Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМАТА ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМО КОЛИЧЕСТВО НА ЕРУКОВА КИСЕЛИНА В МАСЛАТА И МАЗНИНИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.90 от 10 Октомври 2003г., отм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г.


Отменена с § 6 от заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните - ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. максимално допустимото количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека, както и в храните, съдържащи добавени масла и мазнини с общо съдържание на мазнини над 5 на сто;
2. методите за определяне на съдържанието на ерукова киселина като процент от общото съдържание на мастни киселини в мазнините.

Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. масла, мазнини и смеси от тях, предназначени за консумация от човека;
2. храни, в които са добавени масла, мазнини и смеси от тях с общо съдържание на мазнини над 5 на сто.


Чл. 3. Допустимото съдържание на ерукова киселина в продуктите по чл. 2, изчислено като процент от общото съдържание на мастни киселини в мазнините, не трябва да надхвърля 2 на сто.


Чл. 4. Съдържанието на ерукова киселина в продуктите по чл. 2 като процент от общото съдържание на мастни киселини се определя съгласно методите, описани в БДС EN ISO 5508 и БДС EN ISO 5509.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Контролът по изпълнението на изискванията на наредбата се осъществява от органите на държавния санитарен контрол.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за храните и е съгласувана с министъра на земеделието и горите и министъра на икономиката.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти