Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

В сила от 01.01.2004 г.
Приета с ПМС № 125 от 06.06.2003 г.

Обн. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за етикетиране на продукти за растителна защита (ПРЗ), предназначени за предлагане на пазара.

Чл. 2. Разрешените ПРЗ се предлагат на пазара, когато са етикетирани по реда на наредбата.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА


Чл. 3. Етикетите на продуктите за растителна защита трябва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (ЗЗВВХВПП) и на глава трета, раздел III от Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 5 от 2003 г.).


Чл. 4. (1) На етикета се поставя следната допълнителна информация:
1. съдържанието на активното (активните) вещество (вещества), изразено в г/л или г/кг;
2. номер на партидата или друго означение, с помощта на което да се идентифицира партидата;
3. функция на ПРЗ (фунгицид, инсектицид, растежен регулатор, хербицид и т.н.);
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г.) вид на продукта (намокрим прах, емулсионен концентрат и т.н.) съгласно приложение № 1;
5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) номер на заповедта, с която ПРЗ е разрешен от министъра на земеделието, храните и горите, и номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба;
6. област на прилагане на продукта (култури, вредители, разрешена доза/концентрация, моменти на прилагане, количество на работния разтвор);
7. специфичните условия, при които този продукт може или не трябва да бъде употребяван;
8. ако е необходимо - интервалът, който трябва да се спазва между третирането и:
а) достъпа на хора и животни до третираната култура;
б) прибирането на реколтата;
в) употребата или консумацията на земеделската продукция;
9. указания, отнасящи се до евентуална фитотоксичност, сортова чувствителност и други директни или индиректни нежелателни ефекти, засягащи растенията или растителните продукти, както и до интервалите, които трябва да се спазват между третиранията и засяването или засаждането:
а) на защитаваната култура, или
б) на следващите култури;
10. указания за приготвяне на работния разтвор;
11. смесимост;
12. мерки при инцидентно разсипване или разливане на продукта за растителна защита;
13. мерки в случай на пожар;
14. първа помощ и медицински съвети;
15. дата на производство;
16. датата, на която изтича срокът на годност при нормални условия на съхраняване, когато той е по-кратък от две години;
17. когато ПРЗ е в малка опаковка и се предлага с листовка, указанието е "Прочетете внимателно етикета и листовката преди употреба";
18. предупреждението: "ОПАСНО!";
19. (нова - ДВ, бр. 17 от 2006 г.) RSh-фрази - стандартни текстове, предупреждаващи за специални рискове при употребата на ПРЗ, в съответствие с приложение № 2;
20. (нова - ДВ, бр. 17 от 2006 г.) SP-фрази - стандартни текстове, даващи специални съвети за безопасно използване на ПРЗ, в съответствие с приложение № 3;
21. (нова - ДВ, бр. 17 от 2006 г.) категория за употреба на продукта, определена при разрешаването;
22. (нова - ДВ, бр. 17 от 2006 г.) указания за безопасно унищожаване на ПРЗ и опаковката.
(2) Към задължителните означения по ал. 1, т. 9 производителят може да постави и други означения, свързани със съхраняването, вида (течност, твърдо вещество), начина на употреба (за пръскане, за прашене, за обеззаразяване на семена и др.), използването на лични предпазни средства и др., свързани с безопасното прилагане на ПРЗ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г.) Когато опаковката е с малки размери и на етикета не може да се помести информацията по ал. 1, тя се отпечатва на листовка, с изключение на информацията по чл. 7, ал. 1 от ЗЗВВХВПП и по ал. 1, т. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18 и 21, която задължително се означава на етикета или опаковката.
(4) Листовката е част от етикета. Тя трябва да бъде трайно прикрепена или вложена към опаковката по начин, който не позволява нейното отделяне.
(5) Когато опаковката е с малки размери, на етикета или листовката се отбелязват името и адресът на лицето, което е извършило окончателното опаковане и етикетиране, когато то е различно от лицето по чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗЗВВХВПП.


Чл. 5. Когато продуктите за растителна защита се поставят в транспортни опаковки, върху тях се прикрепва трайно транспортен етикет, който съдържа:
1. наименованието на продукта;
2. името и адреса на производителя;
3. името и адреса на вносителя, ако стоката е от внос;
4. нетното тегло и броя на единичните опаковки;
5. задължителните предупредителни знаци за транспортиране.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Продукти за растителна защита" са активни вещества и препарати, съдържащи едно или няколко активни вещества, които се предлагат на потребителите и са предназначени:
а) да защитят растенията и растителните продукти срещу всички вредители или да предотвратят тяхното действие, ако тези вещества или препарати не са дефинирани по друг начин по-долу;
б) да оказват въздействие върху жизнените процеси в растенията, доколкото не се касае за хранителни вещества (растежни регулатори);
в) да осигуряват съхраняването на растителните продукти дотолкова, доколкото тези продукти не са предмет на други нормативни актове по отношение на консервантите;
г) да унищожават нежелани растения;
д) да унищожават части от растения, да спират или предотвратяват нежелателен растеж и развитие на растения.
2. "Активни вещества" са вещества или микроорганизми, включително вируси, които имат общо или специфично действие:
а) срещу вредители, или
б) върху растения, части от растения или растителни продукти.
3. "Предлагане на пазара" е всяка доставка, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно, непредназначена за складиране, което е последвано от експедиция от територията на Република България, или за унищожаване. Вносът на ПРЗ на територията на страната трябва да се счита като предлагане на пазара.
4. "Транспортна опаковка" е опаковката, която обхваща няколко единици продукти за растителна защита, които се предлагат поединично или групово на потребителите.
5. "Инсектициди" са продукти за растителна защита, които унищожават вредните насекоми.
6. "Фунгициди" са продукти за растителна защита, които се използват за предпазване и борба с причинителите на болести по растенията.
7. "Хербициди" са продукти за растителна защита, които унищожават вредната растителност.
8. "Фитотоксичност" е способността на даден ПРЗ да причинява временни или трайни повреди по растенията.
9. "Малка опаковка" е опаковката, с чието съдържание могат да се третират не повече от 50 дка на базата на най-високата регистрирана доза от ПРЗ, и е с вместимост не по-голяма от 1 кг или 1 л.
10. (нова - ДВ, бр. 17 от 2006 г.) "Категория за употреба на ПРЗ" е класификация на ПРЗ в зависимост от неговите токсикологични, екотоксикологични характеристики и необходимата квалификация на потребителя при неговата употреба. Продуктите за растителна защита се разделят на следните категории за употреба:
а) първа (професионална) - продукти, които могат да се прилагат само от или под контрола на агроном със специалност "Растителна защита";
б) втора (ограничена) - продукти, които могат да се прилагат от лица с висше агрономическо образование или със средно земеделско образование - растениевъден профил;
в) трета (свободна) - продукти, които могат да се прилагат от лица, навършили 18 години.
Категорията за употреба се определя при разрешаването на ПРЗ.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1999 г. и бр. 96 от 2001 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 4

(Предишно Приложение към чл. 4, ал. 1, т. 4 - ДВ, бр. 17 от 2006 г.)

Вид на продукта съгласно използваните

в Република България означения

 

АБ

AB

- примамка - зърна

АЕ

AE

- аерозол разпръскващ

АЛ

AL

- течности, които не се разреждат

АП

AP

- други прахове

ББ

BB

- примамка блок

ВГ

WG

- вододиспергируеми гранули = ДФ = ВДГ

ВП

VP

- продукт, отделящ пари

ВП

WP

- намокрим прах = НП

ВС

WS

- намокрим прах за третиране на семена

ВТ

WT

- вододиспергируеми таблети

Г

G

- гранулат

ГА

GA

- газ

ГБ

GB

- гранулирана примамка

ГВ

GW

- водоразтворим гел

ГГ

GG

- макрогранули

ГЕ

GE

- продукт, отделящ газ

ГЛ

GL

- емулгируем гел

ГР

GR

- гранули

ГС

GS

- формулация за мазане

ГФ

GF

- гел за третиране на семена

ДК

DC

- дисперсионен концентрат

ДП

DP

- прах за прашене = ПП

ДС

DS

- прах за сухо третиране на семена

ДТ

DT

- таблетки за пряка употреба

Е

E

- емулсия

ЕВ

EW

- емулсия, масло във вода

ЕГ

EG

- емулгируеми гранули

ЕД

ED

- течност с ел. зареждане

ЕК

EC

- емулсионен концентрат

ЕО

EO

- емулсия, вода в масло

ЕС

ES

- емулсия за третиране на семена

КБ

CB

- концентрирана примамка

КГ

CG

- капсулирани гранули

КК

KK

- комбинирана опаковка - твърдо/течно

КЛ

CL

- контактна течност или гел

КЛ

KL

- комбинирана опаковка - течно/течно

КН

KN

- концентрат, отделящ мъгла на студено

КП

CP

- контактен прах

КП

KP

- комбинирана опаковка - твърдо/твърдо

КС

CS

- суспензия капсули

КФ

CF

- капсулирана суспензия за третиране на семена

Л

L

- течност

ЛА

LA

- лак

ЛВ

LW

- формулация за малообемно третиране

ЛС

LS

- разтвор за третиране на семена

МГ

MG

- микрогранули

МЕ

ME

- микроемулсия

ОЛ

OL

- течност, смесима с масло

ОП

OP

- прах диспергируем в масло

ОФ

OF

- концентрирана суспензия, разтворима в масло

ПА

PA

- паста

ПБ

PB

- примамка на плочки

ПК

PC

- концентрат гел или паста

ПС

PS

- семена, покрити с пестицид

РБ

RB

- примамка, готова за употреба

СБ

SB

- примамка на парчета

СВ

CV

- концентрат за приготвяне на примамки

СГ

SG

- гранули, разтворими във вода

СЕ

SE

- суспензия-емулсия

СК

SC

- суспензионен концентрат = Ф = ФЛ = ФЛО

СЛ

SL

- разтворим концентрат = РК

СП

SP

- прах, разтворим във вода = РП

СС

SS

- водоразтворим прах за третиране на семена

СТ

ST

- концентрат за мокро третиране на семена

СУ/

УЛВ

- суспензия за ултрамалообемно

SU/

ULV

- третиране

ТБ

TB

- таблетки

ТК

TC

- технически материал

ТК

TK

- технически концентрат

УЛ/

УЛВ

- течност за ултрамалообемно

UL/

ULV

- третиране

ФВ

FW

- пелети за фумигация

ФГ

FG

- фини гранули

ФД

FD

- кутия за обгазяване, димка

ФК

FK

- свещи за фумигация

ФП

FP

- патрон за фумигация

ФР

FR

- пръчици за фумигация

ФС

FS

- концентрирана суспензия за третиране на семена

ФТ

FT

- таблетка за фумигация

ФУ

FU

- генератор за фумигация

ХН

HN

- концентрат, отделящ мъгла при нагряване
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 19

(Ново - ДВ, бр. 17 от 2006 г.)

RSh-фрази - стандартни текстове, предупреждаващи за специални рискове при употребата на ПРЗ

1. Стандартни текстове за специални рискове:
1.1. Специални рискове за хората:
RSh 1 - Токсичен при контакт с очите;
RSh 2 - Може да причини фотосенсибилизация;
RSh 3 - Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.
1.2. Специални рискове за околната среда:
Няма такива.
2. Критерии за прилагане на стандартните текстове за специални рискове:
2.1. Критерии за прилагане за специални рискове за хората:
RSh 1 - Токсичен при контакт с очите.
Този текст трябва да присъства, когато резултатите от изпитване на дразнимостта за очите (в съответствие с приложение № 3, раздел А, т. 7.1.5 към Наредбата за разрешаване на ПРЗ, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г. и бр. 116 от 2004 г.), показват явни признаци на системна токсичност (например свързана с инхибиране на холинестеразата) или смъртност при опитните животни, които могат да бъдат обяснени с вероятна абсорбция на активното вещество през слизестите мембрани на окото. Този текст трябва да се прилага също така, ако има доказателства за системна токсичност при хора след контакт с очите.
RSh 2 - Може да причини фотосенсибилизация.
Този текст трябва да присъства, когато има ясни доказателства от експериментални системи или документирано излагане (експозиция) на хора, при които продуктите показват фотосенсибилизационно влияние. Този текст трябва да се прилага също така при продукти, съдържащи дадено активно вещество или съставка на формулацията, които показват фотосенсибилизационно влияние при хора, ако продуктът съдържа този фотосенсибилизационен компонент в концентрация от или над 1%. В тези случаи трябва да бъдат определени лични предпазни средства в съответствие с основните разпоредби на приложение № 3.
RSh 3 - Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.
Този текст трябва да присъства при ПРЗ, които са били формулирани като втечнен газ (например препаратите на метилбромида). В тези случаи трябва да бъдат определени лични предпазни средства в съответствие с основните разпоредби на приложение № 3. В случай че са били приложени стандартните текстове за риска R 34 или R 35, този текст не се използва.
2.2. Критерии за прилагане на специални рискове за околната среда:
Няма такива.


Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 20

(Ново - ДВ, бр. 17 от 2006 г.)

SP-фрази - стандартни текстове, даващи специални съвети за безопасно използване на ПРЗ

1. Основни разпоредби:
Върху етикета на всички ПРЗ трябва да стои следният текст, който трябва да бъде допълнен от текста, поставен в скобите:
SP 1 - Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)
1.1. Съвети за безопасност на операторите (SPo):
SPo 1 - След контакт с кожата първо да се отстрани продуктът със суха кърпа и след това да се изплакне обилно с вода.
SPo 2 - Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.
SPo 3 - След възпламеняване на продукта да не се вдишва димът и третираната зона да се напусне незабавно.
SPo 4 - Опаковката да се отвори на открито и при сухи условия.
SPo 5 - Преди отново да се влезе в третираните площи/оранжериите, те да се проветрят основно (времето да бъде уточнено), докато третираните повърхности засъхнат.
1.2. Съвети за безопасност по отношение на околната среда (SPe):
SPe 1 - С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (посочва се активното вещество или групата активни вещества, както следва:) повече от (да се уточни периодът или честотата).
SPe 2 - Да не се прилага при (да бъдат уточнени почвеният тип или ситуацията) почви с цел опазване на подпочвените води/водните организми.
SPe 3 - Да се осигури нетретирана буферна зона от (разстоянието да бъде уточнено) до неземеделски земи/повърхностни води с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.
SPe 4 - Да не се прилага върху непропускливи повърхности, като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране.
SPe 5 - Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.
SPe 6 - Да се отстранят разлетите/разпилените количества с цел опазване на птиците/дивите бозайници.
SPe 7 - Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.
SPe 8 - Опасен за пчелите./Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители./Да не се използва, където има активна паша на пчели./Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използване и за (да се посочи периодът) след третиране./Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност./Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им./Да не се прилага преди (посочете срока).
1.3. Съвети за безопасност, свързани с добрата земеделска практика (SPa):
SPa 1 - Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (посочете активното вещество или групата активни вещества, както следва:) повече от (да се посочи броят на приложенията или периодът от време), за да се избегне развиването на резистентност.
1.4. Съвети за безопасност при употреба на родентициди (SPr):
SPr 1 - Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум рискът от консумация от други животни. Блоковите примамки да бъдат обезопасени така, че да не могат да бъдат преместени от гризачи.
SPr 2 - Третираните площи да бъдат обозначени в периода на третиране. Опасността от отравяне (първично или вторично) от антикоагуланта и неговата противоотрова трябва да са посочени.
SPr 3 - Мъртвите гризачи да бъдат отстранявани от третираната площ всеки ден по време на третирането. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.
2. Критерии за прилагане на стандартните текстове, даващи специални съвети за безопасно използване на ПРЗ:
2.1. Въведение:
В най-общи линии ПРЗ се разрешават само за онези определени употреби, които са приети за приемливи на базата на оценката, извършена в съответствие с единните принципи на приложение № 6 към Наредбата за разрешаване на ПРЗ.
Доколкото е приложимо, специфичните мерки за безопасност трябва да отразяват резултатите от тази оценка в съответствие с единните принципи и трябва да бъдат прилагани в частност в онези случаи, когато са необходими мерки за ограничаване на риска с цел предотвратяване на неприемливи въздействия.
2.2. Критерии за прилагане на съвети за безопасност на операторите (SPo):
SPo 1 - След контакт с кожата първо да се отстрани продуктът със суха кърпа и след това да се изплакне обилно с вода.
Този текст трябва да присъства при ПРЗ, съдържащи съставки, които в реакция с водата стават летливи, като например цианидни соли или алуминиев фосфид.
SPo 2 - Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.
Препоръчва се този текст да присъства, когато за защита на операторите се изисква предпазно облекло. Задължителен е за всички ПРЗ, класифицирани като Т или Т+.
SPo 3 - След възпламеняване на продукта да не се вдишва димът и третираната зона да се напусне незабавно.
Този текст може да присъства при ПРЗ, прилагани като фумиганти, в случаи, когато използването на респираторна маска не е постановено.
SPo 4 - Опаковката да се отвори на открито и при сухи условия.
Този текст трябва да присъства при ПРЗ, съдържащи активни вещества, които при взаимодействие с водата или с влагата от въздуха стават летливи, като например алуминиев фосфид, или които могат да причинят спонтанно запалване, като алкиленбис-дитиокарбамати. Този текст може да присъства и при летливи продукти, класифицирани с R 20, 23 или 26. Експертно решение трябва да бъде прилагано във всеки отделен случай, за да се прецени дали свойствата на продукта и неговата опаковка са такива, че да причинят вреди на оператора.
SPo 5 - Преди отново да се влезе в третираните площи/оранжериите, те да се проветрят основно (времето да бъде уточнено), докато третираните повърхности засъхнат.
Този текст може да присъства при ПРЗ, използвани в оранжерии или други закрити помещения, като например складове.
2.3. Критерии за прилагане на съвети за безопасност по отношение на околната среда (SPe):
SPe 1 - С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (посочва се активното вещество или групата активни вещества, както следва:) повече от (да се уточни периодът или честотата).
Този текст трябва да присъства при ПРЗ, за които оценката, извършена в съответствие с единните принципи, е показала за една или повече употреби, описани върху етикета, че се налагат мерки за ограничаване на риска, за да се избегне акумулирането в почвата, влиянието върху дъждовните червеи или други почвообитаващи организми или върху почвената микрофлора, и/или замърсяване на подпочвените води.
SPe 2 - Да не се прилага при (да бъдат уточнени почвеният тип или ситуацията) почви с цел опазване на подпочвените води/водните организми.
Този текст може да присъства като мярка за ограничаване на риска, за да се избегне всяко потенциално замърсяване на подпочвените или повърхностните води при определени специфични условия (свързани например с почвения тип, топографията или дренирането на почвите), ако оценката, извършена в съответствие с единните принципи, е показала за една или повече употреби, описани върху етикета, че се налагат мерки за ограничаване на риска, за да се избегнат нежелани въздействия.
SPe 3 - Да се осигури нетретирана буферна зона от (разстоянието да бъде уточнено) до неземеделски земи/повърхностни води с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.
Този текст трябва да присъства, за да се опазят растенията и членестоногите, които не са обект на борбата, и/или водните организми, ако оценката, извършена в съответствие с единните принципи, е показала за една или повече употреби, описани върху етикета, че се налагат мерки за ограничаване на риска, за да се избегнат нежелани въздействия.
SPe 4 - Да не се прилага върху непропускливи повърхности, като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране.
В зависимост от употребите на ПРЗ страните членки могат да прилагат този текст, за да ограничат риска от оттичане, за да се опазят водните организми или растенията, които не са обект на борбата.
SPe 5 - Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.
Този текст трябва да присъства при ПРЗ, като гранули и пелети например, които трябва да бъдат инкорпорирани, за да се предпазят птиците или дивите бозайници.
SPe 6 - Да се отстранят разлетите/разпилените количества с цел опазване на птиците/дивите бозайници.
Този текст трябва да присъства при ПРЗ, като гранули и пелети например, за да се избегне поемането от птици или диви бозайници. Препоръчва се при всички формулации в твърдо агрегатно състояние, които се използват неразтворени.
SPe 7 - Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.
Този текст трябва да присъства, когато оценката, извършена в съответствие с единните принципи, е показала за една или повече употреби, описани върху етикета, че се налагат мерки за ограничаване на риска.
SPe 8 - Опасен за пчелите./Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. /Да не се използва, където има активна паша на пчели./ Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използване и за (периодът да се посочи) след третиране. /Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност./ Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им./ Да не се прилага преди (посочете срока).
Този текст трябва да присъства при ПРЗ, за които оценката, извършена в съответствие с единните принципи, е показала за една или повече употреби, описани върху етикета, че се налагат мерки за ограничаване на риска, за да се предпазят пчелите или други насекоми опрашители. В зависимост от употребите на ПРЗ и от други национални, законовообосновани разпоредби страните членки могат да изберат подходящи текстове, за да ограничат риска за пчелите и други насекоми опрашители и техните потомства.
2.4. Критерии за прилагане на съвети за безопасност, свързани с добрата земеделска практика (SPa):
SPa 1 - Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (посочете активното вещество или групата активни вещества, както следва:) повече от (да се посочи броят на приложенията или периодът от време), за да се избегне развиването на резистентност.
Този текст трябва да присъства, когато е необходимо такова ограничение, за да се ограничи рискът от развитие на резистентност.
2.5. Критерии за прилагане на съвети за безопасност при употреба на родентициди (SPr):
SPr 1 - Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум рискът от консумация от други животни. Блоковите примамки да бъдат обезопасени така, че да не могат да бъдат преместени от гризачи.
За да се гарантира информираността на операторите, текстът трябва да е ясно подчертан на етикета, така че вероятността от неправилна употреба да бъде максимално ограничена.
SPr 2 - Третираните площи да бъдат обозначени в периода на третиране. Опасността от отравяне (първично или вторично) от антикоагуланта и неговата противоотрова трябва да са посочени.
Текстът трябва да е ясно подчертан на етикета, така че вероятността от отравяне да бъде максимално ограничена.
SPr 3 - Мъртвите гризачи да бъдат отстранявани от третираната площ всеки ден по време на третирането. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.
За да се избегне вторично отравяне на животни, текстът трябва да присъства при всички родентициди, съдържащи като активно вещество антикоагуланти.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти