Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПОРТНИ ЛИЦЕНЗИИ

Приета с ПМС № 143 от 02.07.2003 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 11 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за издаване на експортни лицензии за износ на земеделските продукти, за които се изплащат експортни субсидии.

Чл. 2. (1) Експортни лицензии се издават за изплащане на експортни субсидии при износ на непреработени и преработени земеделски продукти, произведени на територията на страната, и за направления, които се определят ежегодно с решение на Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2004 г.) Министърът на земеделието и горите ежегодно до 1 март внася в Министерския съвет предложение за продуктите, които ще се субсидират през годината, за размера на субсидията по продукти и за направленията на износа съгласно поетите от Република България ангажименти по международни споразумения и договорености.


Чл. 3. Експортната лицензия е документ, който дава право на експортна субсидия при извършен износ на посочените в лицензията видове и количества продукти, с посоченото качество, за определена държава, в срока на нейната валидност.


Чл. 4. Експортната лицензия се издава на износител, който е получил дял за експортно субсидиране на определен земеделски продукт чрез търг, проведен по реда на наредбата по чл. 12б, ал. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).


Чл. 5. (1) Експортната лицензия не може да се прехвърля на друго лице.
(2) Правото да се получи експортна субсидия може да бъде прехвърлено в срока на валидност на лицензията. Приобретателят на правото може да го прехвърли само обратно на лицето, от което го е получил.
(3) Правото да се получи експортна субсидия се прехвърля съгласно ал. 2 с писмен договор, заверен от ДФ "Земеделие".
(4) Прехвърляне на правото да се получи експортна субсидия, което не е извършено по реда на ал. 3, няма действие по отношение на ДФ "Земеделие".

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПОРТНИ ЛИЦЕНЗИИ


Чл. 6. (1) Експортните лицензии се издават за износ на партиди, в които продуктите по чл. 2, ал. 1 са най-малко 90 на сто.
(2) Експортните лицензии се издават и за износ на партиди, които включват повече от един продукт по чл. 2, ал. 1, като за всеки включен продукт се издава отделна експортна лицензия.


Чл. 7. (1) Експортните лицензии се издават след провеждане на публични търгове от ДФ "Земеделие" при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 12б, ал. 7 ЗПЗП.
(2) Експортната лицензия се издава за продукта, количеството, качеството и направлението, за които износителят е получил дял за експортно субсидиране.


Чл. 8. За издаването на експортна лицензия износителят внася парична гаранция за нейното изпълнение в размер 20 на сто от експортната субсидия, определена в протокола за резултатите от търга по чл. 7, ал. 1.


Чл. 9. (1) Не се издават експортни лицензии:
1. за износ на партиди с качество по-ниско от нормативно определеното;
2. когато износителят не е търговец по смисъла на Търговския закон;
3. при износ на стоки за международни организации или с хуманитарна цел;
4. при износ на стоки за свободни зони, намиращи се на територията или извън територията на страната;
5. когато земеделските продукти не са произведени на територията на страната;
6. когато земеделските продукти не са включени в решението по чл. 2, ал. 1.
(2) Експортната лицензия, издадена въпреки наличието на обстоятелство по ал. 1, се анулира и износителят губи внесената гаранция за нейното изпълнение.

Глава трета.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПОРТНИ ЛИЦЕНЗИИ


Чл. 10. (1) Износителят, който е получил дял за експортно субсидиране, може да поиска в срок 10 работни дни от обявяване на резултатите от търга да му бъде издадена експортна лицензия.
(2) Когато искането не бъде направено в срока по ал. 1, износителят губи право на експортна лицензия и внесената гаранция за участие в търга.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кандидатите за експортни лицензии правят искането по чл. 10, като подават в ДФ "Земеделие" попълнени документи по образец съгласно приложение № 1.
(2) Документите за издаване на експортна лицензия се считат за подадени при получаване на входящ номер от ДФ "Земеделие".


Чл. 12. (1) Документите за издаване на експортни лицензии се предоставят на кандидатите от ДФ "Земеделие" заедно с указания за попълване.
(2) Документите за издаване на експортна лицензия включват заявление и формуляр на експортна лицензия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Заявлението и формулярът на експортна лицензия трябва да отговарят на изискванията на приложението. Всеки формуляр има сериен номер и означението "BG".


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Заявлението и формулярът на лицензията се попълват на български език на пишеща машина или на компютър.
(2) Кандидатът вписва във формуляра на експортната лицензия:
1. наименованието, седалището, адреса на управление и идентификационен код БУЛСТАТ;
2. вида, количеството и качеството на продуктите;
3. митническите пунктове на износа;
4. направлението на износа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Видът на продуктите по ал. 2, т. 2 се посочва чрез техните кодове по Комбинираната номенклатура на Република България.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Направлението на износа се вписва във формулярите чрез посочване на държавата, за която се изнася.
(5) Кандидатът вписва във формуляра внесената от него гаранция за изпълнение на лицензията.
(6) Кандидатът вписва в заявлението номера на банковата си сметка и декларира произхода на изнасяните земеделски продукти.


Чл. 14. (1) Когато подадените документи не отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ДФ "Земеделие" дава на кандидата 7-дневен срок за отстраняване на непълнотите и неточностите.
(2) Когато във формуляра бъдат вписани количество, качество или направление за износ, различни от получените от кандидата на търга, експортната лицензия се издава за количеството, качеството и направлението, за които кандидатът е получил дял за експортно субсидиране.
(3) Когато кандидатът не приведе подадените документи в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1 и чл. 13 в срока по ал. 1, ДФ "Земеделие" отказва издаването на експортна лицензия.


Чл. 15. (1) Кандидатите за експортни лицензии внасят гаранции за тяхното изпълнение по чл. 8 преди подаване на документите по чл. 11, ал. 1. Държавен фонд "Земеделие" отказва приемането на документи, по които не е внесена гаранция за изпълнение на експортната лицензия.
(2) Гаранцията за изпълнение на експортната лицензия се внася по банков път по сметка на ДФ "Земеделие". Гаранциите с размер по-малък от 120 лв. се внасят в касата на ДФ "Земеделие".


Чл. 16. (1) Когато установи, че искането отговаря на условията по глава втора, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" издава експортна лицензия на кандидата за дела за експортно субсидиране, който е получил.
(2) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" издава експортна лицензия или прави мотивиран отказ в срок 10 работни дни от получаване на документите по чл. 11, ал. 1.


Чл. 17. (1) Държавен фонд "Земеделие" вписва в експортната лицензия размера на експортната субсидия за изнасяните продукти, който се определя въз основа на решение на Министерския съвет за размера на субсидиите по продукти.
(2) Държавен фонд "Земеделие" номерира експортните лицензии по реда на тяхното издаване, отбелязва датата на издаване и определя срока за осъществяване на износа и срока на валидност на лицензията.
(3) Когато кандидатът установи грешка във вписаните данни, той представя издадената лицензия в ДФ "Земеделие" за поправка. Държавен фонд "Земеделие" е длъжен незабавно да поправи грешката в издадената лицензия и да отбележи датата на поправката.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Текстът на експортната лицензия е на български език.
(2) Експортната лицензия се издава в два екземпляра - екземпляр № 1 и екземпляр № 2. Екземпляр № 1 се дава на износителя, а екземпляр № 2 остава в ДФ "Земеделие".


Чл. 19. (1) При загубване или унищожаване на експортната лицензия износителят подава молба до ДФ "Земеделие" за издаване на дубликат.
(2) Дубликатът на експортната лицензия се състои от екземпляр № 1 съгласно чл. 18 и съдържа означението "Дубликат", подчертано с червено. Издаването на дубликат се отбелязва в екземпляр № 2 на лицензията.
(3) Не се издава дубликат на експортната лицензия, когато е изтекъл срокът за осъществяване на износа. Не се издава дубликат на загубен или унищожен дубликат на експортна лицензия.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Държавен фонд "Земеделие" издава на износителя въз основа на писмено искане едно или повече извлечения от експортната лицензия по образец съгласно приложение № 2. Извлеченията се ползват при износ на партиди, които са част от общото количество продукти по чл. 13, ал. 2, т. 2.
(2) Извлечения от експортни лицензии се издават за износ на партиди не по-малки от 500 кг, а за зърнени продукти - не по-малки от 5000 кг.
(3) В извлечението от експортната лицензия се вписват данните по чл. 13 и 17, като се посочват частта от общото количество, за която е издадено, и пропорционалната част от внесената гаранция. В извлечението се вписва неговият пореден номер.
(4) Извлечения се издават и въз основа на дубликат на експортна лицензия.


Чл. 21. (1) Държавен фонд "Земеделие" съхранява следните данни за издадените експортни лицензии, дубликати и извлечения от тях:
1. данните за издадените експортни лицензии по чл. 13 и 17;
2. издаването на дубликати на експортни лицензии;
3. издадените извлечения от експортни лицензии и количествата продукти, за които са издадени;
4. прехвърлянето на имуществени права по експортни лицензии;
5. обезсилването на експортни лицензии.
(2) Данните по ал. 1 се оповестяват, като се поставят на видно място в сградата на ДФ "Земеделие" и се публикуват на страницата на фонда в Интернет.


Чл. 22. (1) В експортната лицензия и в извлеченията от нея се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) митническите заверки, които се правят при поставяне на земеделските продукти под режим износ;
2. прехвърлянето на имуществените права съгласно чл. 5, ал. 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Когато мястото за вписване в експортната лицензия или в извлечението е недостатъчно, вписванията се извършват в допълнителен лист към тях (алонж) по образец съгласно приложение № 3. В този случай печатите се поставят така, че едната половина на печата да е върху експортната лицензия или извлечението, а другата половина - върху допълнителния лист.
(3) При издаване на дубликат на експортна лицензия ДФ "Земеделие" отразява в него направените до момента вписвания в оригинала.


Чл. 23. (1) Държавен фонд "Земеделие" обезсилва експортната лицензия, когато:
1. е издадена въз основа на документ с невярно съдържание;
2. е издадена в нарушение на чл. 9, ал. 1;
3. е загубена или унищожена.
(2) Обезсилването се извършва със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".
(3) Обезсилените по реда на ал. 2 експортни лицензии се унищожават чрез поставяне на червен печат с надпис "Анулирана".

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Износител" е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите, което изнася без посредник земеделски продукти, определени с решение на Министерския съвет.
2. "Срок за осъществяване на износа" е срокът, в който земеделските продукти трябва да напуснат митническата територия на страната по смисъла на чл. 12б, ал. 4 ЗПЗП.
3. "Срок на валидност на експортната лицензия" е срокът, в който земеделските продукти трябва до достигнат до крайното направление на износа по смисъла на чл. 12б, ал. 6 ЗПЗП.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 12б, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите.


Приложение към чл. 11, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)


Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

I. Изисквания, на които трябва да отговаря формулярът на експортна лицензия
1. Формулярите се отпечатват на бяла хартия без механичен пулп, допълнително обработена за писане и тежаща най-малко 40 грама на квадратен метър. Техният размер е 210 x 297 мм с разрешена дължина в обхвата на 5 мм под последната фигура до 8 мм отгоре. Мястото за печатане между линиите е 4,24 мм (една шеста от инча).
2. Формулярите, включително допълнителните листове, на които трябва да се появяват отметките, трябва допълнително да имат отпечатан растерен фон във вид на преплитащи се ленти с кръгли издатъци между тях, така че да се разкрива всяка фалшификация чрез механични или химически средства. Фонът във вид на преплитащи се ленти с кръгли издатъци между тях трябва да бъде сепия кафяво.
3. Формулярите се отпечатват от печатници, определени от ДФ "Земеделие". На всеки формуляр трябва да има позоваване на одобрението на ДФ "Земеделие". На всеки формуляр трябва да са посочени наименованието и адресът на печатницата или знак, който позволява нейното идентифициране.
II. Образец на заявление и експортна лицензия.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕКСПОРТНА ЛИЦЕНЗИЯ

1. Институция, издаваща 2. Входящ номер
лицензията (име и адрес)  
   
   
3. Заявител (наименование, седалище, адрес 4. Направление на  
на управление, БУЛСТАТ) износа:  
     
     
     
     
5. Обслужваща банка, 6. Размер на  
банкова сметка, внесената гаранция за  
банков код: изпълнение на  
  лицензията (в лв.):  
7. Продукт за износ
 
8. Описание на продукта съгласно 9. Код (кодове) по КН
Комбинираната номенклатура на Република  
България (КН), качество:  
     
     
     
     
     
     
10. Количество:(1)   11. Количество:    
(с цифри)   (словом)    
12. Декларация за произхода на изнасяните земеделски продукти
Декларирам, че изнасяните
 
 
 
 
Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс
 
Декларатор: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпис)
 
  Дата:    
  Място:  
  Подпис на заявителя:
   

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ЕКСПОРТНА ЛИЦЕНЗИЯ
1 1. Институция, издаваща лицензията (име и адрес) 2. Номер на лицензията:
Е    
к    
з    
е    
м    
п    
л    
я 3. Издадена на: износител (наименование, 4. Направление на износа:  
р седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ)    
н   5. Митнически пунктове на  
а   износа:  
п      
р      
и      
т      
е   6. Дата на подаване на заявление за издаване на
ж   експортна лицензия:
а    
т    
е   7. Право на експортна субсидия, прехвърлено на:
л    
я    
1    
  Считано от: Заверка от компетентен орган
  8. Размер на внесената   9. Размер на експортната субсидия (в лв.):
  гаранция за изпълнение    
  налицензията (в лв.):    
  10. Дата на   11. Срок на   12. Срок за  
  издаване на   валидност на   осъществяване  
  лицензията:   лицензията:   на износа:  
  13. Продукт за износ
  14. Описание на продукта съгласно Комбинираната 15. Код (кодове) по КН
  номенклатура на Република България (КН), качество:  
       
       
       
       
       
  16. Количество:   17. Количество:   18. Толеранс
  (с цифри)(1)   (словом)   в %
  19. Специални условия
   
   
   
   
  20. Издадена в:   21. Срокът на валидност, продължен до:  
  Подпис и печат на издаващата институция: 22. За следното количество:  
    23. В ДФЗ на дата:  
    Подпис и печат на издаващата институция:
     
     
     

24. Вписвания - моля впишете наличното количество по лицензията в част 1

Номер на лицензията:

от колона 26, а изнесеното количество - в част 2 на колона 26

(идентичен с този

 

в клетка 2)
25. Количество (нетно тегло или друга мерна единица 28. Дата и място на 29. Подпис и печат на
за количество): извършване на митническия служител
26. С цифри 27. Изнесеното количество (словом) митнически контрол и  
    номер на митнически  
    документ:  
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ЕКСПОРТНА ЛИЦЕНЗИЯ
2 1. Институция, издаваща лицензията (име и адрес) 2. Номер на лицензията:
Е    
к    
з    
е    
м    
п 3. Издадена на: износител (наименование, 4. Направление на износа:  
л седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ)    
я   5. Митнически пунктове  
р   на износа:  
н      
а      
и   6. Дата на подаване на  
з   заявление за издаване на  
д   експортна лицензия:  
а      
т   7. Право на експортна  
е   субсидия, прехвърлено на:  
л      
я      
2      
  Считано от: Заверка от компетентен орган
  8. Размер на внесената   9. Размер на експортната
  гаранция за изпълнение на   субсидия (в лв.):
  лицензията (в лв.):    
  10. Дата на   11. Срок на   12. Срок за  
  издаване на   валидност на   осъществяване  
  лицензията:   лицензията:   на износа:  
             
  13. Продукт за износ
  14. Описание на продукта съгласно Комбинираната 15. Код (кодове) по КН
  номенклатура на Република България (КН), качество:  
     
       
       
       
       
       
       
  16. Количество:   17. Количество:   18. Толеранс
  (с цифри)(1)   (словом)   в %
  19. Специални условия
   
   
   
   
  20. Издадена в:   21. Срокът на валидност, продължен до:  
  Подпис и печат на издаващата институция: 22. За следното количество:  
    23. В ДФЗ на дата:  
    Подпис и печат на издаващата институция:
     
     
     
     
(1) Количество/нетно тегло или друга мерна единица за количество

III. Инструкция за попълване на заявление за експортна лицензия.
Общи изисквания:
1. Заявлението се попълва на български език, на пишеща машина или на компютър. Не се допускат зачертавания, поправки и корекции в текста. Всяко такова действие прави заявлението невалидно.
Специфични изисквания:
2. Полета № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се попълват от износителя.
3. Полета № 1 и 2 се попълват от ДФ "Земеделие".
IV. Инструкция за попълване на лицензията.
Общи изисквания:
1. Лицензията се попълва на български език, на пишеща машина или на компютър. Не се допускат зачертавания, поправки и корекции в текста. Всяко такова действие прави издадената експортна лицензия невалидна.
Специфични изисквания:
2. Полета № 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17 от двата екземпляра - за износителя и за ДФ "Земеделие", се попълват от износителя.
3. Полета № 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 от двата екземпляра - за износителя и за ДФ "Земеделие", се попълват от ДФ "Земеделие".
4. Полета № 24, 26, 27, 28 и 29 се попълват от митническите органи, извършили контрола за износа на съответното количество.
5. Поле № 25 се попълва от износителя при подаване на документите за изплащане на експортната субсидия на базата на данните от полета № 26 и 27.


Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1, изречение първо

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЕКСПОРТНА ЛИЦЕНЗИЯ

1 1. Институция, издаваща извлечението 2. Номер и дата на издаване:
Е (име и адрес)  
к    
з    
е    
м    
п    
л    
я 3. Издадена на: износител (наименование, 4. Направление на износа:  
р седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ)    
н   5. Митнически пунктове  
а   на износа:  
п      
р      
и      
т      
е   6. Дата на подаване на писмено
ж   искане за издаване на извлечение:
а    
т    
е   7. Право на експортна
л   субсидия, прехвърлено на:
я    
1    
  Считано от: Заверка от компетентен орган
  8. Размер на внесената   9. Размер на експортната субсидия (в лв.):
  гаранция за изпълнение    
  (в лв.):    
  10. Дата на   11. Срок на   12. Срок за  
  издаване на   валидност на   осъществяване  
  лицензията:   лицензията:   на износа:  
  13. Продукт за износ
  14. Описание на продукта съгласно Комбинираната 15. Код (кодове) по КН
  номенклатура на Република България (КН),  
  качество:  
       
       
       
       
       
  16. Количество:   17. Количество:   18. Толеранс
  (с цифри)(1)   (словом)   в %
  19. Специални условия
   
   
   
   
  20. Издадена в:   21. Срокът на валидност, продължен до:  
  Подпис и печат на издаващата институция: 22. За следното количество:  
    23. В ДФЗ на дата:  
    Подпис и печат на издаващата институция:
     
     
     
24. Вписвания - моля впишете наличното количество по извлечението в част Номер на извлечението:

1 от колона 26, а изнесеното количество - в част 2 на колона 26

(идентичен с този

 

в клетка 2)
25. Количество (нетно тегло или друга 28. Дата и място на 29. Подпис и печат на
мерна единица за количество): извършване на митническия служител
26. С цифри 27. Изнесеното количество митнически контрол и  
  (словом) номер на митнически  
    документ:  
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЕКСПОРТНА ЛИЦЕНЗИЯ
1 1. Институция, издаваща извлечението 2. Номер и дата на издаване:
Е (име и адрес)  
к    
з    
е    
м    
п    
л    
я 3. Издадена на: износител (наименование, 4. Направление на износа:  
р седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ)    
н   5. Митнически пунктове  
а   на износа:  
п      
р      
и      
т      
е   6. Дата на подаване на заявление за издаване на
ж   писмено искане за издаване на извлечение:
а    
т    
е   7. Право на експортна субсидия, прехвърлено на:
л    
я    
1    
  Считано от: Заверка от компетентен орган
  8. Размер на внесената   9. Размер на експортната субсидия (в лв.):
  гаранция за изпълнение    
  (в лв.):    
  10. Дата на   11. Срок на   12. Срок за  
  издаване на   валидност на   осъществяване  
  лицензията:   лицензията:   на износа:  
  13. Продукт за износ
   
  14. Описание на продукта съгласно Комбинираната 15. Код (кодове) по КН
  номенклатура на Република България (КН), качество:  
       
       
       
       
  16. Количество:   17. Количество:   18. Толеранс
  (с цифри)(1)   (словом)   в %
  19. Специални условия
   
   
   
   
  20. Издадена в:   21. Срокът на валидност, продължен до:  
  Подпис и печат на издаващата институция: 22. За следното количество:  
    23. В ДФЗ на дата:  
    Подпис и печат на издаващата институция:
     
     
     
     
(1) Количество/нетно тегло или друга мерна единица за количество


Приложение № 3 към чл. 22, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

Алонж към експортна лицензия

24. Вписвания - моля впишете наличното количество по лицензията в част Номер на лицензията:

1 от колона 26, а изнесеното количество - в част 2 на колона 26

(идентичен с този

 

в клетка 2)
25. Количество (нетно тегло или друга мерна 28. Дата и място на 29. Подпис и печат на
единица за количество): извършване на митническия служител
26. С цифри 27. Изнесеното количество митнически контрол и  
  (словом) номер на митнически  
    документ:  
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         
1        
         
         
2        
         
         


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти