Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "КАДРИЕ ЛЯТИФОВА"

Издаден от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова".

Чл. 2. Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на културата, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище Кърджали.


Чл. 3. Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" се създава, преобразува и закрива от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.


Чл. 4. Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" е с предмет на дейност: създаване и представяне пред публиката на музикални, танцови и театрални спектакли; съхраняване елементите на турската идентичност - език, традиции и културно наследство; насърчаване духа на търпимост и диалог между различните култури.


Чл. 5. Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" се основава на принципите на демократизма и свободата в творческите процеси и равнопоставеността на всички субекти, ангажирани със създаване, разпространение и съхраняване на музикалната култура.

Раздел II.
Устройство и управление


Чл. 6. (1) Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" се ръководи от директор.
(2) Директорът се назначава от министъра на културата след провеждане на конкурс.
(3) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова", като:
1. представлява Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. управлява средствата на Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова";
3. в качеството си на работодател сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и служителите, определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания, изработва правилник за вътрешния трудов ред, изготвя характеристики на всички работници и служители в театъра и вътрешни правила за работна заплата;
4. осъществява взаимодействието и координацията на Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" с държавните органи и културни организации;
5. сключва договорите за финансиране на проекти и други инициативи, утвърждава начините и формите за отчитане на реализираната дейност и контролира изпълнението им.


Чл. 7. В рамките на утвърдената численост на персонала Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" определя самостоятелно своята структура.

Раздел III.
Основни функции и задачи


Чл. 8. Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова":
1. организира и осъществява музикални, танцови, театрални и други изяви на своите състави и изпълнители съобразно репертоарните задачи и годишните работни програми на института, като се грижи за осигуряването на високо художествено равнище на изявите им;
2. участва в организирането и провеждането на музикални, драматични, танцови и други изяви, свързани с празници, годишнини, фестивали, концерти, конкурси и др.;
3. организира и осъществява спектакли и програми в областта на музикалното, драматичното и танцовото изкуство, адресирани към детската и младежката аудитория;
4. стимулира и се грижи за пропагандиране и разпространение на музикалното, танцовото и театралното творчество и изпълнителско изкуство в духа на съхраняване на елементите на турската идентичност, търпимостта и диалога между различните култури;
5. осъществява самостоятелно спектаклова музикална, танцова и драматична дейност на своите състави и изпълнители в страната и в чужбина.

Раздел IV.
Финансиране


Чл. 9. (1)Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" се финансира от:
1. бюджета на Министерство на културата;
2. община Кърджали въз основа на сключен договор за смесено финансиране;
3. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, наеми и др.;
4. спонсорство, дарения и други от български и чуждестранни физически и юридически лица.
(2) Средствата се разходват за:
1. издръжка на театъра;
2. финансово обезпечаване на дейности, пряко свързани с функциите на театъра;
3. капиталови разходи.

Раздел V.
Организация на работата


Чл. 10. Организацията на труда в Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова", разпределението на работното време, конкретните права и задължения и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание § 1 от Постановление № 124 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на държавни културни институти.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на театъра.


§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти