Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ

Приета с ПМС № 206 от 17.09.2003 г.

Обн. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г.


Чл. 1. С наредбата се определя редът за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Чл. 2. (1) Таксите постъпват по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
(2) Заплащането на таксите се извършва по банков път по сметка на АЯР.
(3) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверено копие от платежния документ.
(4) Такси, внесени вследствие на допусната техническа грешка, подлежат на възстановяване от АЯР.


Чл. 3. (1) Таксите за разглеждане на заявление за издаване на разрешение или лицензия, за изменение на разрешение или лицензия, както и за продължаване на срока на разрешение или лицензия се заплащат от заявителя при подаване на съответното заявление.
(2) При подаване на заявление за издаване на повече от едно разрешение или на повече от една лицензия такса се дължи за разглеждане на всяко искане за разрешение или лицензия.
(3) Към заявлението по ал. 1 и 2 се прилага заверено копие от платежния документ.


Чл. 4. (1) Таксите за издаване на разрешение се заплащат от заявителя при издаване на съответното разрешение.
(2) Издаденото разрешение се връчва на титуляря или на негов законен представител след представяне на копие от документа за платена такса.


Чл. 5. (1) Първоначалната лицензионна такса се заплаща от лицензианта при издаване на съответната лицензия.
(2) Годишните лицензионни такси се заплащат от лицензианта, както следва:
1. при лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 1 ЗБИЯЕ - на 4 равни вноски, платими до 15-о число на първия месец от съответното 3-месечие на календарната година от срока на лицензията;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г.) при лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 7 и 9 от ЗБИЯЕ - на две равни вноски, платими до 15-о число на първия месец от съответното 6-месечие на календарната година от срока на лицензията.
(3) Годишната лицензионна такса за годината, през която е издадена лицензията, се заплаща пропорционално на времето от издаване на лицензията до края на съответната календарна година.
(4) Годишната лицензионна такса за последната година на лицензията, ако не съставлява пълна календарна година, се заплаща пропорционално на времето от началото на годината до края на срока на лицензията.
(5) Издадената лицензия се връчва на лицензианта или на негов законен представител след представяне на копие от документа за платена първоначална лицензионна такса.


Чл. 6. (1) Таксите по чл. 28, ал. 2, т. 4 и 5 ЗБИЯЕ се заплащат от лицензианта, съответно от титуляря на разрешението, при изменение на лицензията, съответно на разрешението, или при продължаване срока на лицензията, съответно на разрешението.
(2) Таксите по ал. 1 се плащат на две равни вноски, както следва:
1. при получаване на заповедта за изменение на лицензията, съответно на разрешението, или при продължаване срока на лицензията, съответно на разрешението;
2. до 3 месеца от получаване на заповедта по т. 1.


Чл. 7. (1) Таксите за полагане на изпит по чл. 66, ал. 2 ЗБИЯЕ пред квалификационна изпитна комисия, назначена от председателя на АЯР, се заплащат при подаване на молба за издаване на удостоверение за правоспособност, съответно при подаване на молба за следващо явяване на изпит.
(2) Таксата за издаване на удостоверение за правоспособност от председателя на АЯР се заплаща при издаване на удостоверението.
(3) Издаденото удостоверение се връчва на титуляря след представяне на копие от документа за платена такса по ал. 2.


Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г.) (1) Таксата за регистрация за дейности по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ се заплаща при подаване на заявление за регистрация за дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага заверено копие от платежен документ.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти