Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СМЕТКИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ СТРУКТУРИ, РАЗПОРЕЖДАЩИ СЕ СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2003г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът за извършване на дейността по сертифициране на сметки на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на Европейския съюз (ЕС).
(2) При осъществяване на дейността по сертифициране се прилагат разпоредбите на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК), Правилника за прилагане на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (ППЗДВФК), международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, и изискванията на ЕС.

Чл. 2. (1) Дейността по сертифициране включва извършване на одит и издаване на сертификат.
(2) При извършване на одита се правят проверки:
1. на финансовите документи на одитираните функционални структури, които се разпореждат със средства от фондове и програми на ЕС;
2. на процедурите по управление и вътрешен контрол на одитираните функционални структури за получаване на приемлива увереност, че те функционират задоволително и гарантират целевото разходване на средствата;
3. за установяване на достоверността, пълнотата и точността на изпратените на Европейската комисия (ЕК) финансови отчети и декларации на одитираните функционални структури;
4. на движението на парични потоци (сметка в евро);
5. на съществуването и коректността на националното съфинансиране.
(3) Въз основа на резултатите от одита се издава сертификат (годишно удостоверение).


Чл. 3. С извършването на одита се цели да се удостовери:
1. точността, верността и пълнотата на годишните сметки на одитираните функционални структури и на евро сметката;
2. адекватността на системите за управление и контрол на одитираните функционални структури по отношение на способността им да осигурят съответствие на разходите с условията по международните споразумения за получаване на средства от ЕС, по които Република България е страна;
3. удостоверяване на съществуването и коректността на националния съфинансиращ елемент.


Чл. 4. Одитът обхваща финансовата дейност на функционалните структури, разпореждащи се със средства по международните споразумения за получаване на средства от ЕС, по които Република България е страна, и дейността на лицата, финансирани със средства от републиканския и общинските бюджети и от фондове и програми на ЕС, по отношение на тези средства.

Глава втора.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТТА ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ


Чл. 5. Дейността по сертифициране на сметките на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на ЕС, се извършва от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК).


Чл. 6. Дейността по сертифициране на сметки на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на ЕС, се ръководи и контролира от директора на АДВФК.


Чл. 7. При осъществяване на дейността по сертифициране вътрешните одитори се ползват от правата си по ЗДВФК и ППЗДВФК, като имат и право на достъп до документите и активите на получателите на средства по програми на ЕС, по отношение на тези средства.


Чл. 8. При осъществяването на дейността сертифициране вътрешните одитори спазват задълженията си по чл. 12 ЗДВФК.

Глава трета.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТА


Чл. 9. (1) Одитът се извършва от одиторски екип, определен със заповед за възлагане на одит, издадена от директора на АДВФК.
(2) Одиторският екип изготвя годишен одитен план, одитен доклад и сертификат, които се одобряват от директора на АДВФК.
(3) Директорът на АДВФК с оглед постигане целите на одита може да одобри изменения и допълнения на годишния одитен план и приложените към него работни програми след представяне на докладна записка от ръководителя на одиторския екип.
(4) Докладната записка съдържа обстоятелствата, които налагат измененията и допълненията, както и конкретните предложения.


Чл. 10. (1) В годишния одитен план одиторският екип може да планира извършване на одиторски процедури от вътрешни одитори от АДВФК, които не са членове на този екип.
(2) Одиторските процедури могат да бъдат извършвани и когато не са били включени в годишния одитен план с оглед постигане целите на одита.


Чл. 11. (1) За одиторските процедури ръководителят на одиторския екип изготвя докладна записка до директора на АДВФК с предложение за възлагане на извънпланов одит по конкретна финансово-контролна задача.
(2) В докладната записка се включва информация за предмета и задачите на извънплановия одит, конкретните одиторски процедури, които трябва да бъдат извършени, необходимия брой работни дни, предложение за числеността на одиторския екип и се прилагат работни програми.


Чл. 12. Въз основа на докладната записка директорът на АДВФК издава заповед за възлагане на извънпланов одит по конкретна финансово-контролна задача и определя състава на одиторския екип, който да го извърши.


Чл. 13. (1) За резултатите от извършения извънпланов одит се изготвя одитен доклад, който се представя от ръководителя на одиторския екип по чл. 12 с докладна записка на директора на АДВФК.
(2) Одитният доклад и докладната записка се предоставят на одиторския екип по чл. 9.


Чл. 14. (1) Одиторският екип по чл. 9 преценява съдържанието на представения одитен доклад за извършения извънпланов одит с оглед възможността за включване на резултатите от него в одитния доклад по чл. 18 и в сертификата.
(2) Одитният доклад по чл. 13 се преценява с оглед неговата пълнота, качеството на извършените процедури и надеждността на събраните доказателства.
(3) Одиторският екип по чл. 9 може да извърши повторна проверка на резултатите от извънплановия одит, одобрена от директора на АДВФК.


Чл. 15. (1) Одиторският екип по чл. 9 може да извършва междинни проверки съгласно одобрения годишен одитен план.
(2) С докладна записка ръководителят на одиторския екип уведомява директора на АДВФК за направените констатации и препоръки от междинните проверки към ръководителя на одитираната функционална структура.
(3) Директорът на АДВФК с писмо уведомява ръководителя на одитираната функционална структура за направените по време на междинните проверки констатации и дадените препоръки.
(4) Одиторският екип по чл. 9 прави проверки за предприетите мерки от ръководителя на одитираната функционална структура по дадените препоръки и ги отразява в доклада по чл. 18.

Глава четвърта.
ОБОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ


Чл. 16. Одиторският екип по чл. 9 анализира резултатите от извършения одит по чл. 2, причините за установените нередности и техния възможен ефект върху конкретните цели на одита, въз основа на което изразява одиторско мнение.


Чл. 17. (1) Одиторското мнение може да бъде изразено при следните условия:
1. без ограничение в обхвата;
2. с ограничение в обхвата.
(2) Когато са налице условията по ал. 1, т. 1, одиторският екип може да изрази едно от следните мнения:
1. неквалифицирано мнение (становище без резерви);
2. квалифицирано мнение с установени различия;
3. отрицателно мнение.
(3) Когато са налице условията на ал. 1, т. 2, одиторският екип може да изрази едно от следните мнения:
1. квалифицирано мнение;
2. отказ от мнение.

Глава пета.
ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОДИТЕН ДОКЛАД И СЕРТИФИКАТ


Чл. 18. За извършения одит одиторският екип по чл. 9 изготвя одитен доклад и сертификат, в които са представени резултатите и заключенията от цялостната одиторска дейност за съответната година.


Чл. 19. Структурата и съдържанието на одитния доклад се определят от международните споразумения за получаване на средства от ЕС, по които Република България е страна.


Чл. 20. Сертификатът съдържа едно от одиторските мнения относно достоверността, пълнотата и точността на изпратените на ЕК финансови отчети и декларации на одитираните функционални структури.


Чл. 21. (1) С докладна записка ръководителят на одиторския екип по чл. 9 представя одитния доклад и сертификат на директора на АДВФК за одобрение.
(2) Директорът на АДВФК предоставя одитния доклад и сертификат на компетентните органи в установените срокове съгласно международните споразумения за получаване на средства от ЕС, по които Република България е страна, и го изпраща на ЕК съгласно чл. 40, ал. 5 ЗДВФК (в сила от 1.I.2003 г.).

Глава шеста.
МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ


Чл. 22. (1) Когато са налице основания за предприемане на мерки за отстраняване на нарушения, съгласно ЗДВФК и ППЗДВФК ръководителят на одиторския екип по чл. 9 с докладната записка по чл. 21, ал. 1 прави предложения до директора на АДВФК.
(2) При условията на ал. 1 ръководителят на одиторския екип, извършил извънпланов одит по конкретна финансово-контролна задача, предлага мерки за отстраняване на нарушенията с докладната записка по чл. 13.


Чл. 23. (1) При констатиране на нередности по смисъла на международните споразумения за получаване на средства от ЕС, по които Република България е страна, ръководителят на одиторския екип по чл. 9 своевременно уведомява директора на АДВФК с докладна записка.
(2) След получаване на докладната записка директорът на АДВФК уведомява националния ръководител или националния координатор в съответствие с международните споразумения за получаване на средства от ЕС, по които Република България е страна.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 24. Когато при извършване на одита по чл. 2 се установи наличие на предпоставки за търсене на имуществена отговорност по ЗДВФК, се прилагат разпоредбите на ЗДВФК и ППЗДВФК.


Чл. 25. (1) При осъществяването на одита по чл. 2 органите на АДВФК могат да търсят административнонаказателна отговорност, когато установяването на нарушенията и налагането на наказанията е от тяхната компетентност.
(2) Нарушаването на разпоредби, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност от международни споразумения за получаване на средства от ЕС, по които Република България е страна, се наказва по чл. 41, т. 1 ЗДВФК.

Глава осма.
СЪТРУДНИЧЕСТВО


Чл. 26. При осъществяване на дейността по сертифициране, освен с органите и институциите, посочени в чл. 8 ЗДВФК, АДВФК си сътрудничи с ЕК, Европейската сметна палата и съответните органи на ЕС и международните организации.


Чл. 27. Директорът на АДВФК и одиторските екипи по чл. 9 и 12 оказват съдействие на представителите на ЕК, Европейската сметна палата, органите на ЕС и международните организации при извършваните от тях инспекции и проверки на място.


Чл. 28. Членовете на одиторския екип по чл. 9 могат да участват в дискусии по проблеми, отнасящи се до дейността по сертифициране, организирани от органите на ЕС и други международни организации.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Одиторско мнение" е изразяване на мнение върху финансовите отчети на одитираната функционална структура като цяло.
2. "Неквалифицирано мнение" показва, че отчетите на одитирания обект не съдържат материални грешки и са достоверни, пълни и точни.
3. "Квалифицирано мнение с установени различия" показва, че са установени пропуски и несъответствия без ограничение в обхвата.
4. "Отрицателно мнение" показва, че отчетите не са достоверни, пълни и точни.
5. "Ограничение в обхвата" е възникване на обстоятелства, поради които одиторският екип не може да проведе одиторска процедура, която се счита, че е необходима за постигане целите на одита.
6. "Квалифицирано мнение с ограничение в обхвата" показва, че по принцип отчетите са достоверни, пълни и точни с изключение на данни, за които одиторският екип не е бил в състояние да получи увереност, че са достоверни, пълни и точни в резултата на ограничението в обхвата.
7. "Отказ от мнение с ограничение в обхвата" показва, че одиторският екип не изразява мнение дали отчетите са достоверни, пълни и точни в резултат, когато обхватът на работата по одита е ограничен и има частични възражения по отношение на годишната сметка.
8. "Нередност" е смисълът на понятието, вложен в международните споразумения за получаване на средства от ЕС, по които Република България е страна.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 8, ал. 1, т. 11 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол.


§ 3. Изпълнението на тази наредба се възлага на директора на АДВФК.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти