Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 35 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ГОРСКИ СТОПАНСТВА, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (САПАРД)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 24 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз (ЕС) за развитие на земеделието и селските райони (САПАРД).
(2) Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя за инвестиционни разходи в дейностите, посочени в приложение № 1.
(3) Списък на допустимите разходи по дейности се предоставя на кандидатите за подпомагане заедно с молбата за кандидатстване.

Чл. 2. Финансовата помощ се предоставя в рамките на предвидените за съответната година финансови средства, определени въз основа на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (САПАРД).


Чл. 3. (1) Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от одобрените инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕС и 25 на сто - от държавния бюджет на Република България.
(2) За инвестиции в дейности по т. 2, 3 и 6 от приложение № 1, когато кандидатът за финансово подпомагане е община и инвестицията не води до създаване на значителен нетен приход, извършва се с некомерсиална цел и в публичен интерес, финансовата помощ може да бъде до 100 % от одобрените инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕС и 25 на сто - от държавния бюджет на Република България.
(3) Разликата между пълния размер на одобрените инвестиционни разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.
(4) Участието на кандидата е само в парична форма.
(5) Осигуряването на парично участие се удостоверява чрез представяне на банково извлечение или писмо за намерение за отпускане на кредит от банка или друга финансова институция или чрез декларация за осигурени финансови средства за извършване на инвестицията.
(6) За кандидатите по ал. 1, които кандидатстват за финансова помощ за дейности по т. 6 и 9 от приложение № 1, в допълнение към разходите за залесяване се отпуска годишна премия в размер на левовата равностойност на 30 евро на хектар залесена площ за период до 5 г., ако:
1. се извършват върху изоставени земеделски земи;
2. залесяването се извършва с видове, приспособени към местните условия и допринасящи за опазване на околната среда.


Чл. 4. Кандидатът не се подпомага по САПАРД, ако за същата инвестиция е подпомаган по други програми.


Чл. 5. (1) Минималният размер на одобрените инвестиционни разходи за проект е левовата равностойност на 1300 евро.
(2) Максималният размер на одобрените инвестиционни разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро.
(3) При одобряване на инвестиционните разходи не се включва начисленият данък върху добавената стойност.


Чл. 6. (1) Един кандидат може да бъде подпомаган по не повече от 5 проекта, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на одобрените инвестиционни разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за периода на прилагане на програма САПАРД.
(2) За всяко подпомагане се кандидатства след извършване на плащанията по предходния проект.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 7. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) физически, юридически лица и общини, които са: собственици или ползватели на гори и земи от горския фонд; собственици или ползватели (по договори със срок не по-кратък от 10 г.) на изоставени и/или ерозирани земеделски земи с площ не по-малка от 1 хектар; собственици или ползватели (за срок не по-кратък от 10 г.) на горски разсадници;
2. организации на собственици на гори с обща площ повече от 5 ха, учредени с цел съвместното им стопанисване като кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност, контролирани от собствениците на горите.
(2) Юридическите лица се подпомагат при условие, че са регистрирани по българското законодателство и са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.
(3) Общините се подпомагат при условие, че проектът е одобрен с решение на общинския съвет.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) (1) Лицата по чл. 7, с изключение на общините, представят предварителни договори за услуги, работи, доставки (в т. ч. покупка на оборудване) или предварителни разходи, както и най-малко три оферти за доставка, услуга, работа или предварителен разход на стойност над 10 000 евро.
(2) В договорите и офертите по ал. 1 се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общините по чл. 7 представят офертите, подадени от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, и договорите за изпълнение на строителство, доставки или услуги, които са сключени с изпълнителите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В офертите и договорите по ал. 3 се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.


Чл. 8. (1) За всички дейности по приложение № 1 и до 50 на сто финансова помощ се подпомагат лица при условие, че:
1. проектът е за минимум 1 хектар към датата на регистрацията на молбата за финансово подпомагане;
2. нямат задължения към държавния и общинските бюджети и към Държавното обществено осигуряване;
3. нямат просрочени задължения към ДФ "Земеделие" и търговски банки към датата на кандидатстване;
4. имат осигурени финансови средства за извършване на инвестицията;
5. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.).
(2) Общините, когато кандидатстват по чл. 3, ал. 2, се подпомагат при условие, че:
1. инвестициите, за които се кандидатства, ще се извършват в гори и земи, собственост на общината;
2. кандидатстват за финансиране с минимум 1 хектар горска, изоставена и ерозирала земя към датата на регистрацията на молбата за финансово подпомагане;
3. направената инвестиция няма да води до създаване на значителни нетни приходи;
4. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)


Чл. 9. (1) За дейностите, посочени в т. 10 от приложение № 1, се подпомагат кандидати, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) са собственици или ползватели на горски разсадници за срок не по-кратък от 10 г., регистрирани са по реда на Наредба № 31 от 2003 г. за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 76 от 2003 г.) (за физическите лица и търговците) или имат сключен договор поне с едно лице, регистрирано по Наредба № 31 (за всички останали);
2. са подготвили бизнес план за не по-малко от 5 г.;
3. имат задължения, които не надхвърлят 60 на сто от стойността на активите им;
4. се задължат след извършване на инвестицията да назначат на трудов договор не по-малко от 5 и не повече от 15 работници;
5. произвеждат фиданки за лесовъдски цели.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За дейностите, посочени в т. 11 от приложение № 1, се подпомагат кандидати, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) регистрирани са по реда на Наредба № 31 от 2003 г. за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 76 от 2003 г.)(за търговците) или имат сключен договор поне с едно лице, регистрирано по Наредба № 31 (за всички останали);
2. имат задължения, които не надхвърлят 60 на сто от стойността на активите им;
3. при които индексът на превишението на брутната печалба към края на реализацията на проекта е най-малко 0,1;
4. се задължат след извършване на инвестицията да назначат на трудов договор не по-малко от 10 и не повече от 50 работници.


Чл. 10. (1) Всички инвестиции в рамките на горския фонд трябва да съответстват на утвърден лесоустройствен проект или да са предварително одобрени от компетентното държавно лесничейство.
(2) За дейности, които не са включени в одобрените и влезли в сила лесоустройствени проекти, планове или програми, се изисква копие от положително решение за оценка на въздействие върху околната среда на проекта, издадено от Министерството на околната среда и водите, съответно от регионалната инспекция по околната среда и водите, при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91 от 2002 г.).


Чл. 11. (1) Инвестиционните разходи за подготовка на проекта, като разходите за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на лицензи и патенти, разходите за подготовка и/или изпълнение на проекта, пряко свързани с инвестицията, вкл. и разходите за изготвяне на работен проект, се възстановяват в размер до 12 % от общите допустими разходи по проекта.
(2) В случаите, когато кандидатът е община, допустимите разходи за изготвяне на работен проект се подпомагат до 50 на сто.
(3) Инвестиционни разходи по ал. 1 включват и разходите за изготвяне на бизнес план, които са до 5 на сто от общите допустими разходи по инвестиционния проект.


Чл. 12. Не се предоставя финансова помощ за:
1. закупуване или наем на земя и съществуващи сгради;
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) данъци, мита и вносни такси;
3. текущи разходи, вкл. разходи за поддръжка и наем;
4. лизинг;
5. закупуване на транспортни средства;
6. закупуване на животни;
7. разходи за закупуване или доставка на оборудване, услуги и/или дейност, чиято стойност съгласно договорите с даден доставчик или стойността на общото количество на дадения обект на инвестиция превишава левовата равностойност на 10 000 евро и за които кандидатът не е приложил оригинални оферти с посочени търговска марка, модел, количество и цена от най-малко трима доставчици (цената на офертите следва да бъде определена в левове или евро); изисква се в случай, че кандидатът е юридическо лице;
8. банкови такси, такси по обезпечителни сделки, включително банкови гаранции и разходи, свързани с обслужване на банкови сметки;
9. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) разходите по чл. 3, ал. 2, за които доставчикът и изпълнителят на инвестиционния проект не са определени чрез процедура, проведена съгласно Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
10. разходи по чл. 11, ал. 1, които надвишават 12 на сто от общите допустими разходи по проекта;
11. разходи по чл. 11, ал. 3, които надвишават 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;
12. разходи и/или извършени плащания, свързани с предмета на инвестицията, направени преди датата на одобряване на проекта (с изключение на разходите по чл. 11, ал. 1 и 3);
13. частта от разходите за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, за придобиване на патенти и лицензи, за подготовка и/или изпълнение на проект, пряко свързани с инвестицията, които надвишават 12 на сто от общите допустими разходи по проекта;
14. закупуване на техника втора употреба;
15. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) плащане в натура или плащания в брой;
16. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разходи, свързани със закупуването на машини и оборудване, доставки на продукти и предоставяне на услуги, които не са с произход от страните - членки на Европейския съюз, или от България, Румъния, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия и Черна гора и бивша Югославска република Македония;
17. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) разходи, направени преди датата на предоставяне правото на управление на средствата по мярката от страна на Европейската комисия - 01.09.2003 г.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 13. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в Централно управление (ЦУ) на Държавен фонд "Земеделие" (ДФ "Земеделие"), изпълняващ функциите на Агенция "САПАРД", молба по образец, утвърден от изпълнителния директор на фонда, към която прилагат документите по приложения № 2 и 3.
(2) Молбата се подава от законния представител на кандидата или упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено пълномощно.
(3) В случай на нередовност на документите по ал. 1 и 2 ДФ "Земеделие" връща пакета от документи на кандидата.
(4) След отстраняване на нередовностите кандидатът има право да кандидатства отново.


Чл. 14. (1) В срок до един месец и три седмици от подаване на молбата по ал. 1 ДФ "Земеделие":
1. проверява заявените данни и посочените факти;
2. извършва проверка на място;
3. изготвя предложение за одобрение или отхвърляне на проекта до Комисията за избор на проекти.
(2) Предложение за одобряване се прави, когато:
1. проектът отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ по глава втора;
2. на проекта е направена оценка по критериите, посочени в приложение № 4;
3. в случай че след направената оценка по т. 2 проектите наберат еднакъв брой точки, но не могат всички да бъдат финансирани при условия на ограничен бюджет, те се класират в зависимост от готовността на кандидата да участва с повече от 50 на сто собствени средства (в случаите по чл. 3, ал. 1) или договорен процент собствени средства (в случаите по чл. 3, ал. 2).
(3) Когато при проверките по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2 се установи непълнота на документите или неточност на заявените данни и посочените факти, ДФ "Земеделие" уведомява писмено кандидата, който в 10-дневен срок от датата на уведомяването може да отстрани констатираните непълноти или неточности чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(4) Срокът по ал. 1 не тече през времето за отстраняване на непълнотите или неточностите в представените документи.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Когато кандидатът не отстрани установените непълноти или неточности в срока по ал. 3, както и при несъответствие с условията и критериите по ал. 2, т. 1, или при недостатъчен бюджет, ДФ "Земеделие" писмено уведомява кандидата за отхвърлянето на проекта.


Чл. 15. (1) Комисията за избор на проекти се назначава от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" и заседава най-малко веднъж на два месеца в случаите по чл. 3, ал. 1 и най-малко веднъж на три месеца в случаите по чл. 3, ал. 2.
(2) Комисията за избор на проекти прави предложения за одобряване или отхвърляне на проекта до изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".
(3) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" взема решение за одобряване или отхвърляне на проектите.
(4) Кандидатът, чийто проект е отхвърлен, има право да кандидатства отново за подпомагане на същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 16. (1) След изтичане на срока по чл. 14, ал. 1, но не по-късно от три месеца от приемане на документите по чл. 3, ал. 1 и пет месеца от приемане на документите по чл. 3, ал. 2 кандидатът получава уведомително писмо за одобряването или отхвърлянето на проекта.
(2) В срок 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо за одобряването на проекта кандидатът следва да се яви в ЦУ на ДФ "Земеделие" за сключване на договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Ако в срока по ал. 2 кандидатът не сключи договор, той губи право на подпомагане по одобрения проект и може да кандидатства отново за подпомагане на същата инвестиция по общия ред.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) След подписване на договора в случаите, когато кандидатът е община и кандидатства за субсидия до 100 %, за възлагане изпълнението на инвестиционния проект се провежда процедура съгласно Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(2) При неизпълнение на ал. 1 договорът по чл. 16 се прекратява.


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2008 г., в сила от 25.10.2008 г.) Одобреният проект се изпълнява в рамките на срока, посочен в договора, който не може да надвишава 24 месеца.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 19. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция или на част от нея.
(2) Плащането на част от инвестицията се извършва само ако е посочено в инвестиционния проект, размерът на инвестицията надхвърля левовата равностойност на 70 000 евро и е одобрено от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".
(3) Допустими са две междинни плащания по ал. 2.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За изплащане на финансовата помощ се кандидатства след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичането на срока по чл. 18.
(2) За изплащане на финансовата помощ кандидатът подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", и прилага документи съгласно приложения № 5 и 6.
(3) Държавният фонд "Земеделие" може да изиска представянето и на други документи извън посочените в приложения № 5 и 6, които са предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) В случаите, когато в документите по ал. 2 и 3 има непълноти или неточности, ДФ "Земеделие" уведомява писмено кандидата, който в срок, определен от ДФ "Земеделие", течащ от датата на уведомяването, може да отстрани констатираните непълноти или неточности чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.


Чл. 21. (1) Държавният фонд "Земеделие" изплаща финансовата помощ по проекта в срок три месеца от постъпване на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи направената инвестиция.
(2) Срокът за плащане по ал. 1 не тече през времето за отстраняване на непълнотите или неточностите в представените документи.


Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" одобрява или отказва изплащането на финансовата помощ след извършване на проверка и анализ за установяване на фактическо и документално съответствие между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция и уведомява писмено ползвателя за окончателния размер на финансовата помощ или за отказа да му бъде изплатена. Агенция САПАРД отказва изцяло изплащането на финансовата помощ, включително и при наличието на повече от 50 % отклонение в стойността на реално извършените инвестиции спрямо одобрената по договор стойност.
(2) Когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят няма право да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.


Чл. 23. Държавният фонд "Земеделие" изплаща помощта по одобрения проект при условие, че ползвателят отговаря на условията на чл. 7, 8 и 9, а извършените разходи са съгласно изискванията на чл. 12.


Чл. 24. (1) Ползвателят на помощта е длъжен в продължение на не по-малко от 5 г.:
1. да използва придобитите при изпълнение на одобрения проект активи по предназначение и на определеното в инвестиционния проект място;
2. да не продава или да не преотстъпва ползването върху придобитите при изпълнение на одобрения проект активи чрез отдаването им под наем, аренда или по договор за съвместна дейност или по друг начин;
3. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не са предадени на ДФ "Земеделие" при подаване на молбата за кандидатстване или заявката за плащане.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен в двуседмичен срок след окончателното изплащане на финансовата помощ да постави на видно място табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на оборудването е осъществено с финансовата помощ на програма САПАРД.


Чл. 25. Държавният фонд "Земеделие" осъществява последващ контрол върху целевото използване на инвестициите и за спазване на сроковете по чл. 24.


Чл. 26. (1) Ползвателите на помощта и техните доставчици са длъжни да съдействат и да предоставят исканата информация на служителите на ДФ "Земеделие", на оторизирани представители на Европейската комисия (ЕК) и на сертифициращия орган съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за реда за акредитация на САПАРД агенция по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (ДВ, бр. 23 от 2002 г.).
(2) Служителите на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", представителите на ЕК и на сертифициращия орган се легитимират пред ползвателите на помощта и доставчиците и извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 27. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да застрахова активите - предмет на инвестицията, в полза на ДФ "Земеделие" за срок 5 г. срещу застрахователните рискове, посочени в приложение № 10.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да подновява застрахователния договор по ал. 1 всяка година преди неговото изтичане. Застрахователната премия е за сметка на ползвателя на помощта.


Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) При неизпълнение на изискванията на чл. 24 и 27 ползвателят на помощта дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от момента на извършване на нарушението, а когато той не може да бъде установен - от деня на откриването му, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е начинът, по който се прилага определен приоритет от Националния план за развитие на земеделието и селските райони, като всяка мярка се състои от специфични цели и се финансира съгласно определен бюджет както от страна на общността, така и от страна на Република България.
2. "Ползвател на помощта" е лице, на което е одобрена и изплатена финансова помощ по програма САПАРД.
3. "Курсът на обмяна за плащанията от страна на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", е курсът, определен в предпоследния работен ден на Европейската комисия от месеца, предхождащ месеца, през който разходът е бил вписан в сметките на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД". Датата, на която е издадено платежното нареждане към ползвателя или упълномощеното от него лице, е датата, посочена в сметките.
4. "Отгледни сечи" са осветления и прочистки в естествени насаждения и култури с цел подобряване на растежа, състоянието и състава им.
5. "Едра дървесина" е дървесина с дължина, по-голяма от 2 м, и диаметър на тънкия край, по-голям от 14 см за иглолистните дървесни видове и 16 см за широколистните.
6. "Второстепенен (свързващ) горски път" е:
а) превозен (автомобилен) път с трошенокаменна настилка, без настилка или със стабилизирано земно платно от местни или кариерни материали за свързване на горските райони помежду им или с местните пътища и републиканската пътна мрежа;
б) извозни (тракторни и коларски) пътища, без настилка или със стабилизирано земно платно от местни или кариерни материали за обслужване на сечища и други горскостопански обекти.
7. "Ерозирани земи" са земи, при които по повърхността им се наблюдава наличието на ерозионни бразди и ровини и са категоризирани според степента им на ерозираност като средно, силно и много силно ерозирани.
8. "Изоставени земеделски земи" са земите, които не са обработвани повече от 3 г.
9. "Бързорастящи видове с турнус на сеч до 15 години" са дървесните видове Populus sp. - тополи, Salix ssp. - върби, Robinia pseudoacacia - бяла акация, Catalpa bignonioides Scop. - каталпа, Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. - пауловня, Alnus glutinosa L. (Gaertn.) - елша черна.
10. "Високостъблени гори" са естествени и изкуствени насаждения и култури, чиито дървостои имат семенен или вегетативен произход.
11. "Издънкови гори" са естествени и изкуствени насаждения и култури, чиито дървостои имат естествен издънков произход.
12. "Гори с ниска плътност" са:
а) насаждения и култури от I и II клас на възраст, със средна пълнота до 0,6 вкл., а при групов строеж - до 0,7 вкл.;
б) насаждения и култури от III клас на възраст и нагоре, със средна пълнота от 0,3 до 0,5 вкл., а при групов строеж - до 0,6 вкл.;
в) млади и средновъзрастни култури и насаждения от семенен произход, с възраст от 20 до 40 години и пълнота от 0,5 до 0,7 вкл. за създаване на двуетажни насаждения.
13. "Стари и непродуктивни насаждения" са насаждения с по-голяма възраст от годините на определения турнус на сеч, в които се забелязват признаци на загиване на основния дървостой и чийто среден запас на 1 ха, посочен в лесоустройствения проект, е под този, определен за съответната възраст и бонитет чрез таблици.
14. "Горскоплодни култури" са създадени специално за производство на горски плодове култури, изброени в приложение № 7.
15. "Дървесни видове с висококачествена дървесина" са видовете, изброени в приложение № 8.
16. "Първична обработка" е обработка на дървесината с ръчни инструменти и машини в сечището и на временния склад, състояща се в сеч на дървета, кастрене на клони от стоящи и отсечени дървета, белене на кора, разкройване на дървесината на сортименти, добив на технологична дървесина и дърва от клоните, добив на иглолистна вършина за екстрахиране на етеричномаслени продукти, раздробяване и пресоване на дребноразмерна и отпадъчна дървесина и вършина.
17. Значителен нетен приход ще се счита този приход, при който нетната настояща стойност на генерираните от обекта приходи минус оперативните разходи е по-голяма от 25% от направените по проекта инвестиционни разходи. Оперативните разходи включват поддръжката на обекта без амортизационните отчисления и капиталовите разходи.
18. Индекс на превишението на брутната печалба се изчислява по формулата (Приходи от продажби - Производствени разходи)/Приходи от продажби.


§ 2. Документите, които се изискват по тази наредба, се представят на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2008 г., в сила от 25.10.2008 г.) При вземане на решение за спиране приема на проекти по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде обявено най-малко 7 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на МЗХ и на общодостъпно място в областните дирекции на агенция САПАРД и в областните дирекции "Земеделие и гори".


§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2008 г., в сила от 25.10.2008 г.) При вземането на решение за започване приемането на документи по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде обявено най-малко 10 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на Министерство на земеделието и храните и на общодостъпно място в областните дирекции на агенция САПАРД и в областните дирекции "Земеделие и гори".

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 35 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ГОРСКИ СТОПАНСТВА, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН - ДВ, БР. 101 ОТ 2003 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата думите "правила за провеждане на тръжни процедури" се заменят с "Практическо ръководство за провеждане на тръжни процедури от възложители по програма САПАРД в Република България".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 35 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ГОРСКИ СТОПАНСТВА, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1.01.2007 г., с изключение на § 2, т. 2 и § 4, които влизат от деня на обнародването й.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 35 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ГОРСКИ СТОПАНСТВА, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "Министерство/то на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерство/то на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 35 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ГОРСКИ СТОПАНСТВА, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2008 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "Министерство/то на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерство/то на земеделието и храните" и "министъра/ът на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 35 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ГОРСКИ СТОПАНСТВА, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2008 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 25 октомври 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 35 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО, ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ГОРСКИ СТОПАНСТВА, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Списък на дейностите, за които се предоставя финансова помощ (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

I. Дейност "Извършване на отгледни сечи в гори на възраст по-малко от двадесет години, за които не се предвижда производство на реализуема едра дървесина": финансира се: провеждане на отгледни сечи в гори на възраст по-малко от двадесет години.

II. Дейност "Строеж на второстепенни (свързващи) горски пътища": финансира се: строеж на превозни (автомобилни) и извозни (тракторни и коларски) пътища, отговарящи на възприетите нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд (Наредба № 18 от 1999 г. за нормативи за строителство в горите и земите на горския фонд - ДВ, бр. 89 от 1999 г.).

III. Дейност "Подобряване на горски пътища": финансират се: изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.

IV. Дейност "Създаване на горски култури от бързорастящи видове на изоставени земеделски и ерозирани земи с турнус на сеч до 15 години": финансират се:
1. създаване на горски култури;
2. подобряване на ерозирани земи, вкл. строеж на укрепителни съоръжения за борба с ерозията.

V. Дейност "Отгледни (поддържащи) мероприятия за новозасадени насаждения, за да се осигури правилният им растеж и да се улесни защитата от вредители, болести и пожари": финансира се: отглеждане на новозасадени култури.

VI. Дейност "Залесяване на изоставени земеделски и ерозирани земи": финансират се:
1. създаване на горски култури;
2. подобряване на ерозирани земи, вкл. строеж на укрепителни съоръжения за борба с ерозията.

VII. Дейност "Залесявания във високостъблени и издънкови гори с ниска плътност": финансира се: създаване на горски култури.

VIII. Дейност "Превръщане на стари и непродуктивни издънкови насаждения във високостъблени": финансират се:
1. закупуване на инструменти, машини и оборудване за сеч и извоз на дървесината;
2. създаване на горски култури.

IX. Дейност "Създаване на горскоплодни култури и/или култури с висока стойност на дървесината": финансират се:
1. създаване на горски култури;
2. закупуване и строеж на навеси сушилни и складове за машините и плодовете.

X. Дейност "Технологични инвестиции в горски разсадници": финансират се:
1. закупуване на техника и оборудване за: обработка на почвата; предпазване и борба срещу болести, вредители и плевели; приготвяне на почвени субстрати, подрязване, изваждане и пакетиране на фиданки; производство на контейнерни фиданки, нарязване на леторасли, резници, калеми и добив на пъпки; облагородяване на фиданки; посев на семена и вкореняване на резници; пикиране на поници и фиданки; маркиране на фиданки; транспортиране на фиданките в разсадника;
2. закупуване, изграждане и реконструкция на оранжерии, парници и пунктове за предсеитбена и предпосадъчна подготовка на семената и фиданките;
3. закупуване и изграждане на складови и хладилни помещения за съхраняване на семената и фиданките;
4. изграждане на инфраструктура - електрифициране, пътна мрежа, водоснабдяване, напоителни системи и огради.

XI. Дейност "Оборудване; инструменти; софтуер; уреди и технологии за залесяване и за сеч; кастрене; спускане на трупите по платформи (спускове) или извозване/извличане с въжени линии, трактори и/или животинска тяга; белене и товарене на облата дървесина на камиони; полеви инвентар и машини (преси дробилки) за обработка/използване на отпадъчните продукти от добива (клони, кори и листа), за улесняване на транспорта им, за нарязване и пресоване (при първичната обработка); изграждане на заслони, навеси, складове за машини и дървесина": финансират се:
1. закупуване на: оборудване; инструменти; софтуер; хардуер; уреди, машини и технологии за създаване на горски култури; инструменти и машини за сеч, кастрене, спускане, извозване, извличане, белене и товарене на дървесина; полеви инвентар; машини (преси, дробилки) за обработка/използване на отпадъчните продукти от добива (клони, кори и листа), за улесняване на транспорта им, за нарязване и пресоване (при първична обработка);
2. изграждане на заслони, навеси и складове за машини и дървесина; платформи за спускане на дървен материал (спускове); въжени линии (стационарни и мобилни).


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

Общи документи, изискващи се за физически, юридически лица или общини (при кандидатстване по дейностите за 50 на сто субсидия)

1. Молба за кандидатстване (по образец).
2. Копие от документ за самоличност на физическото лице или управителя на юридическото лице или кмет на общината.
3. Копие от документ за собственост на гори и/или земеделски земи и/или горски разсадници и/или копие от нотариално заверен и вписан в службата по вписване към съответния районен съд договор за наем на гори и/или земеделски земи и/или горски разсадници за период минимум 10 г. и/или копие от нотариално заверен, вписан в службата по вписване към съответния районен съд и вписан в общинска служба по земеделие и гори договор за аренда на земеделска земя за срок от минимум 10 г.
4. Удостоверения от банките, в които кандидатът има банкови сметки, че кандидатът няма просрочени задължения към тях, издадено не по-рано от месеца, предхождащ месеца на кандидатстване.
5. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Копие от предварителен договор в левове или евро за извършване на лесокултурни дейности, покупка и/или изграждане на обектите на инвестицията - за услуги, работи, доставки, покупка на машини, оборудване, инструменти, с определена марка, модел, цена, срок, количество и начин на доставка, посадъчен материал или строителство. В договорите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
6. Копие от сертификати за произход на обектите на инвестицията.
7. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Минимум три оферти в левове или евро за доставка и/или услуга на обекта на инвестиция, надвишаващи 10 000 евро, включително за всеки един предварителен разход на стойност над 10 000 евро. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на предварителния или окончателен договор. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
8. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Разписки и/или фактури и/или договори в левове или евро, доказващи извършените допустими разходи преди одобрението на проекта (изискват се в случаите, когато са извършени допустими разходи преди одобрението на проекта). В договорите се описват всички включени в цената данъци.
9. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от кандидата.
10. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено от съответната ТДД, с дата не по-рано от месеца, предхождащ месеца на кандидатстване (не се изисква, когато кандидатът е община).
11. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Удостоверение от РУСО, че кандидатът няма задължения към ДОО, издадено не по-рано от месеца, предхождащ месеца на кандидатстване (не се изисква, когато кандидатът е община).
12. Копие от учредителен акт (представя се, когато кандидатът е юридическо лице, с изключение на общините).
13. Удостоверение за актуално състояние (представя се, когато кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице, с изключение на общините).
14. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Копие от регистрацията по БУЛСТАТ (представя се, когато кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице, с изключение на общините).
15. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Копие от регистрацията по ДДС (представя се, когато кандидатът е регистриран по ЗДДС).
16. Копие от счетоводен баланс за последната финансова година (представя се, когато кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице, с изключение на общините).
17. Копие от отчета за приходи и разходи за последната финансова година (представя се, когато кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице, с изключение на общините).
18. Копие от плана за развитие на общината в частта, отнасяща се за горите (представя се, когато кандидатът е община).
19. Решение на общинския съвет за одобрение на проекта (представя се, когато кандидатът е община).
20. Удостоверение, издадено от общинската избирателна комисия, удостоверяващо избора на кмета на общината (представя се, когато кандидатът е община).
21. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Обяснителна записка за всеки от случаите, в които кандидатът е предпочел оферта с по-висока цена от най-ниската предложена.

Общи документи, изисквани от общини при кандидатстване за субсидия до 100% от общите инвестиционни разходи

1. Молба за кандидатстване по образец.
2. Копие от документ за самоличност на кмета на общината.
3. Удостоверение, издадено от общинската избирателна комисия, удостоверяващо избора на кмета на общината.
4. Копие от плана за развитие на съответната община в частта, отнасяща се за горите.
5. Решение на общинския съвет за одобрение на проекта.
6. Акт за общинска собственост на горите, в които ще се извършват инвестициите.
7. Положително решение за оценка на въздействието на проекта върху околната среда, когато такова се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91 от 2002 г.).
8. Разписки или фактури, доказващи извършените допустими разходи преди одобрението на проекта съгласно Многогодишно финансово споразумение - секция Б, чл. 4, т. 2, ако такива са били извършени.
9. Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите не се подават от кмета на общината, а от пълномощник.


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Специфични документи

I. Дейност "Извършване на отгледни сечи в гори на възраст по-малко от двадесет години, за които не се предвижда производство на реализуема дървесина":
1. Копие/я на таксационното описание на предвидения за отгледна сеч подотдел, ако за него има изготвен лесоустройствен проект, план или програма или документ, издаден от държавното лесничейство, доказващ, че в гората е необходимо извършването на отгледната сеч.
2. Копие от одобрен план-извлечение за промяна вида на сечта (изисква се само за непредвидено или с по-висок процент на ползване от предвиденото по лесоустройствения проект, план или програма), което се издава от съответното държавно лесничейство.
3. Сортиментна ведомост за изчисляване на обема и сортиментите на маркираната за сеч дървесина, изготвена от регистрирано лице за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността "маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи" или от държавно лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
4. Позволително за сеч на дървесината, издадено от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
5. Количествена сметка за предвидената отгледна сеч, одобрена от държавно лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Удостоверение за регистрация на кандидатстващото лице или на изпълнителя по договора по чл. 3, ал. 2, т. 5 от Наредба № 31 от 2003 г. (ДВ, бр. 76 от 2003 г.) за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд, в случаите когато дейността не се извършва от държавното лесничейство/държавната дивечовъдна станция.
7. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

II. Дейност "Строеж на второстепенни (свързващи) пътища, отговарящи на възприетите нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд (Наредба № 18 от 1999 г. за нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд - ДВ, бр. 89 от 1999 г.)":
1. Одобрен от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция технологичен план за ползване на дървесина от обекта или технологичен план за залесяване в обекта, за който е предназначен пътят.
2. Годишен план за ползване на дървесината от горите, за които е предназначен пътят, одобрен от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, съпроводен със скица за разположението на пътя върху терена на горска карта М 1:10 000 (само когато пътят е предназначен за обслужване ползването на дървесина).
3. Разрешение за строеж.
4. Одобрен технически проект с количествено-стойностна сметка на пътя съгласно глава осма от ЗУТ.
5. Позволително за сеч на дървесината от просеката (само когато пътят минава през гора).
6. Оценка за въздействие върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда.
7. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Тръжно досие, съгласно Практическото ръководство за провеждане на тръжни процедури от възложители по програма САПАРД в Република България, в случаите когато кандидатът е община и кандидатства за субсидия до 100 процента.

III. Дейност "Подобряване на горски пътища":
1. Служебна бележка, удостоверяваща необходимостта от реконструкция на пътното съоръжение, издадена от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
2. Одобрен технически проект с количествено-стойностна сметка на пътя съгласно глава осма от ЗУТ.
3. Позволително за сеч на дървесината от просеката (само когато пътят минава през гората).
4. Оценка за въздействие върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда.
5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Тръжно досие съгласно утвърдено от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" Практическо ръководство за провеждане на тръжни процедури от възложители по програма САПАРД в Република България в случаите, когато кандидатът е община и кандидатства за субсидия до 100 %.

IV. Дейност "Създаване на горски култури от бързорастящи видове на изоставени земеделски и ерозирани земи с турнус на сеч до 15 г.":
1. Копие/я на таксационното описание на предвидения за залесяване подотдел, ако за него има изготвен устройствен проект, план и програма или документ, издаден от държавното лесничейство, доказващ, че в гората е необходимо извършване на залесяване на ерозирани земи от горския фонд.
2. Технологичен план за залесяване, одобрен от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция по дървесни видове, съобразно с категорията и наклона на терена.
3. Количествена сметка на предвидените работи, одобрена от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
4. Документ, удостоверяващ, че земята е изоставена или ерозирана, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция (за земи от горския фонд) или документ от общинските служби по земеделие и гори (за земеделски земи).
5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Удостоверение за регистрация на кандидатстващото лице или на изпълнителя по договора по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № 31 от 2003 г. (ДВ, бр. 76 от 2003 г.) за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд, в случаите когато дейността не се извършва от държавното лесничейство/държавната дивечовъдна станция.

V. Дейност "Отгледни (поддържащи) мероприятия за новозасадени насаждения с цел осигуряване правилния им растеж и улесняване защитата от вредители, болести и пожари":
1. Копие/я на таксационното описание на предвидения за отгледни мероприятия подотдел, ако за него има изготвен устройствен проект, план и програма или документ, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, доказващ, че в гората е необходимо извършване на съответното отгледно мероприятие.
2. Количествена сметка на предвидените работи, одобрена от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Удостоверение за регистрация на кандидатстващото лице или на изпълнителя по договора по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № 31 от 2003 г. (ДВ, бр. 76 от 2003 г.) за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд, в случаите когато дейността не се извършва от държавното лесничейство/държавната дивечовъдна станция.

VI. Дейност "Залесяване на изоставени земеделски и ерозирали земи":
1. Копие/я на таксационното описание на предвидения за залесяване подотдел, ако за него има изготвен устройствен проект, план и програма или документ, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, доказващ, че е необходимо залесяването на ерозирани земи от горския фонд.
2. Технологичен план за залесяване, одобрен от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
3. Количествена сметка на предвидените мероприятия, одобрена от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
4. Документ, удостоверяващ, че земята е изоставена или ерозирана, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция (за земи от горския фонд) или от общинските служби по земеделие и гори (за земеделски земи).
5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Удостоверение за регистрация на кандидатстващото лице или на изпълнителя по договора по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № 31 от 2003 г. (ДВ, бр. 76 от 2003 г.) за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд, в случаите когато дейността не се извършва от държавното лесничейство/държавната дивечовъдна станция.
6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Тръжно досие съгласно утвърдено от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" Практическо ръководство за провеждане на тръжни процедури от възложители по програма САПАРД в Република България в случаите, когато кандидатът е община и кандидатства за субсидия до 100 %.

VII. Дейност "Залесяване във високостъблени и издънкови гори с ниска пълнота":
1. Копие от таксационните описания (от лесоустройствените проекти) на насаждението или документ, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че насаждението е с ниска пълнота.
2. Технологичен план за залесяване на обекта, одобрен от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
3. Количествена сметка на предвидените мероприятия, одобрена от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Удостоверение за регистрация на кандидатстващото лице или на изпълнителя по договора по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № 31 от 2003 г. (ДВ, бр. 76 от 2003 г.) за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд, в случаите когато дейността не се извършва от държавното лесничейство/държавната дивечовъдна станция.

VIII. Дейност "Превръщане на стари и непродуктивни насаждения във високостъблени":
1. Копие от таксационното описание на насаждението, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че то принадлежи към стопанския клас за превръщане и е предвидено залесяване.
2. Технологичен план за залесяване на обекта, одобрен от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
3. Количествена сметка на предвидените мероприятия, одобрена от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Удостоверение за регистрация на кандидатстващото лице или на изпълнителя по договора по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 5 от Наредба № 31 от 2003 г. (ДВ, бр. 76 от 2003 г.) за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд, в случаите когато дейността не се извършва от държавното лесничейство/държавната дивечовъдна станция.

IX. Дейност "Създаване на горскоплодни култури и/или култури с висока стойност на дървесината":
1. Копие от таксационното описание на насаждението, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че е предвидено залесяване или становище на държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че е възможно създаване на такава култура.
2. Технологичен план за залесяване на обекта, одобрен от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
3. Количествена сметка на предвидените мероприятия, одобрена от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Удостоверение за регистрация на кандидатстващото лице или на изпълнителя по договора по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № 31 от 2003 г. (ДВ, бр. 76 от 2003 г.) за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд, в случаите когато дейността не се извършва от държавното лесничейство/държавната дивечовъдна станция.

X. Дейност "Технологични инвестиции в горските разсадници":
1. Документ от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че разсадникът е регистриран в държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция и функционира като такъв.
2. Документ от РСРЗКА за регистрация на разсадника .
3. Бизнес план за 10 години.
4. Предварителен договор за продажба на минимум 50 на сто от продукцията.
5. Одобрен технически проект със сметни стойности, ако е предвидено строителство, съгласно глава осма от ЗУТ.
6. Разрешение за строеж в случай на предвидени строителни работи.

XI. Дейност "Оборудване; инструменти; софтуер; уреди и технологии за залесяване и за сеч; кастрене; спускане на трупите по дървени платформи (спускове) или извозване/извличане с въжени линии, трактори и/или животинска тяга; белене и товарене на облата дървесина на камиони; полеви инвентар и машини (преси, дробилки) за обработка/използване на отпадъчните продукти от добива (клони, кори и листа), за улесняване на транспорта им, за нарязване и пресоване (при първична обработка); изграждане на заслони, навеси и складове за машини и дървесина":
1. Бизнес план за 5 г.
2. Предварителен договор за продажба на минимум 50 на сто от продукцията и/или услугата.
3. Позволително за сеч на дървесината, издадено от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция.
4. Одобрен технически проект със сметни стойности, ако е предвидено строителство, съгласно глава осма от ЗУТ.
5. Разрешение за строеж в случай на предвидени строителни работи.


Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2, т. 2

Критерии за оценка на инвестиции (максимум 100 точки)


Критерии Оценка
  Да Не
1. Местоположение в територията на об- 35 0
щина, на която горите и земите от горския    
фонд съставляват повече от 50 % от цялата    
територия на общината - приложение № 9    
2. Местоположение в изостанал селски 25 0
район    
3. Местоположение в район с проблеми 25 0
със засоляване и промишлено замърся-    
ване на почвата    
4. Членство в организации на собствени- 15 0
ци на гори    
Обща оценка 100 0

Критериите за оценка ще се прилагат от началото на прилагането на мярката съгласно наличния годишен бюджет за всички избираеми проекти.


Приложение № 5 към чл. 20, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.)

Документи при кандидатстване за плащане

Общи документи

1. Копие от личната карта/личен паспорт на лицето, което подава документите.
2. Удостоверение за актуалното състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на документите (за еднолични търговци и юридически лица, с изключение на общините).
3. Копие от учредителния акт (устав, дружествен договор) на юридическото лице (не се представя от общините).
4. Нотариално заверен образец от подписа на кандидата и упълномощеното лице (при упълномощаване).
5. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, и решение на компетентния орган на юридическото лице за упълномощаване (за юридически лица).
6. Удостоверение (служебна бележка) от РУСО, че кандидатът няма задължения към ДОО, издадено най-рано през месеца, предхождащ текущия.
7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения от ТДД, издадено най-рано през месеца, предхождащ текущия.
8. Счетоводен баланс за периода от началото на годината към края на последния месец преди подаване на заявката (за еднолични търговци и юридически лица, с изключение на общините).
9. ОПР за периода от началото на годината към края на последния месец преди подаване на заявката (за еднолични търговци и юридически лица, с изключение на общините).
10. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс от началото на годината към края на последния месец преди подаване на заявката за последния отчетен период към датата на подаване на заявката (за еднолични търговци и юридически лица, с изключение на общините).
11. Списък на новоназначените работници за периода на извършване на инвестицията по договора с ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД" (при инвестиции в направления 10 и/или 11).
12. Копие от документ за собственост на гори и/или земеделски земи и/или копие от договор за наем на гори и/или земеделски земи, нотариално заверен и вписан в службата по вписване към съответния районен съд за период минимум 10 г.
13. Договор за СМР услуга/доставка.
14. Сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията (съдържащи конкретни характеристики на стоките като търговска марка, модел, сериен номер, количество и т.н.).
15. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Сертификати за движение на стоките (Евро 1) или декларация от одобрен износител върху фактурата за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.
16. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Митническа декларация за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.
17. Първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи.
18. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) Фактура, платежни нареждания и банкови извлечения от деня на извършване на плащането, доказващи плащане от страна на ползвателя.
19. Суифт (при валутни плащания).
20. Застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на ДФ "Земеделие" за минимум 12 месеца.
21. Квитанция за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката или платежно нареждане и пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането в случай на плащане по банков път.
22. Удостоверение от НУГ, че инвестицията е извършена в съответствие с одобрен лесоустройствен проект (не важи при инвестиции в горски разсадници и закупуване на машини, оборудване и животни).
23. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Документ за регистрация по реда на Наредба № 31 от 2003 г. за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 76 от 2003 г.).
24. Банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция "САПАРД", в случай на междинно плащане.
25. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение за регистрация по ДДС, издадено от териториална данъчна дирекция не по-рано от 2 седмици от датата на подаване на заявката за плащане (за физически и юридически лица, регистрирани съгласно чл. 108 или чл. 110 от Закона за данък върху добавената стойност).

Специфични документи
Дейност I. "Извършване на отгледни сечи в гори на възраст по-малко от двадесет години, за които не се предвижда производство на реализуема дървесина)": констативен протокол за освидетелстване на сечища, подписан от представители на държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, собственика на гората и ползвателя.
Дейност II. "Строеж на второстепенни (свързващи) пътища":
Инвестиция 1. Строеж на превозни (автомобилни) пътища, отговарящи на възприетите нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд (Наредба № 18 от 1999 г. - ДВ, бр. 89 от 1999 г.); разрешение за ползване на строеж от Национален строителен контрол, протокол образец 16 и протокол образец 19 съгласно изискванията на нормативните документи.
Дейност III. "Подобряване на горски пътища":
Инвестиция 1. Реконструкция на пътища и пътни съоръжения: разрешение за ползване на строеж от Национален строителен контрол, протокол образец 16 и протокол образец 19 съгласно изискванията на нормативните документи.
Дейност IV. "Създаване на горски култури от бързорастящи видове на изоставени земеделски и ерозирани земи с турнус на сеч до 15 години":
1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура.
2. Документ, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че културата е заведена в регистъра на новосъздадените горски култури.
3. Сертификат за индентификация на репродуктивни материали, издаден от държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
Дейност V. "Отгледни (поддържащи) мероприятия за новозасадени насаждения с цел осигуряване правилния им растеж и улесняване защитата от вредители, болести и пожари": констативен протокол за извършеното мероприятие, подписан от представители на държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, собственика на гората и ползвателя.
Дейност VI. "Залесяване на изоставени земеделски и ерозирали земи":
1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура.
2. Документ, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че културата е заведена в регистъра на новосъздадените горски култури.
3. Сертификат за индентификация на репродуктивни материали, издаден от държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
Дейност VII. "Залесяване във високостъблени и издънкови гори с ниска плътност":
1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура.
2. Документ, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че културата е заведена в регистъра на новосъздадените горски култури.
3. Сертификат за индентификация на репродуктивни материали, издаден от държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
Дейност VIII. "Превръщане на стари и непродуктивни насаждения във високостъблени":
Инвестиция 1:
1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура.
2. Документ, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че културата е заведена в регистъра на новосъздадените горски култури.
3. Сертификат за индентификация на репродуктивни материали, издаден от държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
4. Констативен протокол за освидетелстване на сечища, подписан от представители на държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, собственика на гората и ползвателя.
Дейност IX. "Създаване на горскоплодни култури и/или култури с висока стойност на дървесината":
1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура.
2. Документ, издаден от държавното лесничейство/държавна дивечовъдна станция, че културата е заведена в регистъра на новосъздадените горски култури.
3. Сертификат за индентификация на репродуктивни материали, издаден от държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
Дейност X. "Технологични инвестиции в горските разсадници":
Инвестиция 1. Закупуване на техника и оборудване за обработка на почвата, посев на семена и вкореняване на резници; закупуване на техника за производство на контейнерни фиданки:
1. Сертификат за качество на оборудването.
2. Регистрация на разсадника в Национална служба по защита на растенията, карантина и агрохимия и държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
Инвестиция 2. Изграждане и реконструкция на оранжерии, парници и пунктове за предсеитбена и предпосадъчна подготовка на семената и фиданките:
1. Регистрация на разсадника в Национална служба по защита на растенията, карантина и агрохимия и държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
2. Разрешение за ползване на строеж от Национален строителен контрол, протокол образец 16 и протокол образец 19 съгласно изискванията на нормативните документи.
Инвестиция 3. Изграждане и реконструкция на кладенци, напоителни съоръжения и системи, както и закупуване на оборудване и инвентар за тях:
1. Регистрация на разсадника в Национална служба по защита на растенията, карантина и агрохимия и държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
2. Разрешение за ползване на строеж от Национален строителен контрол, протокол образец 16 и протокол образец 19 съгласно изискванията на нормативните документи.
3. Сертификат за качество на оборудването.
4. Протокол за 72-часова проба на системите.
Инвестиция 4. Изграждане на складови и хладилни помещения за съхраняване на семената и фиданките:
1. Регистрация на разсадника в Национална служба по защита на растенията, карантина и агрохимия и държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
2. Разрешение за ползване на строеж от Национален строителен контрол, протокол образец 16 и протокол образец 19 съгласно изискванията на нормативните документи.
3. Сертификат за качество на оборудването.
Инвестиция 5. Електрифициране и изграждане на локална пътна мрежа:
1. Регистрация на разсадника в Национална служба по защита на растенията, карантина и агрохимия и държавните лесничейства/държавна дивечовъдна станция.
2. Разрешение за ползване на строеж от Национален строителен контрол, протокол образец 16 и протокол образец 19 съгласно изискванията на нормативните документи.
Дейност XI. "Оборудване; инструменти; софтуер; уреди и технологии за залесяване и за сеч; кастрене; спускане на трупите по дървени платформи (спускове) или извозване/извличане с въжени линии, трактори и/или животинска тяга; белене и товарене на облата дървесина на камиони; полеви инвентар и машини (преси, дробилки) за обработка/използване на отпадъчните продукти от добива (клони, кори и листа), за улесняване на транспорта им, за нарязване и пресоване (при първична обработка); изграждане на заслони, навеси и складове за машини и дървесина":
Инвестиция 1. Закупуване на оборудване (вкл. софтуер), инструменти, уреди, машини и технологии за създаване на горски култури, инструменти и машини за сеч, кастрене, спускане, извозване, извличане, белене и товарене, полеви инвентар, машини (преси, дробилки) за обработка/използване на отпадъчните продукти от добива (клони, кори и листа), за улесняване на транспорта им, за нарязване и пресоване (при първична обработка), специализирани съоръжения за спускане на дървен материал (спускове):
1. Сертификат за качество на машините и оборудването.
2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника.
Инвестиция 2. Изграждане на постоянни складове за машини и дървесина; въжени линии (стационарни и мобилни): разрешение за ползване на строеж от Национален строителен контрол, протокол образец 16 и протокол образец 19 съгласно изискванията на нормативните документи.


Приложение № 6 към чл. 20, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Документи, подавани всяка година

Общи документи

1. Копие от личната карта/паспорта на лицето, което подава документите.
2. Удостоверение за актуалното състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на документите (за еднолични търговци и юридически лица, с изключение на общините).
3. Нотариално заверен образец от подписа на кандидата и упълномощеното лице (при упълномощаване).
4. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, и решение на компетентния орган на юридическото лице за упълномощаване (за юридически лица).
5. Удостоверение (служебна бележка) от РУСО, че кандидатът няма задължения към ДОО, издадено най-рано през месеца, предхождащ текущия.
6. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения от ТДД, издадено най-рано през месеца, предхождащ текущия.
7. Копие от документ за собственост на гори и/или земеделски земи и/или горски разсадници и/или копие от договор за наем на гори и/или земеделски земи и/или горски разсадници, нотариално заверен и вписан в службата по вписване към съответния районен съд, за период минимум 10 г.

Специфични документи
Дейност IV. "Създаване на горски култури от бързорастящи видове на изоставени земеделски и ерозирани земи с турнус на сеч до 15 г.": служебна бележка от ДЛ/държавна дивечовъдна станция за наличието и добросъвестното поддържане на създадената култура.
Дейност VI. "Залесяване на изоставени земеделски и ерозирали земи": служебна бележка от ДЛ/държавна дивечовъдна станция за наличието и добросъвестното поддържане на създадената култура.
Дейност VII. "Залесяване във високостъблени и издънкови гори с ниска плътност": служебна бележка от ДЛ/държавна дивечовъдна станция за наличието и добросъвестното поддържане на създадената култура.
Дейност VIII. "Превръщане на стари и непродуктивни насаждения във високостъблени": служебна бележка от ДЛ/държавна дивечовъдна станция за наличието и добросъвестното поддържане на създадената култура.
Дейност IX. "Създаване на горскоплодни култури и/или култури с висока стойност на дървесината": служебна бележка от ДЛ/държавна дивечовъдна станция за наличието и добросъвестното поддържане на създадената култура.


Приложение № 7 към § 1, т. 14

Списък на горскоплодни дървесни видове

1. Juglans regia L. - орех обикновен.
2. Castanea sativa Miller - кестен обикновен.
3. Corylus ssp. - леска.
4. Amigdalus communis - бадем.

Забележка. Списъкът включва и сортовете на ореха, кестена и леската.


Приложение № 8 към § 1, т. 15

Списък на дървесните видове с висока стойност на дървесината

1. Pinus peuce Griseb. - мура бяла.
2. Larix decidua Mill. - лиственица европейска.
3. Quercus petraea Liebl. - дъб зимен.
4. Quercus robur L. - дъб летен.
5. Quercus frainetto Ten. - дъб благун.
6. Fraxinus oxycarpa Wild. - ясен полски.
7. Acer platanoides L. - шестил.
8. Sorbus torminalis L. - брекина.
9. Juglans regia L. - орех обикновен.
10. Cerasus avium L. - череша дива.
11. Acer pseudoplatanus L. - явор.
12. Alnus glutinosa L. (Gaertn.) - елша черна.
13. Juglans nigra L. - орех черен.
14. Pseudotsuga mensiessi - дугласка ела.


Приложение № 9

(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)


Списък на общините с горска площ, надвишаваща 50 на сто от територията им
 
Област Община
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен,
  Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча,
  Симитли, Струмяни, Якоруда
Бургас Малко Търново, Несебър, Приморско,
  Руен, Созопол, Царево
Варна Бяла, Долни чифлик, Дългопол
Велико Търново Елена
Видин Белоградчик, Чупрене
Габрово Габрово, Трявна
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково,
  Крумовград, Кърджали, Черноочене
Кюстендил Невестино, Рила, Сапарева баня
Ловеч Тетевен, Троян
Монтана Вършец, Георги Дамяново, Чипровци
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград,
  Панагюрище, Пещера, Ракитово
Перник Земен, Трън
Пловдив Карлово, Кричим, Лъки
Сливен Котел, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Зла-
  тоград, Мадан, Неделино, Рудозем,
  Смолян, Чепеларе
София - град Витоша, Кремиковци, Панчарево
София област Ботевград, Долна баня, Етрополе,
  Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец,
  Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге,
  Чавдар, Челопеч
Стара Загора Гурково, Мъглиж, Павел баня
Хасково Ивайловград, Маджарово
Шумен Върбица, Смядово


Приложение № 10 към чл. 27, ал. 1

Покрити застрахователни рискове

1. При застраховка на сгради, машини, съоръжения, оборудване,транспортни средства и стопански инвентар - пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, буря, ураган, градушка, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия, измокряния в резултат на авария на "В и К", удар на ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице на служба при него със застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм).
2. При застраховка на горски култури - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти