на участие, за:
а) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) имената и ЕГН на лицата, за които е получено уведомление от Националната агенция за приходите, че са подали заявления за промяна на осигуряването по чл. 4б, ал. 1, съответно - чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
б) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) имената и ЕГН на лицата, за които са получени заявления по реда на чл. 69б, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване;
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за промяна на участие, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си за промяна на участие;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, които желаят да променят участието си.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) На първия работен ден след получаване на информацията по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявление за промяна на участие, изпраща уведомление, подписано с електронен подпис, до Националната агенция за приходите, съдържащо данни за лицето, определени в договора по чл. 159, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
(7) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) пенсионноосигурителното дружество е получило от Националната агенция за приходите уведомление за подадено от осигуреното лице заявление за промяна на осигуряването по чл. 4б, ал. 1, съответно - чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) пенсионноосигурителното дружество е получило чрез Националния осигурителен институт заявление по реда на чл. 69б, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато заявление по ал. 7, т. 4 бъде получено в пенсионноосигурителното дружество след датата на уведомяването по ал. 5, т. 1, буква "б", то уведомява не по-късно от датата по чл. 8, ал. 2 дружеството, в което лицето е подало заявлението си за промяна на участие, за неговите имена и ЕГН и за прекратяването на процедурата.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В случаите по ал. 7, т. 1 и 2 осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.
(10) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Уведомяването между пенсионноосигурителните дружества по ал. 5 и 8 се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена съгласно чл. 7, ал. 7, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което е осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне на средствата.
(2) Средствата по ал. 1 се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май - за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август - за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември - за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари - за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези дати.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по реда на чл. 193, ал. 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.)
5. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) отразяване на всички вноски в индивидуалната партида и на преведените за лицето средства по чл. 129, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване, постъпили по сметката на фонда, до датата на прехвърляне;
6. (зал. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества изпращат по електронен път с квалифициран електронен подпис на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, информация за техните индивидуални партиди.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества, прехвърлили средства, в срок 7 работни дни от деня на прехвърлянето, изпращат на всяко лице, чиито средства са прехвърлили извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Информацията и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) След получаване на уведомлението по чл. 7, ал. 6 Националната агенция за приходите превежда на датите по чл. 8, ал. 2 дължимите осигурителни вноски, включително за предишни периоди, по банковите сметки на фондовете, в които осигурените лица са преминали.


Чл. 10.(Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) Пенсионноосигурителните дружества са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор до 20-о число на месеците май, август, ноември и февруари справка по образец съгласно приложение № 2.
1. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет образците на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията по чл. 7, ал. 2, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.

Раздел III.
Прехвърляне на натрупани средства по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (Загл. изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 11. (1) В случаите по чл. 247, ал. 1 - 3 и чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да прехвърли натрупани средства от лични вноски по индивидуалната си партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 3 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средствата.
(2) Осигуреното лице може да прехвърли по реда на ал. 1 натрупаните средства за сметка на работодател, на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване или на друг осигурител, ако в осигурителния договор не е ограничено правото му за прехвърляне.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В случай на прехвърляне на средства от вноски на работодател и на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване в осигурителния договор или в допълнителното споразумение по чл. 13, ал. 2 се записва изрично характерът на прехвърлените средства и правата за разпореждане с тях.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В случаите по чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да прехвърли натрупаните средства от лични вноски по индивидуалната си партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 3а до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средствата.


Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Формулярите на заявления по чл. 11, ал. 1 и 4, наричани по-нататък "заявления за прехвърляне", се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване на заявлението съгласно приложение № 3, съответно приложение № 3а.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Заявленията за прехвърляне се подават и приемат при съответното прилагане на реда и начина, определени в чл. 3, ал. 1 - 4 и 6 - 10. При прехвърляне на средства на основание чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване към заявлението се прилагат и заверени от осигуреното лице копия от официални документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
(2) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване лицето подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средства, а в случай че вече е осигурено в този фонд по друг договор, сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение влиза в сила в деня, в който се прехвърлят средствата по чл. 18, ал. 2, при условие че процедурата за прехвърляне не е прекратена съгласно чл. 17, ал. 4.
(3) Писмената информация, която пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление, в съответствие с чл. 3, ал. 10, се изготвя за фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по образец съгласно приложение № 3б, а за фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми - по образец съгласно приложение № 3в.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Заявленията за прехвърляне се вписват в електронни регистри, каквито са длъжни да водят всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Пенсионноосигурителното дружество води за всеки от управляваните от него фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за прехвърляне, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
(2) Всяко заявление за прехвърляне се вписва в съответния регистър в срок до три работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице.


Чл. 15. (1) Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в други фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В срок 3 работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за прехвърляне, писмено уведомява дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В процедурата по прехвърляне разпоредбите на чл. 5, ал. 3 - 5 и ал. 7 се прилагат съответно.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) вписва в регистъра на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, всички приети заявления за прехвърляне;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства, в двата екземпляра на всяко заявление за прехвърляне;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) връща с приемо-предавателен протокол попълнените със съответните данни първи екземпляри на заявленията за прехвърляне на дружеството, от което ги е получило, в срок 7 работни дни от получаването им.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва прехвърляне на средствата на лице, осигурено в управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, когато:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1, 2 или 3 или на чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване или в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
2. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване - при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 - 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване;
3. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства;
4. към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка - в случаите по чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) в заявлението не е посочено наименованието на предприятието осигурител или във връзка с осигуряването по договора, сключен между него и дружеството, осигуреното лице не е внасяло лични вноски.
(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне на средства от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 15, ал. 4, т. 3.
(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да прехвърли средства. Към него се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне, както и всички писмени доказателства в подкрепа на възражението, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 или ал. 3, т. 1 - и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок от 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество отменя отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнася със съгласие за прехвърляне на средствата или го потвърждава на същото или на друго основание.
(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за прехвърляне. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало, и изпраща на лицето решението си с писмо с обратна разписка. При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите си конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.
(10) Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.
(11) Прехвърлянето на средствата на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете на чл. 17 и 18.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Лице, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице. Искането трябва да бъде получено в дружеството в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата.
(4) Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:
1. е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението по чл. 16, ал. 1 - 3;
2. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)
3. осигуреното лице оттегли подаденото заявление по реда на ал. 3.
(5) При прекратяване на процедурата по ал. 4 лицето може да подаде ново заявление за прехвърляне.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества обменят по електронен път с квалифициран електронен подпис информация, както следва:
1. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за прехвърляне, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си за прехвърляне;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, за които процедурата по прехвърляне не е прекратена.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне през съответния месец, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена съгласно чл. 17, ал. 4, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове.
(2) Средствата от индивидуалните партиди се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда до датата на прехвърлянето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества изпращат по електронен път с квалифициран електронен подпис информация за прехвърлените средства на всяко лице на дружествата, в чиито фондове те са прехвърлени.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества, прехвърлили средства, в срок седем работни дни от деня на прехвърлянето изпращат на всяко лице, чиито средства са прехвърлили, извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Информацията и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".
(8) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)

Чл. 19. (1) Пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор до 20-о число на всеки месец справка по образец съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.) Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет образците на заявленията за прехвърляне, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията по чл. 17, ал. 3, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.

Раздел IV.
Регистри


Чл. 20. (1) Пенсионноосигурителните дружества водят за всеки управляван от тях фонд за допълнително пенсионно осигуряване електронни регистри на заявленията за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства.
(2) Всеки регистър е разделен на следните подрегистри:
1. подрегистър на подадените до пенсионноосигурителното дружество заявления за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства;
2. подрегистър на получените от други пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства.
(3) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 1 на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съдържа следните данни:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) входящ номер и дата на получаване на заявлението;
2. трите имена на осигуреното лице, ЕГН, постоянен и настоящ адрес;
3. наименование на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който лицето е осигурено;
4. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) имената на служителя, приел заявлението, съответно имената и служебния номер на осигурителния посредник или на лицето, упълномощено от осигурителен посредник - юридическо лице;
5. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) дата на предаване на заявленията по чл. 5, ал. 2, съответно - дата на анулиране на заявлението по чл. 5, ал. 4;
6. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) дата на връщане на заявлението съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3 със запис за отказ за разглеждане на заявлението или за промяна на участието, ако е направен такъв, и основанието за него;
7. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) номер на осигурителния договор и дата на влизането му в сила, както и дата на уведомленията по чл. 7, ал. 5 и 8;
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) номер и дата на уведомлението до Националната агенция за приходите по чл. 7, ал. 6;
9. номер и дата на платежното нареждане и размер на средствата, които са преведени по сметката на фонда;
10. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) входящ номер и дата на подадено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление или за промяна на участие и номер, дата и диспозитив на решението по възражението;
11. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) номер и дата на искането за оттегляне на заявлението за промяна на участие;
12. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) дата на нотариалната заверка на заявлението по т. 1, съответно на искането по т. 11, както и данни за лицето, което е извършило нотариалната заверка (име, номер, район на действие и населено място);
13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) забележки по вписани обстоятелства.
(4) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 2 на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съдържа следните данни:
1. номер и дата на получаване на уведомлението по чл. 5, ал. 2;
2. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) входящ номер и дата на заявлението за промяна на участие и наименование на пенсионноосигурителното дружество, от което е получено;
3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;
4. разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, на основание на която се иска промяна на участието;
5. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) дата, на която е дадено съгласие или е направен отказ за разглеждане на заявлението или за промяна на участие, и основанието в случай на отказ;
6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) дата на връщане на заявлението по чл. 5, ал. 6, т. 3;
7. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) номер и дата на уведомленията по чл. 7, ал. 5 и 8;
8. номер и дата на платежното нареждане и размер на преведените средства;
9. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) входящ номер и дата на получено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление или за промяна на участие и номер, дата и диспозитив на решението по възражението;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) забележки по вписани обстоятелства.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 1 на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми съдържа следните данни:
1. входящ номер и дата на получаване на заявлението;
2. трите имена на осигуреното лице, ЕГН, постоянен и настоящ адрес;
3. наименование на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено;
4. имената на служителя, приел заявлението, съответно имената и служебния номер на осигурителния посредник или на лицето, упълномощено от осигурителен посредник - юридическо лице;
5. номер и дата на предаване на заявленията по чл. 15, ал. 2, съответно дата на анулиране на заявлението по чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 15, ал. 3;
6. дата на връщане на заявлението съгласно чл. 15, ал. 4, т. 3 със запис за отказ за разглеждане на заявлението или за прехвърляне на средства, ако е направен такъв, и основанието за него;
7. номер на осигурителния договор или допълнителното споразумение и дата на влизането му в сила - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, както и дата на уведомленията по чл. 17, ал. 6;
8. номер и дата на платежното нареждане и размер на средствата, които са преведени по сметката на фонда;
9. входящ номер и дата на подадено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства и номер, дата и диспозитив на решението по възражението;
10. номер и дата на искането за оттегляне на заявлението за прехвърляне;
11. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) дата на нотариалната заверка на заявлението по т. 1, съответно на искането по т. 10, както и данни за лицето, което е извършило нотариалната заверка (име, номер, район на действие и населено място);
12. забележки по вписани обстоятелства.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 2 на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми съдържа следните данни:
1. номер и дата на получаване на уведомлението по чл. 15, ал. 2;
2. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) входящ номер и дата на заявлението и наименование на пенсионноосигурителното дружество, от което е получено;
3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;
4. разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, на основание на която се иска прехвърлянето на средствата;
5. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) дата, на която е дадено съгласие или е направен отказ за разглеждане на заявлението или за прехвърляне на средства, и основанието в случай на отказ;
6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) дата на връщане на заявлението по чл. 15, ал. 4, т. 3;
7. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., зал. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) номер и дата на уведомлението по чл. 17, ал. 6;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) дата и номер на платежното нареждане и размер на преведените средства;
10. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) входящ номер и дата на получено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства и номер, дата и диспозитив на решението по възражението;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) забележки по вписани обстоятелства.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Електронните регистри се водят в съответствие с наредбата по чл. 123ж, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Изпълнителните директори на пенсионноосигурителните дружества определят с писмена заповед реда и начина за водене на електронните регистри и служителите, които извършват вписвания в тях, като се осигурява еднозначно идентифициране на служителя, извършил вписването.

Раздел V.
Прехвърляне на средства при принудително прекратяване или несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество (Нов - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.)


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) (1) Определените в раздел I - III ред и начин за прехвърляне на натрупаните средства от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд не се прилагат при принудително прекратяване или несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество.
(2) В случаите по ал. 1 в плановете на ликвидатора или на синдика и в плановете за преобразуване на всеки управляван фонд се определят условията и редът за прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и на пенсионерите в съответни фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества.

Раздел VI.
Задължения на пенсионноосигурителното дружество и службата за вътрешен контрол (Нов - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителното дружество упражнява контрол върху дейността на своите служители и осигурителни посредници за спазване на изискванията на тази наредба. Службата за вътрешен контрол на дружеството уведомява неговите управителни органи за всяко констатирано нарушение на наредбата.

Раздел VII.
Административнонаказателна отговорност (Нов - ДВ, бр. 9 от 2004 г., предишен раздел V - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., предишен раздел VI - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2004 г.) (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба се наказва съгласно чл. 351 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".
(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (зал. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
2. "Тримесечие" е всеки период от 1 януари до 31 март - първо тримесечие, от 1 април до 30 юни - второ тримесечие, от 1 юли до 30 септември - трето тримесечие, и от 1 октомври до 31 декември - четвърто тримесечие на всяка календарна година.
3. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.08.2005 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Процедурите по прехвърляне на средства по индивидуалната партида на осигурените лица от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се приключват при условията и по реда, предвидени в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Процедурата за промяна на участието на лице, подало заявление през четвъртото тримесечие на 2015 г., се прекратява, когато пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, получи чрез Националния осигурителен институт заявление по § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
(2) Процедурата за промяна на участието се прекратява, когато пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, получи чрез Националния осигурителен институт заявление по § 51, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.).
(3) В случаите на получено заявление по ал. 1 или 2 пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, вписва това обстоятелство в приемно-предавателния протокол по чл. 5, ал. 6, т. 3, съответно - уведомява пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявлението за промяна на участие, за неговите имена и ЕГН в срока по чл. 7, ал. 5 или при условията на чл. 7, ал. 8.


§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) (1) Процедурата за промяна на участието се прекратява, когато пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, получи чрез Националния осигурителен институт заявление по § 154, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 92 от 2017 г.).
(2) В случаите на получено заявление по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, вписва това обстоятелство в приемно-предавателния протокол по чл. 5, ал. 6, т. 3, съответно - уведомява пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявлението за промяна на участие, за неговите имена и ЕГН в срока по чл. 7, ал. 5 или при условията на чл. 7, ал. 8.

§ 3. (В сила 10.10.2003 г.) Пенсионноосигурителните дружества привеждат в тримесечен срок правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с изискванията на наредбата.


§ 4. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърждава предвидените в наредбата образци на документи, както и изискванията по чл. 21, ал. 1 в срок до 31 декември 2003 г.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) Наредбата се издава на основание чл. 171, ал. 5, чл. 247, ал. 4, чл. 331, ал. 5, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 03-Н от 24.IХ.2003 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г. с изключение на § 3, който влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 7. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2004 Г.)

§ 23. Пенсионноосигурителните дружества привеждат в шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с разпоредбите и.

§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2004 г. с изключение на § 2 и 8, които влизат в сила от 1.I.2005 г.

§ 25. Подадените до влизане в сила на тази наредба заявления за промяна на участие или за прехвърляне на средства се разглеждат по реда и начина, предвиден в нея, като за тях не се прилагат § 1, т. 1, създаденото с § 1, т. 3 трето изречение в ал. 3 на чл. 3, изискванията, въведени с § 1, т. 4 в ал. 4 на чл. 3 за прилагане към заявлението на документи или заверени копия от тях, и въведеното с § 17 минимално необходимо съдържание на пълномощно.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2005 Г.)

§ 14. Навсякъде в текста думите "приемно-предавателен" и "приемателно-предавателен" се заменят с "приемо-предавателен".

§ 21. Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в шестмесечен срок от влизането и в сила.

§ 22. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2005 г., с изключение на § 4, т. 1 и 2, § 10, т. 1 и 2 и § 15, които влизат в сила от 1 август 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.I.2006 г.

§ 4. До 30.VI.2006 г. пенсионноосигурителните дружества привеждат образците на заявления за промяна на участие в съответствие с § 2.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 34. (В сила от 11.10.2011 г.) Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в срок до 15 ноември 2011 г.

§ 35. Заявленията за промяна на участие или за прехвърляне на средства, подадени до 31 декември 2011 г., се разглеждат по реда, действащ до влизане в сила на тази наредба.

§ 36. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 34, който влиза в сила три дена след обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 20. Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в едномесечен срок от обнародването и в "Държавен вестник".

§ 21. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.

§ 22. Заявленията за промяна на участие, подадени през четвъртото тримесечие на 2015 г., и заявленията за прехвърляне, подадени през месец декември 2015 г., се разглеждат по реда на тази наредба.

§ 23. В случай че във връзка със заявления за промяна на участие, подадени през четвъртото тримесечие на 2015 г., погрешно са внесени такси за прехвърляне, те подлежат на възстановяване на съответните лица в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 8, ал. 2.

§ 24. (1) До 31 март 2016 г. могат да се използват и образците на заявления за промяна на участие съгласно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, действащо до влизане в сила на тази наредба, като т. 3 не се попълва и не се взема предвид при приемане на заявленията по чл. 5, ал. 3.
(2) До 31 януари 2016 г. могат да се използват и образците на заявления за прехвърляне съгласно приложение № 3 към чл. 11, ал. 1 и приложение № 3а към чл. 11, ал. 4, действащи до влизане в сила на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 2006 Г. ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.08.2016 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от 15 август 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2018 Г.)

§ 17. Заявленията за промяна на участие или за прехвърляне на средства, подадени до 31 март 2018 г., се разглеждат по реда, действащ до влизане в сила на тази наредба.

§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 април 2018 г., с изключение на § 2, т. 1 и 2, § 4, § 5 и § 10, които влизат в сила от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 62 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ ОТ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ДОКУМЕНТИТЕ И ДАННИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)

 

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ ДОКУМЕНТ С "ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА". ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.

 

КОД НА ФОНДА 000

Вх. № ________________

Дата: _________________

(попълва се от лицето, приело заявлението)

ДО___________________________________

______________________________________

(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда, в който лицето желае да премине)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида

в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Име______________________ Презиме ____________ Фамилия ___________________

ЕГН  0000000000, лична карта №  000000000,

издадена на ______________________ от ______________________________________,

или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):

_________________________________________________________________________

Постоянен адрес: Област __________________ Община: _________________ ПК 0000

Град (село) __________________________ ж.к. ________________________________

Улица: ______№ _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон ______

Настоящ адрес: Област ____________________ Община: ________________ ПК 0000

Град (село) __________________ ж.к. ________________________________________

Улица: ____ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _______

 

1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в

_____________________________________________________________________, управляван от

(наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)

__________________ _ ____________________________________________________,

 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

поради:

1.1. 0  наличие на условията по чл. 171, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;

1.2. 0  несъгласие с направените промени в правилника за организацията и дейността на

универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който участвам;

1.3. 0  несъгласие с направените промени в инвестиционната политика на универсалния

(професионалния) пенсионен фонд, в който участвам;

1.4. 0  преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда за

допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който съм осигурен.

2. Заявявам, че желая натрупаните средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в

_________________________________________________________________, управляван от

(наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)

___________________________________________________________________________________.

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

3. Не съм подавал(а) заявление за промяна на участие в друг универсален (професионален) пенсионен фонд.

 

4. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми

партида

4.1 0 по пощата с писмо с обратна разписка;

4.2 0 по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес ___________.

 

5. Получих документ с основна информация за осигурените лица.

6. Приложени копия от документи: __________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

                                                                                        Осигурено лице: ______________________
                                                                                                                             (подпис)

*Попълва се от осигурителен посредник (в т.ч. лице, упълномощено от посредник - юридическо лице) или от служител на дружеството, приел заявлението:

Име и фамилия _____________________________________________________________________

Служебен номер/длъжност ________________________         Подпис : _______________________

 

* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо пенсионния фонд, в който лицето желае да прекрати участието си.

КОД НА ФОНДА 000                   Вх. № ________________    Дата: __________________

0 Съгласие за промяна на участието

0 Отказ за промяна на участието, тъй като:

0 не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

0 не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване

0 не са изпълнени изискванията на чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване

0 получени са заявления за промяна на участие на същото осигурено лице от различни дружества

0 Отказ за разглеждане на заявлението, тъй като:

0 имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи

0 посоченото ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи

0 не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие

__________________________________________________________________________________

    (посочват се конкретните причини за отказа за промяна на участие / разглеждане на заявлението)

 

Дата: ________________                                                Подпис и печат: __________________

 

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване копие от заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството.

МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА ПО-ДОЛУ!

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

 

1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра - третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето участва, първият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето желае да премине.

2. Полето "настоящ адрес" се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.

3. В т. 1 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество. Основанието за прекратяване на участието се отбелязва със знак "Х".

4. В т. 2 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето желае да се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.

5. В т. 1.2 и т. 3 се подчертава съответният фонд (универсален или професионален) за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

6. В т. 4 със знак "Х" се посочва избраният от лицето начин за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.

7. В т. 6 се описват приложените към заявлението документи.


Приложение № 1а към чл. 3, ал. 10

(Ново - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

  

(лого на ПОД)

(наименование на ПОД)

(наименование на фонда)

 

 

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ... (наименование на ПОД)

Име, презиме, фамилия за ФЛ/Наименование и ЕИК за ЮЛ

Размер на участието в капитала

1.

 

... %

2.

 

... %

3.

 

... %

 

 (При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)

 

І. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
Вие имате право свободно да изберете в кой универсален, съответно професионален пенсионен фонд да се осигурявате и не сте длъжен да се съобразявате с препоръките на Вашия работодател, синдикални дейци или други лица.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за промяна на участие е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да се прехвърлите в друг ФДЗПО след изтичането на една година от започване на участието Ви във фонда, в който сте осигурен.
Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
- при несъгласие с извършени промени в правилника или инвестиционната политика на фонда, ако подадете заявление за промяна на участие в тримесечен срок от уведомлението за това, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба или се извършва промяна в седалището или адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество;
- при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където сте осигурен.
3. Подаване на заявлението и сключване на осигурителен договор
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете ("новото" дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление - сканирани) копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:
- при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство;
- при промяна на имената - удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за промяна на участие.
Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие се подписва и осигурителен договор с "новото" дружество. Осигурителното Ви правоотношение с дружеството, в чийто фонд сте осигурен ("старото" дружество), се прекратява и договорът Ви с "новото" дружество влиза в сила в деня на прехвърляне на средствата Ви по сметката на фонда, управляван от "новото" дружество.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението и от договора. При подаване на електронно заявление електронно копие от него и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството, ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
"Старото" дружество няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа (съответно - електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай "новото" дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно - по електронен път с електронен подпис).
"Старото" дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:
- нямате право на прехвърляне съгласно т. 2;
- е получило от две или повече пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на Вашето участие.
Извън това "старото" дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
- Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
- в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.
Отказът на "старото" дружество се изпраща до "новото" дружество, от което имате право да получите заверено (съответно - електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за промяна на участие
Заявлението Ви ще бъде разгледано след изтичането на календарното тримесечие, през което сте го подали, с оглед изискването фондовете да постигат минимална доходност, която се определя на тримесечие. В началото на месеца, следващ това тримесечие, проверете в "новото" дружество дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез "новото" дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН - и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. "Старото" дружество е длъжно да Ви изпрати решението си по подаденото от Вас възражение с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, възражението може да се подаде по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. В такъв случай към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а "старото" дружество ще Ви уведоми за решението си по електронен път.
6. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т. 9, като подадете в "новото" дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. Искането трябва да бъде не само подадено, но и получено в дружеството в посочения срок.
7. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението от страна на "старото" дружество или Вие сте оттеглили подаденото заявление, процедурата за промяна на участието Ви се прекратява и сключеният от Вас осигурителен договор не влиза в сила. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за промяна на участие.
Процедурата за промяна на участието Ви се прекратява и ако сте подали заявление за промяна на осигуряването Ви от ФДЗПО в държавното обществено осигуряване или в определените от закона случаи сте поискали прехвърляне в Националния осигурителен институт на средствата от индивидуалната Ви партида с цел отпускане или преизчисляване на пенсия от държавното обществено осигуряване.
8. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май - за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август - за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември - за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари - за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година, или на първите работни дни, следващи тези дати. В срок 7 работни дни след прехвърляне на, средствата "старото" дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
Пенсионноосигурителното дружество не може да събира такса за прехвърляне на средствата от индивидуалната Ви партида от един в друг пенсионен фонд.

ІІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
9. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
9.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели на фонда, определени в неговия правилник съгласно инвестиционната му политика.)
9.2. Инвестиционни ограничения съгласно инвестиционната политика на фонда

Инвестиционни инструменти

Инвестиционни ограничения на фонда
(% от активите)

1.

Дългови финансови инструменти

 

2.

Дялови финансови инструменти (акции, права и дялове)

 

3.

Банкови депозити

 

4.

Инвестиционни имоти

 


9.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителен или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето и.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
9.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето и.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www..... (посочва се линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за управлявания от него ФДЗПО.
10. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... (наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки:

Наименование на таксата/удръжката

Размер на таксата/удръжката

 

 

 

 

 

 

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)

 

11. Гаранции
Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да постигне минимална доходност при управление на активите на фонда, която може да бъде положителна или отрицателна. Следва да имате предвид, че предвиденият в закона механизъм за компенсиране на недостига до минималната доходност не Ви гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД

- на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);

- www..... (интернет страница на ПОД);

- от неговите осигурителни посредници и служители;

- от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).

Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.

 


В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да отнесете въпроса по Ваш избор до:

- ......................................... (наименование на ПОД)

- попечителския съвет на ............................................................... (наименование на фонда)

- секторната помирителна комисия или медиатор към Комисията за защита на потребителите (за да сезирате секторната помирителна комисия, е необходимо да сте се обърнали по същия въпрос първо към пенсионноосигурителното дружество)

- Комисията за финансов надзор

- съдаМоля, прочетете внимателно правилника на фонда, инвестиционната политика и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!

Този документ е изготвен на ...................... г.Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., предишно Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1, т. 1, изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)
 
СПРАВКА
за подадените заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства
За периода от: до:
Наименование Подадени Възражения за преразглеждане на Прекратени Влезли в Прехвърлени средства от
  на фонда, в заявления до отказ процедури сила други фондове (лв.)
  който лицата дружеството   на осн. чл. 7, договори  
  желаят да общо отказани от подадени до разгледани от ал. 7    
  прекратят   други дружеството дружествата,      
  участието си   дружества   произнесли се с отказ      
      на          
      основание          
      чл. 6, чл. 6,   отменени потвърдени      
      ал. 1 ал. 2   откази откази      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
.
..
...
...
...
ОБЩО:
 
Наименование Получени заявления Възражения за преразглеждане на Прекратени Влезли в Прехвърлени средства в други
  на фонда, в от други дружества отказ процедури сила фондове (лв.)
  който лицата общо отказани от получени разгледани от на осн. чл. 7, договори  
  желаят да   дружеството от други дружеството ал. 7    
  преминат   на дружества        
      основание          
      чл. 6, чл. 6,   отменени потвърдени      
      ал. 1 ал. 2   откази откази      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
.
ОБЩО:
 
В забележка се посочват:
- броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 - 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.
 
  Дата: ................................................  
  Изготвил: ........................................ Ръководител: ................................................
 

(име, фамилия и подпис)

(име, фамилия и подпис)Приложение № 2а към чл. 10, ал. 1, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.)


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., попр. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ ДОКУМЕНТ С "ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА". ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.

 

Вх. № _________________

Дата: _________________

(попълва се от лицето, приело заявлението )

ДО__________________________________________________

_____________________________________________________

(наименование на пенсионноосигурителното дружество, коетоуправлява фонда, в който лицето желае да прехвърли средствата си)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия _____________________________

ЕГН  0000000000, лична карта № 000000000,

издадена на __________________________________ от __________________________________________________,

или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):

__________________________________________________________________________________________________

Постоянен адрес: Област __________________________ Община: _________________________________ ПК 0000

Град (село) ___________________________________________ ж.к. _________________________________________

Улица: _________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон __________

Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: __________________________________ ПК 0000

Град (село) ___________________________________________ ж.к. _________________________________________

Улица: _________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон __________

1. Заявявам, че желая да прехвърля натрупани средства по индивидуалната ми партида в

_____________________________________________________________________________________, управляван от

(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)

______________________________________________________________________________________, както следва:

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.1. 0 Натрупани средства от лични вноски:

1.1.1. осигурителен договор № ___________________________

0 частично - _________________лв. или

 

0 цялата натрупана по договора сума

1.1.2. осигурителен договор № ___________________________

0 частично - _________________лв. или

 

0 цялата натрупана по договора сума

1.2. 0 Натрупани средства от вноски на работодател:

1.2.1. осигурителен договор № ___________________________

0 частично - _________________лв. или

 

0 цялата натрупана по договора сума

1.2.2. осигурителен договор № ___________________________

0 частично - _________________лв. или

 

0 цялата натрупана по договора сума

1.3. 0 Натрупани средства от вноски на друг осигурител:

1.3.1. осигурителен договор № ___________________________

0 частично - _________________лв. или

 

0 цялата натрупана по договора сума

1.3.2. осигурителен договор № ___________________________

0 частично - _________________лв. или

 

0 цялата натрупана по договора сума

1.4. 0 Всички натрупани по индивидуалната ми партида средства, с изключение на тези от вноски на работодател или друг осигурител, за които е предвидено ограничение за прехвърлянето им. Декларирам, че средствата по партидата ми са натрупани от: 0 лични вноски 0 вноски на работодател 0 вноски на друг осигурител

2. Заявявам, че желая да прехвърля посочените средства от индивидуалната ми партида в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване поради:

2.1. 0 възможността да прехвърля натрупани средства по индивидуалната ми партида в друг фонд (веднъж в рамките на календарната година);

2.2. 0 възможността да прехвърля натрупани средства от лични вноски по индивидуалната ми партида в друг фонд по партида на съпруга(та) ми или на друг мой роднина по права линия (веднъж в рамките на календарната година);

2.3. 0 несъгласие с направени промени в правилника за организацията и дейността на фонда, в който съм осигурен;

2.4. 0 несъгласие с направени промени в инвестиционната политика на фонда, в който съм осигурен;

2.5. 0 преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда, в който съм осигурен.

3. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в

_____________________________________________________________________________________, управляван от

(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)

___________________________________________________________________________________________________

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

4. В случаите по т. 2.2 желая средствата от индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в посочения в т. 3 фонд по индивидуална(и) партида(и) на следното лице/лица:

4.1. ___________________________________________________________________________________0000000000

(трите имена и ЕГН на съпруга(та) и/или на друг роднина по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърлени на това лице ________________________________________

4.2. _________________________________________________________________________________0000000000

(трите имена и ЕГН на съпруга(та) и/или на друг роднина по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърлени на това лице _______________________________________

Известно ми е, че в този случай ще ми бъде удържан данък по чл. 38, ал. 8, т. 4 ЗДДФЛ върху подлежащата на прехвърляне сума, с изкл. на тази част от нея, която съответства на частта от вноските, за които не съм ползвал данъчно облекчение по реда на чл. 19 ЗДДФЛ. За установяване на необлагаемата част от сумата следва да представя писмена декларация по чл. 65, ал. 8 ЗДДФЛ пред пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, от който се прехвърлят средствата ми.

5. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми партида

5.1 0 по пощата с писмо с обратна разписка;

5.2 0 по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес ____________________________.

6. Получих документ с основна информация за осигурените лица.

7. Приложени копия от документи: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Осигурено лице: ____________________

                                                                                                                                                                           (подпис)

* Попълва се от осигурителен посредник (в т.ч. лице, упълномощено от посредник - юридическо лице) или от служител на дружеството, приел заявлението:

Име и фамилия _______________________________________________________________________________________

Служебен номер/длъжност _______________________________                     Подпис : ____________________________

* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, от който лицето желае да прехвърли средства.

Вх. № ________________             Дата: __________________

0 Съгласие за прехвърляне на средствата

0 Отказ за прехвърляне на средствата, тъй като:

0 не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

0 не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

0 не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване

0 не са изпълнени изискванията на чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

0 в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

0 Отказ за разглеждане на заявлението, тъй като:

0 имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи

0 посоченият ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи

0 в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 - 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 КСО

0 в т. 1.1 - 1.3 от заявлението не е записан номерът на осигурителния договор, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства

0 не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка (в случаите по чл. 247, ал. 3 КСО)

_____________________________________________________________________________________________________

(посочват се конкретните причини за отказа за прехвърляне/разглеждане на заявлението)

Дата: ___________________                                                                              Подпис и печат: ______________________

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството.

МОЛЯ, НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА ПО-ДОЛУ!

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

 

1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра - третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето желае да прехвърли средствата си.

2. Полето "настоящ адрес" се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.

3. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.

3.1. Със знак "Х" се отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят - натрупани средства от лични вноски, от вноски на работодател или от вноски на друг осигурител.

3.2. Задължително се посочват и номерът на съответния осигурителен договор, и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупаните средства по даден осигурителен договор се прехвърлят в пълен размер, със знак "Х" се отбелязва "цялата натрупана по договора сума" и не се посочва размерът и.

3.3. В случай че лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не са налице ограничения за това, със знак "Х" се отбелязва т. 1.4, като задължително се посочва видът на вноските, от които са натрупани средствата, без да е необходимо да се записват номерата на договорите и точният размер на средствата.

4. В т. 2 със знак "Х" се отбелязва основанието за прехвърляне на средствата.

5. В т. 3 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.

6. В т. 5 със знак "Х" се посочва избраният от лицето начин за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.

7. Ако в т. 4 лицето е вписало повече от един роднина, то трябва да конкретизира каква част (сума) да бъде прехвърлена на всеки от тях.

8. В т. 7 се описват приложените към заявлението документи.

9. Ако мястото в определено поле не е достатъчно, за да се впише необходимата информация, към заявлението следва да се приложи допълнителна информация, което се описва в т. 7 като неразделна част от заявлението. Допълнителната информация, подобно на заявлението, трябва да бъде изготвена в три еднакви екземпляра, а също така да съдържа личните данни на осигуреното лице и номера и датата на заявлението, към което се прилага.Приложение № 3а към чл. 11, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)


ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТ С "ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА". ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.

 

 

 

Вх. № ____________

Дата: ____________

(попълва се от лицето, приело заявлението )

ДО___________________________________________________________

______________________________________________________________

(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда, в който лицето желае да прехвърли средствата си)

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

 

Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия ____________________________

ЕГН 0000000000, лична карта № 000000000,

издадена на ____________________________ от ________________________________________________________,

или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):

___________________________________________________________________________________________________

Постоянен адрес: Област ____________________________ Община: _________________________ ПК 0000

Град (село) ___________________________________________ ж.к. ________________________________________

Улица: _________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _________

Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: ____________________________ ПК 0000

Град (село) ___________________________________________ ж.к. ________________________________________

Улица: _________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _________

1. Заявявам, че желая поради прекратяване на правоотношението ми с предприятието осигурител да прехвърля на основание чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване натрупани средства от лични вноски по индивидуалната ми партида в

____________________________________________________________________________________, управляван от (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)

______________________________________________________________________________________, във връзка с

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

осигурителния договор, сключен от __________________________________________________________________

(посочва се наименованието на предприятието осигурител, във връзка с чийто договор са правени лични вноски)

0 частично - ____________________лв., или

0 цялата натрупана сума от лични вноски във връзка с този договор.

2. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в

_____________________________________________________________________________________, управляван от

(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)

__________________________________________________________________________________________________.

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

3. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми партида

3.1 0 по пощата с писмо с обратна разписка;

3.2 0 по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес _______________________.

4. Получих документ с основна информация за осигурените лица.

5. Приложени копия от документи: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                          Осигурено лице: _______________________

                                                                                                                                                                    (подпис)

 * Попълва се от осигурителен посредник (в т.ч. лице, упълномощено от посредник - юридическо лице) или от служител на дружеството, приел заявлението:

Име и фамилия ___________________________________________________________________________________

Служебен номер/длъжност _______________________________                Подпис : _________________________

* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, от който лицето желае да прехвърли средства

Вх. № ________________               Дата: __________________

0 Съгласие за прехвърляне на средствата

0 Отказ за прехвърляне на средствата, тъй като не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 4 от КСО

0 Отказ за разглеждане на заявлението за прехвърляне, тъй като:

  0 имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи

  0 посоченото ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи

  0 в т. 1 от заявлението не е посочено наименованието на предприятието осигурител, или във връзка с осигуряването по договора, сключен между него и дружеството, осигуреното лице не е внасяло лични вноски

________________________________________________________________________________________________

(посочват се конкретните причини за отказа за прехвърляне/разглеждане на заявлението)

Дата: ___________________                                                                 Подпис и печат: ______________________

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството.

МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА ПО-ДОЛУ!


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО


1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра - третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето желае да прехвърли средствата си.

2. Полето "настоящ адрес" се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.

3. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, в който лицето се осигурява. Задължително се посочват наименованието на предприятието осигурител, във връзка с чийто договор са правени лични вноски, и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че се прехвърлят всички натрупани средства от лични вноски по даден осигурителен договор, със знак "Х" се отбелязва "цялата натрупана сума от лични вноски във връзка с този договор" и не се посочва размерът и.

4. В т. 2 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.

5. В т. 3 със знак "Х" се посочва избраният от лицето начин за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.

6. В т. 5 се описват приложените към заявлението документи.Приложение № 3б към чл. 13, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

 

  

(лого на ПОД)

(наименование на ПОД)

(наименование на фонда)

 

 

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ...(наименование на ПОД)

Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ

Размер на участието в капитала

1.

 

... %

2.

 

... %

3.

 

... %

 

 (При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)

 

І. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ при прехвърляне от един в друг доброволен пенсионен фонд (ДПФ)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
Вие можете свободно да прехвърляте натрупаните по индивидуалната Ви партида средства от лични вноски, без да сте длъжни да се съобразявате с препоръките на трети лица, а средствата от вноски на работодател или друг осигурител - само ако те не са предвидили ограничение за прехвърлянето им. Ограниченията за прехвърляне, уговорени от работодател в договора с пенсионноосигурителното дружество (ПОД), не се прилагат, ако този договор или трудовото Ви правоотношение с работодателя са прекратени.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за прехвърляне е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да се прехвърлите в друг ДПФ не повече от веднъж в рамките на една календарна година.
Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
- при несъгласие с извършени промени в правилника или инвестиционната политика на фонда, ако подадете заявление за прехвърляне в тримесечен срок от уведомлението за това, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба или се извършва промяна в седалището или адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество;
- при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където сте осигурен.
Също така Вие имате право веднъж в рамките на 1 календарна година да прехвърлите натрупаните от лични вноски средства на Вашия съпруг или на Ваши роднини по права линия до втора степен.
3. Подаване на заявлението и сключване на осигурителен договор или допълнително споразумение
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете ("новото" дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление - сканирани) копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:
- при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство;
- при промяна на имената - удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за прехвърляне.
При прехвърляне на средства на Вашия съпруг или на Ваши роднини по права линия до втора степен е необходимо да приложите към заявлението собственоръчно заверени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне се подписва и осигурителен договор с "новото" дружество (съответно допълнително споразумение - при наличие на вече сключен друг договор за осигуряване в същия фонд). Договорът Ви (съответно допълнителното споразумение) с "новото" дружество влиза в сила в деня на прехвърляне на средствата Ви по сметката на фонда, управляван от "новото" дружество.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него и в осигурителния договор, съответно в допълнителното споразумение, определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението и от договора. При подаване на електронно заявление електронно копие от него и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството, ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
Дружеството, в чийто фонд сте осигурен ("старото" дружество), няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа (съответно - електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай "новото" дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно - по електронен път с електронен подпис).
"Старото" дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:
- нямате право на прехвърляне съгласно т. 2;
- в осигурителния договор на работодателя/другия осигурител, който Ви е осигурявал, е предвидено ограничение за прехвърляне на средствата, натрупани от техни вноски.
Извън това "старото" дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
- Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
- в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне;
- в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато желаете да прехвърлите всички натрупани по индивидуалната Ви партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства;
- при прехвърляне на средства на съпруг или роднини към заявлението не са приложени копия от документите, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
Отказът на "старото" дружество се изпраща до "новото" дружество, от което имате право да получите заверено (съответно - електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за прехвърляне
Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в друг ДПФ за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец. В началото на месеца, следващ месеца, през който сте подали заявлението, проверете в "новото" дружество дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез "новото" дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН - и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. "Старото" дружество е длъжно да Ви изпрати решението си по подаденото от Вас възражение с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, възражението може да се подаде по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. В такъв случай към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а "старото" дружество ще Ви уведоми за решението си по електронен път.
6. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т. 9, като подадете в "новото" дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. Искането трябва да бъде не само подадено, но и получено в дружеството в посочения срок.
7. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението от страна на "старото" дружество или сте оттеглили подаденото заявление, процедурата по прехвърлянето Ви се прекратява и сключеният от Вас осигурителен договор (допълнително споразумение) не влиза в сила. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за прехвърляне.
8. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата "старото" дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
Пенсионноосигурителното дружество не може да събира такса за прехвърляне на средствата от индивидуалната Ви партида от един в друг пенсионен фонд.

ІІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
9. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФ .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате право на следните осигурителни плащания:
- лична пожизнена пенсия за старост
- лична срочна пенсия за старост
- лична пожизнена пенсия за инвалидност
- лична срочна пенсия за инвалидност
- еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида
- наследствена пенсия на ... (посочват се категориите лица съобразно предвиденото в правилника на фонда)
- еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер
(Посочват се само продуктите, които дружеството предлага. При предлагане на различни видове продукти в рамките на посочените по-горе категории - напр. различни видове срочни пенсии - се посочват всички видове продукти.)
10. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
10.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели на фонда, определени в неговия правилник съгласно инвестиционната му политика.)
10.2. Инвестиционни ограничения съгласно инвестиционната политика на фонда

Инвестиционни инструменти

Инвестиционни ограничения на фонда

(% от активите)

1.

Дългови финансови инструменти

 

2.

Дялови финансови инструменти (акции, права и дялове)

 

3.

Банкови депозити

 

4.

Инвестиционни имоти

 


10.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителен или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето и.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
10.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето и.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www..... (посочва се линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за управлявания от него ДПФ.
11. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... (наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки:

Наименование на таксата/удръжката

Размер на таксата/удръжката

 

 

 

 

 

 

(посочват се изчерпателно всички такси и
удръжки съгласно правилника на фонда)

 

12. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.


Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:

- на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);

- www..... (интернет страница на ПОД);

- от неговите осигурителни посредници и служители;

- от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).

Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да отнесете въпроса по Ваш избор до:

- ................................................. (наименование на ПОД)

- консултативния съвет на ................................................ (наименование на фонда)

- секторната помирителна комисия или медиатор към Комисията за защита на потребителите (за да сезирате секторната помирителна комисия, е необходимо да сте се обърнали по същия въпрос първо към пенсионноосигурителното дружество)

- Комисията за финансов надзор

- съдаМоля, прочетете внимателно правилника на фонда, инвестиционната политика и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!

Този документ е изготвен на ...................... г.Приложение № 3в към чл. 13, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

 

  

(лого на ПОД)

(наименование на ПОД)

(наименование на фонда)

 

 

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ... (наименование на ПОД)

Име, презиме, фамилия за ФЛ/ наименование и ЕИК за ЮЛ

Размер на участието в капитала

1.

 

... %

2.

 

... %

3.

 

... %

 

 (При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН.)

 

І. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (ДПФПС)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
При прекратяване на правоотношението Ви с предприятието осигурител Вие имате право свободно да изберете в кой ДПФПС да прехвърлите средствата по индивидуалната Ви партида, натрупани от Вашите лични вноски, без да сте длъжни да се съобразявате с препоръките на когото и да било.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за прехвърляне е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да прехвърлите средствата, натрупани от Вашите лични вноски, при прекратяване на правоотношението Ви с предприятието осигурител, или част от тях, в друг ДПФПС, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
3. Подаване на заявлението за прехвърляне
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете ("новото" дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление - сканирани) копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:
- при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство;
- при промяна на имената - удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за прехвърляне.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението. При подаване на електронно заявление електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, ще бъде изпратено на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
Дружеството, в чийто фонд сте осигурен ("старото" дружество), няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа (съответно - електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай "новото" дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно - по електронен път с електронен подпис).
"Старото" дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато нямате право на прехвърляне съгласно т. 2.
Извън това "старото" дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
- Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
- в заявлението не е посочено наименованието на предприятието осигурител или във връзка с осигуряването по договора, сключен между него и дружеството, не сте правили лични вноски.
Отказът на "старото" дружество се изпраща до "новото" дружество, от което имате право да получите заверено (съответно - електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за прехвърляне
Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в друг ДПФПС за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец. В началото на месеца, следващ месеца, през който сте подали заявлението, проверете в "новото" дружество дали заявлението Ви е уважено от "старото" дружество, или по него е постановен отказ. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез "новото" дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН - и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. "Старото" дружество е длъжно да Ви изпрати решението си с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, възражението може да се подаде по електронен път, подписано с електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. В такъв случай към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а "старото" дружество ще Ви уведоми за решението си по електронен път.
6. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т. 9, като подадете в "новото" дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. Искането трябва да бъде не само подадено, но и получено в дружеството в посочения срок.
7. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението от страна на "старото" дружество, Вие сте оттеглили подаденото заявление или не сте платили в срок дължимата такса, процедурата по прехвърляне се прекратява. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за прехвърляне.
8. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата "старото" дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
Пенсионноосигурителното дружество не може да събира такса за прехвърляне на средствата от индивидуалната Ви партида от един в друг пенсионен фонд.

ІІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
9. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФПС .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате право на следните осигурителни плащания:
- лична срочна пенсия за старост
- еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида
- еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер
(При предлагане на различни видове продукти в рамките на посочените по-горе категории - напр. различни видове срочни пенсии - се посочват всички видове продукти.)
10. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
10.1. Инвестиционни цели на фонда
(Посочват се основните инвестиционни цели на фонда, определени в неговия правилник съгласно инвестиционната му политика.)
10.2. Инвестиционни ограничения съгласно инвестиционната политика на фонда

Инвестиционни инструменти

Инвестиционни ограничения на фонда

(% от активите)

1.

Дългови финансови инструменти

 

2.

Дялови финансови инструменти (акции, права и дялове)

 

3.

Банкови депозити

 

4.

Инвестиционни имоти

 


10.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителен или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето и.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
10.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето и.

Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www..... (посочва се линк към страницата).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 10-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, ПОД публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за управлявания от него ДПФПС.
11. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... (наименование на ПОД) събира следните такси и удръжки

Наименование на таксата/удръжката

Размер на таксата/удръжката

 

 

 

 

 

 

 

 

(посочват се изчерпателно всички такси и
удръжки съгласно правилника на фонда)

 

12. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД:

- на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);

- www..... (интернет страница на ПОД);

- от неговите осигурителни посредници и служители;

- от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).

Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.


В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да отнесете въпроса по Ваш избор до:

- .................................................. (наименование на ПОД)

- секторната помирителна комисия или медиатор към Комисията за защита на потребителите (за да сезирате секторната помирителна комисия, е необходимо да сте се обърнали по същия въпрос първо към пенсионноосигурителното дружество)

- Комисията за финансов надзор

- съда


Моля, прочетете внимателно правилника на фонда, инвестиционната политика и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!

Този документ е изготвен на ............... г.
Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонда за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)
 
СПРАВКА
за подадените заявления и прехвърлените средства от един в друг доброволен пенсионен фонд/доброволен пенсионен фонд по професионални схеми
   
За периода от: до:
   
Наименование на фонда, от който Подадени заявления до дружеството за периода Възражения за преразглеждане на отказ Прекратени процедури на осн. Влезли в сила договори и Брой лица, за които са Прехвърлени средства от
  лицата желаят да прехвърлят средства общо откази от други дружества на основание подадени до дружеството разгледани от дружествата, произнесли се с отказ чл. 17, ал. 4 допълнителни споразумения прехвърлени средства други фондове (лв.)
      чл. 16, ал. 1 чл. 16, ал. 2 или 3   отменени откази потвърдени откази        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
.
..
...
...
ОБЩО:
 
Наименование на фонда, в който Получени заявления от други дружества за периода Възражения за преразглеждане на отказ Прекратени процедури на осн. Влезли в сила договори и Брой лица, за които са Прехвърлени средства в
  лицата желаят да прехвърлят средства общо откази от дружеството на основание получени от други дружества разгледани от дружеството чл. 17, ал. 4 допълнителни споразумения прехвърлени средства други фондове (лв.)
      чл. 16, ал. 1 чл. 16, ал. 2 или 3   отменени откази потвърдени откази        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
.
..
...
...
ОБЩО:
 
В забележка се посочват:
- броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 - 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите и допълнителните споразумения, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.
Дата:
Изготвил: ............................................ Ръководител: ............................................
  (име, фамилия и подпис)   (име, фамилия и подпис)


Приложение № 5 към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

 

КОД НА ФОНДА

000

(попълва се за ФДЗПО)

 

ДО _______________________________________________

________________________________________________

(наименование на пенсионноосигурителното дружество, до което е било подадено заявление за промяна на участие, съответно заявление за прехвърляне)

Вх. № _____________________

Дата: _____________________

(попълва се от лицето, приело заявлението)

 

ИСКАНЕ

за оттегляне на заявление за промяна на участие/заявление за прехвърляне

Име ________________ презиме _____________________________ фамилия ______________________,

ЕГН/ЛН/ЛНЧ ___________ , лична карта/легитимационен документ на чужденец __________,

издаден(а) на __________________________ от ___________________________________________________

Постоянен адрес: област __________________, община ___________________________, ПК 0000,

град (село) ________________________________ , ж.к. _______________________________________________,

бул./ул.: ___________________________ , бл. _____ , вх. ____ , ет. ____ , ап. _____ , тел. _________

Настоящ адрес: област ________________________, община __________________________, ПК 0000,

град (село) ______________________________________ , ж.к. ___________________________________________,

бул./ул.: __________________________, бл. _____ , вх. _____ , ет. _____ , ап. _____ , тел. _________

На основание чл. 7, ал. 2/чл. 17, ал. 3 от Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (Наредба № 3), ОТТЕГЛЯМ заявление вх. № _________________________ от ________________________________ г. за промяна

 на участие/прехвърляне в _________________________________________________________________

(наименование на фонда за допълнително пенсионно  осигуряване)

и желая процедурата по промяна на участие (прехвърляне на средствата ми) да бъде прекратена.

 

Осигурено лице: ____________________________

 

(подпис)

 

* Попълва се от осигурителен посредник (в т.ч. лице, упълномощено от посредник - юридическо лице) или от служител на дружеството, приел искането:

Име и фамилия ____________________________________________________________________________________

Служебен номер/длъжност _________________________________           Подпис: __________________

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕТО

1. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, валиден към датата на извършване на електронното изявление.

2. Полето "настоящ адрес" се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.

3. При подаване на искането в офис на дружеството или чрез осигурителен посредник лицето, което го приема, попълва определените за него данни и незабавно дава на осигуреното лице входящ номер.

4. При подаване на искането следва да се има предвид времето, необходимо за получаването му в дружеството, тъй като ако бъде получено след 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата, то няма да бъде взето под внимание, предвид изискванията на Наредба № 3.  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти