Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 18 ЮНИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК-НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ

В сила от 01.07.2003 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 10 Септември 2013г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на изпита за помощник - нотариуси по заместване при условията на чл. 46, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) (1) Изпитът за помощник-нотариуси по заместване се провежда два пъти годишно - през месец април и месец октомври.
(2) Министърът на правосъдието насрочва изпита за помощник-нотариуси по заместване със заповед. Заповедта съдържа времето и мястото за провеждане на изпита, срока за подаване на заявленията, размера на дължимата такса и номера на банковата сметка, по която се превежда.
(3) Копие от заповедта на министъра на правосъдието се изпраща на Нотариалната камара.
(4) Заповедта се обявява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и в Нотариалната камара и се публикува на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Нотариалната камара.


Чл. 3. (1) Изпитът за помощник-нотариуси по заместване е устен.
(2) Въпросите за изпита са примерно посочени в приложението. Един от въпросите се формулира под формата на казус от практическата нотариална дейност.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) Кандидатите могат да използват нормативни актове и съдебна практика на хартиен носител. При използване на други помагала кандидатът се отстранява от участие в изпита.

Раздел II.
Условия за участие в изпита


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) Нотариусът и кандидатът за помощник-нотариус по заместване подават писмено заявление до министъра на правосъдието, към което прилагат документите по чл. 11, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, удостоверение от Нотариалната камара, че кандидатът е вписан като помощник-нотариус и документ за стажа по чл. 8, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) Министърът на правосъдието одобрява списък на допуснатите до изпита кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи, които се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикуват на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Списъците се изпращат за сведение на Нотариалната камара.
(2) Кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на списъка по ал. 1. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право на участие в изпита.
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) След изтичане на срока по ал. 2 министърът на правосъдието одобрява окончателен списък на допуснатите до изпит кандидати, който се обявява по реда на ал. 1.

Раздел III.
Изпитна комисия


Чл. 6. (1) Изпитната комисия се конституира в състав: представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, един нотариус и един инспектор-нотариус, определени от съвета на нотариусите. Министърът на правосъдието и съветът на нотариусите определят съответно и резервни членове на комисията.
(2) При отсъствие на член на изпитната комисия той се замества от съответния резервен член на комисията.
(3) Председател на изпитната комисия е представителят на Министерството на правосъдието.
(4) Председателят на изпитната комисия:
1. ръководи нейната работа, следи за спазване на правилата за провеждане на изпита и обявява началото и края на изпитния ден;
2. съставя протокола с резултата от изпита и го изпраща на министъра на правосъдието.


Чл. 7. Изпитната комисия взема решения само присъствено и в пълен състав. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Раздел IV.
Провеждане на изпита


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) (1) Изпитната комисия съставя списък на конкретните теоретични и практически въпроси за изпита съгласно приложението по чл. 3, ал. 2.
(2) Изпитната комисия изготвя график за провеждане на изпита. Графикът се обявява на видно място в сградата, където се провежда изпитът, и на интернет страницата на Министерството на правосъдието не по-късно от 5 дни преди датата на провеждане на изпита.
(3) Неявилите се по график кандидати могат да се явят на изпит в същия или на следващия изпитен ден след приключване на изпита на кандидатите по графика.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) (1) Изпитът на кандидата се провежда в присъствието на изпитната комисия и следващите се по графика до 5 кандидати.
(2) Изпитът на всеки от кандидатите по графика за изпитния ден започва с изтегляне на 2 билета с въпроси - един теоретичен и един практически въпрос. Номерата на изтеглените въпроси се отразяват в протокола за провеждане на изпита.

Раздел V.
Оценяване на кандидатите


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) (1) Конкурсната комисия оценява положения изпит със слаб (2), среден (3), добър (4), много добър (5), отличен (6).
(2) Всеки член на комисията нанася оценките от изпита в протокола по чл. 9, ал. 2. Резултатът на всеки кандидат е средноаритметичното число от сбора на оценките, дадени от всички членове на комисията. Получената по този начин окончателна оценка се обявява незабавно на кандидата и останалите присъстващи в изпитната зала и се вписва от председателя в протокола.
(3) Правоспособност на "помощник-нотариус по заместване" придобиват само кандидатите, получили оценка най-малко добър (4).


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) Протоколът за провеждане на изпита се изготвя в три еднообразни екземпляра и се подписва от всички членове на комисията. В 3-дневен срок от приключването на изпита екземпляр от протокола се изпраща на министъра на правосъдието.
(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) Извлечение от протокола с окончателните резултати от изпита се обявява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Копие от извлечението от протокола се изпраща и на Нотариалната камара.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.) Въз основа на протокола по ал. 1 министърът на правосъдието издава заповед по чл. 46, ал. 5 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за вписване в регистъра на Нотариалната камара.

Заключителни разпоредби


§ 1. Изпитът за помощник-нотариуси по заместване се организира и финансира от Министерството на правосъдието.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 46, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК-НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2013 Г.)

§ 10. В срок до два месеца след влизане в сила на наредбата министърът на правосъдието насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване.


§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2013 г., в сила от 10.09.2013 г.)

Списък на примерните въпроси за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване:
1. Физически лица - правна индивидуализация, правоспособност и дееспособност.
2. Юридически лица - понятие и видове. Създаване, преобразуване и прекратяване на юридическите лица.
3. Търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел - видове, управление и представителство.
4. Обекти на гражданското правоотношение - видове и правно положение.
5. Територии и поземлени имоти. Видове територии и поземлени имоти.
6. Право на собственост - същност и видове.
7. Съсобственост - понятие и видове. Способи за възникване и за прекратяване на съсобствеността. Разпореждане със съсобствен недвижим имот.
8. Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Подробни устройствени планове - правна уредба и действие.
9. Ограничени вещни права - понятия, съдържание и видове.
10. Право на строеж и право на надстрояване и пристрояване - понятие и съдържание. Способи за учредяване. Прекратяване на правото на строеж и право на надстрояване и пристрояване.
11. Право на ползване - понятие и съдържание. Способи за придобиване и изгубване.
12. Сервитутни вещни права - същност, видове, правна уредба.
13. Етажна собственост - понятие и правен режим. Видове етажна собственост. Възникване и прекратяване на етажната собственост.
14. Способи за придобиване на вещни права - понятие и видове.
15. Придобиване на държавни и общински имоти по реда на ЗДС, ЗОС и Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Държавата и общините като субект на гражданското право.
16. Възстановяване (реституция) на правото на собственост по ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, ЗВСОНИ, ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС и др.
17. Придобиване чрез давностно владение - същност и правна уредба.
18. Давностни срокове - начало и край, спиране и прекъсване. Способи за прекратяване на вещни права.
19. Правни сделки - понятие и видове сделки. Сключване на сделките.
20. Форма на сделките - видове и значение. Съдържание на сделките.
21. Недействителност на сделките - правна уредба, понятие и видове.
22. Представителство - възникване, обем и прекратяване на представителната власт. Видове представителство.
23. Упълномощаване - понятие, извършване, действие. Видове упълномощаване. Преупълномощаване.
24. Нотариални удостоверявания при сключване на облигационни договори - прехвърляне на вземания и задължения, встъпване и заместване в дълг, залог, наем, аренда и др.
25. Ипотека - обща характеристика и видове. Учредяване на ипотека. Вписвания, отбелязвания и заличаване на ипотеката.
26. Имуществени отношения между съпрузите. Имуществено-правни режими.
27. Наследяване - понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ от наследство. Продажба на наследство.
28. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред на наследяване. Основни правила за наследяване по закон.
29. Наследяване по завещания. Завещание - понятие и видове. Форма и съдържание на завещанието. Запазена и разполагаема част.
30. Общи правила на охранителните производства - спиране и прекъсване на охранителното производство. Общи правила за нотариалните производства.
31. Същност и видове нотариални удостоверявания.
32. Страни и участници в нотариалните производства.
33. Доказателства и доказателствени средства в нотариалното производство.
34. Доказване правото на собственост. Документи с доказателствена сила на нотариален акт.
35. Нотариален акт за правни сделки - форма, издаване, съдържание.
36. Нотариален акт, удостоверяващ вещни права върху недвижим имот - форма, издаване, съдържание.
37. Нотариално удостоверяване на дата, подпис и съдържание на частни документи. Удостоверяване на преписи от документи.
38. Нотариални покани. Констативни протоколи.
39. Пороци в нотариалните удостоверявания. Поправка и обезсилване на нотариални удостоверявания. Правни последици.
40. Вписването като вид нотариално производство. Същност и цел. Подсъдност. Форма на вписването.
41. Актове, подлежащи на вписване. Особености при вписването на различни видове актове.
42. Отвод и отказ на нотариуса. Отказ на съдия по вписванията. Основания и правни последици.
43. Придобиване, загубване и възстановяване на правоспособност на нотариус.
44. Права и задължения на нотариуса.
45. Служебен архив и кантора на нотариуса - правна уредба.
46. Помощник-нотариус - придобиване и загубване на правоспособност. Компетентност. Служители на нотариуса.
47. Нотариални функции на лица, които не са нотариуси. Заместване на нотариус - правна уредба, предпоставки.
48. Отговорност на нотариуса - обща характеристика, правна уредба и видове.
49. Нотариална камара - правно положение, органи, правомощия.
50. Нотариални такси - общи положения и видове. Удостоверяван материален интерес. Държавни такси за вписване - правна уредба и видове.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти