Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 33 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на професионалното обучение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз (ЕС) за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).

Чл. 2. (1) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Министерството на земеделието и горите (МЗГ) е ползвател на финансовата помощ по реда на тази наредба.
(2) (Предишен текст на чл. 2, доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Финансовата помощ по чл. 1 се предоставя на ползвателя за разходи, свързани с провеждане на професионално обучение по програма САПАРД.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Професионалното обучение по чл. 1 се осъществява чрез проекти за обучение. Проектите за обучение съдържат курсове в рамките на основните сектори, посочени в приложение № 1.
(2) Проектите за обучение по ал. 1 се изготвят от МЗГ и се представят за одобрение в ДФ "Земеделие".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Въз основа на одобрените по ал. 2 проекти за обучение чрез процедура за възлагане на обществена поръчка се определя институцията, която ще проведе професионалното обучение по конкретния проект.


Чл. 4. Финансовата помощ се предоставя в рамките на предвидените за съответната година финансови средства, определени въз основа на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (РБ) по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Финансовата помощ е в размер до 100 % от одобрените разходи за изпълнение на одобрените по чл. 3, ал. 2 проекти, от които 75 % се осигуряват от ЕС и 25 % от държавния бюджет на Република България.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Обучението се осъществява в рамките на квалификационни курсове, включени в одобрения проект за обучение по чл. 3, ал. 2.
(2) Минималната продължителност на курсовете е:
1. дългосрочни курсове - не по-малко от 150 учебни часа;
2. средносрочни курсове - не по-малко от 30 учебни часа.
(3) Минималният брой участници за всеки един курс е 10 души, а максималният - 20 души.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Дългосрочните курсове за обучение включват 5 модула с не по-малко от по 30 учебни часа.
(2) Модулите по ал. 1 и техните подтеми се обвързват тематично и обхващат целия производствен цикъл в стопанството.
(3) Практическите занятия в дългосрочните курсове са най-малко 50 % от обучението и не по-малко от 20 % от часовете в средносрочните курсове.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
(5) Максималният размер на разходите за един обучаван е:
1. левовата равностойност на 1500 евро за дългосрочните курсове;
2. левовата равностойност на 300 евро за средносрочните курсове.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 8. (1) За участие в курс за професионално обучение могат да кандидатстват физически лица, които са:
1. земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2. тютюнопроизводители, регистрирани по реда на чл. 6 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
3. собственици или ползватели на гори;
4. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) заетите в стопанствата на регистрирани земеделски производители или в горски фирми/стопанства:
а) наети по трудово правоотношение в стопанство на регистриран земеделски производител или горски фирми/стопанства;
б) собственици или управители на юридическо лице, регистрирано като земеделски производител.
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 39 от 2005 г., заличена - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
(2) Лицата по ал. 1 могат да бъдат обучавани, ако:
1. нямат задължения към държавния и общинските бюджети и към Държавно обществено осигуряване;
2. нямат просрочени задължения към Държавен фонд "Земеделие" и към търговски банки, към датата на кандидатстване;
3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) не са преминали същия курс на обучение, подпомаган по САПАРД и други програми;
4. не са взели участие в повече от 5 курса за професионално обучение по Програма САПАРД през същата календарна година;
5. са декларирали в молбата готовност да участват в курса на обучение независимо от мястото на провеждането му на територията на страната.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Кандидатите за обучение подават заявка по образец и прилагат към нея документите по приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За да участват в обучение по програма САПАРД, кандидатите за обучение трябва да отговарят на изискванията по чл. 8, да са включени в списъка на класирани кандидати за обучение по чл. 22, ал. 1, т. 3 към датата на публикуване на обявлението или поканата за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и да са одобрени за участие в конкретен курс от ДФ "Земеделие".


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Обучаващата институция, която ще бъде изпълнител за всеки конкретен одобрен проект за обучение, се избира от комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, определена от министъра на земеделието и горите.
(2) Обучаващи институции по реда на тази наредба могат да бъдат институции от системата на професионалното образование и обучение, които са:
1. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи (държавни, общински и частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни от страни, посочени в чл. 18, т. 8), открити по реда на Закона за народната просвета;
2. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) центрове за професионално обучение (държавни, общински и частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни от страни, посочени в чл. 18, т. 8), получили лицензия за осъществяване на професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Обучаващите институции по чл. 10 трябва да разполагат с възможност да осигурят:
1. учебна среда и материално-техническа база, подходяща за теоретично и практическо професионално обучение;
2. документ, удостоверяващ съответствието на предлаганите условия за обучение с изискванията на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
3. транспорт, настаняване в място, обезпечено с добри битови условия, храна и удобна комуникация на обучаваните, включени в съответните курсове от одобрения проект за обучение.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всяка конкретна обществена поръчка кандидатите за обучаваща институция представят в МЗГ оферта, съдържаща техническо и финансово предложение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Техническото предложение включва всички посочени и изискваните от документацията за възлагане на обществената поръчка документи, както и следната информация:
1. целите и задачите на предлаганото обучение;
2. форми, методология и управление на обучението;
3. учебен план на квалификационния курс, учебната програма за всеки модул, включен в квалификационния курс;
4. времеви график за провеждане на обучението;
5. квалификация и опит на обучаващите;
6. описание на помещенията и оборудването, които ще се използват по проекта;
7. организация на завършване и удостоверяване на професионалното обучение;
8. териториално покритие и място на провеждане на обучението;
9. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) съответствие с мерките по САПАРД и НПРЗСР;
10. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) устойчивост на обучението (дългосрочно въздействие в икономически и социален аспект).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Финансовото предложение съдържа информация за предложената от кандидатстващата обучаваща организация обща стойност за организиране и извършване на дейностите по проекта и информация за разходите, свързани с провеждане на обучението.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В офертата по чл. 12, ал. 1 следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) да са включени учебни програми за обучение, които не са част от учебните програми за земеделско и горско обучение в средните и висшите училища;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) теоретичното обучение да е ясно разграничено от практическото;
3. да е предвидена форма за контрол и проверка на знанията и документи, удостоверяващи нивото на постигната квалификация;
4. да е представен списък на осигурените дидактически материали и да е обоснована необходимостта от тях;
5. да са предвидени достъпни учебни помагала и литература, обхващащи всички теми и подтеми на курсовете.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 18. Не се предоставя финансова помощ за:
1. закупуване или наем на земя или сгради;
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) данъци, митнически такси и вносни мита;
3. лизинг;
4. закупуване на транспортни средства и специализирана техника;
5. банкови такси, такси по обезпечителни сделки, включително банкови гаранции и разходи, свързани с обслужване на банкови сметки;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г.) разходи, направени преди 01.09.2003 г. на предоставяне правото на управление на средствата по мярката от страна на Европейската комисия - дата;
7. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) плащане в натура или плащане в брой;
8. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разходи, свързани с доставки на стоки и предоставяне на услуги, които не са с произход от страните - членки на Европейския съюз, или от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния, Турция, Сърбия и Черна гора и бивша Югославска република Македония;
9. разходи за проект, който е подпомаган по други програми;
10. оперативни разходи.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) За провеждане на професионално обучение по реда на тази наредба се подписва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд "Земеделие", изпълняващ функциите на Агенция "САПАРД", и МЗГ.
(2) За конкретните параметри на всеки отделен проект за обучение по чл. 6, ал. 1 се подписва анекс към договора по ал. 1.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Кандидатите за обучение подават документите по чл. 9, ал. 1 във:
1. Министерството на земеделието и горите, дирекция "Наука и образование";
2. областните дирекции "Земеделие и гори";
3. общинските служби по земеделие и гори.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) При приемане на документите по чл. 9, ал. 1 се проверява съответствието на представените от кандидата за обучение копия от документи с техните оригинали.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В случай на несъответствие между оригиналите и представените копия или в случай на непълнота на документите те се връщат на кандидата за обучение за отстраняване на пропуските и несъответствията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) След отстраняване на пропуските и/или несъответствията кандидатът за обучение има право да кандидатства отново.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В срок до две седмици от приемане на документите областната дирекция "Земеделие и гори" или общинската служба по земеделие и гори ги изпраща в МЗГ, дирекция "Наука и образование".


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В срок до една седмица от получаване на документите дирекция "Наука и образование" на МЗГ:
1. проверява заявените данни и посочените факти;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) оценява и класира кандидатите за обучение съгласно критериите за приоритет при избор, посочени в приложение № 3;
3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) изготвя списъци на класираните кандидати за обучение.
(2) Кандидатът за обучение се класира, когато:
1. отговаря на условията за обучение по чл. 8;
2. е оценен съгласно критериите за приоритет при избор на кандидати за обучение, посочени в приложение № 3.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Когато при проверките по ал. 1, т. 1 се установи непълнота на документите или неточност на заявените данни и посочените факти, както и при несъответствие с изискванията за обучение посочени в чл. 8, дирекция "Наука и образование" на МЗГ писмено уведомява кандидата за обучение, че не е допуснат за обучение и че има право да кандидатства отново по същата програма.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Дирекция "Наука и образование" на МЗГ изготвя и поддържа регистър на всички класирани и включени в списъците по чл. 22, ал. 1, т. 3 кандидати за обучение.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) На база изготвените списъци с класирани кандидати за обучение МЗГ изготвя проекти за обучение и документация за възлагане на обществена поръчка за всеки конкретен проект.
(2) Министерството на земеделието и горите включва класираните по чл. 22 кандидати за обучение в подходящ курс в рамките на проектите за обучение по ал. 1.
(3) Лице, упълномощено със заповед на министъра на земеделието и горите, подава в централното управление на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", изготвените проекти за обучение, които съдържат молба по образец, утвърдена от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и документите, посочени в приложение № 4.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В срок до един месец от подаване на документите по чл. 24, ал. 3 Централното управление на ДФ "Земеделие" проверява:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) всички заявени данни и посочените факти, съдържащи се в представените документи и тръжни досиета (в това число представените документи и данните за класираните от МЗГ земеделски производители, включени в списъците за конкретното обучение);
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г.) съответствието на заложените изисквания към обучаващата институция и проекта на тръжната документация с условията за предоставяне на финансова помощ по глава втора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Когато при проверките по ал. 1 се установи непълнота на документите или неточност на заявените данни и посочените факти, както и при несъответствие с условията и критериите по ал. 1, централното управление на ДФ "Земеделие" писмено уведомява лицето по чл. 24, ал. 3 и връща пакета от документи на МЗГ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В 10-дневен срок от датата на уведомяването МЗГ може да отстрани констатираните непълноти или неточности чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) След отстраняване на констатираните непълноти или неточности МЗГ има право да представи отново в централното управление на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", същия проект за обучение.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Срокът по ал. 1 не тече през времето за отстраняване на непълнотите или неточностите в представените документи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В случаите по ал. 3, когато установените непълноти или неточности не бъдат отстранени в срок, ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", може да отхвърли проекта за обучение, като писмено уведомява МЗГ за това свое решение.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В срока по чл. 25 лицето, упълномощено със заповед на министъра на земеделието и горите, получава уведомително писмо за одобряването или отхвърлянето на проекта.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) След подписване на анекса към договора по чл. 19, ал. 2 МЗГ открива процедура за избор на обучаваща институция в съответствие със Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) При неизпълнение на задължението по предходната алинея се губи правото на подпомагане за този проект.


Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Процедура за избор по чл. 27, ал. 1 се провежда най-малко веднъж на три месеца при наличието на одобрен от ЦУ на ДФ "Земеделие" проект за обучение по чл. 3, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерството на земеделието и горите определя в обявлението или поканата за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и документацията изискванията към обучаващата институция и към офертите, които кандидатите трябва да представят, като ги съобразява с изискванията в глава втора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерството на земеделието и горите определя в обявлението или поканата за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и документацията изискванията за разработване и оформяне на учебна програма за професионално обучение и критериите за оценка и избор на преподавателите, съобразени с тези, заложени в приложения № 7 и 8.
(4) Обучаващите институции получават информация за условията за кандидатстване чрез:
1. обяви в най-малко два национални всекидневника;
2. обяви в Интернет (на български и на английски език);
3. разпространение на информационни брошури;
4. семинари в страната;
5. срещи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка се включват експерти от МЗГ, Министерството на образованието и науката, Националната агенция по професионално образование и обучение, органите на местно самоуправление, както и утвърдени експерти от други институции и ведомства.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка взема решение въз основа на оценка на предложението (техническата и финансовата оферта) на кандидатите за обучаваща институция.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки конкретен проект за обучение след провеждането на процедурата по чл. 27, ал. 1 се подписва договор между МЗГ и номинирания участник в тръжната процедура.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Одобреният проект за обучение се изпълнява в рамките на срока, определен за конкретния проект за обучение към договора в анекса по чл. 19, ал. 2.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня на съгласуването на договора по чл. 29 от ДФ "Земеделие" и не може да надвишава 24 месеца.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За изплащане на финансовата помощ МЗГ кандидатства след извършване на всички дейности, включени в конкретния анекс по чл. 19, ал. 2, но не по-късно от 15 работни дни след изтичането срока по чл. 30.
(2) За изплащане на финансовата помощ се подава заявка за плащане по образец и се прилагат документите, описани в приложение № 5.
(3) При приемане на документите ДФ "Земеделие" проверява съответствието на представените от МЗГ копия от документи с техните оригинали.
(4) Окончателният размер на помощта за всеки анекс по чл. 19 се определя от ДФ "Земеделие" след представяне на всички изискуеми документи за направените от МЗГ разходи за извършване на дейностите, включени в конкретния анекс.
(5) Държавният фонд "Земеделие" може да изиска представянето и на други документи извън посочените в приложение № 5, но включени в конкретния анекс по чл. 19, ал. 2.
(6) В случаите, когато в документите по ал. 2 има непълноти или неточности, централното управление на ДФ "Земеделие" писмено уведомява МЗГ, като му определя срок от датата на уведомяването, в който може да отстрани констатираните непълноти или неточности чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ по конкретен анекс, след като е извършена проверка и анализ за установяване на фактическо и документално съответствие между одобрения и реализирания проект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Когато е одобрено изплащането на помощта за конкретен анекс от одобрения по чл. 3, ал. 3 проект за обучение, МЗГ извършва окончателно плащане към обучаващата организация, с която е сключила договор по чл. 29, и представя пред ДФ "Земеделие" платежните нареждания и банкови извлечения към тях, доказващи изцяло извършените към обучаващата организация плащания.
(3) Когато на МЗГ е отказано изплащане на финансовата помощ по конкретен анекс, МЗГ няма право да подаде друга заявка за плащане по същия анекс от проекта за обучение.
(4) В срок 20 дни след получаване на документите по ал. 2, ако те отговарят на критериите за допустимост, ДФ "Земеделие" заявява сумата за плащане към дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите, която определя дата за извършване на плащането към МЗГ.
(5) Държавен фонд "Земеделие" извършва плащане към МЗГ на определената от националния фонд дата.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) МЗГ и обучаващите институции, извършили обучение по реда на тази наредба са длъжни в продължение на 5 години да съхраняват всички оригинални документи, свързани с проведеното обучение, които не са предадени на ДФ "Земеделие" при подаване на молбата за кандидатстване или заявката за плащане.


Чл. 34. Държавният фонд "Земеделие" осъществява последващ контрол за спазване на разпоредбата и сроковете по предходния член.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) МЗГ и обучаващите институции, извършили обучение по реда на тази наредба са длъжни да съдействат и да предоставят исканата информация на длъжностните лица на ДФ "Земеделие", на оторизирани представители на Европейската комисия и на Сертифициращия орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Служителите на ДФ "Земеделие", представителите на Европейската комисия и на Сертифициращия орган се легитимират пред МЗГ и обучаващите институции, извършили обучение по реда на тази наредба и извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) При неизпълнение на изискванията по чл. 35 институцията, за която е констатирано конкретното неизпълнение (МЗГ или обучаващата организация по конкретния проект), дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от момента на извършване на нарушението, а когато той не може да бъде установен, от деня на откриването му, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Конверсия" е процес на преструктуриране в неземеделска и негорска дейност или промяна от един вид земеделска или горска дейност в друг.
2. "Професионално обучение" е процес на техническа (агротехническа, зоотехническа, ветеринарнотехническа и др.), търговска и финансова квалификация с оглед подобряване на професионалните знания и умения на земеделските производители, тютюнопроизводителите и работещите в земеделското и горско стопанство и конверсията на земеделските и горски дейности.
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) "Номиниран участник в тръжната процедура" е обучаващата организация, избрана за изпълнител на конкретния проект за обучение.
4. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) "Проект за обучение" е един или повече курсове за обучение в един сектор или комбинация от курсове за обучение в различни сектори.
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) "Ползвател на финансовата помощ" е Министерството на земеделието и горите, когато е одобрена и му е изплатена финансовата помощ по САПАРД.
6. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


§ 2. Документите, които се изискват по тази наредба, се представят на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2003 Г.)

§ 7. Навсякъде в наредбата думите "правила за провеждане на тръжни процедури" се заменят с "Практическо ръководство за провеждане на тръжни процедури от възложители по програма САПАРД в Република България".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1.01.2007 г., с изключение на § 6 и 11, които влизат в сила от деня на обнародването й.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 3

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

Сектори за провеждане на професионално обучение

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Мляко и млекопроизводство:
1.1. говедовъдство;
1.2. биволовъдство;
1.3. овцевъдство;
1.4. козевъдство.
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Месо и месопроизводство:
2.1. говедовъдство;
2.2. биволовъдство;
2.3. овцевъдство;
2.4. козевъдство;
2.5. свиневъдство;
2.6. зайцевъдство;
2.7. птицевъдство бройлерно направление;
2.8. птицевъдство яйценосно направление.
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Животновъдство, други:
3.1. бубарство;
3.2. пчеларство;
3.3. коневъдство;
3.4. други видове.
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Растениевъдство:
полски култури:
4.1. зърнено-житни, зърнено-бобови;
4.2. кореноплодни, клубеноплодни;
4.3. маслодайни, влакнодайни;
4.4. тютюн;
4.5. фуражни - едногодишни и многогодишни.
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Трайни култури - овощни (семкови, костилкови, черупкови, ягодоплодни) и лозя:
5.1. семкови - ябълка, круша, дюля;
5.2. костилкови - череша, вишна, слива, кайсия, праскова;
5.3. черупкови - орех, лешник, бадем;
5.4. ягодоплодни - ягода, малина, къпина, касис, арония, боровинка и др.;
5.5. лозя - винени и десертни.
6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Зеленчуци, цветя, етеричномаслени и лечебни култури:
6.1. полски зеленчукови култури;
6.2. оранжерийни зеленчукови култури;
6.3. цветя и декоративни храсти;
6.4. етеричномаслени (медицински и ароматни) култури.
7. Селски туризъм.
8. Местно занаятчийство и агроиндустрия.
9. Местни занаяти и малък и среден селски бизнес.
10. Дървообработване и биогорива.
11. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
14. Рибарство и аквакултури.
15. Гъбопроизводство.
16. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Преработка на растениевъдна продукция:
16.1. преработка на полски култури;
16.2. преработка на плодове и грозде;
16.3. преработка на зеленчуци, етерично-маслени и лечебни култури.
17. Специални дейности по конверсия.
18. Обучение в горско стопанство и конверсия на горски дейности.
19. Извършване на отгледни сечи в гори на възраст по-малко от 20 години, за които не се предвижда производство на реализуема дървесина.
20. Строеж на второстепенни (свързващи) пътища.
21. Подобряване на горски пътища.
22. Създаване на горски култури от бързорастящи видове на изоставени земеделски и ерозирани земи с турнус на сеч до 15 години.
23. Отгледни (поддържащи) мероприятия за новозасадени насаждения с цел осигуряване правилния им растеж и улесняване защитата от вредители, болести и пожари.
24. Залесяване на изоставени земеделски и ерозирали земи.
25. Залесявания във високостъблени и издънкови гори с ниска плътност.
26. Превръщане на стари и непродуктивни насаждения във високостъблени.
27. Създаване на горскоплодни култури и/или култури с висока стойност на дървесината.
28. Горски разсадници.
29. Обучение по агроекологично земеделие.


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

(Предишно приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

Изисквани документи от кандидатите за обучение:

Документи, когато кандидатът е земеделски производител:
1. Заявка за обучение (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от лична карта.
3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

Документи, когато кандидатът е тютюнопроизводител:
1. Заявка за обучение (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от лична карта.
3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие на документ за регистрация по реда на чл. 6 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Документи, когато кандидатът е собственик или ползвател на гора:
1. Заявка за обучение (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от лична карта.
3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от документ за собственост или ползване на гора.

Документи, когато кандидатът е нает в стопанство на регистриран земеделски производител или горско стопанство:
1. Заявка за обучение (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от лична карта.
3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от трудов договор, придружен с уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
4. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от регистрационна и анкетна карта на работодателя за регистрация като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или копие от документ за собственост на гора или ползване на гора.

(Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Документи, когато кандидатът е собственик или управител на юридическо лице, регистрирано като земеделски производител:
1. Заявка за обучение по образец.
2. Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от лична карта.
3. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.
4. Заверено от структурите по чл. 20 или нотариално заверено копие от регистрационна и анкетна карта на юридическото лице за регистрация като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.


Приложение № 3 към чл. 22, ал. 2, т. 2

Критерии за приоритет при избор на кандидати за обучение (максимум 100 точки)


Критерии Точки
    да не
1. Кандидатстващият е от изостанал 30 0
  селски район (вж. общините,    
  изброени в приложение № 6)    
2. Кандидатстващият е на възраст 20 0
  между 18 и 40 г.    
3. Кандидатстващият има одобрен 30 0
  или платен проект по Програма    
  САПАРД    
4. Кандидатстващият е жена 20 0
  Общо 100  


Приложение № 4 към чл. 24, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

Изисквани документи от МЗГ при кандидатстване за финансова помощ

1. Молба за кандидатстване (по образец).
2. Регистър на включените в курсове заявители на хартиен и на електронен носител.
3. Заповед на министъра на земеделието и горите, упълномощаваща лицето, подаващо документите.
4. Тръжно досие на хартиен и на електронен носител.
5. Списък на включените в курса заявители на хартиен и на електронен носител.
6. Регистър на курсовете на хартиен и на електронен носител.
7. Заявки за обучение на включените в списъците заявители с приложени изискуеми документи към тях.


Приложение № 5 към чл. 31, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.)

Документи, които се представят от МЗГ в ДФ "Земеделие" за изплащане на помощта (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

1. Заявка за плащане (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Списък на всички курсисти, преминали съответния курс на обучение.
3. Отчет за извършено обучение (по образец).
4. Декларация за присъствие на курсистите, издадена от обучаващата институция (по образец).
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Копия от документите, удостоверяващи завършеното обучение от курсистите.
6. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Заповед на министъра на земеделието и горите, упълномощаваща лицето, подаващо документите за изплащане на помощта.
7. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) Фактури/проформа фактура, издадени от обучаващите организации към МЗГ, отразяващи извършените от тях разходи. В случай на извършени плащания - фактури, или платежно нареждане, придружено от пълно банково извлечение с посочен номер на сметка и дата на превеждане на средствата или суифт (в случай на валутни преводи).
8. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Документ, доказващ, че разходите са заявени за плащане към дирекция "Управление на финансовите ресурси" на МЗГ.
9. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Приложение № 6

(Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)

Списък на изостаналите селски райони


Област Община
Видин Белоградчик
  Бойница
  Брегово
  Грамада
  Димово
  Кула
  Макреш
  Ново село
  Ружинци
  Чупрене
Враца Борован
  Бяла Слатина
  Криводол
  Мизия
  Оряхово
  Роман
  Хайредин
Монтана Берковица
  Бойчиновци
  Брусарци
  Вълчедръм
  Вършец
  Георги Дамяново
  Медковец
  Чипровци
  Якимово
Велико Търново Елена
  Златарица
  Павликени
  Полски Тръмбеш
  Стражица
  Сухиндол
Габрово Дряново
  Трявна
Ловеч Априлци
  Летница
  Луковит
  Тетевен
  Угърчин
  Ябланица
Плевен Гулянци
  Долна Митрополия
  Долни Дъбник
  Искър
  Кнежа
  Левски
  Никопол
  Пордим
Русе Борово
  Бяла
  Ветово
  Две могили
  Иваново
  Сливо поле
Варна Аврен
  Аксаково
  Бяла
  Ветрино
  Вълчи дол
  Долни чифлик
  Дългопол
  Суворово
Добрич Генерал Тошево
  Добрич - селска
  Каварна
  Крушари
  Тервел
  Шабла
Разград Завет
  Кубрат
  Лозница
  Самуил
  Цар Калоян
Силистра Алфатар
  Главиница
  Дулово
  Кайнарджа
  Ситово
  Тутракан
Търговище Антоново
  Омуртаг
  Опака
Шумен Велики Преслав
  Венец
  Върбица
  Каолиново
  Каспичан
  Никола Козлево
  Нови пазар
  Смядово
  Хитрино
Бургас Камено
  Карнобат
  Малко Търново
  Созопол
  Средец
  Сунгурларе
Сливен Котел
  Нова Загора
  Твърдица
Ямбол Болярово
  Елхово
  Стралджа
  Тунджа
Кърджали Ардино
  Кирково
  Черноочене
Пазарджик Батак
  Брацигово
  Лесичово
  Стрелча
Пловдив Брезово
  Калояново
  Куклен
  Лъки
  Първомай
  Родопи
  Съединение
  Хисаря
Смолян Баните
  Борино
  Девин
  Чепеларе
Стара Загора Братя Даскалови
  Гурково
  Мъглиж
  Николаево
  Опан
  Павел баня
  Чирпан
Хасково Ивайловград
  Любимец
  Маджарово
  Минерални бани
  Симеоновград
  Стамболово
  Тополовград
  Харманли
Благоевград Белица
  Гърмен
  Сандански
  Сатовча
  Струмяни
  Хаджидимово
  Якоруда
Кюстендил Бобошево
  Кочериново
  Невестино
  Рила
  Сапарева баня
  Трекляно
Перник Брезник
  Земен
  Ковачевци
  Радомир
  Трън
София Годеч
  Горна Малина
  Драгоман
  Костенец
  Правец
  Самоков
  Сливница
  Чавдар
   


Приложение № 7 към чл. 28, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

Изисквания за разработване и оформяне на учебна програма за професионално обучение по програма САПАРД (Загл. доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


I. Анотация
1. Цел и задачи на обучението по съответния курс (и модули към него).
2. Основни знания и умения, които ще се формират в хода на обучението.
3. Обосновка за приноса на курса за формиране на необходимите знания и умения за професионалната квалификация.
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Съответствие на предложеното обучение по съответния курс с целите и изискванията, определени в тръжното досие.
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Териториално покритие и място, което се предлага за провеждане на обучението.
6. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

II. Учебно съдържание
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Списък на темите (включени в модулите) от конкретния курс. В списъка на темите трябва да бъде предвидено обучение по агроекология, съобразено с тематиката.
2. Връзки между отделните модули от съответния 150-часов курс.
3. Подробно описание на отделните подтеми за теоретично и практическо обучение.
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Брой предвиждани учебни часове за теоретично и практическо обучение.
5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Времеви график, в който се описва последователността и предложеното време за провеждане на всички курсове, включени в проекта за обучение.

III. Обяснителни и методически бележки
1. Методически обяснения за основните форми на теоретично и практическо обучение и управление на обучението. Предимства на избраните форми.
2. Описание на методите на работа за теоретично и практическо обучение и съотношението на практика към теория.
3. Описание на материалната база за теоретично и практическо обучение и обосновка на връзката й с избраните методи на работа.
4. Обосновка от необходимостта от дидактически материали в учебния процес и списък на осигурените такива:
натурални - образци от растения, животни, скали, минерали, торове, детайли и др.;
художествени - табла, снимки, диапозитиви и др.;
графични - таблици, диаграми, схеми и др.;
символични - карти и картограми.
5. Обезпеченост на процеса с аудиовизуални технически средства.
6. Описание на методите и формите за контрол и документи, удостоверяващи нивото на постигната квалификация (текущ и заключителен; начин за проверка на знанията (индивидуален, фронтален, устен, тест, др.).
7. Предвиждани учебни помагала - учебници, ръководства, албуми, др.
8. Лектори, които ще обучават курсистите. Квалификация и опит на лекторите.

IV. Препоръчителна литература
Списък на препоръчителната литература (брошури, учебници, книги, специализирани списания, аудиовизуални помагала и др.).


Приложение № 8 към чл. 28, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

Критерии за оценка на преподавателите

1. Преподавателите притежават опит в професионалното обучение или научно звание.
2. Професионалната квалификация на преподавателите отговаря на тематиката на курса.
3. Специалистите в прилагането на конкретните практически знания да притежават необходимата квалификация или правоспособност.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти