Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ОТ 2003 Г.

Приет с ПМС № 201 от 11.09.2003 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 19 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., отм. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г.


Отменен с § 1 от Постановление № 234 от 1 ноември 2018 г. за отменяне на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2003 г. - ДВ, бр. 92 от 6 ноември 2018 г., в сила от 01.11.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (ВВМУ "Н. Й. Вапцаров").

Чл. 2. Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" е държавно специализирано висше училище със седалище Варна и има свои знаме, печат и празник - 9 януари.


Чл. 3. Предметът на дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) обучение на курсанти за придобиване на висше образование от областта "Сигурност и отбрана" и от областта "Технически науки";
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) обучение на студенти за придобиване на висше образование;
3. обучение на докторанти;
4. обучение за повишаване на квалификацията;
5. извършване на научни и приложни изследвания;
6. дейности, свързани с отбраната на страната, които са му възложени от министъра на отбраната.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация и други документи, определени с наредба, приета от Министерския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Специфични названия на отделните образователно-квалификационни степени по различни специалности могат да се дават след утвърждаването им от министъра на образованието и науката.


Чл. 4.. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" осигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване мнението на обучаемите най-малко веднъж за учебната година в съответствие с Процедура за провеждане на анкети във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", приета от Академичния съвет.


Чл. 5. Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет.


Чл. 6. Общото ръководство на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществява от министъра на отбраната.

Глава втора.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 7. Структурата и щатът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се утвърждават от началника на Генералния щаб на Българската армия.


Чл. 8. Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" включва в структурата си основни и обслужващи звена.


Чл. 9. Командването на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се състои от началник на училището и заместници на началника.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Основни звена на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са факултетите, департаментите и колежите.


Чл. 11. При условията и по реда на Закона за висшето образование (ЗВО) във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се създават департаменти, институти и филиали. Съставът, структурата, органите за управление и дейността им се определят от правилници, приети от академичния съвет.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Обслужващите звена са: центровете, библиотеките, учебните бази, лабораториите и др. относително обособени структури.
(2) Структурата и функциите на обслужващите звена се определят с правилници, приети от академичния съвет.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Учебните центрове за професионална подготовка и квалификация са обслужващи звена, които организират и провеждат обучение на военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, необходимо за изпълнение на служебните им задължения.


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е обслужващо звено, което съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите от ВВМУ и осъществява посреднически функции между академичните среди и морския бизнес при провеждане на учебна плавателна практика, стаж и подходяща работа.


Чл. 13. (1) Органи за управление на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са общото събрание, академичният съвет и началникът.
(2) Общото събрание и академичният съвет се избират с мандат 4 години, който не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичането на мандата на органа.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Общото събрание на училището се състои от представители на: хабилитираните и нехабилитираните преподаватели на основен трудов договор; административния персонал; курсантите, студентите и докторантите от всички звена.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Хабилитираните лица са не по-малко от 70 на сто, а курсантите, студентите и докторантите - не по-малко от 15 на сто от състава на Общото събрание.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Общото събрание се състои от 45 членове, които се избират чрез явно гласуване на събрания на общностите по ал. 1, както следва:
1. за квотата на хабилитираните преподаватели - от събрания на всички хабилитирани преподаватели на основен трудов договор с училището;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) за квотата на нехабилитираните преподаватели - от събрание на всички нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор с училището;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) за квотата на обучаемите в училището от събрания на всички докторанти, курсанти и студенти;
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) за квотата на административния персонал - от събрание на административния персонал на трудов договор с училището.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Началникът на училището и заместниците му по право са членове на общото събрание от квотата на административния персонал.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Събранията по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се свикват по решение на академичния съвет.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) При предсрочно освобождаване на места се извършва частичен избор за попълване на освободените места в общото събрание.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Съставът на общото събрание се обявява със заповед на началника на училището.


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Общото събрание на училището се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател:
1. по искане на началника на училището;
2. по решение на академичния съвет;
3. по искане най-малко на една четвърт от списъчния му състав; искането се предявява пред председателя на общото събрание чрез връчване на списък с подписите и изразени мотиви за свикване на събранието и материалите, които ще бъдат обсъждани; председателят в двуседмичен срок след предявяване на искането организира провеждане на общо събрание.
(2) За свикване на общото събрание членовете му се уведомяват най-малко 7 дни преди заседанието, като им се съобщава проектът на дневен ред. Материалите по дневния ред се предоставят за ползване от членовете на общото събрание.
(3) Заседанията на общото събрание са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния състав на неговите членове. Ако редовно свиканото общо събрание няма кворум, то се свиква отново на същото място и по същия дневен ред не по-късно от 7 календарни дни след първоначално обявената дата.
(4) При определяне на кворума по ал. 3 от списъчния състав на общото събрание се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от списъчния състав на общото събрание.
(5) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове; изключение правят само приемането на проект на Правилник за устройството и дейността на училището и промените в него, за което се изисква мнозинство от списъчния състав на общото събрание.
(6) Заседанията на общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са открити за всички членове на академичната общност.
(7) Академичната общност включва членовете на академичния състав, курсантите, студентите, докторантите и специализантите.


Чл. 16. Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" има следните правомощия:
1. избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на общото събрание измежду хабилитираните си членове;
2. приема проект на Правилник за устройството и дейността на училището и по съответния ред го предлага за приемане от Министерския съвет;
3. определя числеността на академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. определя числеността на контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата му неговите председател, заместник-председател и членове;
5. обсъжда и приема годишния доклад на началника за състоянието на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) се представлява от неговия председател.


Чл. 17. (1) Академичният съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е орган за ръководство на учебната и научната дейност на училището, който:
1. прави предложения до министъра на отбраната за образователната и научната политика на училището;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на училището и годишен доклад с финансовите и натуралните показатели;
3. предлага на министъра на отбраната за назначаване и освобождаване от длъжност кадровите военнослужещи от академичния състав, избрани по реда на ЗВО и Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ);
4. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за сдружаване с висши училища и научни организации;
5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) определя кадровата политика на училището, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му;
6. присъжда почетното звание "доктор хонорис кауза";
7. избира извънредни професори и извънредни доценти;
8. приема правилници, правила и други документи, предвидени в правилника;
9. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) утвърждава система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в съответствие със ЗВО и осъществява контрол по нейното прилагане и усъвършенстване;
10. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за сключване на договори с потребители за подготовка и за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и приложни изследвания;
11. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации;
12. прави предложения до министъра на отбраната за обявяване на конкурси за заемане на научно-преподавателски длъжности при условия и по ред, определени в ЗНСНЗ;
13. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) ежегодно прави преглед на организационно-щатната структура на училището и прави предложения за създаването, преобразуването или закриването на факултети, департаменти, катедри, колежи, обслужващи звена и промяна на техния състав;
14. предлага проекти за квалификационни характеристики на специалностите от професионално направление "Военно дело";
15. прави предложения до министъра на отбраната за утвърждаване на учебните планове за специалностите от професионално направление "Военно дело";
16. прави предложения до министъра на отбраната за специалностите, формите и степените на обучение и за броя на приеманите курсанти;
17. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение, и ежегодно предлага на министъра на образованието и науката броя на приеманите студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" ЗВО;
18. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) приема Правилник за определяне на учебната заетост на академичния състав;
19. приема правилници за учебната, научната и издателската дейност и планове за изграждане на материално-техническата база;
20. взема решения за отправяне на искане за откриване на процедура за оценяване и акредитация;
21. ежегодно приема бюджет на училището и контролира изпълнението му;
22. в рамките на общия бюджет ежегодно определя бюджет на основните звена;
23. взема решение за продължаване на трудовите договори на хабилитираните лица в съответствие с § 11, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗВО;
24. по предложение на началника на училището избира заместник-началник на училището по учебната и/или научната част;
25. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове;
26. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) определя структурния състав на общото събрание и организацията за избор на неговите членове;
27. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) взема решения за сключване на договори или академични споразумения с други образователни институции за натрупване и трансфер на кредити съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕСТК);
28. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) избира членовете на съвета на настоятелите;
29. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) определя възнагражденията за проведените учебни часове на хоноруваните преподаватели;
30. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) ежегодно предлага на министъра на образованието и науката размера на таксите по чл. 9, ал. 3, т. 7 за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти.
(2) Предложенията на академичния съвет се правят по реда на подчинеността.
(3) Редът за работа, провеждане на заседания и избори от академичния съвет се определя с Правила за работата на академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 18. (1) Академичният съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се състои от 25 до 45 членове и включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор с училището, курсанти, студенти, докторанти и служители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Хабилитираните лица в академичния съвет са не по-малко от 70 на сто от неговия състав, а представителите на студентите и докторантите - 15 на сто от състава на академичния съвет.
(3) Само началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е по право член на академичния съвет и негов председател.
(4) Право да свиква академичния съвет има началникът на училището, както и не по-малко от една четвърт от членовете му, изявили писмено желание за това. Предлагащите заседанието на академичния съвет представят писмено и проект на дневен ред.
(5) За свикване на академичния съвет членовете се уведомяват с писмена покана не по-късно от 7 дни преди заседанието, като им се изпраща проектът на дневен ред и се предоставят материалите, които ще бъдат обсъждани.
(6) Заседанията на академичния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния състав на неговите членове. Той взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
(7) При определяне на кворума от списъчния състав на академичния съвет се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(8) На заседанията на академичния съвет при необходимост може да бъдат канени и други лица.
(9) За заседанията на академичния съвет се води протокол.
(10) Академичният съвет приема мандатна програма и годишен план за дейността си.
(11) При продължително отсъствие на началника на училището и невъзможност да се отложи заседанието академичният съвет се председателства от заместник-началника по учебната и/или научната част на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 19. Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на чл. 124 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на общото събрание.


Чл. 20. (1) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" упражнява правомощията на ректор по ЗВО.
(2) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е пряк началник на целия личен състав на училището.


Чл. 21. (1) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
1. представлява ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" пред всички органи и лица в страната и в чужбина;
2. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
3. по право е член на академичния съвет и е негов председател;
4. сключва и прекратява трудовите договори с гражданските лица от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
5. решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, преместването и освобождаването на курсантите от кадрова военна служба, с приемането, преместването и отписването или отстраняването на студентите, докторантите и специализантите съгласно ЗОВСРБ, ЗВО, правилника и другите действащи нормативни актове;
6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) подготвя и предлага за приемане от академичния съвет годишния отчет за резултатите от дейността на училището и годишния доклад с финансовите и натуралните показатели, както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението;
7. предлага на академичния съвет кандидатури на хабилитирани преподаватели за избор на заместник-началник по учебната и/или научната част;
8. при необходимост може да свиква колективните органи за управление на основните звена на училището;
9. разпорежда се с бюджета на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", контролира разработването му по източници и направления и го представя за приемане по установения ред;
10. организира провеждането на оперативно-тактическата подготовка на офицерите;
11. създава по своя преценка помощни консултативни органи, постоянни и временни комисии;
12. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) назначава за срок до три месеца на незаети изборни длъжности временно изпълняващи длъжностите;
13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) извършва преглед на системата за управление на качеството най-малко веднъж годишно.
(2) В дейността си началникът на училището се подпомага от съвет на началника (ректорски съвет).
(3) В съвета по ал. 2 освен началника на училището участват заместник-началниците на училището, началниците на факултети, юрисконсултът, главният счетоводител и представителят на студентския съвет.
(4) Решенията на съвета по ал. 2 в зависимост от предназначението, характера, обхвата и нормативното им основание се изпълняват пряко, чрез заповед на началника на училището или след обсъждане и потвърждаване от академичния съвет или общото събрание.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Заместник-началникът по административната и строевата част на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на чл. 124 ЗОВСРБ.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Заместник-началникът по административната и строевата част:
1. подпомага дейността на началника на училището и има право да го представлява в случаите, когато е упълномощен от него;
2. организира и носи отговорност за работата по административните и техническите въпроси в дейността на училището;
3. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)
4. участва в заседанията на академичния съвет с право на съвещателен глас, ако не е избран за негов член от общото събрание.


Чл. 24. (1) Заместник-началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" по учебната и/или научната част е хабилитирано лице. Той се избира и освобождава по реда на чл. 31 и 35 ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на чл. 124 ЗОВСРБ.
(2) Заместник-началникът по учебната и/или научната част упражнява правомощията на заместник-ректор по чл. 33 ЗВО.


Чл. 25. (1) Заместник-началникът по учебната и/или научната част има правомощия:
1. да организира, ръководи, координира и да носи отговорност за учебната и научната дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. да представлява началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", когато е упълномощен от него;
3. да участва в заседанията на академичния съвет с право на съвещателен глас, ако не е избран за негов член от общото събрание.
(2) Мандатът на заместник-началника по учебната и/или научната част се прекратява с мандата на академичния съвет.

Раздел II.
Факултет


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Факултетът е основно звено, обединяващо катедри за осигуряване обучението в едно или няколко професионални направления от една и съща област на висшето образование и разполага с не по-малко от 40-членен академичен състав на основен трудов договор, от който хабилитираните лица четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове.


Чл. 27. Органи за управление на факултета са: общото събрание на факултета, факултетният съвет и началникът (деканът) на факултета. Те имат мандат 4 години, който не се прекъсва при провеждане на частични избори.


Чл. 28. (1) Общото събрание на факултета се състои от всички членове на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал и на обучаемите във факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 70 на сто, а на обучаемите - най-малко 15 на сто от състава на общото събрание.
(2) Структурата и численият състав на общото събрание на факултета и редът за избиране на представителите по ал. 1 се определят от факултетния съвет, като:
1. представителите на докторантите, курсантите и студентите се избират от събрание на всички обучаеми във факултета, организирано от студентския съвет;
2. представителите на административния персонал - от събрание на всички служители, организирано от началника (декана) на факултета и ръководено от председател, избран от събранието.
(3) Списъчният състав на представителите на отделните категории се утвърждава от началника (декана) на факултета.
(4) В началото на всяка учебна година се извършва частичен избор за попълване на освободените места в общото събрание.


Чл. 29. (1) Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и негов заместник от хабилитираните си членове; началникът на факултета (деканът) и заместник-началниците на факултета (заместник-деканите) не могат да бъдат избирани за председател и заместник-председател на общото събрание на факултета;
2. избира с тайно гласуване хабилитирано лице за началник на факултета (декан на факултета);
3. определя числения състав на факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на началника (декана) на факултета за дейността на факултета и за неговото състояние;
5. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на факултета;
6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) се представлява от неговия председател.
(2) Общото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на факултетния съвет, по искане на началника (декана) на факултета или на една четвърт от списъчния му състав.
(3) Заседанията на общото събрание на факултета са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния състав на неговите членове.
(4) При определяне на кворума от списъчния състав на общото събрание се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(5) При промени в броя на членовете на общото събрание на факултета, водещи до нарушаване на определените квоти, преди следващото заседание се провеждат частични избори.
(6) Решенията на общото събрание на факултета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.


Чл. 30. (1) Факултетният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на факултета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Факултетният съвет се състои не по-малко от 25 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, курсанти, студенти и докторанти. Не по-малко от три четвърти от членовете на факултетния съвет са хабилитирани лица.
(3) Само началникът на факултета е член по право на факултетния съвет и негов председател.
(4) Факултетният съвет работи по утвърден от него план, като се свиква на заседания от председателя му най-малко два пъти на семестър.
(5) Редът за работа, за провеждане на заседания и избори от факултетния съвет се определя с Правила за работата на факултетния съвет.
(6) За свикване на факултетния съвет членовете се уведомяват с писмена покана не по-късно от 7 дни преди заседанието, като им се изпраща проектът на дневен ред и се предоставят материалите, които ще бъдат обсъждани.
(7) Заседанията на факултетния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния състав на неговите членове. Той взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
(8) При определяне на кворума от списъчния състав на факултетния съвет се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(9) На заседанията на факултетния съвет могат да присъстват заместник-началниците (заместник-деканите) на факултета и началниците на катедри, които не са негови членове. В този случай техният глас е съвещателен.
(10) На заседанията на факултетния съвет при необходимост могат да бъдат канени и други лица.
(11) За заседанията на факултетния съвет се води протокол.


Чл. 31. Факултетният съвет:
1. избира заместник-началници на факултета (заместник-декани) по предложение на началника на факултета (декана) с тайно гласуване;
2. утвърждава избора на началниците на катедри във факултета;
3. предлага на академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри и обслужващи звена към факултета;
б) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и специалности;
в) обявяване на конкурси за хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, извънредни професори и извънредни доценти;
г) заявки за редовни и задочни докторантури и други форми за повишаване квалификацията на академичния състав;
4. избира, повишава в научна длъжност и отнема научни звания на нехабилитираните членове на академичния състав по реда на ЗНСНЗ;
5. провежда избор за даване на научните звания "доцент" и "професор", ако има делегирани такива права;
6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на факултета в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 6 ЗВО и при необходимост ги предлага на началника на училището за вземане на решение;
7. приема учебни програми на изучаваните дисциплини от специалностите, за чието преподаване отговаря факултетът;
8. приема индивидуалните планове за обучение на студенти и специализанти;
9. приема индивидуалните планове за обучение на докторантите и избира научните им ръководители;
10. по предложение на катедрените съвети взема решение за възлагане на лекции на доктори - нехабилитирани лица, от състава на факултета;
11. прави предложения пред общото събрание на факултета или пред органите за управление на училището по въпроси, свързани с дейността и състоянието на факултета;
12. ежегодно одобрява и контролира разпределението на учебната заетост между членовете на академичния състав на факултета;
13. обсъжда, дава препоръки и взема решения по дейността на факултетните звена;
14. препоръчва за издаване научни трудове, учебници и учебни помагала;
15. обсъжда предложения за отправяне на искане за откриване на процедура за акредитиране на специалности;
16. взема решение по финансовите въпроси на факултета;
17. приема годишния отчет за дейността на факултета;
18. предлага на началника на училището преподаватели за освобождаване от длъжност по чл. 58, ал. 2 ЗВО;
19. взема и други решения, свързани с дейността на факултета;
20. прави предложение за продължаване на трудовите договори на хабилитираните преподаватели в съответствие със ЗВО.


Чл. 32. Началникът (деканът) на факултет е хабилитирано лице от състава на факултета. Той се избира и освобождава по реда на чл. 31 и 35 ЗВО, а когато е кадрови военнослужещ, се назначава и освобождава от длъжност и по реда на чл. 124 ЗОВСРБ.


Чл. 33. Началникът на факултета (деканът):
1. организира, ръководи, координира и носи отговорност за цялостната дейност на факултета и го представлява;
2. по право е член на факултетния съвет и е негов председател;
3. предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместник-декани;
4. осигурява изпълнението на взетите от факултетния съвет решения;
5. заверява семестрите;
6. прави предложение за записване, прекъсване, отстраняване и за прехвърляне на обучаеми в друга специалност или форма на обучение;
7. отговаря за провеждането, контрола и отчета на учебната дейност във факултета;
8. разрешава отсъствия на студенти от занятия и други мероприятия на факултета;
9. подготвя годишен отчет за дейността на факултета;
10. подписва дипломите за висше образование по специалностите на факултета;
11. дава съгласие за ползване на отпуск от членовете на академичния състав и административния персонал на факултета;
12. ръководи разработването на стратегия за развитие на факултета.


Чл. 34. (1) Заместник-началникът на факултета е хабилитирано лице. Той се избира и освобождава по реда на чл. 31 и 35 ЗВО, а когато е кадрови военнослужещ, се назначава и освобождава от длъжност и по реда на чл. 124 ЗОВСРБ.
(2) Заместник-началникът на факултета е пряко подчинен на началника на факултета и е пряк началник на целия личен състав на факултета. Той се ползва с правата на заместник-декан.
(3) Задълженията на заместник-началника на факултета се определят от факултетния съвет по предложение на началника на факултета.


Чл. 35. (1) В дейността си началникът на факултета (декана) се подпомага от декански съвет.
(2) В деканския съвет освен началника на факултета (декана) и заместник-началника (заместник-декана) участват и началниците (ръководителите) на катедри.

Раздел III.
Департамент (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Департаментът е основно звено на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за обучение по една или повече дисциплини, които не са специалност.
(2) Департамент се създава, преобразува или закрива с решение на академичния съвет. В него работят не по-малко от 14 души академичен състав на основен трудов договор в училището.


Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Органи на управление на департамента са:
1. общото събрание;
2. съветът на департамента;
3. директорът.


Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Директорът на департамента се избира и освобождава по реда на ЗВО. В случай че е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ.


Чл. 35г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Структурата на департамента, конституирането и функциите на неговите органи за управление се определят от правилника за дейността на департамента, приет от академичния съвет.

Раздел IV.
Колеж (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 35д. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Колежът е основно звено на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", което има академичен състав на основен трудов договор, който по всяка специалност провежда не по-малко от половината от аудиторните и практическите занятия. Хабилитираните лица на основен трудов договор четат за всяка специалност не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове.
(2) Органи за управление на колежа са общото събрание, съветът на колежа и неговият директор. Те се избират с мандат 4 години.
(3) Директорът е хабилитирано в съответната научна област лице.


Чл. 35е. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Общото събрание на колежа се свиква от неговия председател най-малко веднъж годишно по решение на съвета на колежа, по искане на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", на директора на колежа или на една четвърт от неговите членове.
(2) Членове на общото събрание са всички членове на академичния състав на основен трудов договор. Общото събрание включва и представители на административния персонал и на обучаемите по квоти, установени с решение на съвета на колежа.
(3) Общото събрание на колежа:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и заместник-председател на събранието от членовете на академичния състав на основен трудов договор;
2. избира с тайно гласуване директор от академичния състав на колежа на основен трудов договор;
3. определя числения състав на съвета на колежа и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на директора за дейността на колежа.
(4) Членовете на общото събрание от административния персонал и обучаемите се избират в рамките на определените квоти чрез явно гласуване на събрания на всички членове на тези общности в колежа.


Чл. 35ж. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Съветът на колежа се състои от 9 до 11 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал и на обучаемите. Квотите се определят от общото събрание, като членовете от академичния състав не могат да бъдат по-малко от две трети.
(2) Директорът на колежа по право е член на съвета и негов председател. Останалите му членове се избират от общото събрание с явно гласуване.
(3) Съветът на колежа:
1. предлага на академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване и закриване на катедри и обслужващи звена;
б) обявяване на конкурси за заемане на длъжности в катедрите;
в) проекти на учебни планове и програми;
г) проект за учебната заетост на академичния състав;
д) резултатите от атестирането на членовете на академичния състав;
2. предлага на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" лица за освобождаване или отзоваване от длъжност в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 3, 4, 6 и 7 ЗВО;
3. прави предложения пред началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" относно формирането и изпълнението на бюджета на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в частта му относно осигуряване дейността на колежа.


Чл. 35з. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Директорът на колежа се избира и освобождава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Неговият мандат приключва заедно с мандата на органа, който го е избрал.
(2) Директорът на колежа е пряко подчинен на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" по учебната и/или по научната част.
(3) Директорът на колежа е пряк началник на целия личен състав на колежа.


Чл. 35и. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Директорът на колежа:
1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на колежа;
2. организира и лично ръководи общо катедрените методически съвещания и занятия за обсъждане и уеднаквяване на методиката за провеждане на занятията;
3. организира и ръководи научната работа в колежа;
4. организира и ръководи поддържането, развитието и усъвършенстването на учебно-материалната база;
5. прави предложения пред съвета на колежа за планиране на бюджета и след неговото утвърждаване по установения ред организира и отчита изпълнението му.

Раздел V.
Катедра (Предишен раздел 3 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 36. (1) Катедрата е звено на факултет или департамент, което осъществява учебна и научноизследователска дейност по една или по група сродни дисциплини.
(2) Катедрата включва най-малко 7-членен академичен състав на основен трудов договор във висшето училище.


Чл. 37. Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и началникът (ръководителят) на катедрата.


Чл. 38. (1) Катедреният съвет се състои от членовете на академичния състав в катедрата, работещи на основен трудов договор.
(2) Заседанията на катедрения съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния състав на неговите членове. Той взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.
(3) При определяне на кворума от списъчния състав на катедрения съвет се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната.


Чл. 39. Катедреният съвет има следните правомощия:
1. избира с тайно гласуване началника (ръководителя) на катедрата;
2. обсъжда и предлага за приемане на факултетния съвет учебните програми на изучаваните дисциплини, за които отговаря катедрата;
3. разпределя учебната работа между академичния състав;
4. обсъжда и предлага включването в издателския план на училището на авторски учебници и учебни помагала на членове от катедрата;
5. провежда вътрешни защити на дисертации; по предложение на членове на катедрата обсъжда научни разработки;
6. прави предложения за обявяване на конкурси за хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, за привличане на извънредни професори, извънредни доценти и хонорувани преподаватели и за повишаване в длъжност;
7. прави предложения за продължаване на трудовите договори на хабилитирани преподаватели, навършили пенсионна възраст, като решенията се вземат с тайно гласуване;
8. обсъжда и приема атестационните оценки на членовете на катедрата с тайно гласуване;
9. обсъжда индивидуалните планове на докторанти и специализанти;
10. дава становища за дългосрочна специализация или време за творческо развитие;
11. приема годишния план и отчета за работата на катедрата.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Началникът (ръководителят) на катедра е лице, хабилитирано в съответното научно направление на катедрата, което се избира за срок четири години от катедрения съвет с тайно гласуване, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено. Длъжността се заема по основен трудов договор, сключен с началника на училището.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Началникът на катедра - кадрови военнослужещ, се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Началникът на катедра упражнява правомощията на ръководител на катедра по смисъла на чл. 26д, ал. 2 ЗВО.
(4) Началникът (ръководителят) на катедрата организира и ръководи цялостната дейност на катедрата:
1. председателства заседанията на катедрения съвет;
2. организира осигуряването с преподаватели на учебните дисциплини от направлението на катедрата и учебната практика;
3. контролира спазването на графика на учебния процес, разписанието за занятията и провеждането на семестриалните изпити;
4. контролира обучението на докторантите;
5. ръководи развитието на учебно-материалната база на катедрата;
6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) подготвя и представя за обсъждане от катедрения съвет годишния отчет на катедрата;
7. съгласува отпуските на целия състав на катедрата.

Раздел VI.
Мандатност на изборните длъжности (Предишен раздел 4 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 41. (1) Лицата, избирани на ръководните длъжности заместник-началник по учебната и/или научната част, началник на факултет (декан), директор на департамент и техните заместници, не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.
(2) Заместник-началници по учебната и/или научната част, началници на факултети (декани) и ръководители на звена (департаменти и катедри), както и членове на академичния съвет и на факултетните съвети на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се освобождават по тяхно желание или могат да бъдат отзовани преди изтичането на мандата с решение на избралия ги орган, прието с мнозинство от повече от половината членове от списъчния му състав.
(3) Мандатът на лицата по ал. 1 се прекратява предсрочно при навършване на 65-годишна възраст. Органът, който ги е избрал, провежда частичен избор в срок до два месеца.
(4) При предсрочно освобождаване за един мандат се счита времето, през което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от две години.


Чл. 42. Функционалните задължения на лицата по чл. 41 се изготвят от непосредствените им началници и се утвърждават от началника на училището.

Раздел VII.
Контролен съвет (Предишен раздел 5 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 43. (1) Орган за вътрешен контрол за дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е контролният съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове, от които един е представител на студентския съвет, а останалите са хабилитирани лица. Членовете на контролния съвет не могат да бъдат:
1. членовете на академичния съвет на училището;
2. заместник-началниците на училището, началниците на факултети и на други основни звена.
(3) Контролният съвет:
1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на училището и неговите основни звена;
2. докладва пред академичния съвет за резултатите от проверката в 30-дневен срок след избора;
3. изготвя становище по проекта на бюджет и по изпълнението му и го докладва пред академичния съвет и общото събрание;
4. участва в проверките по чл. 58а ЗВО;
5. докладва за своята дейност пред общото събрание най-малко веднъж годишно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от общото събрание на училището.

Раздел VIII.
Съвет на настоятелите (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се създава съвет на настоятелите.
(2) Съветът на настоятелите подпомага ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.
(3) Съветът на настоятелите се състои от 7 членове - дарители на училището, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на студентския съвет и на министъра на образованието и науката.
(4) Не могат да бъдат членове на съвета на настоятелите:
1. президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и техните заместници, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници, областни управители, заместник областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, и техните заместници;
2. членове на ръководни органи на политически партии и синдикални организации;
3. членове на академичния състав и административния персонал на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" с изключение на лицата, заемали длъжността началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(5) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от академичния съвет по предложение на началника на училището, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от студентския съвет.
(6) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.


Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Съветът на настоятелите дава становище по:
1. основни въпроси, свързани с развитието на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. проекта на мандатната програма;
3. проекта на бюджет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
4. проекти за приемане, изменение и допълнение на правилника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
5. проектите на предложенията по чл. 30, ал. 1, т. 4 и 12 от Закона за висшето образование за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване и за обучение;
6. годишния доклад за състоянието на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета;
7. предложения за учредяване на стипендии от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Съветът на настоятелите заседава най-малко веднъж на 3 месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква на заседание от председателя на съвета по негова инициатива, по искане на всеки от членовете или на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа.
(4) Членовете на съвета на настоятелите не получават възнаграждение за дейността си.


Чл. 43г. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Мандатът на Съвета на настоятелите е 4 години, като всеки член може да бъде избиран не повече от два мандата.

Глава трета.
АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


Чл. 44. (1) Длъжностите на научно-преподавателския състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са:
1. за хабилитирани преподаватели - доцент и професор;
2. за нехабилитирани преподаватели - асистент, старши асистент и главен асистент.
(2) Длъжностите на нехабилитирани лица, на които се възлага само преподавателска дейност за неспециалисти по чуждоезиково обучение и спорт, са преподавател и старши преподавател.
(3) Длъжностите "професор" и "доцент" се заемат от лица, които притежават съответното научно звание, дадено им при условията и по реда на ЗНСНЗ и правилника за прилагането му.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Длъжностите по чл. 44 се заемат с конкурс и избор при условията и по реда, уредени в ЗНСНЗ, правилника за прилагането му и в заповедта на министъра на отбраната за заемане на научни длъжности във военните училища на Въоръжените сили на Република България.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Решенията за обявяване на конкурси за заемане на длъжностите по чл. 44 се вземат от академичния съвет по предложения на съветите на основните звена.
(2) Конкурсите за хабилитирани преподаватели се обявяват в "Държавен вестник" най-малко 3 месеца преди крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса.
(3) Конкурсите за длъжностите по чл. 44, заемани от кадрови военнослужещи, се обявяват със заповед на министъра на отбраната.


Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 48. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" може да привлича при необходимост хонорувани преподаватели в съответствие с правила за привличане на хонорувани преподавателски кадри, приети от академичния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Кандидатите за хонорувани асистенти и преподаватели трябва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" или образователна и научна степен "доктор" в съответната научна област.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Изборът на хоноруваните асистенти и преподаватели се осъществява от съвета на основното звено след проведен конкурс.
(4) Редът за допускане на кандидатите, провеждането на изпита и изборът се осъществяват в съответствие с изискванията на ЗНСНЗ и правилника за прилагането му.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Привличането на хабилитирани лица от съответната научна област като хонорувани преподаватели се извършва без конкурс. Решение за привличането им взема съвета на основното звено по предложение на ръководителя на катедрата, за която има такава необходимост. Решението се взема с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета.
(6) Хоноруваните преподаватели се назначават от началника на училището за не повече от една учебна година. С тях се сключва договор.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) По предложение на съвета на основното звено началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да преназначава хоноруваните преподаватели.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) В случаите, които могат да доведат до отлагане на учебни занятия, съветът на основното звено може да възложи еднократно учебна работа на други лица в качеството им на хонорувани преподаватели за срок една учебна година. Тези лица трябва да отговарят на условията за участие в конкурс за нехабилитирани преподаватели.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) С решение на съвета на основното звено могат да се привличат за извършване на научно-преподавателска дейност учени и преподаватели от страната и от чужбина в качеството им на гост-преподаватели за определен срок.
(2) Привличането на гост-преподаватели се извършва без конкурс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Решение за покана на гост-преподавател се взема от съвета на основното звено с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Отношенията на гост-преподавателите с ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се уреждат със договор за не повече от една година. Срочният договор може да бъде подновяван по решение на съвета на основното звено.
(5) В договора с гост-преподавателите се определят обемът и съдържанието на учебната, научната и други дейности, за извършването на които са поканени в училището.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) За подпомагане на научноизследователска работа могат да се назначават експерти и специалисти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) С експертите и специалистите се сключват трудови договори.
(3) За специалисти се назначават лица с висше образование, като към названието на длъжността се добавя съответната област на специализация - "специалист по ...".
(4) Решение за назначаване на експерт и специалист се взема от факултетния съвет по предложение на началника (ръководителя) на катедра или декана на факултет с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета.
(5) Решенията на факултетните съвети по ал. 4 се утвърждават от академичния съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета.
(6) С експертите и специалистите се сключват срочни трудови договори в съответствие с изискванията на чл. 68, ал. 1 или 3 от Кодекса на труда.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Длъжностите по чл. 44, ал. 1 се заемат с трудов договор за неопределено време.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Длъжностите по чл. 44, ал. 2 се заемат по срочни трудови договори или по трудови договори за неопределено време.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Трудовите правоотношения между ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и гражданско лице, спечелило конкурс, възникват от деня на утвърждаването на избора, а за кадровите военнослужещи - в съответствие със заповедта за назначаване. В едномесечен срок от провеждането на избора началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" сключва трудов договор с гражданското лице.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Кадрови военнослужещи (хабилитирани и нехабилитирани преподаватели) след освобождаването им от кадрова военна служба могат да продължат да изпълняват научно-преподавателска дейност при наличието на свободен щат по съответната научна област.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Решение в случаите по ал. 1 се взема от съвета на основното звено и се утвърждава от Академичния съвет.
(3) Процедурата се урежда с правилника за подбор и оценка на академичния състав на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Хабилитирани преподаватели могат да бъдат привличани за научно-преподавателска дейност след възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, но за не повече от общо 3 години за професорите и 2 години за доцентите.
(2) Редът за привличане на лицата по ал. 1 е следният:
1. факултетният съвет взема решение по предложение на началника (ръководителя) на катедрата, за нуждите на която се привлича лицето;
2. решението на факултетния съвет се утвърждава от академичния съвет;
3. с лицата, отговарящи на условията по ал. 1, се сключва срочен трудов договор за една година, който може да се подновява.


Чл. 54. Членовете на академичния състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на училището; правото се отнася само за членовете на академичния състав по чл. 44, ал. 1 и 2;
2. да разработват и преподават учебното съдържание на своята дисциплина свободно в съответствие с изискванията на учебния план и учебната програма;
3. да провеждат научни изследвания и да публикуват резултатите от тях, като се спазват изискванията на Закона за класифицираната информация;
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да ползват базата и възможностите на училището за научното и професионалното си израстване;
5. да извършват научни изследвания и консултантски услуги, да провеждат курсове и други дейности, свързани с предмета на дейността им в училището, съгласно правилник за тези дейности, приет от академичния съвет, а за кадровите военнослужещи - при спазване ограниченията на чл. 205 ЗОВСРБ;
6. да ползват на всеки 7 години до една академична година за творческо развитие, в която се включват специализациите и участието им в курсове и други форми за повишаване на квалификацията с откъсване от работа с продължителност повече от 3 месеца; през това време не им се възлага учебна заетост, а решение за ползването на правото взема факултетният съвет; правото се отнася за членовете на научно-преподавателския състав по чл. 44, ал. 1;
7. да участват в курсове и специализации в страната и в чужбина, включително с откъсване от работа, с оглед повишаване на тяхната научна, методическа и професионална подготовка; решението се взема с явно гласуване от факултетния съвет по предложение на катедрения съвет;
8. да членуват и да участват в дейността на национални и международни организации, професионални общности, творчески съюзи, асоциации, дружества и сдружения, свързани с професионалните им интереси;
9. да присъстват при разглеждане на служебното им положение, да бъдат изслушвани и да получават писмен отговор на отправените от тях писмени възражения, жалби и др.


Чл. 55. Членовете на академичния състав на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си в съответствие с трудовия договор, длъжностната си характеристика и утвърдения индивидуален план за дейността си;
2. да съблюдават научната и професионалната етика;
3. да провеждат учебния процес на високо научно и методическо равнище;
4. да работят за повишаване на своята научна, професионална, педагогическа и методическа подготовка;
5. да не провеждат политическа и религиозна дейност в училището и при осъществяването на учебна дейност извън него;
6. да спазват правилниците на висшето училище;
7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) да разработят и да оповестят по подходящ начин описание на водения от тях лекционен курс, включващо брой, заглавия и последователност на темите от учебното съдържание, препоръчителна литература, изискванията към обучаемите, условията за получаване на семестриална заверка и начина на формиране на оценката и формите на проверка на знанията и уменията.


Чл. 56. Работното време на академичния състав е 8 часа дневно при 40-часова работна седмица. То се определя в разпределението на времето за деня и в разписанията за занятията.


Чл. 57. Учебната заетост на лицата от академичния състав се определя с Правилата за учебната заетост на академичния състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 58. Лицата от академичния състав отговарят дисциплинарно за нарушенията на служебните и трудовите задължения:
1. кадровите военнослужещи - съгласно ЗОВСРБ, Правилника за кадрова военна служба (ПКВС) и уставите;
2. гражданските лица - съгласно Кодекса на труда и ЗВО.


Чл. 59. (1) Всеки член на академичния състав или административния персонал на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" подлежи на дисциплинарно уволнение, ако умишлено:
1. постави изпитна оценка, без да е проведен изпит;
2. изпита и постави оценка на лице, което няма право да се яви на изпит при него;
3. издаде документ от името на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или негово звено, който невярно отразява завършени етапи в обучението на курсант, студент, докторант и специализант или друга невярна информация.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват от тричленна комисия, назначена с писмена заповед на началника на училището. В състава на комисията задължително се включва член (членове) на контролния съвет на училището.
(3) Член на академичния състав, за който по установения ред е доказана проява на корупция, се уволнява дисциплинарно и се лишава от научните звания, дадени от факултетния съвет, или се предлага на Висшата атестационна комисия (ВАК) за отнемане на дадените му от нея научни звания.


Чл. 60. (1) Лицата от академичния състав се освобождават от длъжност:
1. по тяхно искане;
2. при осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление;
3. при две последователни отрицателни атестации;
4. при отнемане на научното звание или научната степен;
5. когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателска дейност и не съществуват възможности за прехвърляне или преквалификация в сродна научна дисциплина;
6. при доказано по установения ред плагиатство в научните трудове;
7. при извършване на провинения, даващи основание за дисциплинарно уволнение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Освобождаването от длъжност на членове на академичния състав по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 7 се извършва след решение на съвета на основното звено.
(3) Освободените по ал. 1, т. 5 членове на академичния състав получават обезщетение в размер на трудовото си възнаграждение до изтичането на трудовия им договор, но за не повече от 12 месеца след освобождаването им.
(4) Редът за освобождаване на членове на академичния състав по ал. 1, т. 7 е, както следва:

1. за кадровите военнослужещи - съгласно ПКВС;
2. за гражданските лица - съгласно Кодекса на труда.


Чл. 61. (1) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" оценява приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, административната и други дейности. Атестирането се извършва веднъж на 3 години - за нехабилитираните лица, и веднъж на 5 години - за хабилитираните лица.
(2) Оценяването и атестацията се извършват по показатели, критерии и ред, определени с Правилника за оценка и атестиране на академичния състав.


Чл. 62. (1) За заслуги към развитието на науката и висшето образование академичният съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" присъжда на български и чуждестранни граждани почетното звание "доктор хонорис кауза".
(2) На официална церемония на носителя на почетното звание "доктор хонорис кауза" се връчват диплом и почетен знак.
(3) Носителите на званието "доктор хонорис кауза" имат право всяка година да изнасят публична лекция в училището.


Чл. 63. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, на ЗОВСРБ и на ПКВС.

Глава четвърта.
ОБУЧАЕМИ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 64. (1) Обучаващите се във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са курсанти, студенти, докторанти и специализанти.
(2) Курсанти са приетите за обучение в училището за нуждите на въоръжените сили и сключили договори за кадрова военна служба. За срока на обучение те са със статут на обучаващи се и се подготвят за изпълнение на кадровата военна служба като професия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Студенти са гражданските лица, които се обучават за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Докторанти са лицата, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър", подготвящи се за придобиване на образователна и научна степен "доктор".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Специализанти са лицата, повишаващи квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобиват по-висока образователно-квалификационна степен или нова специалност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Статут на студент, докторант или специализант се придобива при записване в училището и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от училището по чл. 74, ал. 2 ЗВО.


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., предишен текст на чл. 65 - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Условията и редът за кандидатстване и приемане на курсантите и докторантите на обучение, субсидирано от държавата се определят ежегодно от министъра на отбраната.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Условията и редът за кандидатстване и приемане на студентите се определят с Правилник за приемане на студентите във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", приет от Академичния съвет.


Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" на всеки 6 месеца, както и при поискване от министъра на образованието и науката представя необходимата информация по чл. 10, ал. 2, т. 3 ЗВО.

Раздел II.
Курсанти


Чл. 66. Курсантите имат право:
1. да избират учебни дисциплини в случаите, предвидени от учебния план;
2. да получават квалифицирана помощ и ръководство за професионалното си израстване;
3. да се обучават едновременно по повече от една специалност и да изучават допълнителни курсове;
4. да участват в научноизследователската дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение;
5. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на училището;
6. да получават стипендии и помощи, да ползват стола, общежитието, медицинското обслужване и учебната и спортната база на училището;
7. да се сдружават в учебни, научни, спортни, културни и други общности за защита на своите права и интереси, както и да членуват в международни организации, които не противоречат на националното законодателство;
8. да ползват домашен отпуск не по-малък от 30 работни дни през всяка учебна година съгласно графика на учебния процес;
9. випускниците, придобили степен "бакалавър" - да кандидатстват за придобиване на степен "магистър" по гражданска специалност по ред, определен от академичния съвет;
10. да получат военно звание "старшина II степен" след успешно завършване на първи курс и следващите военни звания след успешно завършване на всяка следваща учебна година;
11. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да прекъсват или презаписват годината при продължително отсъствие по болест, но за не повече от една година, веднъж за срока на обучение; прекъсването става с разрешение на началника на училището и удостоверение на компетентните медицински органи; курсантите майки имат право да прекъснат обучението си за времето на ползвания от тях отпуск поради бременност, раждане, осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ във връзка с чл. 163 и 164 от Кодекса на труда;
12. да запазват присвоените им преди постъпването във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" военни звания;
13. да бъдат назначавани за командири в курсантски подразделения;
14. да получават академична справка при напускане на училището;
15. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да кандидатстват и да преминат част от обучението си в друга образователна институция, с която ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" има договорености за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити.


Чл. 67. Курсантите са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите на ЗОВСРБ, Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и договора за кадрова военна служба;
2. да спазват Правилника за устройството и дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да допринасят със своята подготовка и поведение за опазване на доброто име и издигане престижа на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да се подготвят задълбочено и да полагат в определените срокове своите изпити и да изпълняват другите си задължения по учебния план;
5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да присъстват редовно и да участват активно в задължителните форми на учебни занятия съгласно разписанието за занятия, учебните програми и учебния план;
6. да участват в учебната и учебно-плавателната практика;
7. да изпълняват качествено и в определеното време курсовите работи, курсовите проекти и другите задачи за самостоятелна работа;
8. да полагат изпитите си в определените срокове;
9. да участват в работата на органите за управление, ако са избрани за техни членове;
10. да опазват материално-техническата база на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
11. да спазват правилата за носене на военната униформа;
12. да не изразяват публично отношение по въпроси, свързани с отбраната на Република България, когато те представляват класифицирана информация.


Чл. 68. Не се разрешава преместване на курсанти от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в друго висше военно училище.


Чл. 69. За нарушаване на военната дисциплина на курсантите се налагат наказания, предвидени в ЗОВСРБ и в Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България.


Чл. 70. (1) Курсантите се освобождават от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и договорът им за кадрова военна служба се прекратява преди завършването на срока на обучение в следните случаи:
1. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
2. поради слаб успех;
3. по дисциплинарен ред;
4. по собствено желание;
5. при настъпила негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.
(2) Курсантите се освобождават по дисциплинарен ред:
1. при предоставяне на неверни данни, въз основа на които са приети в училището, или при подправяне на документи за студентското им положение;
2. при системно неизпълнение на задълженията си по учебния план или на правилниците на училището.
(3) Освободените от военните училища курсанти по ал. 1, т. 1, 3 и 5 не могат да възстановяват правата си на обучаеми и да бъдат приемани повторно за обучение в училището.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)
(6) Отписването на обучаемите по ал. 1, т. 2 се извършва с решение на академичния съвет и заповед на началника на училището.
(7) Освободените по здравословни причини курсанти могат да завършат училището като студенти в редовна, задочна, вечерна или дистанционна форма в съответствие с правилника и другите нормативни актове.


Чл. 71. (1) Задълженията по учебния план се считат за неизпълнени при:
1. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)
2. незаверен семестър;
3. слаб успех.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Правилата и редът за заверяване на учебните дисциплини и семестъра се определят с Правилника за учебната дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Слаб успех по смисъла на ал. 1, т. 3 е налице при:
1. три слаби оценки, получени на редовна семестриална изпитна сесия;
2. две слаби оценки, получени на поправителна семестриална изпитна сесия.


Чл. 72. (1) Курсантите, освободени от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 и 4, могат да кандидатстват в училището в срок до две години от освобождаването им. Те заявяват своето желание да възстановят правата си на обучаеми и да бъдат приети повторно за обучение, като подават рапорт (молба) до началника на военното училище. Академичният съвет на училището взема решение по всеки рапорт. При възстановяване на правата не се полагат приемни изпити.
(2) Обучаемите, чиито права са възстановени, се зачисляват в курса (семестъра), в който са били освободени, след успешно полагане на невзетите изпити и при наличие на обучаеми в същата специалност, от която са освободени.
(3) При възстановяване на правата с курсантите се подписва нов договор за кадрова военна служба по реда на чл. 120 ЗОВСРБ.
(4) При повторно незаверяване на семестър или при слаб успех курсантите се освобождават без право на кандидатстване във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 73. (1) Освободените курсанти, с изключение на тези по чл. 70, ал. 1, т. 5, възстановяват разходите за издръжка и обучение по реда на чл. 300 ЗОВСРБ. Освободените курсанти имат право на академична справка.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)

Раздел III.
Студенти


Чл. 74. Студентите имат право:
1. да избират учебни дисциплини в случаите, предвидени в учебния план;
2. да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално-творческо израстване;
3. да се обучават едновременно по повече от една специалност или да изучават допълнителни курсове при условия, определени от висшето училище;
4. да участват в научноизследователската дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение;
5. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на училището;
6. да получават стипендии и помощи и да ползват учебната и спортната база на училището;
7. да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за защита и удовлетворяване на своите интереси, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България;
8. да ползват ваканция не по-малко от 30 дни през всяка учебна година;
9. да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение;
10. да прекъснат обучението си за срок не по-дълъг от 3 години при продължително заболяване, бременност, майчинство и по други причини от личен характер; в указания срок по молба на студента правата му се възстановяват без допълнителни условия; при прекъсване за повече от 3 години се кандидатства на общо основание;
11. на облекчен режим за посещение на занятия и явяване на изпити - бременните студентки и студентките-майки с деца до 6-годишна възраст могат да се записват в по-горен курс с по два неположени изпита, които следва да положат в течение на следващата учебна година по утвърден от началника (декана) на факултета график;
12. да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучение;
13. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да избират преподавател, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател;
14. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да кандидатстват и да преминат част от обучението си в друга образователна институция, с която ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" има договорености за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити.


Чл. 75. Студентите са длъжни:
1. да спазват правилниците на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да допринасят със своята подготовка и поведение за опазване на доброто име и издигане престижа на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да се подготвят задълбочено и да полагат в определените срокове своите изпити и да изпълняват другите си задължения по учебния план;
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да присъстват редовно и да участват активно в задължителните форми на учебни занятия съгласно разписанието за занятия, учебните програми и учебния план;
5. да участват в учебната и учебно-плавателната практика;
6. да изпълняват качествено и в определеното време курсовите работи, курсовите проекти и другите задачи за самостоятелна работа;
7. да полагат изпитите си в определените срокове;
8. да участват в работата на органите за управление, ако са избрани за техни членове;
9. да опазват материално-техническата база на училището;
10. да не провеждат политическа и религиозна дейност на територията на училището и по време на занятия извън училището;
11. да се записват всяка учебна година в определения срок след внасяне на съответната семестриална такса;
12. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да се отнасят с уважение към преподавателите, административното ръководство, служителите и обучаемите в училището;
13. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да носят установеното от академичния съвет униформено облекло по време на учебните занятия, организираната учебна практика и официалните училищни мероприятия.


Чл. 76. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Студенти и докторанти, които не изпълняват учебните си задължения, този правилник и Правилника за вътрешния ред на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", се наказват със:
1. забележка;
2. предупреждение за отстраняване от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
3. отстраняване от училището за определен срок.
(2) Наказанията по ал. 1, т. 1 и 2 се налагат от началника (декана) на факултета, а по т. 3 - от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 77. (1) Студентите се отписват при:
1. успешно завършване на курса на обучение;
2. напускане или преместване от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Студентите се отстраняват от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за определен срок при:
1. предоставяне на неверни данни и документи, въз основа на които са приети в училището, или при подправяне на документи за студентското положение;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) неизпълнение на задълженията по учебния план;
3. системно неизпълнение на изискванията на правилниците на училището;
4. осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Отписването и отстраняването на студентите се извършва със заповед на началника на училището.


Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Задълженията по учебния план се считат за неизпълнени при:
1. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)
2. незаверен семестър;
3. слаб успех.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Правилата и редът за заверяване на учебните дисциплини и семестъра се определят с Правилника за учебната дейност.
(3) Слаб успех по смисъла на ал. 1, т. 3 е налице при:
1. три слаби оценки, получени на редовна семестриална изпитна сесия;
2. две слаби оценки, получени на поправителна семестриална изпитна сесия.


Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Студентите, получили една слаба оценка на поправителната сесия или неявили се на изпит по една дисциплина за годината, могат да бъдат записани условно в следващия курс и да се явяват на ликвидационна изпитна сесия до един месец след лятната поправителна сесия. Неиздържалите изпита презаписват годината.
(2) Презаписването на учебна година и условното записване в следващ курс се разрешават еднократно през целия курс на обучение.
(3) Обучението може да се прекъсне веднъж за целия курс на следването, но за не повече от 3 години.


Чл. 78. (1) На студентите в училището се разрешава еднократно преместване в друга специалност или в друга форма на обучение на същата специалност след успешно приключване на първата учебна година.
(2) Преместването се извършва въз основа на писмена молба за преместването, която се подава в срок до 15 август на текущата година.
(3) Решение за преместването се взема от началника на училището до 31 август на текущата година.


Чл. 79. (1) Допустимата квота на преместваните студенти се определя ежегодно от академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Когато броят на студентите, желаещи да се преместят, превишава допустимата квота, те се класират по успех, по специалности и по курсове.


Чл. 80. (1) Преместване на студенти от други висши училища във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да се извърши, при условие че успешно са завършили предходната учебна година и имат общ успех от курса на обучението не по-нисък от "Добър (4,00)".
(2) Преместването се допуска, ако хорариумът на изучаваните учебни дисциплини е не по-малък от 75 на сто от хорариума по учебния план на специалността, за която се кандидатства.
(3) Ако по условията за приемане в дадена специалност се изисква проверка на физическите и психофизиологичните качества на кандидата за преместване, с проверката и изготвянето на доклад със заключение за пригодността на кандидата се ангажира комисия, определена със заповед на началника на училището.
(4) Решение за записването на студенти чрез преместване от друго висше училище се взема от началника на училището до 1 август на текущата година.
(5) Срокът за записване на студентите, преместени от друго висше училище, е 15 август на текущата година.


Чл. 81. (1) Приетите студенти се обявяват в заповед на началника на училището.
(2) По време на обучението си студентите, преместени от друго висше училище, заплащат семестриална такса, утвърдена от Министерския съвет.
(3) За положени се признават изпитите по учебните дисциплини, чиито съдържание и хорариум са не по-малко от 75 на сто от тези по учебния план на специалността, в която студентът се премества. Съответствието на програмите на учебните дисциплини и хорариумът им се удостоверяват от водещия преподавател по всяка учебна дисциплина.
(4) Преместването на студентите се оформя така, че те да нямат повече от 3 приравнителни изпита в курса, в който се записват. Явяването на приравнителните изпити е до 30 април на текущата учебна година с право на редовна и поправителна сесия. При повече от 3 приравнителни изпита студентите се зачисляват в по-долен курс.


Чл. 82. (1) Студентите, обучаващи се във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", имат право да се преместят в друго висше училище (включително и извън страната) след успешно приключване на първата учебна година.
(2) Преместването се извършва въз основа на писмена молба, която се подава до 1 август на текущата година.
(3) Решение по молбата се взема от началника на училището със съгласието на началника (декана) на факултета в двуседмичен срок. При положително решение на студента се издава академична справка и заповед на началника на училището.


Чл. 83. (1) Обучение на студенти в повече от една специалност се разрешава не по-рано след успешно завършен първи курс, при общ успех не по-нисък от "Много добър (4,50)" и при адекватност на изискванията за физическите и психофизиологичните качества за прием по другата специалност.
(2) Желаещите да получат образование и по допълнителна специалност освен по основната подават писмена молба до началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" до 1 август на текущата година.
(3) Решение за записването по допълнителна специалност се взема от началника на училището при съгласие на началника (декана) на приемащия факултет до 15 август на текущата година.
(4) Срокът за записване на студентите по допълнителната специалност е 31 август на текущата година. При записването си те представят квитанция за платена семестриална такса за обучение и по допълнителната специалност.
(5) Приетите студенти за обучение и по допълнителна специалност се обявяват със заповед на началника на училището до началото на новата учебна година.


Чл. 84. (1) Обучението по допълнителна специалност се провежда по действащите учебен план и учебни програми за специалността.
(2) Когато в хода на обучението по основната специалност студентът е положил успешно изпити, те се признават за взети и по допълнителната специалност, при условие че съдържанието и хорариумът им са не по-малко от 75 на сто от тези по учебния план на допълнителната специалност, в която той се обучава. Съответствието на програмите на учебните дисциплини и хорариумът им се удостоверяват от водещия преподавател по всяка учебна дисциплина.


Чл. 85. Обучението по допълнителната специалност се организира по индивидуален учебен план.


Чл. 86. Прекратяването или прекъсването на обучението по основната специалност автоматично води до прекратяване или прекъсване на обучението и по допълнителната специалност.


Чл. 87. Дипломирането по допълнителната специалност не може да предхожда дипломирането по основната специалност. Когато студентът се е дипломирал по основната специалност, но не е завършил обучението си по допълнителната специалност, срокът за редовно обучение по нея не може да бъде продължен.


Чл. 88. По време на обучението си и по друга допълнителна специалност студентите заплащат за нея семестриална такса, утвърдена от Министерския съвет.


Чл. 89. Студентите, които имат успех най-малко "Много добър (5,00)" от предходната година, със съгласието на началника на факултета и с решение на началника на училището могат да преминат на индивидуален план на обучение и да завършат обучението си в съкратени срокове.


Чл. 90. Преминаването на обучение по индивидуален план се извършва от началото на учебната година най-рано след завършен първи курс.


Чл. 91. (1) Обучението по индивидуален план се осъществява от научен ръководител, определен от съответната профилираща катедра. Научният ръководител подпомага студента при разработването на индивидуалния план и контролира неговото изпълнение.
(2) Индивидуалният план се разработва в съответствие с действащия към момента учебен план за съответната специалност и се приема от факултетния съвет.
(3) Обучението по индивидуален план завършва по общия ред, установен в училището.
(4) Обучението по индивидуален план се прекратява при намаляване на успеха под "Добър (4,00)".


Чл. 92. (1) За придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" от придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по същата специалност или образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по друга специалност се приемат лица, които имат успех от дипломата за висше образование не по-нисък от "Много добър (4,50)".
(2) Броят на приеманите студенти в магистърската степен по специалности и форми на обучение се определя ежегодно с решение на академичния съвет.


Чл. 93. Приемът се извършва чрез конкурс съгласно Правилника за приемане на студенти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 94. (1) Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само по една магистърска програма в дадена специалност и форма на обучение.
(2) След записването си студентът няма право да променя вида на магистърската програма и формата на обучение.


Чл. 95. (1) Обучението в магистърските програми се организира в рамките на определените със заповед на началника на училището потоци и групи за съответните програми или по индивидуален учебен план.
(2) Броят на студентите във всяка група за магистърска програма трябва да е не по-малък от 8 души.


Чл. 96. Ръководството на факултета, който осъществява обучението по магистърската програма, се задължава да организира и проведе обучението в съответствие с приет от академичния съвет учебен план и при спазване на държавните изисквания за придобиване на висше образование.


Чл. 97. За обучението си по магистърски програми студентите сключват договор с училището за обучение срещу заплащане в размер, определен от академичния съвет.

Раздел IV.
Докторанти и специализанти (Загл. доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 98. Докторантите имат право:
1. да избират учебни дисциплини при подготовката на индивидуалния учебния план;
2. да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално и творческо израстване;
3. да изучават допълнителни курсове;
4. да участват в научноизследователската дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение;
5. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
6. да получават стипендии и помощи и да ползват учебната и спортната база на училището;
7. да се сдружават в учебни, научни, спортни, културни и други общности за защита на своите права и интереси, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на националното законодателство;
8. да ползват ваканция не по-малка от 30 дни през всяка учебна година;
9. да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучение;
10. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) да се преместват в друга научна организация или в друга форма на обучение при условия и по ред, определени с Правилника за докторантурата във ВВМУ;
11. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) да прекъсват обучението си за срок, не по-дълъг от 3 години, при продължително заболяване, бременност, отпуск за отглеждане на малко дете и по други уважителни причини, както и да продължат обучението си, като подадат писмена молба.


Чл. 99. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Докторантите и специализантите са длъжни:
1. да спазват правилниците на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. да пазят името и престижа на училището;
3. да изпълняват учебните си задължения, предвидени в учебния план;
4. да полагат изпитите си в определените срокове;
5. да участват в работата на органите за управление, ако са избрани за техни членове;
6. да опазват материално-техническата база на училището;
7. да не провеждат политическа и религиозна дейност на територията на училището и по време на занятия извън училището.


Чл. 99а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Докторантите и специализантите се отписват от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" при успешно завършване курса на обучение, при напускане или преместване.
(2) Докторантите и специализантите се отстраняват за определен срок при условията на чл. 74, ал. 2 ЗВО.

Раздел V.
Студентски съвет


Чл. 100. (1) Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаваните. Той се състои от представители на курсантите, студентите и докторантите в общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Студентският съвет приема Правилник за организацията и дейността си, който се представя на академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Дейността на студентския съвет се финансира от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в размер не по-малък от едно на сто от таксите за обучението. Средствата се използват за защита на социалните интереси на курсантите, студентите и докторантите и за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Студентският съвет избира измежду членовете си председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", пред основните и обслужващите звена в него.
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.


Чл. 101. Студентският съвет има право:
1. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) да организира избора на представители в ръководните органи на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", както и в съвета на настоятелите;
2. да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
3. да прави предложения за покана на външни преподаватели;
4. да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техните трудове;
5. при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
6. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите, курсантите и докторантите;
7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
8. да участва в управлението на студентските общежития;
9. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) да участва в организацията на учебния процес и в разпределянето на стипендиите и помощите за курсантите и студентите;
10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в училището, както и при разработването на въпросите за проучване на студентското мнение;
11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) студентският съвет поддържа самостоятелна страница в училищния информационен център, като финансирането й се осигурява от средствата по чл. 100, ал. 3.

Глава пета.
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г.)

Раздел I.
Структура и планиране


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Учебната дейност се ръководи, координира и контролира от заместник-началника по учебната и научната част.
(2) Учебната дейност се организира и провежда в съответствие с този правилник и Правилника за учебната дейност.
(3) Отдел "Учебна дейност и управление на качеството" е административно звено, пряко подчинено на заместник-началника по учебната и научната част, което организира, планира и управлява учебния процес и контролира качеството му с оглед най-доброто осъществяване на учебната дейност.


Чл. 103. (1) Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се извършва обучение на курсанти, студенти, докторанти и специализанти.
(2) Курсантите се обучават по специалности, утвърдени от министъра на отбраната, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
(3) Студентите се обучават по специалности, определени от академичния съвет, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Формите на обучение във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са редовна, задочна и дистанционна.


Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" провежда обучение за придобиване на висше образование след завършено средно образование в следните степени:
1. образователно-квалификационна степен "бакалавър", за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват не по-малко от 240 кредита със срок на обучение не по-малък от 4 години;
2. образователно-квалификационна степен "магистър", за придобиването на която се изискват:
а) не по-малко от 300 кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по-малък от 5 години;
б) не по-малко от 60 кредита след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по т. 1.
(2) Обучението в образователно-квалификационна степен "бакалавър" по ал. 1, т. 1 в съответствие с учебния план осигурява широкопрофилна подготовка или специализирана професионална подготовка по професионални направления и специалности.
(3) Обучението в образователно-квалификационна степен "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност.
(4) Обучението в образователната и научна степен "доктор" се осъществява по научни специалности.


Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" може да обучава чуждестранни граждани във всички форми на докторантура по акредитирани научни специалности.
(2) Лицата по ал. 1 се приемат при условията и по реда, определени в раздел III от Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите, приета с Постановление № 222 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г.).


Чл. 105. (1) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" създава възможности за:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователно-квалификационна степен;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен;
3. преместване от една специалност и форма на обучение в друга;
4. предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните;
5. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) избор на преподавател от курсантите и студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.
(2) Условията и редът за обучение по ал. 1 се определят с правилника за учебната дейност.


Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" извършва обучение за повишаване на квалификацията по специалности или отделни дисциплини. Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на образователно-квалификационна степен или специалност.


Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Учебният процес във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се провежда по учебна документация за всяка специалност, която обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини, ежегоден график на учебния процес и разписания за занятия.


Чл. 108. (1) Квалификационната характеристика определя крайните цели на обучението и общите изисквания към знанията, уменията и качествата, които трябва да притежават випускниците по дадена специалност. Тя е основа за разработване на учебните планове и програми.
(2) Квалификационна характеристика се разработва за всяка специалност от комисия, в която участват и представители на заинтересувани ведомства и фирми.
(3) Квалификационните характеристики за военните специалности се приемат от академичния съвет, след което се съгласуват с началника на Генералния щаб на Българската армия и се утвърждават от министъра на отбраната.
(4) Квалификационните характеристики за гражданските специалности се приемат от академичния съвет и се утвърждават от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 109. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Учебният план е основен документ за всяка специалност, който отговаря на държавните изисквания за придобиване на висше образование. В него се определят формите и срокът на обучение, организацията на учебния процес, методичната последователност на изучаване на учебните дисциплини по семестри и години и техният хорариум, формите за контрол и учебната практика.
(2) Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
(3) Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление.
(4) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на обучаемите. Те се изучават по желание на обучаемите.
(6) Съотношението между учебните дисциплини по ал. 2 се определя в учебния план на специалността.
(7) Учебният план се разработва за всяка специалност.
(8) Учебният план се разработва от комисия, в която се включват членове на профилиращата катедра, на други катедри и на отдел "Учебна дейност и управление на качеството".
(9) Учебният план за задочно обучение се разработва за всяка специалност на основата на плана за редовно обучение.
(10) Учебните планове за дистанционно обучение по специалности се разработват по установения ред за учебни планове.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Учебните планове по специалностите за нуждите на Министерството на отбраната се приемат от академичния съвет и се утвърждават от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката.
(12) Учебните планове за обучение на студентите се приемат от академичния съвет и се утвърждават от началника на училището.
(13) Учебните планове за обучение по индивидуален план на курсанти, студенти и специализанти се разработват от профилиращата катедра, приемат се от факултетния съвет и се утвърждават от началника (декана) на факултета. Индивидуалните учебни планове се различават от плана за редовно обучение само по продължителността на срока на обучение и съдържат всички учебни дисциплини, изпитни процедури и практики на основния учебен план за специалността.
(14) В учебните планове могат да се правят промени по реда на тяхното приемане. Промените се отразяват в приложение към учебния план.


Чл. 110. (1) Учебната програма е основен документ и се съставя за всяка дисциплина от учебния план. Тя определя целите, съдържанието, обема на знанията, формите и методите на учебни занятия, методическата последователност в изучаването на отделните теми, уменията и навиците, които е необходимо да получат обучаемите.
(2) Учебната програма се разработва от съответната катедра и се подписва от съставителите и от началника (ръководителя) на катедрата.
(3) Учебните програми се приемат от факултетния съвет и се утвърждават от началника (декана) на факултета.
(4) Учебните програми за редовно обучение са валидни и за задочно обучение.
(5) Корекции в учебните програми могат да се извършват по предложение на катедрите и с решение на факултетния съвет. Корекциите се отразяват в приложение към учебните програми.

Раздел II.
Организация и провеждане


Чл. 111. (1) Годишният график и разписанието за занятия определят разпределението на учебното време.
(2) Годишният график на учебния процес е единен и се прави за всяка учебна година за всички специалности, курсове и форми на обучение. Той отразява в календарен план периодите за провеждане на семестриални занятия, учебна и плавателна практика, стаж, семестриални и държавни изпитни сесии, отпуски, ваканции и др.
(3) Годишният график се разработва от отдел "Учебна дейност и управление на качеството" и се утвърждава от началника на училището.
(4) Разписанието за занятията определя последователността на изучаване на учебните дисциплини през семестъра. В него се указват учебните потоци и групи, учебните дисциплини, времето, мястото, видът на занятието и преподавателите.
(5) Разписанието за занятията се изготвя от отдел "Учебна дейност и управление на качеството" съобразно предложенията на катедрите и в съответствие с учебните планове и програми при спазване на всички организационни, методически и други специфични изисквания. Утвърждава се от началника на училището.


Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Подготовката и провеждането на учебната година се определят с организационна заповед на началника на училището. Всяка учебна година има два семестъра.


Чл. 113. (1) Учебните потоци, учебните групи (класните отделения) и подгрупите се определят със заповед на началника на училището. Броят на обучаемите в поток е до 100 души, а в едно класно отделение (учебна група) - до 25 души.
(2) Учебното съдържание по всяка дисциплина се организира в относително обособени части (модули), всяка от които включва най-малко 15 академични часа аудиторна заетост.
(3) Академичният час е с продължителност 45 минути.


Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Основни форми и методи за обучение са: лекциите, семинарите, практическите занятия, лабораторните упражнения.


Чл. 115. Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели, а по изключение - на нехабилитирани преподаватели с решение на академичния съвет.

Раздел III.
Проверка и оценка на придобитите знания


Чл. 116. (1) В процеса на обучение курсантите и студентите се оценяват чрез текущ, периодичен и обобщаващ контрол.
(2) Основни форми на текущия контрол са: избирателното или фронталното изпитване, индивидуалните беседи, изпълнението на лабораторни упражнения, задачите за самостоятелна работа и др. Оценките от текущия контрол се вземат под внимание при окончателното оформяне на оценката по съответната дисциплина.
(3) Периодичният контрол има за цел да се даде оценка на подготовката на обучаемите по отделни части на изучаваната учебна дисциплина. Основни форми на периодичния контрол са: контролните работи, семинарите, курсовите работи (проекти, задачи) и др.
(4) Обобщаващият контрол има за цел да се даде оценка за подготовката на обучаемите по изучаваната учебна дисциплина съгласно учебния план.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Основна форма на оценяване на знанията са изпитите, които са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина и/или модул изисква друго. Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-малък от една година от провеждането им.
(6) Знанията и уменията на обучаемите се оценяват по шестобалната система, която включва само цели числа: "Отличен (6,00)", "Много добър (5,00)", "Добър (4,00)", "Среден (3,00)" и "Слаб (2,00)".
(7) За успешно положен изпит се счита изпитът, оценен най-малко със "Среден (3,00)".
(8) С правилници, приети от академичния съвет във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", може да се въведе и друга система за оценяване, като се осигури сравнимост на оценките с оценките по ал. 3.


Чл. 117. (1) За всяка проведена изпитна процедура (текуща оценка или изпит) изпитващият преподавател нанася оценките и подписва изпитен протокол. Протоколът се представя във факултетната канцелария.
(2) Резултатите от проведен изпит се съобщават на обучаемите и се вписват в курсантската (студентската) книжка.
(3) Преподавателят нанася оценките в главната книга и се подписва не по-късно от 10 работни дни след провеждането на изпита.
(4) Писмените работи на изпитаните обучаеми се съхраняват от съответния преподавател до приключване на текущата учебна година.
(5) В дните на семестриалните изпити и планирани контролни работи курсантите не се назначават в дежурства и не се ангажират за други служебни дейности.


Чл. 118. (1) Курсантите, студентите и специализантите, получили слаби оценки на контролни работи, ги изпълняват допълнително във време, определено от преподавателя. При получаване на втора слаба оценка следващо явяване не се допуска и обучаемият получава окончателно слаба оценка, която участва с другите оценки от текущия контрол в оформянето на крайната оценка от текущия контрол.
(2) За учебна дисциплина, която по учебен план се завършва с текуща оценка, а оценката от текущия контрол е "Слаб (2,00)", тази оценка се вписва в изпитния протокол.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)


Чл. 119. (1) Курсантите и студентите се допускат до изпитна сесия само със заверен семестър.
(2) Семестърът се заверява от началника (декана) на факултета.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Курсантите и студентите получават заверка на семестъра по изучаваната учебна дисциплина, ако са изпълнили всички изисквания на учебната програма по дисциплината. Подписът на преподавателя в курсантската (студентската) книжка удостоверява редовното участие на обучаемия в учебния процес по учебната дисциплина.
(2) Курсанти и студенти, които имат слаб текущ успех по учебна дисциплина, завършваща с текуща оценка, поправят слабата оценка на поправителната изпитна сесия.
(3) Курсанти и студенти, които имат слаб текущ успех по учебна дисциплина, завършваща с изпит, се допускат до редовната изпитна сесия.
(4) Семестърът се заверява с подпис в курсантската (студентската) книжка от началника (декана) на факултета след заверяване на всички изучавани през семестъра дисциплини от водещите ги преподаватели.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Семестърът не се заверява, ако не е заверена една или повече учебни дисциплини.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Ако обучаемият не е успял да получи заверка по една или две учебни дисциплини поради заболяване, той подава молба до началника (декана) на факултета за служебна заверка.
(7) Ако провеждането на учебно-плавателната практика е предпоставка за незаверяване на семестъра, той се заверява служебно.


Чл. 120а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) За оценка на придобитите по време на обучението знания и умения на курсантите и студентите ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" осигурява система за натрупване и трансфер на кредити.
(2) Целта на системата е да осигури на курсантите и студентите възможност за изборност на дисциплини, самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение, които отговарят на част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.
(3) Кредитите са оценка на задълженията, които курсантите и студентите трябва да изпълнят по дадена дисциплина или модул като част от общите задължения, необходими за успешно завършване на една учебна година или семестър.
(4) По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа (в лаборатории, библиотеки, курсове, домашни работи и др.), положени изпити и други форми на оценяване, определени от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Кредитите могат да се присъждат и за участие в практика и за защитена курсова работа или дипломна работа, когато тези дейности са част от учебния план.
(5) Кредитите по ал. 3 се присъждат на курсанти и студенти, които са завършили успешно съответната учебна дисциплина и/или модул чрез полагане на изпит или друг начин на оценяване, определен по реда на този правилник.
(6) Системата по ал. 1 се основава на 60 кредита за учебна година или 30 кредита за семестър, разпределени по учебни дисциплини и/или модули съгласно учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен, или на друг съвместим с тази система брой кредити.
(7) Условията и редът за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити се уреждат с Правила за организиране на системата за натрупване и трансфер на кредити, приети от академичния съвет.

Раздел IV.
Семестриални изпити


Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) За всеки семестър се определят една редовна изпитна сесия и една поправителна изпитна сесия, която се провежда до началото на следващия семестър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) За учебната година се провежда ликвидационна изпитна сесия непосредствено със започването на зимния семестър.
(3) Не се допуска провеждане на изпити извън изпитните сесии освен с разрешение на началника на училището.
(4) Явяването на изпити е задължително. Неявилите се на изпити получават слаба оценка. При възникване на непредвидени обстоятелства, водещи до невъзможност за явяване на изпит, курсантите и студентите подават рапорт (молба) до началника (декана) на факултета.


Чл. 122. (1) До поправителна изпитна сесия се допускат курсанти и студенти, получили не повече от две слаби оценки, след приключване на редовната изпитна сесия.
(2) Слаби оценки по смисъла на ал. 1 са оценките от: учебни дисциплини, завършващи с текуща оценка; семестриални изпити; неявяване на изпит без уважителни причини.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) До ликвидационна изпитна сесия се допускат курсанти и студенти, получили не повече от една слаба оценка, след приключване на поправителните изпитни сесии за учебната година. Те се записват условно за учебната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) По решение на факултетния съвет се допуска и второ явяване на ликвидационна сесия по същата учебна дисциплина до един месец след първата.


Чл. 123. Изпитите се провеждат по време на изпитната сесия от преподавателя, който е преподавал учебната дисциплина. При невъзможност на титуляря, възникнала поради непреодолими обстоятелства, изпитът може да се проведе от комисия, определена от началника (ръководителя) на катедрата.


Чл. 124. Графиците на семестриалните изпити се изготвят, като се вземат предвид предложенията на обучаемите и заетостта на преподавателите. Графикът се обявява на курсантите и студентите не по-късно от един месец преди началото на изпитната сесия.


Чл. 125. (1) За провеждането на изпитите в катедрите се разработват въпросници, изпитни билети, задачи за писмени и практически работи и др.
(2) Въпросниците за семестриални изпити се връчват на курсантите и студентите не по-късно от 30 дни преди започването на изпитната сесия.


Чл. 126. При успешно положен изпит с оценка най-малко "Среден (3,00)" не се разрешава повторно полагане на изпит с цел повишаването й.


Чл. 127. Средният успех на курсантите и студентите за семестъра (годината) се получава като средноаритметична стойност от оценките по всички изучавани дисциплини и се изписва с думи и цифри до стотни.


Чл. 128. Курсантите, положили успешно всички изпити по учебен план, и записалите се студенти се зачисляват в по-горен курс със заповед на началника на училището.

Раздел V.
Контрол и отчитане


Чл. 129. Контролът на учебния процес има за цел да се осигури поддържане и управление на качеството на учебния процес.


Чл. 130. Контролът на учебния процес се извършва от командването на училището, ръководствата на факултетите и началниците (ръководителите) на катедри. Контролът се планира като раздел в годишния план на училището, факултетите и катедрите.


Чл. 131. Системата за контрол включва:
1. планирането, организацията, провеждането и отчитането;
2. съответствието на преподавания материал с учебните програми;
3. научното и методическото равнище на провеждане на занятията;
4. резултатите от учебния процес;
5. състояние на материално-техническата база на катедрата;
6. достатъчното осигуряване с учебна литература и други средства за обучение.


Чл. 132. (1) Право да посещават занятия с цел проверка имат началникът на училището, заместник-началникът по учебната и научната част, началникът (деканът) на факултета и началникът (ръководителят) на катедрата.
(2) Занятия по общовойскови дисциплини, физическа подготовка, учебна практика и стаж могат да се проверяват и от лица, определени от началника на училището и от началниците (деканите) на факултети.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Право да посещават занятия съгласно плана за вътрешен одит имат и вътрешните одитори, когато имат равно или по-високо научно звание от проверявания преподавател.


Чл. 133. (1) Основни документи за отчитане успеха на курсантите и студентите са:
1. класен дневник;
2. курсантска (студентска) книжка;
3. изпитен протокол;
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) главни книги на училището;
5. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) регистрационна книга за издадените дипломи.
(2) Всяко класно отделение и студентска група има класен дневник. Дневникът се предоставя на преподавателя за всяко занятие: при курсантското класно отделение - от дежурния курсант, при студентските групи - от груповия отговорник (или негов заместник) - студент.
(3) Курсантските и студентските книжки са лични документи, които отразяват курсантското (студентското) положение. За загубване, унищожаване или повреждане, подмяна на съдържание и др. отговорност носят притежателите.
(4) Изпитните протоколи се издават от канцеларията на факултета за всяка изпитна процедура. Протоколите се съхраняват в продължение на една година след завършването на випуска, след което се унищожават с акт.
(5) Главната книга е основният документ, удостоверяващ резултатите от учебния процес на всеки обучаем. След завършването на випуска тя се подписва от началника на училището. Съхранява се за вечни времена.

Раздел VI.
Анализ на учебния процес (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 133а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Анализ и отчет на учебния процес се извършват в отделните звена и структури на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 133б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Методите на обработване на данните и техният анализ включват:
1. статистическа обработка на данните;
2. качествен анализ и оценка на резултатите;
3. изработване на изводи и препоръки за подобряване на учебната работа;
4. изработване на предложения до висшестоящи институции.


Чл. 133в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се изпълняват месечни, семестриални и годишни анализи на данните.
(2) Анализите трябва да бъдат обективни, критични и задълбочени.


Чл. 133г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Началниците (ръководителите) на катедри извършват месечни, семестриални и годишни анализи на учебно-възпитателната и на всички останали съпътстващи дейности, в които се анализират постигнатите резултати и допуснатите слабости и се правят изводи и препоръки за подобряване на учебната работа в катедрата. Отчетите се обсъждат и приемат от катедрените съвети.


Чл. 133д. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Началниците (деканите) на факултети извършват месечни, семестриални и годишни анализи на учебно-възпитателната и на всички останали съпътстващи дейности, в които се анализират постигнатите резултати и допуснатите слабости и се правят изводи и препоръки за подобряване на учебната работа във факултета. Отчетите се обсъждат и приемат от факултетните съвети.
(2) Годишният доклад на декана за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние се обсъжда и приема от Общото събрание на факултета.


Чл. 133е. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" извършва семестриални и годишни анализи на учебно-възпитателната и на всички останали съпътстващи дейности, в които се анализират постигнатите резултати и допуснатите слабости и се правят изводи и препоръки за подобряване на учебната работа. Годишният отчет и резултатите от функционирането на системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението се подготвя и предлага за обсъждане и приемане от академичния съвет и Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Раздел VII.
Учебна практика и стаж (Предишен раздел 6 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 134. Учебната практика е неразделна част от обучението и включва: летен морски лагер, учебна практика на бойните кораби в поделенията на Военноморските сили и в производствени и ремонтни предприятия, учебно-плавателна практика (плавателен стаж) на учебни кораби и кораби на граждански корабоплавателни организации и стаж на предполагаема първична длъжност.


Чл. 135. (1) (Предишен текст на чл. 135 - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Общата организация, съгласуването и контролът на учебната практика се осъществяват от отдел "Учебна дейност и управление на качеството" на училището.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Конкретната реализация и ръководството на учебната практика се осъществяват от основните звена.


Чл. 136. (1) Учебната практика, учебно-плавателната практика и стажът се провеждат съгласно учебния план и учебните програми.
(2) Периодите на учебна практика, учебно-плавателна практика и стаж се конкретизират в годишния план на училището и в графика на учебния процес за учебната година.
(3) За осигуряване на учебната практика ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" ежегодно представя на Генералния щаб на Българската армия необходимите заявки за корабите, военноморските и войсковите поделения.
(4) С гражданските организации училището сключва договори за провеждане на учебната практика.
(5) Организацията и провеждането на стажа на курсантите - випускници, се съгласува с Главния щаб на Военноморските сили.
(6) Ръководителите на практика се определят при планирането на учебната година и се утвърждават с графика на учебната заетост на академичния състав на училището.


Чл. 137. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Съдържанието на стажа на курсантите и редът за провеждането му се определят от "Ръководство за стажа на випускниците на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Всеки стажант получава книжка за стажа, в която са отразени задачите на стажа, учебните цели и въпроси и методите за тяхното усвояване. В книжката за стажа се вписват отзив и оценка на качествата на стажанта от командира на поделението и оценката на изпитната комисия.


Чл. 138. Съдържанието на учебната практика и редът за нейното провеждане се определят от ръководства за учебната практика на курсантите и студентите от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" по специалности.


Чл. 139. (1) Участниците в учебна практика извън училището и в учебно-плавателна практика се определят със заповед на началника на училището за всяка практика.
(2) Със заповед на началника на училището за ръководители на учебна практика се назначават преподаватели от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". При двама и повече ръководители се назначава старши ръководител.
(3) Старшият ръководител е началник на всички ръководители и практиканти от групата. Старшият ръководител (ръководителят) отговаря за организирането и провеждането на учебната практика, дисциплината и спазването на мерките за безопасност. Той:
1. изготвя план за задграничния поход, който се утвърждава от началника на училището;
2. подготвя разписание за провеждането на занятията и утвърждава разпределението на обучаемите по вахти;
3. след завършването на похода подготвя отчет за резултатите от учебната плавателна практика;
4. ръководи дейността на походния щаб, организира и провежда утвърдените мероприятия по международното сътрудничество.


Чл. 140. (1) За резултатите от учебната практика се изготвя изпитен протокол. Успехът се отразява в отделни раздели на курсантската (студентската) книжка и в главната книга.
(2) Плавателната практика се отразява и в личната книжка за отчет на плавателния стаж (Training book).
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) При получена слаба оценка и непроведена практика се счита, че не са изпълнени изискванията на учебния план.


Чл. 141. (1) Плавателната практика на студентите може да се провежда по изключение извън утвърдения график индивидуално или в групи до трима практиканти без ръководител от училището.
(2) Плавателната практика извън практиките по графика за провеждане на учебния процес за учебната година не може да се провежда по време на изпитните сесии и за повече от 4 седмици от планираните учебни занятия.
(3) Индивидуалната плавателна практика се организира, съгласува и контролира от ръководството на факултета.


Чл. 142. При пропусната от обучаемите учебна практика (без плавателната) ръководството на факултета организира изпълнението на задачи по тематиката на пропуснатата практика. Отчитането се извършва по реда за отчет на учебната практика.


Чл. 142а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) При провеждане на учебна практика на чуждестранен военен кораб, ветроходен или друг специализиран кораб от водещата специалността катедра се подготвя задание за обучаемите за провеждането и отчитането й.
(2) При завръщането си всеки обучаем прави писмен отчет за проведената практика.
(3) Проведената учебна практика се признава с решение на факултетния съвет вместо планираната по учебен план и получената оценка се привежда към системата за оценяване в училището и се нанася в документите за отчитане на успеха.

Раздел VIII.
Задочно обучение (Предишен раздел 7 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 143. (1) Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" могат да кандидатстват и да се обучават в задочна форма на обучение кадрови военнослужещи - офицери и старшини (сержанти), с разрешение на министъра на отбраната.
(2) Условията и редът за кандидатстване на кадровите военнослужещи се определят с ПКВС и с Правилника за приемане на студенти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 144. (1) Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за задочна форма на обучение могат да кандидатстват и да се обучават за придобиване на висше образование студенти по специалности от областта "Технически науки".
(2) Условията и редът за кандидатстване на граждански лица за задочно обучение се определят с Правилника за приемане на студенти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 145. Учебният план за задочна форма е със срок на обучение не по-малък от учебния план за редовна форма.


Чл. 146. Обучаващите се в задочна форма на обучение, изпълнили учебния план за текущия курс, с разрешение на началника на училището имат възможност да се явят на изпити за следващия курс. Те могат предсрочно да завършат обучението си.


Чл. 147. (1) Присъствените занятия на обучаващите се в задочна форма на обучение са задължителни и се провеждат съгласно утвърдените учебни планове най-малко веднъж в семестър. Продължителността на присъствените занятия за всеки семестър се определя от учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма на обучение.
(2) Лекционните занятия с обучаващите се в задочна форма се провеждат, ако групата се състои от не по-малко от 5 души. При наличие на по-малък брой задочници учебните занятия се провеждат под формата на консултации или инструктажи за самостоятелна работа.
(3) За участие в присъствените занятия обучаващите се в задочна форма на обучение се известяват един месец предварително. За кадровите военнослужещи известието се изпраща до командира (началника, ръководителя) с копие до задочника.


Чл. 148. По уважителни причини с предварително разрешение от началника на училището задочниците могат да бъдат освобождавани от присъствените занятия не повече от два пъти през курса на обучението.


Чл. 149. За всеки семестър се организират по 3 редовни изпитни сесии и една поправителна. Задочниците сами избират сесията, на която да се явят на изпит.


Чл. 150. До поправителна сесия се допускат задочници, получили на редовната сесия не повече от две слаби оценки за семестъра. Получилите на редовната сесия повече от две слаби оценки, както и получилите две слаби оценки на поправителните сесии презаписват годината или се отписват.


Чл. 151. (1) Задочниците, получили една слаба оценка на поправителната сесия или неявили се на изпит по една дисциплина за годината, могат да бъдат записани условно в следващия курс и да се явяват на ликвидационна изпитна сесия до края на зимния семестър. Неиздържалите изпита презаписват годината.
(2) Презаписването на учебна година и условното записване в следващ курс се разрешават еднократно през целия курс на обучение.
(3) Обучението може да се прекъсне веднъж за целия курс на следването, но за не повече от 3 години.


Чл. 152. Прекъсването на учебната година се извършва с разрешение на началника на училището въз основа на молба и документ, установяващ причината за исканото прекъсване.


Чл. 153. Задочниците имат право на допълнителен платен отпуск в размерите, определени в ЗОВСРБ и в Кодекса на труда.


Чл. 154. В началото на всяка учебна година или при възстановяване след прекъсване задочниците - кадрови военнослужещи, обучаващи се в задочна форма по военна специалност, представят удостоверение от поделението (организацията), че продължават да работят (служат). При липса на такова удостоверение обучението по военната специалност се прекъсва.

Раздел IX.
Дистанционно обучение (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 154а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" провежда дистанционна форма на обучение въз основа на учебна документация, приета от академичния съвет по съвместно предложение на основното звено, водещо обучението и на Центъра за дистанционно обучение.


Чл. 154б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" могат да кандидатстват и да се обучават като студенти и докторанти в дистанционна форма на обучение кадрови военнослужещи с разрешение на министъра на отбраната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Условията и редът за кандидатстване на кадровите военнослужещи се определят с Правилника за кадрова военна служба, Правилника за приемане на студенти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и заповед на министъра на отбраната.


Чл. 154в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за дистанционна форма на обучение могат да кандидатстват и да се обучават за придобиване на висше образование студенти и докторанти.
(2) Условията и редът за кандидатстване на граждански лица за дистанционно обучение се определят с Правилника за приемане на студенти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 154г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Учебният план за дистанционна форма на обучение е със срок не по-малък от учебния план на специалността и изисквания брой кредити за образователно-квалификационната степен за редовна форма на обучение.


Чл. 154д. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Присъствените занятия на обучаващите се в дистанционна форма на обучение са задължителни и се провеждат съгласно утвърдените учебни планове.
(2) Продължителността на присъствените занятия се определя от учебния план за дистанционно обучение по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде повече от 30 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма на обучение.
(3) За участие в присъствените занятия обучаващите се в дистанционна форма на обучение се известяват един месец предварително. За кадровите военнослужещи известието се изпраща до командира (началника, ръководителя) с копие до задочника.


Чл. 154е. (1) (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г., предишен текст на чл. 154е - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Редът и правилата за провеждане на редовните семестриални изпитни сесии и поправителните изпити, презаписване и прекъсване на следването за обучаващите се дистанционно са еднакви с тия за задочно обучение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Редът и правилата за провеждане на изпитите, предвидени в индивидуалните планове за обучение на докторантите, са еднакви с тези за задочно обучение.


Чл. 154ж. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) В началото на всяка учебна година или при възстановяване след прекъсване обучаващите се дистанционно - кадрови военнослужещи, обучаващи се по военна специалност, представят удостоверение от поделението (организацията), че продължават да работят (служат). При липса на такова удостоверение обучението по военната специалност се прекъсва.


Чл. 154з. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение, структурата и задачите на Центъра за дистанционно обучение и екипа за дистанционно обучение се определят с Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища на Република България и в правила за дистанционно обучение във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", приети от академичния съвет.

Раздел X.
Държавни изпити и дипломни работи (Предишен раздел 8 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 155. (1) Обучението за всяка специалност за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа в съответствие с учебния план.
(2) Допускането до държавен изпит се извършва със заповед на началника на училището по предложение на началника на факултета.
(3) До държавен изпит или до защита на дипломна работа се допускат обучаеми, които са изпълнили изискванията на учебния план.
(4) Обучаеми, неизпълнили изискванията по учебния план на специалността, включително за учебно-плавателната практика (плавателен стаж), не се допускат до държавен изпит и до защита на дипломна работа.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Дейността по подготовката и провеждането на държавните изпити и защитата на дипломните работи се регламентира от правила за провеждане на държавни изпити и дипломни защити във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", приети от академичния съвет на училището.
(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Диплома за завършена образователно-квалификационна степен по ал. 4 се издава след изпълнение на изискванията по учебния план, включително за учебно-плавателната практика, независимо от календарния срок на обучение.


Чл. 156. (1) Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда пред държавна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели. В комисията могат да се включват и хабилитирани в съответната научна област лица от други висши училища, както и специалисти в областта на военното дело.
(2) Съставът на държавната изпитна комисия се утвърждава от министъра на отбраната и се назначава със заповед на началника на училището за срок една година.


Чл. 157. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Държавните изпити се провеждат в две сесии: редовна и поправителна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Държавните изпити от няколко части може да се провеждат в отделни дни.


Чл. 158. (1) Випускници, получили на държавен изпит слаба оценка, се допускат до полагане на останалите държавни изпити. Повторно полагане на държавен изпит в една изпитна сесия не се разрешава.
(2) Поправителна сесия на получилите слаби оценки на държавен изпит се организира не по-рано от две седмици след редовната.


Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) При неуспешна защита на дипломната работа по предложение на изпитната комисия на дипломанта се определя дата за явяване на поправителна защита по същата дипломна работа до 3 месеца от датата на защитата или да разработи нова, която да защити със следващия випуск.


Чл. 160. (1) (Предишен текст на чл. 160 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) При неявяване на випускници на държавен изпит или на защита на дипломна работа по уважителни причини в определения по график срок председателят на държавната изпитна комисия съгласувано с началника на училището определя реда и времето за провеждане на държавните изпити или за защита на дипломните работи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) При неявяване на випускник на държавен изпит или на защита на дипломна работа в определения по график срок по неуважителни причини държавната изпитна комисия записва в протокола "не се явил" и му поставя оценка "слаб (2,00)".


Чл. 161. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Получилите повторно слаби оценки могат да се явят в срок до 3 години на държавен изпит и защита на дипломна работа в една редовна и в една поправителна сесия, в рамките на една държавна изпитна сесия.
(2) На лицата по ал. 1 се издава академична справка.
(3) Недопуснатите до държавен изпит и до защита на дипломна работа поради неизпълнение на изискванията на учебния план за учебна плавателна практика (плавателен стаж) след изпълнение на изискванията се допускат до държавен изпит.


Чл. 162. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Въпросниците и графикът за провеждане на държавните изпити се утвърждават от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Те се предоставят на випускниците не по-късно от 3 месеца преди определените дати на изпитите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Изпитните билети и задачи се утвърждават от председателя на държавната изпитна комисия, не по-късно от един месец до началото на изпитната сесия и се съхраняват по ред, установен от началника на училището.


Чл. 163. (1) Темите на дипломните работи се предлагат от началниците на катедри и се утвърждават от началниците на факултети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Темите на дипломните работи, разработващите ги дипломанти и ръководителите на дипломните работи се обявяват със заповед на началника на училището до края на първия месец от началото на последната учебна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Заданията за дипломните работи се връчват на дипломантите не по-късно от един месец от началото на последната учебна година.


Чл. 164. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Дипломантът представя завършената дипломна работа на ръководителя си, не по-късно от 15 дни преди защитата.
(2) Ръководителят представя на началника на катедрата дипломната работа, писмен отзив и оценка на работата не по-късно от 15 дни преди деня на защитата.
(3) Рецензентите се обявяват със заповед на началника на училището по предложение на началника на факултета не по-късно от един месец преди деня на защитата.
(4) Дипломантът се допуска до защита независимо от предложената от рецензента оценка на дипломната работа.


Чл. 165. За всеки проведен държавен изпит (защита на дипломна работа) се съставя изпитен протокол, който се подписва от председателя и членовете на комисията. Протоколът се представя на председателя на държавната изпитна комисия.


Чл. 166. Председателят на държавната изпитна комисия представя общия протокол на началника на училището не по-късно от 7 дни след завършване на държавните изпити и защитата на дипломните работи.


Чл. 167. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Жалбите на випускниците по въпроси, свързани с държавните изпити или със защитата на дипломните работи, се разглеждат от председателя на държавната изпитна комисия. Решенията по тях трябва да бъдат взети преди приключването на изпитната сесия, а когато се отнасят до последния изпит или защита - до една седмица от тяхното провеждане.

Раздел XI.
Обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" (Предишен раздел 9 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 168. Обучението за придобиване на образователна и научна степен "доктор" се осъществява по научни специалности, получили при акредитацията оценка "много добра".


Чл. 169. (1) Приемането за обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" се извършва чрез конкурс по съответната научна специалност.
(2) Конкурсите се обявяват със заповед на министъра на отбраната.
(3) За успешно издържали конкурсните изпити се считат кандидатите, показали успех не по-нисък от "Много добър (5,00)" на изпита по специалността и "Добър (4,00)" на изпита по чужд език.
(4) Успешно издържалите конкурсните изпити се предлагат за избор във факултетния съвет.


Чл. 169а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да се обучават във всички форми на докторантура по акредитираните научни специалности лица - български граждани, работещи извън Министерството на отбраната, като разходите за обучение и защита са за сметка на обучаваното лице или на заявителя на докторантурата.
(2) Редът за приемане за обучение по ал. 1 и таксите за обучение се определят с Правилника за докторантурата.


Чл. 170. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Обучението в докторантура се извършва с минимален срок на подготовка, както следва:
1. за редовно обучение след придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - 3 години;
2. за задочно обучение след придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - 4 години;
3. за дистанционно обучение след придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - 3 години;
4. чрез самостоятелна подготовка след придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - 3 години.
(2) Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация.


Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Записването в докторантура, субсидирана от държавата и отписването се извършват със заповед на министъра на отбраната.


Чл. 172. (1) Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план, който се разработва съвместно от докторанта и определения му научен ръководител и се утвърждава от факултетния съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Факултетният съвет определя научния ръководител на докторанта, утвърждава учебния план на докторанта и ежегодно го атестира.
(3) След записването си докторантите на самостоятелна подготовка придобиват статут на задочни докторанти.


Чл. 173. След приключването на всяка учебна година факултетният съвет оценява изпълнението на учебните планове на докторантите и приема плановете им за следващата година. Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" ежегодно изготвя анализ на състоянието на обучението в докторантура в училището и сведение за всеки обучаем.


Чл. 174. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Редовните и задочните докторанти, субсидирани от държавата, заплащат годишни такси за обучението в размери, определени с постановление на Министерския съвет. Докторантите се освобождават от такси през последните две години на подготовката.


Чл. 175. Заявителите на докторантури от организации извън ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" осигуряват средства за командировки, предоставят своята материална база и поемат разходите за провеждане на експерименталната и други дейности, свързани с индивидуалните учебни планове на докторантите, както и разходите по процедурата за защитата на дисертацията.


Чл. 176. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Разходите за защита на дисертационния труд на докторант, субсидиран от държавата, на когото не е открита процедура за защита в определения в заповедта срок на докторантурата, са за негова сметка.


Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Образователната и научна степен "доктор" се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за научните степени и научните звания.


Чл. 177. Цялостната дейност по докторантурата в училището се урежда с приет от академичния съвет Правилник за докторантурата.

Глава шеста.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (НОВА - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г.)


Чл. 177а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е предназначена да контролира, поддържа и управлява качеството на образованието и на академичния състав.
(2) Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се нарича за краткост Система за управление на качеството (СУК).
(3) Системата за управление на качеството (СУК) във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е разработена, документирана и внедрена в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000.


Чл. 177б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Основен организационен документ на СУК във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е Наръчникът по качеството, който се приема от академичния съвет.
(2) В Наръчника по качеството се определят:
1. политиката и целите по качеството в училището;
2. процесите, които протичат в СУК;
3. отговорниците за изпълнението на дейностите в СУК;
4. документираните процедури, съпътстващи функционирането на СУК;
5. основните оперативни процедури (правила, методики и др.), които трябва да се изпълняват за достигане и поддържане на високо качество на учебната дейност;
6. системата за наблюдение, анализ и подобрения в работата;
7. измеримите критерии за оценяване на учебната дейност;
8. системата за проучване на мнението на потребителите на образователни услуги, както и мнението на обучаемите;
9. системата за управление на записите в СУК.


Чл. 177в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Основни принципи за изграждането на СУК са:
1. документиране на системата за управление на качеството;
2. обявяване на политиката, целите и организацията на СУК;
3. обучение и сертифициране на лицата от СУК, ръководството и персонала;
4. непрекъснато проучване на пазара, интересите и мнението на клиентите и обучаемите;
5. определяне на измерими критерии за контролиране на качеството;
6. създаване на система за вътрешен контрол (одит) на дейността;
7. създаване на система за записи на всички дейности по учебно-възпитателната дейност и по качеството;
8. използване на система за външен контрол за определяне на съответствието на системата на изискванията на стандарта.


Чл. 177г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Системата за управление на качеството се основава на анализирането на данните за планирането, провеждането на учебния процес и всички съпътстващи дейности, получени от автоматизираната информационна система.


Чл. 177д. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Отговорни лица от системата за управление на качеството са:
1. комисия за управление на качеството на обучение във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. главен организатор по качеството - заместник-началникът по учебната и научната част (ЗНУНЧ) на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
3. упълномощен представител на ръководството (УПР);
4. подкомисии по качеството и вътрешни одитори към факултетите;
5. отговорници по качеството в катедрите.
(2) Отговорните лица и комисиите от СУК се назначават със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) Отговорностите по СУК са описани в Наръчника по качеството.


Чл. 177е. (1) (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г., предишен текст на чл. 177е - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Функционирането на системата за управление на качеството предвижда непрекъснато управление и взаимна връзка между процесите:
1. планиране на обучението и отговорност на ръководството;
2. управление на учебния процес и ресурсите;
3. провеждане на обучение на курсанти и студенти;
4. провеждане на наблюдения, анализ и подобрения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Проучването на мнението на обучаемите, анализът и оповестяването на резултатите от него се извършват съгласно процедури за провеждане на анкети във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 177ж. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) Отговорните лица по качеството (упълномощен представител на ръководството, вътрешни одитори и отговорници по качеството по катедрите) наблюдават учебно-възпитателния процес, извършват одиторска дейност, като акцентират вниманието си върху внедряването на политиката и целите на качеството във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", оценявайки качеството на продукта - випускниците за Военноморските сили и гражданското корабоплаване на основание наблюдението и измерването на процесите във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и на базата на документираните оценки от клиента - потребителските фирми в системата на корабоплаването у нас и в чужбина.
(2) Отговорните лица по качеството на основата на проведените наблюдения и одити изработват анализи и предложения до ръководството на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за превантивни и коригиращи действия с цел подобряване на качеството на обучение, както и на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2000.

Глава седма.
МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (ПРЕДИШНА ГЛАВА 6 - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г.)


Чл. 178. Основната цел на методическата дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е осигуряването на високо качество и ефективност на обучението чрез усъвършенстване на организацията, формите и методите за провеждане на учебния процес.


Чл. 179. Основни форми на методическата дейност са:
1. провеждане на научни изследвания по проблемите на методиката на обучение и възпитание;
2. експериментиране и прилагане в учебния процес на нови и усъвършенствани методи и форми;
3. провеждане на научни конференции, семинари и съвещания по методически въпроси;
4. заседания по методически въпроси на академичния съвет, факултетните и катедрените съвети;
5. провеждане на показни, открити, пробни и други методически занятия.


Чл. 180. (1) Общото ръководство на методическата дейност в училището се осъществява от заместник-началника по учебната и научната част.
(2) Непосредственото ръководство на методическата дейност се осъществява от началниците (деканите) на факултети и началниците (ръководителите) на катедри.
(3) Методическата дейност в училището, факултетите и катедрите се планира в отделни раздели на годишните и месечните планове.


Чл. 181. Основните въпроси, обсъждани на методически заседания в катедрите, са:
1. целите, структурата и съдържанието на учебните програми;
2. организацията, формите и методите за провеждане на учебния процес по дисциплините на катедрите и на показни, открити, пробни и други занятия;
3. резултатите от провежданите в катедрите научни изследвания в областта на методиката на учебния процес;
4. разработените учебници, учебни и методически помагала за семинарни, лабораторни и практически занятия, упражнения, тренировки и други материали за учебния процес;
5. организацията и ефективността на учебната практика;
6. използването на учебно-материалната база и нейното развитие;
7. новостите в областта на методиката на обучение във висшите училища.


Чл. 182. За обсъждане на методически въпроси, засягащи две и повече катедри, се провеждат съвместни заседания.


Чл. 183. (1) Повишаването на методическата подготовка на академичния състав в училището се осъществява чрез:
1. участие в работата на научни конференции, семинари, съвещания и други форми по методически въпроси;
2. участие в научни изследвания по методически въпроси;
3. разработване на учебници, учебни и методически помагала, семинарни, лабораторни, практически занятия, упражнения, тренировки и други материали за учебния процес;
4. самостоятелно изучаване на въпроси от областта на педагогиката и методиката на обучение във висшите училища;
5. присъствие на показни, открити и пробни занятия в катедрата и участие в обсъждането им.
(2) Методическата дейност на членовете на академичния състав се отразява в индивидуалните им планове за работа.


Чл. 184. Обемът и качеството на методическата дейност на членовете на академичния състав се оценяват при атестирането им.

Глава осма.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (ПРЕДИШНА ГЛАВА 7, ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г.)


Чл. 185. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Научноизследователската и развойната дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се ръководи от заместник-началника на училището по учебната и научната част.
(2) Редът за провеждането на научноизследователската и развойната дейност се урежда с правилник, приет от Академичния съвет.


Чл. 186. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) НИРД е насочена към:
1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) създаване на нови научни знания и научно-приложни продукти в научните направления на училището, както и за обосноваване и развитие на обучението;
2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) повишаване ефективността на обучението в училището и превръщането му в комплексен учебно-изследователски процес;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) повишаване на научноизследователската квалификация на академичния състав;
4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) изграждане на съвременна изследователска и образователно-квалификационна инфраструктура във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" планира и провежда:
1. съвместни изследователски проекти с други висши училища, научни организации и институции;
2. участва в международния научен живот.


Чл. 187. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Научноизследователската и развойната дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" включва:
1. перспективни изследвания: теоретични, информационно-аналитични и технологични изследвания и др.;
2. научно-приложни изследвания и развойна дейност: изследвания, анализи, конструкторски и технологични разработки;
3. демонстрации на нови технологии, перспективни концепции и популяризиране на резултатите от научноизследователската и развойната дейност;
4. развитие на инфраструктурата за научни изследвания чрез изграждане и усъвършенстване на научноизследователски лаборатории и информационни системи за нуждите на научноизследователската и развойната дейност;
5. организационна дейност и информационно осигуряване, включващи:
а) организиране и провеждане на научни форуми;
б) публикуване на резултатите от научни и приложни изследвания;
в) информационно-консултативна и патентна дейност;
6. научно-квалификационна дейност - осигуряване на изследвания, свързани с повишаване на научната и езиковата квалификация на научно-преподавателския състав;
7. интегриране на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" с други институти и внедрителски звена по научноизследователската и развойната дейност и координиране на научната политика на училището с потребителския сектор;
8. участие в международното научно сътрудничество.


Чл. 188. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) НИРД се провежда във основните звена, катедрите и други звена на училището.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) НИРД се осъществява от програмни колективи, в които могат да се включват преподаватели, изследователски кадри, докторанти, курсанти, студенти и помощно-технически персонал от всички структурни звена на училището и външни специалисти.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Провеждането на научни изследвания е неотделима част от дейността на академичния състав и докторантите, която се оценява при атестацията им.


Чл. 189. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) НИРД се планира дългосрочно и ежегодно.
(2) Планът за НИРД се разработва по учебни години от отдел "Учебна дейност и управление на качеството" и се приема от академичния съвет. В него се включват проекти, предложени от Министерството на отбраната и от Генералния щаб на Българската армия, съвместни проекти с други университети, теми, определени в основните звена, други, разработвани във ВВМУ теми, и теми, възложени от заявители извън училището.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Във факултетите и катедрите НИРД се планира като отделен раздел в годишния им план в съответствие с плана на училището.


Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Училището организира ежегодно научни форуми, на които академичният състав докладва постигнатите научни резултати.
(2) За ознаменуване на бележити събития и дати се провеждат юбилейни научни форуми.


Чл. 191. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) НИРД на курсантите и студентите се осъществява чрез свободно организирани творчески колективи.
(2) Научноизследователските постижения на курсантите и студентите се представят на организирани от училището форуми за обучаемите.


Чл. 192. (1) (Предишен текст на чл. 192 - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Финансовото осигуряване на НИРД се осъществява със:
1. средства от бюджета на училището в размер не по-малко от 10 на сто спрямо издръжката на обучението;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) собствени приходи от НИРД, експертно-консултантска и квалификационна дейност, авторски права и др.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Част от средствата, предвидени за научноизследователска работа могат да бъдат използвани за допълнително материално стимулиране на преподавателския, научноизследователския състав и помощно-техническия персонал, пряко заети с конкретната научноизследователска задача, както и за възнаграждения на докторанти, студенти и курсанти, които са ангажирани с научноизследователската задача, за която са предназначени средствата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Условията и начинът за разпределяне на средствата се определят от Правилника за научноизследователската и развойна дейност, приет от академичния съвет.


Чл. 193. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Научните съвети на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" присъждат научно звание "доцент" по научни специалности съгласно дадените им правомощия.


Чл. 194. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Военноморският изследователски център (ВМИЦ) е специализирано обслужващо звено на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Военноморският изследователски център привлича членове на академичния състав, друг състав от училището и външни специалисти за:
1. организиране и провеждане на научноизследователска и развойна дейност;
2. научно-производствена дейност;
3. образователно-квалификационна дейност.
(3) Устройството и дейността на ВМИЦ се определят с правилник, приет от Академичния съвет.


Чл. 195. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) За подпомагане на НИРД началникът на училището назначава експертно-техническа комисия по НИРД като нещатен съвещателен орган на началника на училището, с предмет на дейност - формиране на политиката, организиране на НИРД и приемане на разработките.
(2) Дейността на експертно-техническата комисия се определя с Инструкция за дейността на експертно-техническата комисия, приета от академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Чл. 196. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.)


Чл. 197. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" могат да се създават лаборатории и центрове на договорна основа за извършване на НИРД и експертно-консултантска дейност съгласно правилник, утвърден от академичния съвет.

Глава девета.
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (НОВА - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г.)


Чл. 198. (1) (Предишен текст на чл. 198 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Издателската дейност в училището има за цел издаване на учебници и учебни помагала, необходими за осъществяването на учебния процес, и на други издания.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Издателската дейност се ръководи от заместник-началника на училището по учебната и научната част.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Редът и организацията на издателската дейност се определят с правилник, приет от Академичния съвет.


Чл. 199. (1) Издателската дейност осигурява:
1. редактирането и издаването на сборника "Научни трудове" на училището;
2. отпечатването на материали от научни сесии, конференции, съвещания и семинари.
(2) За организиране издаването на сборника "Научни трудове" на училището началникът на училището назначава редакционна колегия. Дейността на редакционната колегия се определя с правилник.


Чл. 200. (1) Издателската дейност в училището се планира от отдел "Учебна дейност и управление на качеството" по предложения на факултетите и се съгласува със съответните органи от Министерството на отбраната. Плановете и отчетите за тяхното изпълнение се обсъждат и приемат от академичния съвет.
(2) Факултетният съвет извършва селекция на заявените от катедрите за издаване учебници и учебни помагала за текущата година, планира перспективно и разработва издателската политика на факултета.
(3) Сроковете за подготовката и издаването на утвърдените за печат заглавия се включват в годишните планове на катедрите.


Чл. 201. Издателската дейност се осигурява от издателски център и размножителна база, чиято дейност се определя със съответни правилници.


Чл. 202. Училището развива собствена издателска дейност съгласно действащото законодателство.

Глава десета.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ПРЕДИШНА ГЛАВА 8 - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г.)


Чл. 203. Международната дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществява съгласувано с министъра на отбраната.


Чл. 204. Международното сътрудничество обхваща:
1. членуване в международни организации, свързани с морското и военноморското образование и наука;
2. сключване на договори за сътрудничество с чуждестранни научни и образователни институции;
3. обучение и повишаване квалификацията на чуждестранни курсанти, студенти и специализанти;
4. участие в международни научни и образователни проекти;
5. участие в международни научни форуми;
6. обмяна на опит;
7. обмен на академичен състав;
8. повишаване квалификацията на академичния състав в образователни и научни институции в чужбина.

Глава единадесета.
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ (ПРЕДИШНА ГЛАВА 9 - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г.)


Чл. 205. Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" ползва имотите при спазване разпоредбите на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.


Чл. 206. (1) Самостоятелният бюджет на училището се съставя по следния ред:
1. основните и обслужващите звена представят във финансовия орган на училището разчети за прогнозираните приходи от своята дейност и за необходимите разходи по единната бюджетна класификация;
2. на базата на определените лимити за държавна субсидия и разчетите за приходите и разходите на основните и обслужващите звена финансовият орган разработва проекта на бюджета в две части - приходна и разходна, с обяснителна записка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) В приходната част на бюджета се включват приходи, които се планират и отчитат по утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация, от:
1. субсидии от държавния бюджет;
2. финансова помощ от общините;
3. дарения, завещания, спонсорство;
4. собствени приходи от:
а) постъпления от научноизследователска, експертно-консултантска и художествено-творческа дейност, авторски и други сродни права;
б) постъпления от такси за кандидатстване, за обучение и приходи от обучение съгласно чл. 21, ал. 2 и 4 ЗВО;
в) следдипломна квалификация;
г) административни услуги за лица, които не са студенти;
д) други дейности, свързани с учебния процес;
5. приходи по чл. 13, ал. 2 и по чл. 89, ал. 3 ЗВО.
(3) Размерът на разходите се определя в зависимост от реализираните собствени приходи и утвърдената субсидия от държавния бюджет.
(4) Сроковете за осъществяване на дейностите по ал. 1 се определят от началника на училището въз основа на указанията на Министерството на отбраната по планирането на бюджета.


Чл. 207. (1) (Предишен текст на чл. 207 - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Субсидията на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" от държавния бюджет се определя в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година като трансфер от бюджета на Министерството на отбраната.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Субсидията от държавния бюджет осигурява средства за:
1. издръжка на обучението;
2. присъщата на училището научна дейност;
3. издаване на учебници и научни трудове;
4. социално-битови разходи;
5. капитални вложения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Субсидията за издръжка на обучението се определя въз основа на:
1. диференцирани нормативи по професионални направления за един студент, определени от Министерския съвет;
2. броя на курсантите, студентите и докторантите;
3. резултатите от оценката при акредитацията на училището и неговите специалности.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Средствата по ал. 2, т. 1 се предоставят въз основа на броя на приетите за обучение студенти и докторанти по данните, предоставени от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" ЗВО.
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Средствата по ал. 2, т. 2 се определят в размер не по-малко от 10 на сто спрямо издръжката на обучението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Средствата за социално-битови разходи се определят на основата на действащите нормативни актове.


Чл. 208. (1) Проектът на бюджета се внася от началника на училището за обсъждане и приемане от академичния съвет.
(2) Приетият от академичния съвет бюджет се представя с докладна записка от началника на училището на началника на Генералния щаб на Българската армия за обсъждане в Съвета по отбрана.


Чл. 209. Проектите на бюджети на основните звена се разработват от финансовия орган на базата на заявените от тях разчети за приходите и разходите и утвърдената бюджетна субсидия и се внасят от началника на училището за утвърждаване от академичния съвет.


Чл. 210. Началникът на училището е разпоредител с бюджета на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и отговаря за законосъобразното и целесъобразното му разходване.


Чл. 211. Академичният съвет в края на всяко тримесечие и в края на годината приема тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнението на бюджета, които се внасят от началника на училището.


Чл. 212. (1) Академичният съвет избира като консултативен орган комисия по финансово-икономическите въпроси.
(2) Комисията по финансово-икономическите въпроси се оглавява от началника на училището.
(3) Комисията по финансово-икономическите въпроси следи изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и при необходимост предлага на академичния съвет проекти на решения.

Глава дванадесета.
АКРЕДИТАЦИЯ (ПРЕДИШНА ГЛАВА 10 - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г.)


Чл. 213. Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" участва в процедури за оценяване и акредитация съгласно ЗВО, ЗОВСРБ, актовете на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и този правилник.


Чл. 214. (1) Решението за искане за откриване на процедура за оценяване и акредитация се взема от академичния съвет по предложение на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Процедура за акредитация или процедура за оценяване на проект се открива и по искане на министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на отбраната.


Чл. 215. (1) Дейността по оценяване и акредитация в училището се ръководи от комисия по оценяване (на проекти) и подготовка за акредитация.

(2) Комисията по оценяване (на проекти) и подготовка за акредитация организира, ръководи, контролира и оказва методическа помощ по:
1. работата на вътрешните експертни групи, разработващи проекти и доклади за акредитация;
2. създаването и поддържането на информационна система с данни, необходими за разработване на документите, свързани с институционалната и програмната акредитация;
3. изпълнението на препоръките, дадени от НАОА, и плана за развитие на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. С влизането в сила на правилника не се прекъсва мандатът на изборните органи за управление на училището.


§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 216, ал. 1 ЗОВСРБ и чл. 37 ЗВО.


§ 3. В срок 3 месеца от влизането в сила на правилника академичният съвет приема правилниците по чл. 11.


§ 4. Изпълнението на правилника се възлага на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


§ 5. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от началника на Генералния щаб на Българската армия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г.)

§ 2. В Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. Навсякъде в глава осма думите "научноизследователска дейност" се заменят с "НИРД".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Навсякъде в правилника думите "образователна степен", "образователни степени" и "образователните степени" се заменят съответно с "образователно-квалификационна степен", "образователно-квалификационни степени" и "образователно-квалификационните степени".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти