Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИКРИВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

В сила от 28.09.2003 г.
Приета с ПМС № 133 от 23.06.2003 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., отм. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015г.


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 291 от 29 октомври 2015 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за получаване на съдействие и организиране на прикриването на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица - ДВ, бр. 85 от 3 ноември 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) специфичните задачи и дейности на служителите на Национална служба "Полиция" (НСП) на Министерството на вътрешните работи, работещи на прикритие съгласно чл. 84 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) редът за получаване на съдействие и организиране прикриването на служители на НСП, тяхната дейност и назначаването им на длъжности по служебно или по трудово правоотношение.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Получаването на съдействие и организиране прикриването на служители на НСП, както и на тяхната дейност се осъществяват при спазване принципите на законност и конспиративност.


Чл. 3. (1) Дейност на прикритие се осъществява в администрациите по чл. 36 от Закона за администрацията и в юридически лица, регистрирани по Търговския закон, с над 50 на сто държавно или общинско участие.
(2) Не може да се осъществява дейност на прикритие в органите на законодателната и съдебната власт, в Конституционния съд, в администрациите на Народното събрание, Президента на републиката и Министерството на отбраната, в Българската армия, в службите за сигурност, както и в организациите, регистрирани по Закона за политическите партии.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Служителите на прикритие са държавни служители от НСП с особен статут, които имат правата и задълженията, предвидени в Закона за Министерството на вътрешните работи и в Закона за държавния служител или в Кодекса на труда за длъжностите, които заемат на прикритие.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Служители на НСП работят на прикритие при доказана оперативна необходимост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Оперативна необходимост е налице, когато възложените със закон задачи и дейности на НСП не могат да се изпълнят по друг начин освен чрез назначаване на служители на прикритие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Директорът на НСП обосновава оперативната необходимост пред министъра на вътрешните работи.

Раздел II.
Задачи и дейности на служителите на прикритие


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Служителите на прикритие осъществяват оперативно-издирвателна дейност за защита на националната сигурност и за противодействие на организираната престъпност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Служителите на прикритие изпълняват специфични дейности, произтичащи от задачите, определени в чл. 51, ал. 1, т. 3 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(3) Конкретните задачи и дейности, изпълнявани от служителите на прикритие, се определят със заповед на министъра на вътрешните работи за всеки отделен случай.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Служителите на НСП на прикритие не прилагат правомощията на полицейски органи по глава седма, раздел II от Закона за Министерството на вътрешните работи.


Чл. 7. Служителите на прикритие осъществяват дейността си по начин, който не застрашава прикритието от разкриване.

Раздел III.
Условия и ред за получаване на съдействие за организиране на прикриването и дейността на служители на прикритие


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Служителите на НСП се назначават на прикритие по служебно или по трудово правоотношение от органа на изпълнителната власт или от органа на управление на юридическото лице по искане на министъра на вътрешните работи при спазване разпоредбите на Закона за държавния служител или на Кодекса на труда.
(2) Съдействието за назначаване на служители на прикритие и организиране прикриването на дейността им се осъществява от съответните органи по ал. 1 при спазване на изискванията за защита на информацията, класифицирана като държавна тайна съгласно т. 3 от раздел II на приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 9. (1) Министърът на вътрешните работи отправя до органите по чл. 8, ал. 1 писмено искане за съдействие, в което посочва и длъжностно лице от Министерството на вътрешните работи за осъществяване на контакт.
(2) Органът по чл. 8, ал. 1 в едномесечен срок от получаване на искането за съдействие уведомява писмено министъра на вътрешните работи за специфичните изисквания, условията и реда за назначаване на служителя на прикритие на определена длъжност.
(3) За осъществяване на съдействието по ал. 1 органът по чл. 8, ал. 1 може да предлага изменения в съответния нормативен акт, определящ организацията, функциите и числеността на персонала, с цел промяна на щатното разписание и откриване на допълнителна щатна бройка.
(4) Министърът на вътрешните работи и органът по чл. 8, ал. 1 съгласуват мерките за организиране прикриването на определения със заповед служител на Министерството на вътрешните работи чрез назначаването му на съгласуваната длъжност.


Чл. 10. (1) Изпълнението на дейността на прикритие за служителя на Министерството на вътрешните работи започва от датата на назначаването му на съгласуваната длъжност.
(2) Дейността на прикритие се прекратява със заповед на министъра на вътрешните работи, за която се уведомява органът по чл. 8, ал. 1.
(3) Към уведомлението по ал. 2 министърът на вътрешните работи прилага писменото искане на служителя на прикритие до органа по чл. 8, ал. 1 за прекратяване на служебното или трудовото правоотношение при спазване на процедурата по Закона за държавния служител или по Кодекса на труда.


Чл. 11. (1) Органът по чл. 8, ал. 1 взема необходимите мерки да не се допусне разкриване на осъществяваната дейност на прикритие и след прекратяването й.
(2) При структурни промени и съкращаване на щата органът по чл. 8, ал. 1 след съгласуване с министъра на вътрешните работи взема съответните мерки за запазване длъжността на служителя на прикритие или го преназначава на друга подходяща длъжност, ако е налице такава възможност.

Раздел IV.
Материално и социално осигуряване на служителите на прикритие


Чл. 12. (1) За работата си по служебно или по трудово правоотношение по чл. 8, ал. 1 служителят на прикритие получава брутна заплата или брутно трудово възнаграждение, обезщетения и други доходи, предвидени за заеманата длъжност.
(2) Органът по чл. 8, ал. 1 внася задължителните осигурителни вноски върху изплатените брутни възнаграждения и други доходи на служителя на прикритие.


Чл. 13. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Когато полученият нетен месечен доход за работата на прикритие е по-нисък от полагащия се за заеманата длъжност в НСП, Министерството на вътрешните работи изплаща разликата на служителя и внася разликата в осигурителните вноски.
(2) Разликата в осигурителните вноски се внася по определен от Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса ред, съгласуван с Министерството на вътрешните работи.


Чл. 14. (1) Служителите на прикритие ползват отпуски при условията и в размерите, предвидени в Закона за държавния служител или в Кодекса на труда.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Когато размерът на платения годишен отпуск, полагащ се за заеманата длъжност в НСП, е по-голям от платения годишен отпуск по ал. 1, Министерството на вътрешните работи изплаща обезщетение за неизползваната част от отпуска при освобождаване от служба на служителя.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) При пенсиониране на служителите, работили на прикритие, документите за периода на работа на прикритие се издават от Министерството на вътрешните работи за категорията труд и осигурителния доход за заеманата длъжност в НСП.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Наредбата се приема на основание чл. 84 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2005 Г.)

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Наредбата за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 58 от 2003 г.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЙОНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ И СЕДАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г.)

§ 1. В Наредбата за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2003 г.; изм., бр. 83 от 2005 г.), се правят следните изменения:
1. Навсякъде в наредбата думите "Национална служба "Борба с организираната престъпност" се заменят с "Национална служба "Полиция", а абревиатурата "НСБОП" се заменя с "НСП".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти