Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 3 ЮНИ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАЛОВЕТЕ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ И ТЕХНИТЕ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2006 Г.)

В сила от 01.01.2004 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.62 от 16 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г., отм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.


Отменена с § 4, т. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 28 декември 2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях - ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) С тази наредба се определят условията и редът за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност, разположени в задната или предната част на трактора, както и на техните предпазни устройства. За целите на наредбата се прилагат категориите трактори, така както са определени в чл. 9а и от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и § 1, т. 1, 2 и 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006).
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Тази наредба се прилага за:
1. колесни трактори от:
а) категории Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5;
б) подкатегории Т4.1, Т4.2 и Т4.3 към категория Т4;
2. верижни трактори от:
а) категории С1, С2, С3, С4 и С5;
б) подкатегория C4.1, С4.2, С4.3 към категория С4.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) За одобрението на всеки тип на трактор по отношение на вала за отвеждане на мощност и неговото предпазно устройство производителят или негов упълномощен представител подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция (КТИ).


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) (1) Към заявлението по чл. 2 производителят или неговият упълномощен представител прилага:
1. документите по чл. 9, ал. 3, т. 1 от Закона за регистрация за земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) или в случай на производител от друга държава членка или трета страна - еквивалентен документ съгласно националното и законодателство, предоставен и на български език;
2. попълнен списък с данни в три екземпляра съгласно образеца по приложение № 1 с приложени чертежи в подходящ и достатъчно подробен мащаб на онези части на трактора, за които се прилагат изискванията на наредбата;
3. протоколи, издадени от техническа служба;
4. документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
(2) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към него се прилага документът съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 ЗРКЗГТ.
(3) Заявителят предоставя на техническата служба образец на трактор, представителен за типа, с монтиран вал за отвеждане на мощност и негово предпазно устройство или онази (онези) част(и) от трактора, за която се счита, че е от съществено значение за извършване на изискваните изпитвания съгласно наредбата.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) КТИ проверява съответствието на данните от техническата документация и протоколите от проведените изпитвания с изискванията на приложение № 1.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на вала за отвеждане на мощност и неговото предпазно устройство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 3, ал. 1 и 2, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Производителят осигурява съответствието на производството с одобрения тип на всеки нов колесен трактор по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства.


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Осигуряването на съответствието на продукцията с одобрения тип включва оценка на системата за управление на качеството (първоначална оценка) и проверки на производителя и на продукцията (мерки за осигуряване на съответствие на продукцията).


Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Преди издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ или определено от него длъжностно лице извършва оценка за наличието на мерки и процедури за осигуряване на ефективен контрол за съответствие с одобрения тип на произведените нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства съгласно разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).


Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) (1) В процеса на одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ или определено от него длъжностно лице проверява мерките за осигуряване на съответствие на продукцията.
(2) Мерките по ал. 1 включват документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на вала за отвеждане на мощност и неговото предпазно устройство, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) типът съответства на данните, представени в техническата документация; или
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 1а.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се издава по образец съгласно приложение № 2. Към сертификата се прилагат чертежи или фотоснимки на частите на трактора, които имат отношение към изискванията по тази наредба и на които е нанесен номерът на сертификата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се номерира по реда на приложение № 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава за целите на одобрението на типа на нов колесен или верижен трактор и се прилага към ЕО сертификата за одобрение на типа на нов колесен или верижен трактор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Приложените чертежи към сертификата по ал. 3 се предоставят на органите за одобрение на типа на другите държави - членки на Европейската общност, при изрично искане за това.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за отказ на ЕО одобрение на типа съгласно приложение № 2, когато типът трактор:
1. не съответства на данните, представени в техническата документация, или
2. не отговаря на техническите изисквания по приложение № 1а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Пускането на пазара или пускането в употреба на нови трактори от одобрен тип, които притежават валиден сертификат за съответствие с одобрения тип, може да бъде отказано за период до 6 месеца на основание, свързано с характеристиките на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства, ако те представляват сериозен риск за:
а) безопасността по пътя;
б) осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на КТИ незабавно уведомява за това органите за одобрение на типа на другите държави членки и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава този отказ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) "Вал за отвеждане на мощност" е външен вал на трактора за предаване на въртящ момент на дадено оборудване.
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) "Представител" е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, упълномощено писмено от производителя да извършва действия по тази наредба. След влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз представител е и всяко физическо или юридическо лице, което в съответствие със законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, е упълномощено писмено от производителя да извършва действия по тази наредба.
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) "Техническа служба" е юридическо лице, определено от министъра на земеделието и храните при спазване на разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.), или техническа служба, определена официално от държава - членка на Европейския съюз, да извършва изпитвания и проверки по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства.
4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) "Трактор" е моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Тази наредба въвежда изискванията на Директива 86/297/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на валовете за отвеждане на мощност за колесни земеделски и горски колесни трактори и тяхната защита, последно изменена от Директива 97/54/ЕО.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 8 на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАЛОВЕТЕ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ И ТЕХНИТЕ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2006 Г.)

§ 13. Навсякъде в текста на наредбата и приложенията думите "центъра/ът" се заменят с "КТИ", а думите "сертификат/а/ът за одобрение на типа" се заменят с "ЕО сертификат/а/ът за одобрение на типа".


§ 14. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в текста на наредбата думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".


§ 15. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз "техническа служба" по смисъла на тази наредба е Центърът за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе, или техническа служба, официално обявена от държава - членка на Европейския съюз.


§ 16. След датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз обменът на информация между Република България и компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, се осъществява по реда на глава осма от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.


§ 17. По искане на производител изискванията по наредбата спрямо нови типове превозни средства могат да се приложат от датата на влизането и в сила.


§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Разпоредбата по § 12, т. 1, буква "б", която влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз.
2. Разпоредбата по § 14, която влиза в сила от 12 юли 2006 г.
3. По отношение на превозните средства, принадлежащи към категории Т1 и Т3:
а) за новите типове превозни средства, считано от 1 януари 2006 г.;
б) за всички нови превозни средства, пуснати в употреба, считано от 1 юли 2009 г., като датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.
4. За категориите превозни средства, различни от посочените в т. 3:
а) за нови типове превозни средства - три години след датата на влизане в сила на тази наредба;
б) за всички превозни средства, пуснати в употреба - 6 години след датата на влизане в сила на тази наредба; датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАЛОВЕТЕ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ И ТЕХНИТЕ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г.)

§ 1. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "министъра/ът на земеделието и горите чрез" се заличават.
2. Думите "по предложение на изпълнителния директор на КТИ, министърът на земеделието и горите" се заменят с "изпълнителният директор на КТИ" а думите "Министърът/а на земеделието и горите" се заменят с "Изпълнителният/я директор на КТИ".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАЛОВЕТЕ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ И ТЕХНИТЕ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г.)

§ 10. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 2 на Директива 2010/62/ЕС на Комисията от 8 септември 2010 г. за изменение, с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес, на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО на Съвета и на директиви 2003/37/ЕО, 2009/60/ЕО и 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори (ОВ L 238/09.09.2010 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАЛОВЕТЕ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ И ТЕХНИТЕ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г.)

§ 11. По отношение на трактори от категории Т1, Т2 и Т3 наредбата влиза в сила:
1. за нови типове превозни средства - считано от 29 септември 2011 г.;
2. за нови превозни средства - считано от 29 септември 2012 г.


§ 12. По отношение на трактори от категории Т4.3 наредбата влиза в сила:
1. за нови типове превозни средства - считано от 29 септември 2013 г.;
2. за нови превозни средства - считано от 29 септември 2016 г.


§ 13. По отношение на превозните средства от категории Т4.1, Т4.2, Т5, R и S наредбата влиза в сила:
1. за нови типове превозни средства - три години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника;
2. за нови превозни средства - 6 години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАЛОВЕТЕ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ И ТЕХНИТЕ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2013 Г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2012/24/ЕС на Комисията от 8 октомври 2012 г. за изменение на Директива 86/297/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно валовете за отвеждане на мощност при тракторите и тяхната защита с цел адаптиране на нейните технически разпоредби (OJ, L 274 от 09.10.2012 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАЛОВЕТЕ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ И ТЕХНИТЕ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2013 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2013 г.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2011 г.)


СПИСЪК С ДАННИ № [...]
относно ЕО одобрение на типа трактор по отношение на валовете за отвеждане на мощност съгласно приложение № 3 към чл. 4, ал. 2, т. 1 на Наредба № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (приложение І към Директива 2003/37/ЕО)
Когато е приложимо, следната информация се представя в три екземпляра и включва списък на съдържанието.
Всички чертежи се представят с достатъчно подробности и в подходящ мащаб във формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват достатъчно подробности.
0. ОБЩИ ДАННИ
0.1. Марка(и) (търговска марка, регистрирана от производителя):
0.2. Тип (да се посочат вариантите и версиите):
0.3. Начини за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство:
0.3.1. Знакът на производителя (местоположение и начин на закрепване):
0.4. Категория на превозното средство (1):
0.5. Наименование и адрес на производителя:
0.8. Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и):
4.12. Вал(ове) за отвеждане на мощност (обороти в минута и съотношението на тази стойност към тази на двигателя) (брой, тип и разположение):
4.12.1. Основен(ни) вал(ове) за отвеждане на мощност:
4.12.2. Друг(и):
4.12.3. Предпазно(и) устройство(а) (описание, размери, чертежи, снимки):
________________
(1) В съответствие с чл. 9а и 9б от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и § 1, т. 1 - 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.


Приложение № 1а към чл. 5, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., предишно Приложение № 1 към чл. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.)

Технически изисквания за вала за отвеждане на мощност и неговото предпазно устройство

1. Когато тракторите са оборудвани с валове за отвеждане на мощност, те трябва да отговарят на изискванията, посочени в точки 1.1 и 1.2.
1.1. Разпоредби за задните валове за отвеждане на мощност.
За тракторите със задни валове за отвеждане на мощност се прилагат изискванията на ISO 500-1:2004 заедно с техническа поправка 1:2005 и ISO 500-2:2004 съгласно таблица № 1.


Таблица № 1
 
Приложение на стандартите за задните валове за отвеждане на мощност за различните категории трактори
Приложим стандарт Т1 Т2 Т3 Т4.1 Т4.2 Т4.3 Т5
  С1 С2 С3 С4.1 С4.2 С4.3 С5
ISO500-1:2004(*)(***) Х -- X 1) X 1) X 1) Х X 1)
ISO 500-2:2004(***) -- Х X 2) X 2) X 2) -- X 2)
X Приложим стандарт.
-- Неприложим стандарт.
X 1) Стандарт, приложим за трактори с широчина на колеята от повече от 1150 mm.
X 2) Стандарт, приложим за трактори с широчина на колеята от 1150 mm или по-малко.
(*) В стандарт ISO 500-1:2004 последното изречение в раздел 6.2 не се прилага.
(**) За целите на настоящата директива този стандарт се прилага също за трактори с вал за отвеждане на мощност, надвишаваща 20 kW, измерена в съответствие с ISO 789-1:1990.
(***) За валовете за отвеждане на мощност от тип 3 и когато е възможно да се намали размерът на отвора на предпазното устройство, за да се адаптира към свързващите елементи, които трябва да бъдат използвани, инструкциите за потребителя трябва да съдържат следното:
- предупреждение за последиците и опасностите, причинени от намаления размер на предпазното устройство;
- инструкции и специфични предупреждения за свързването и освобождаването на валовете за отвеждане на мощност;
- инструкции и специфични предупреждения за използването на инструменти или машини, свързани към задния вал за отвеждане на мощност.
1.2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) Разпоредби за предните валове за отвеждане на мощност
Изискванията на ISO 8759-1:1998, с изключение на точка 4.2 от стандарта, се прилагат за всички трактори от категории T и C, които са снабдени с предни валове за отвеждане на мощност, определени в този стандарт.


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.)


ОБРАЗЕЦ
(максимален формат A4)
КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ
EО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА
Печат на администрацията
Информация относно
- одобрение на типа (1)
- разширението на одобрението на типа (1)
- отказа за издаване на одобрение на типа (1)
- оттеглянето на одобрение на типа (1)
за тип трактор във връзка с Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (Директива 86/297/ЕИО)
Номер на типовото одобрение: ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Основание за разширението: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Раздел I
0.1. Марка (търговско наименование на производителя):
0.2. Тип трактор:
0.3. Начини за идентификация на типа трактор, ако е маркиран на трактора (2):
0.3.1. Местоположение на маркировката:
0.4. Категория на превозното средство (3):
0.5. Наименование и адрес на производителя:
0.8. Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и):
Раздел II
1. Допълнителна информация (когато е необходимо): вж. добавката
2. Техническа служба, отговаряща за извършване на изпитванията:
3. Дата на протокола от изпитването:
4. Номер на протокола от изпитването:
5. Забележки (ако има): вж. добавката
6. Място:
7. Дата:
8. Подпис:
9. Прилага се "Списъкът на съдържанието на техническото досие", представено пред органа по одобрение на типа, който може да бъде получен при поискване.
________________
(1) Ненужното се заличава.
(2) Когато начините за идентификация съдържат знаци, които не са от значение за описанието на типовете трактор, обхванати от настоящия сертификат за типово одобрение, тези знаци се представят в документацията със символа "?" (напр. ABC?123?).
(3) В съответствие с чл. 9а, 9б от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и § 1, т. 1 - 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

Система за номериране на ЕО сертификат за одобрение на типа

Част I (Предишен текст на Приложение № 3 към чл. 5, ал. 4 - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

Номерът на ЕО сертификата за одобрение на типа трактор по отношение на вала за отвеждане на мощност се съставя при спазване на следните изисквания:

1. Номерът се състои от пет секции, като секциите се разделят от символа "*".
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В секция 1 с малки букви се записва графичното изображение на идентификационен код: "е34".
3. В секция 2 се записва базовият номер "86/297".
4. В секция 3 се записва специфичният номер "97/54".
5. В секция 4 се записва 4-цифрен последователен номер с нули в началото, за да покаже основния номер, под който е получено одобрението на типа. Започва се от 0001.
6. В секция 5 се записва 2-цифрен последователен номер с нули в началото, за да покаже изменения номер на одобрението на типа при промяна на техническата документация. За всеки основен номер на одобрението на типа, когато няма изменение, се записва от 00, а при първо изменение - 01.

Част II (Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

ЕО сертификати за одобрение на типа запазват действието си на територията на България, ако имат нанесен отличителен номер на някоя от посочените държави членки:

1 - за Германия;
2 - за Франция;
3 - за Италия;
4 - за Холандия;
5 - за Швеция;
6 - за Белгия;
7 - за Унгария;
8 - за Чехия;
9 - за Испания;
11 - за Великобритания;
12 - за Австрия;
13 - за Люксембург;
17 - за Финландия;
18 - за Дания;
20 - за Полша;
21 - за Португалия;
23 - за Гърция;
24 - за Ирландия;
26 - за Словения;
27 - за Словакия;
29 - за Естония;
32 - за Латвия;
36 - за Литва;
49 - за Кипър;
50 - за Малта.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти