Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ЗА ЗЪРНО, РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЪРНОХРАНИЛИЩАТА И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДРУГИТЕ ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И ЗА КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 95 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 04.11.2008 Г.)

Приета с ПМС № 185 от 15.08.2003 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 26 Август 2003г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 14 Май 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) С наредбата се уреждат:
1. редът за лицензиране на публичните складове за зърно;
2. редът за регистрация на зърнохранилищата;
3. (нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) редът за деклариране на другите обекти за съхранение на зърно;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) редът за упражняване на контрол върху дейността на публичните складове за зърно, зърнохранилищата и върху другите обекти за съхранение на зърно;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) воденето на публични регистри на публичните складове за зърно и зърнохранилищата.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.)


Чл. 3. Договор за влог на зърно като влогоприемател може да сключи само лицензиран публичен склад или регистрирано зърнохранилище.

Глава втора.
РЕД ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ЗА ЗЪРНО, РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЪРНОХРАНИЛИЩАТА И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДРУГИТЕ ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 95 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 04.11.2008 Г.)


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Публичните складове за зърно се лицензират от министъра на земеделието и храните по предложение на Националната служба по зърното (НСЗ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Търговските дружества, които желаят да получат лицензия за публичен склад за зърно, подават в НСЗ заявление по образец съгласно приложение № 1, към което прилагат документите по чл. 11а, ал. 2 от Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ).


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното проверява представените документи по чл. 11а, ал. 2 ЗСТЗ и верността на декларацията за изпълнение на технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2 ЗСТЗ в 7-дневен срок от подаване на заявлението чрез извършване на първоначална проверка на място.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Когато представените документи по чл. 11, ал. 2 ЗСТЗ са непълни и/или неточни, НСЗ уведомява писмено заявителя за отстраняване на непълнотите и несъответствията. Когато в 7-дневен срок заявителят не ги отстрани, заявлението се оставя без разглеждане.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното в 15-дневен срок от получаване на заявлението за издаване на лицензия или след отстраняване на непълнотите по чл. 11в ЗСТЗ или несъответствията по чл. 11г, ал. 3 ЗСТЗ в определения срок прави мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните да издаде или да откаже издаването на лицензия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното в 7-дневен срок уведомява писмено заявителя за издаването на лицензията или за отказа.


Чл. 7. (1) Лицензията за публичен склад за зърно съдържа:
1. номер, под който е лицензиран публичният склад за зърно;
2. наименование и седалище на дружеството;
3. местонахождение на лицензираните вместимости;
4. лицензиран складов капацитет на публичния склад;
5. срок на валидност на лицензията.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното прилага към лицензионния документ схема на вместимостите и справка за техния капацитет, утвърдени от изпълнителния директор на НСЗ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Лицензията се подновява служебно със заповед на изпълнителния директор на НСЗ, когато срокът на валидност на банковата гаранция е изтекъл и е представена нова неотменяема банкова гаранция, и не са настъпили промени в декларираните обстоятелства. Подновяването на срока на лицензията се отразява на гърба й и се утвърждава от изпълнителния директор на НСЗ.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Регистрацията на зърнохранилищата се извършва от НСЗ и е за срок 3 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Лицата, които желаят да се регистрират като зърнохранилище, подават до НСЗ заявление по образец съгласно приложение № 2, към което прилагат документите по чл. 11б ЗСТЗ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното проверява представените документи по реда на чл. 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Зърнохранилищата подновяват регистрацията си най-късно 10 дни преди изтичането на срока на валидност на удостоверението чрез подаване на заявление съгласно приложение № 6.


Чл. 9. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното регистрира зърнохранилището или отказва регистрация в 15-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 11б ЗСТЗ, съответно след изтичане на срока по чл. 11г, ал. 3 ЗСТЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Удостоверението за регистрация на зърнохранилище по чл. 11и, ал. 1 ЗСТЗ съдържа:
1. номер на регистрацията на зърнохранилището;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) наименование и седалище на търговеца - собственик и/или наемател на складовото помещение по чл. 10а, ал. 1 ЗСТЗ;
3. местонахождение на силозите и складовете на зърнохранилището;
4. регистриран складов капацитет на зърнохранилището;
5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) срок на валидност на удостоверението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното прилага към удостоверението за регистрация схема на вместимостите и справка за техния капацитет, утвърдени от изпълнителния директор на НСЗ.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Министърът на земеделието и храните отнема лицензията на публичен склад за зърно по предложение на НСЗ или я прекратява по искане на публичния склад за зърно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Собственикът на публичен склад за зърно, който желае прекратяване на лицензията, подава в НСЗ заявление, към което прилага лицензията и документите по чл. 7, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) В 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 НСЗ уведомява влогодателите, както и лицата, в полза на които има издадени складови записи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Когато в 3-дневен срок след изтичане на срока по ал. 3 няма постъпили възражения от влогодателите и лицата, в полза на които има издадени складови записи, НСЗ предлага на министъра на земеделието и храните прекратяване на лицензията. В 15-дневен срок министърът на земеделието и храните издава заповед за прекратяване лицензията на публичния склад.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното предлага отнемане на лицензията на публичен склад за зърно в случаите по чл. 12, ал. 4 ЗСТЗ.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Министърът на земеделието и храните в 15-дневен срок от получаване на предложението по ал. 5 издава заповед за отнемане на лицензията на публичния склад за зърно.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното заличава от регистъра зърнохранилището по негово искане или служебно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното заличава регистрацията на зърнохранилище въз основа на заявление, подадено от собственика или от наемателя на складовите помещения. Към заявлението се прилагат документите по чл. 9, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното в 3-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 заличава регистрацията на зърнохранилището.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното заличава служебно от регистъра зърнохранилището в случаите по чл. 12а, ал. 4 ЗСТЗ и когато не е подновена регистрацията до изтичането на срока на валидност на удостоверението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Регистрацията на зърнохранилищата се заличава със заповед на изпълнителния директор на Националната служба по зърното.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Отнемането на лицензията на публичен склад и заличаването от регистъра на зърнохранилище се мотивират и могат да се обжалват от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) При промяна в обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 2, 3 и 4, чл. 9, ал. 2, т. 2, 3 и 4 и чл. 9, ал. 3 в 7-дневен срок от декларирането им НСЗ прави предложение до министъра на земеделието и храните за изменение на лицензията на публичния склад или изменя удостоверението за регистрация на зърнохранилище, за което се заплаща държавна такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното.


Чл. 13. Лицата, на които е отнета или прекратена лицензията за публичен склад за зърно или е заличена регистрацията на зърнохранилище, могат да кандидатстват за нова лицензия или за нова регистрация по реда на наредбата.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Министърът на земеделието и храните изменя лицензията на публичния склад за зърно в 15-дневен срок от получаване на предложението от НСЗ за промени в заявените и/или декларираните обстоятелства по чл. 12, ал. 1 ЗСТЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното изменя регистрацията на зърнохранилището в 15-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 12а, ал. 1 ЗСТЗ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.)


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Лицата, стопанисващи други обекти за съхранение на зърно, подават в НСЗ декларация по образец съгласно чл. 28а, ал. 1 ЗСТЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 16, ал. 3, т. 2, 4, 5 и 7 физическото или юридическото лице, стопанисващо други обекти за съхранение на зърно, е длъжно в едномесечен срок да уведоми писмено НСЗ.

Глава трета.
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното води отделни регистри за публичните складове за зърно и за зърнохранилищата, а за другите обекти за съхранение на зърно - списък на хартиен и електронен носител.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Регистърът за публичните складове съдържа:
1. номер и дата на издаване, изменение, отнемане и прекратяване на лицензията;
2. наименование на дружеството, седалище и адрес на управление;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) размер на капитала, ЕИК (код по БУЛСТАТ) и Идентификационен номер по ДДС;
4. местонахождение на складовете и лицензиран капацитет;
5. вид и технически характеристики на силозно-складовата база.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Регистърът на зърнохранилищата съдържа:
1. номер и дата на издаване, изменение и заличаване на регистрацията;
2. име/наименование, постоянен адрес/седалище и адрес на лицата по чл. 10а, ал. 1 ЗСТЗ;
3. местонахождение на складовете и регистриран капацитет;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) ЕИК (код по БУЛСТАТ) и Идентификационен номер по ДДС;
5. вид и технически характеристики на силозно-складовата база;
6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) форма на стопанисване - собствен или нает склад.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Списъкът на другите обекти за съхранение на зърно съдържа:
1. пореден номер на вписания обект;
2. наименование на търговеца, кооперацията или на физическото лице, стопанисващо обекта;
3. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
4. местонахождение на складовите помещения;
5. формата на стопанисване - собствен или нает склад;
6. тип на складовите помещения;
7. вместимост на склада.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) За всеки лицензиран публичен склад, регистрирано зърнохранилище и деклариран друг обект за съхранение на зърно НСЗ открива досие, в което се съхраняват всички постъпили документи, свързани с лицензирането, регистрацията и декларирането.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) След всяко вписване в регистрите длъжностното лице се подписва. В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Допуснатите грешки се поправят със заповед на изпълнителния директор на НСЗ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Регистрите се водят от длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на НСЗ.


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Регистрите на публичните складове и зърнохранилищата и списъкът на другите обекти за съхранение на зърно са общодостъпни (публични). Всеки може да получи устна справка или документ за вписаните в регистъра обстоятелства.
(2) Документът се издава в деня на поискването.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното публикува списък на лицензираните публични складове за зърно и на регистрираните зърнохранилища на своята страница в интернет.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) (1) Националната служба по зърното поддържа единна информационна система (ЕИС), работеща в реално време, на публичните складове и зърнохранилищата, договорите за влог и издадените складови записи за влог на зърно. Средствата за ЕИС се осигуряват от Министерството на земеделието и храните.
(2) Единната информационна система съдържа:
1. информация за издадени, подновени и заличени лицензии на публични складове за зърно и удостоверения за зърнохранилища;
2. информация за договорите на влог и за издадените складови записи по видове, количество и качество на зърното.
(3) Единната информационна система поддържа данни, вписани:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) от НСЗ: информацията съгласно чл. 17а, ал. 2, т. 1;
2. от публичните складове: сключените от тях договори за влог с влогодатели по количество и качество на зърното в момента на сключването им, както и издадените складови записи към тези договори съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 3 от 1999 г. за складовия регистър при публичен склад (ДВ, бр. 66 от 1999 г.);
3. от зърнохранилищата: сключените от тях договори за влог с влогодатели по количество и качество на зърното в момента на сключването им съгласно Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища (ДВ, бр. 21 от 2006 г.);
4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) от лицата, в полза на които има издадени складови записи, за издадените в тяхна полза складови записи.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Националната служба по зърното извършва първоначален, периодичен и специален контрол на публичните складове за зърно, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно.
(2) При извършване на проверките контролните органи са длъжни:
1. да се легитимират пред контролираното лице;
2. да опазват служебната и търговската тайна;
3. да установяват точно фактите и да отразяват обективно резултатите от извършената проверка.
(3) При извършване на проверките контролните органи имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) на свободен достъп до помещенията и документите на контролирания публичен склад, зърнохранилището или другите обекти за съхранение на зърно;
2. да изискват необходимата им информация;
3. да вземат проби и мостри за лабораторни изследвания;
4. да привличат експерти, когато проверката изисква това.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Публичният склад за зърно, зърнохранилището и лицата, стопанисващи други обекти за съхранение на зърно, са длъжни да представят на контролния орган всички документи, които имат отношение към проверката, и да осигурят достъп до складовите помещения и до зърното, което се съхранява в тях.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Публичният склад за зърно, зърнохранилището и лицата, стопанисващи други обекти за съхранение на зърно, са длъжни да предоставят на НСЗ оперативна информация за характера и обема на своята дейност.
(2) Оперативната информацията по ал. 1 се предоставя до 3-о число на следващия месец съгласно приложение № 3 за публични складове и зърнохранилища и съгласно приложение № 5 за други обекти за съхранение на зърно. Тя съдържа данни за:
1. количеството зърно на склад - по видове;
2. качеството на пшеницата по групи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Информацията по ал. 2 се предава в териториалните звена на НСЗ на хартиен носител или по електронен път.
(4) Публичният склад за зърно предоставя до внедряване на ЕИС ежемесечно до 5-о число на следващия месец информация във вид на опис за издадените и върнатите складови записи съгласно приложение № 4.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Физическите и юридическите лица, регистрирани като земеделски производители, подават информация съгласно чл. 30, ал. 5 ЗСТЗ.
(2) При проверка по чл. 30 ЗСТЗ лицата са длъжни да предоставят на контролните органи документите, свързани със собствеността на наличното зърно.


Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Контролните органи проверяват спазването на изискванията на чл. 8а, , чл. 9, 10, чл. 10а, ал. 2, чл. 11, ал. 2 и чл. 11б ЗСТЗ.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Контролните органи установяват количеството на съхраняваното зърно по обемен метод на замерване и изчисление съгласно методика, одобрена от министъра на земеделието и храните.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) При констатиране на нарушение контролните органи налагат принудителни административни мерки по чл. 32, ал. 1 ЗСТЗ или съставят актове за установяване на извършените административни нарушения по чл. 36 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Принудителните административни мерки се налагат със заповед на изпълнителния директор на НСЗ или упълномощено от него лице според характера и тежестта на нарушението.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) "Специален контрол" е контролът, който НСЗ извършва по искане на публичен склад за зърно, зърнохранилище, финансова институция или държавен орган.
2. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Издадените лицензии на публични складове за зърно действат до изтичането на срока по чл. 11ж, ал. 1 ЗСТЗ.


§ 3. Исканията за лицензиране на публични складове за зърно, подадени по реда на чл. 5 от Наредбата за лицензиране и контрол на публичните складове за зърно и зърнохранилищата (ДВ, бр. 125 от 1998 г.), се разглеждат по реда на глава втора.


§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 11, ал. 3 ЗСТЗ.


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Наредбата не се прилага за зърното, съхранявано в складови бази на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".


§ 6. (Предишен § 5, изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и храните.


§ 7. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Навсякъде в наредбата думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" и думите "Министерство на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерство на земеделието и храните" и "Министерството на земеделието и храните".


§ 8. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата физическите и юридическите лица, стопанисващи други обекти за съхранение на зърно по чл. 28а ЗСТЗ, са длъжни да подадат декларация в НСЗФ.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ЗА ЗЪРНО, РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЪРНОХРАНИЛИЩАТА И ЗА КОНТРОЛА ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 04.11.2008 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2013 Г.)

§ 1. В Наредбата за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност, приета с Постановление № 185 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2005 г., бр. 95 от 2008 г. и бр. 7 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "Националната служба по зърното и фуражите" и абревиатурата "НСЗФ" се заменят съответно с "Националната служба по зърното" и "НСЗ".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)


ДО

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

И ХРАНИТЕ

ЧРЕЗ

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА

ПО ЗЪРНОТО

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
в качеството ми на изпълнителен директор*/управител*
(ненужното се зачертава)*
на .....................................................................................................................................,
(наименование на дружеството)
ИН по ЗДДС ..................................................................................................................,
БУЛСТАТ или ЕИК .......................................................................................................,
с адрес на управление ............................................................................................................................................................................................................
капитал на дружеството ........................................................................................... лв.
телефон за контакт ............................................................................................................................................................................................................
 
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
 
Желая да ми бъде издадена лицензия за публичен склад за зърно и същият да бъде вписан в регистъра на публичните складове.
Складовите помещения, в които ще осъществявам дейността си като публичен склад, се намират в ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(област, населено място, точен адрес)
и представляват: ...............................................................................................................................................................................................................
(вид на вместимостта, номер на склада)
Към заявлението прилагам:
1. Актуално удостоверение за търговска регистрация.
2. Копие на документ за правата на собственика върху складовите помещения и справка за вещни тежести и забрани.
3. Банков документ, удостоверяващ предоставената неотменяема банкова гаранция.
4. Копия на документи, удостоверяващи сключените застраховки на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение.
5. Декларация за изпълнение на технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2 ЗСТЗ.
6. Копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните, издадено от РИОКОЗ.
7. Копие на удостоверителен документ за съответствие с изискванията за пожарна безопасност, издаден от съответното териториално звено "Пожарна безопасност и защита на населението" при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи.
8. Копие на последния годишен счетоводен отчет с всички приложения към него.
9. Баланс и отчет за приходите и разходите към датата на подаване на документите за лицензиране.
10. Справка за текущите задължения по банкови заеми и тяхното обезпечение.
11. Документ за платена държавна такса.
Забележка. Всички копия на документите, приложени към заявлението, да са заверени от търговеца "Вярно с оригинала".
 
Дата:...........................................................................................................
Подпис: ....................................................................................................
   


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)


ДО

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА

ПО ЗЪРНОТО

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ......................................................................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
в качеството ми на собственик*/наемател* на складови помещения и законен представител
(ненужното се зачертава)*
на .....................................................................................................................................,
(наименование на търговеца)
ИН по ЗДДС ...................................................................................................................,
БУЛСТАТ или ЕИК .......................................................................................................,
с адрес на управление ....................................................................................................,
телефон за контакт ............................................................................................................................................................................................................
Желая да бъда регистриран като зърнохранилище и същото да бъде вписано в регистъра на зърнохранилищата.
За съхранение на зърно ще ползвам собствени*/наети* складови помещения, намиращи се в
(ненужното се зачертава)*
.........................................................................................................................................,
(област, населено място, адрес)
които представляват: ......................................................................................................................................................................................................
(вид на вместимостта, номер на склада)
 
Към заявлението прилагам:
1. Копие на документите, които доказват правата на собственика или наемателя върху силоза или складовото помещение, и справка за вещни тежести и възбрани.
2. Копие на документ, удостоверяващ сключената застраховка на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение.
3. Декларация за изпълнение на технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2 ЗСТЗ.
4. Копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните, издадено от РИОКОЗ.
5. Копие на удостоверителен документ за съответствие с изискванията за пожарна безопасност, издаден от съответното териториално звено "Пожарна безопасност и защита на населението" при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи.
6. Документ за платена държавна такса.
Забележка. Всички копия на документите, приложени към заявлението, да са заверени от търговеца "Вярно с оригинала".
 
Дата:...........................................................................................................
Подпис: ....................................................................................................
   


Приложение № 3 към чл. 19, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)


ДО

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА

ПО ЗЪРНОТО

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
от ......................................................................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
представляващ публичен склад*/зърнохранилище*
№ .............., зърнобаза ..........................................................................................................................................................................................
с адрес на управление ...................................................................................................................................................................................................
телефон ..................................................................................................................................................................................................................
 
Декларирам, че към .........................................................................................................................................................................................................
(дата, месец, година)
в лицензираните*/регистрираните* вместимости се съхраняват количества зърно на влог по видове и качество на пшеницата по групи:
Вид Коли- В т.ч. Качество на
зърно чество под пшеницата по групи:
  (т) складов първа втора втора Б трета
    запис (т)        
             
             
             
             
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
* Ненужното се зачертава.
 
Дата:...........................................................................................................
Подпис: ....................................................................................................


Приложение № 4 към чл. 19, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2005 г.)


Опис на издадените складови записи за влог на зърно
 
Публичен склад за зърно
№ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
наименование: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
зърнобаза: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Регистърът се води от ............................. - тел. .............................................. получени складови записи от ................................ до ......................................................................................................................................................................................................................
 
№ и дата         Издаден складов запис Върнат складов Изтеглено Дата на Дата на
на дого-           запис количество изтегляне анули-
вора за Вид на Качество Бонифи- Срок №, серия за коли- заложен №, за коли- зърно, (продаж- ране на
влог зърното на зърното цирано на дого- и дата чество в серия чество в т.ч. ба) на складовия
      количест- вора   зърно   и дата зърно изкупено зърното запис
      во на зър- за влог       от склада    
      ното     тонове)     тонове)      
      (в тонове)                  
                         
                         
                         
                         
                      Дата:  
                      Подпис:  
                         
                         


Приложение № 5 към чл. 19, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)


ДО

ТЕРИТОРИАЛНОТО ЗВЕНО

НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА

ПО ЗЪРНОТО

гр. ...........................................................................................................................................................................................................................

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ...........................................................................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
представител на ............................................................................................................................................................................................................
(наименование на търговеца, кооперация, ЗП)*
местожителство адрес*/ адрес на управление* ...........................................................................................................................................................................
телефон за контакт ............................................................................................................................................................................................................
Декларирам, че към ..........................................................................................................................................................................................................
(дата, месец, година)
в стопанисвания от мен друг обект за съхранение на зърно, намиращ се в ...........................................................................................................................................,
(адрес на склада)
са налични следните количества зърно по видове:
 
Вид зърно Количество
  (т)
   
   
   
   
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
* Ненужното се зачертава.
 
Дата:...........................................................................................................
Подпис: ....................................................................................................


Приложение № 6 към чл. 8, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)


ДО

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА

ПО ЗЪРНОТО

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за пререгистрация на зърнохранилище
от ...................................................................................................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
в качеството ми на собственик*/наемател* на складови помещения и законен представител
(ненужното се зачертава)*
на ...................................................................................................................................................................................................................
(наименование на търговеца)
с адрес на управление ....................................................................................................,
ЕИК ..................................................................................................................................,
телефон за контакт .................................................................................................................................................................................................
Желая да бъда пререгистриран като зърнохранилище.
Притежавам УДОСТОВЕРЕНИЕ № ............ с регистриран капацитет ....... тона.
За съхранение на зърното ползвам собствени*/наети* складови помещения, намиращи се във:
(ненужното се зачертава)*
.........................................................................................................................................,
(област, населено място, адрес)
които представляват: .................................................................................................................................................................................................
(вид на вместимостта и номер на склада)
 
Декларирам, че притежавам актуални:
1. Документи за правата на собственика или наемателя върху силоза или складовото помещение и справка за вещни тежести и възбрани.
2. Документ, удостоверяващ сключената застраховка на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение.
3. Декларация за изпълнение на технологичните изисквания.
4. Удостоверение за регистрация по Закона за храните от съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.
5. Удостоверителен документ за съответствие с изискванията за пожарна безопасност, издаден от съответното териториално звено "Пожарна безопасност и защита на населението" при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи.
Към заявлението прилагам:
1. Удостоверение за актуално състояние на фирмата - собственик на складовете.
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата - наемател на складовете.
3. Документ за платена държавна такса.
 
Дата:....................... Подпис: ....................................................


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти