Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 3 ЮНИ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТИРАНЕТО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ДЕЙСТВИЕТО И ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА КОМАНДНИТЕ ОРГАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2006 Г.)

В сила от 01.01.2004 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.62 от 16 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., отм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.


Отменена с § 4, т. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 28 декември 2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях - ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) С тази наредба се определят условията и редът за одобрение на типа на нови трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Тази наредба се прилага за:
1. колесни трактори от:
а) категории Т1, Т2, Т3, Т4;
б) подкатегории Т4.1, Т4.2 и Т4.3 към категория Т4;
2. верижни трактори от:
а) категории С1, С2, С3 и С4;
б) подкатегория C4.1 към категория С4.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип трактор по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи производителят подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция (КТИ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно еквивалентно национално законодателство, да извършва действия по тази наредба.


Чл. 3. (1) В заявлението по чл. 2 се посочват типът, търговското наименование или марка и моделът на трактора и се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) препис от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. кратко описание на типа на трактора по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи и чертежи или фотоснимки на командните органи в два екземпляра;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.) протоколи, издадени от техническа служба;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, се прилага оригиналът или нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя да извършва действия по тази наредба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Заявителят осигурява извършването на изпитване на образец на типа трактор по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи, като предоставя на техническата служба документацията по ал. 1, т. 2 и образец от типа трактор с монтирани командни органи.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.) (1) КТИ проверява съответствието на данните от техническата документация и протоколите от проведените изпитвания с изискванията на приложение № 1.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 3, ал. 1 и 2, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Производителят осигурява съответствието на производството с одобрения тип на всеки нов трактор по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи.


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Осигуряването на съответствието на продукцията с одобрения тип включва оценка на системата за управление на качеството (първоначална оценка) и проверки на производителя и на продукцията (мерки за осигуряване на съответствие на продукцията).


Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Преди издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ или определено от него длъжностно лице извършва оценка за наличието на мерки и процедури за осигуряване на ефективен контрол за съответствие с одобрения тип на произведените нови трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи съгласно разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).


Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) (1) В процеса на одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ или определено от него длъжностно лице проверява мерките за осигуряване на съответствие на продукцията.
(2) Мерките по ал. 1 включват документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи, когато:
1. типът съответства на данните, представени в техническата документация; и
2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 1.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се издава по образец съгласно приложение № 2. Към сертификата се прилагат чертежи или фотоснимки на командните органи и на частите на трактора, които имат отношение към изискванията по тази наредба и на които е нанесен номерът на сертификата.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се номерира по реда на приложение № 3.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава за целите на одобрението на типа на нов колесен или верижен трактор и се прилага към ЕО сертификата за одобрение на типа на нов колесен или верижен трактор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Приложените чертежи към сертификата по ал. 3 се предоставят на органите за одобрение на типа на другите държави - членки на Европейската общност, при изрично искане за това.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на ЕО сертификат за одобрение на типа, когато типът трактор не съответства на изискванията по чл. 5, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Пускането на пазара или пускането в употреба на нови трактори от одобрен тип по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи, които притежават валиден сертификат за съответствие с одобрения тип и съответстват на одобрения тип, може да бъде отказано за период 6 месеца, ако монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи представляват сериозен риск за:
а) безопасността по пътя;
б) осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на КТИ незабавно уведомява за това органите за одобрение на типа на другите държави членки и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава този отказ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) "Тип трактор по отношение на монтиране, местоположение, действие и идентификация на командните органи" са колесни или верижни трактори, които не се различават съществено по отношение на приспособления, които са монтирани в кабината и могат да влияят на местоположението и на идентификацията на командните органи.
2. "Команден орган" е всяка част, която при директно въздействие върху нея води до промяна на състоянието или действието на трактора или на устройства, агрегатирани към него.
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) "Представител" е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, упълномощено писмено от производителя да извършва действия по тази наредба. След влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз представител е и всяко физическо или юридическо лице, което в съответствие със законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, е упълномощено писмено от производителя да извършва действия по тази наредба.
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) "Техническа служба" е юридическо лице, определено от министъра на земеделието и храните при спазване на разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.), или техническа служба, определена официално от държава - членка на Европейския съюз, да извършва изпитвания и проверки по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Тази наредба въвежда изискванията на Директива 86/415/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи на земеделски и горски колесни трактори, последно изменена от Директива 97/54/ЕО.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 8 на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТA ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТИРАНЕТО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ДЕЙСТВИЕТО И ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА КОМАНДНИТЕ ОРГАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2006 Г.)

§ 13. Навсякъде в текста на наредбата думите "центъра/ът" се заменят с "КТИ", а пред думите "сертификат/а/ът за одобрение на типа" се добавя "ЕО".


§ 14. Навсякъде в текста на наредбата думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".


§ 15. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз "техническа служба" по смисъла на тази наредба е Центърът за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе, или техническа служба, нотифицирана от държава - членка на Европейския съюз.


§ 16. След датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз обменът на информация между Република България и компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, се осъществява по реда на глава осма от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.


§ 17. По искане на производител изискванията по наредбата спрямо нови типове превозни средства могат да се приложат от датата на влизането и в сила.


§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Разпоредбата по § 12, т. 1, буква "б", която влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз.
2. Разпоредбата по § 14, която влиза в сила от 12 юли 2006 г.
3. По отношение на превозните средства, принадлежащи към категории Т1, Т2 и Т3:
а) за новите типове превозни средства, считано от 1 януари 2006 г.;
б) за всички нови превозни средства, пуснати в употреба, считано от 1 юли 2009 г., като датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.
4. За категориите превозни средства, различни от посочените в т. 3:
а) за нови типове превозни средства - три години след датата на влизане в сила на тази наредба;
б) за всички превозни средства, пуснати в употреба - 6 години след датата на влизане в сила на тази наредба; датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТИРАНЕТО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ДЕЙСТВИЕТО И ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА КОМАНДНИТЕ ОРГАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г.)

§ 1. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "министъра/ът на земеделието и горите чрез" се заличават.
2. Думите "по предложение на изпълнителния директор на КТИ, министърът на земеделието и горите" се заменят с "изпълнителният директор на КТИ" и думите "Министърът/а на земеделието и горите" се заменят с "Изпълнителният/я директор на КТИ".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТИРАНЕТО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ДЕЙСТВИЕТО И ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА КОМАНДНИТЕ ОРГАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2011 Г.)

§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 3 на Директива 2010/22/ЕС на Комисията от 15 март 2010 г. за изменение с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета и на директиви 2000/25/ЕО и 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТИРАНЕТО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ДЕЙСТВИЕТО И ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА КОМАНДНИТЕ ОРГАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 май 2011 г.


Приложение № 1 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.)

Раздел I
Технически изисквания за монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи

1. Общи изисквания
1.1. Командните органи трябва да са лесно достъпни, да не създават опасност за оператора и да се задействат без затруднения или риск. Те трябва да са проектирани и разположени или да са защитени така, че да е невъзможно включване по невнимание или предизвикване на задвижване или друга операция, която може да бъде опасна.
1.2. За идентификация на командните органи се използват символи. Те трябва да съответстват на показаните в раздел II на това приложение.
1.3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Символи, различни от посочените в т. 1.2 могат да се използват за други цели, при условие че не водят до заблуда по отношение на символите по т. 1.2.
1.4. Символите съответстват на изискванията, ако е спазено съотношението на размерите на основния модел, определен в раздел III на това приложение.
1.5. Символите трябва да са върху или в непосредствена близост до командните органи.
1.6. Символите трябва да изпъкват ясно на фона.
1.7. Командните органи трябва да отговарят на специфичните изисквания по отношение на монтиране, местоположение, действие и идентификация, посочени в т. 2. Изпълнението на други изисквания се допуска, ако производителят представи доказателства, че резултатът е еквивалентен на този от прилагането на изискванията по тази наредба.
2. Специфични изисквания
2.1. Команден орган за пускане в действие (стартер)
Стартирането на двигателя не трябва да е възможно, ако съществува риск, че това може да предизвика неконтролируемо движение на трактора.
Това изискване се счита за изпълнено, когато двигателят може да бъде стартиран само ако:
- скоростният лост е в неутрално положение или на неутрална предавка, или
- лостът за избор на предавателното отношение е в неутрално положение или на неутрална предавка, или
- съединителят е изключен, или
- хидростатичното устройство е в неутрално положение или не е под налягане, или
- когато е монтирана хидравлична трансмисия, включващото устройство се връща автоматично в неутрално положение.
2.2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Команден орган за спиране на двигателя
Привеждането в действие на този команден орган трябва да спира двигателя без продължително ръчно усилие. Двигателят не трябва да се пуска в действие отново автоматично.
Когато органът за спиране на двигателя не е комбиниран със стартера, той трябва да е оцветен така, че да контрастира на фона и на останалите командни органи. Ако органът за спиране на двигателя е бутон, той трябва да е оцветен в червено.
2.3. Команден орган за блокиране на диференциала
Когато е монтиран органът за блокиране на диференциала, той трябва да е идентифициран със символ. Действието при блокиране на диференциала трябва да е ясно означено, освен ако това не е видно от положението на командния орган.
2.4. Команден орган за триточков повдигащ механизъм
2.4.1. Командният орган за триточковия повдигащ механизъм трябва да е разположен така, че да осигури неговото безопасно повдигане и спускане и/или да е монтирано автоматично присъединяващо устройство на повдигащия механизъм, което не изисква присъствието на оператор между трактора и окачваното оборудване. Наличието на такъв команден орган трябва да е указано.
2.4.2. Изисквания за безопасност при повдигането и спускането на окаченото оборудване се считат за изпълнени при следните условия:
2.4.2.1. Главни командни органи
Главните командни органи и елементите от окачното устройство са разположени или защитени по такъв начин, че са недостъпни за оператора, когато той стои на земята между трактора и окаченото оборудване, или трябва да са монтирани външни командни органи.
2.4.2.2. Външни командни органи
2.4.2.2.1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Външните командни органи трябва да са разположени по такъв начин, че операторът да може да ги приведе в действие от безопасно място, например където органът за триточков хидравличен повдигащ механизъм или допълнителните органи за управление на повдигащия механизъм са разположени извън вертикалните равнини, образувани от вътрешната страна на калниците
и
2.4.2.2.2. Триточковият хидравличен повдигащ механизъм трябва да се задвижва от командни органи, които ограничават движението до 100 mm при всяко задействане на командния орган. В този случай точките за измерване се определят от точките за присъединяване към долните рамена на триточковото окачно устройство,
или
2.4.2.2.3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Триточковият хидравличен повдигащ механизъм се задейства от командни органи, които работят на "принципа на задействане със задържане (hold-to-run principle).
2.4.2.3. Трактори с тясна колея
За трактор с фиксирана или регулируема минимална колея на задвижващия мост не по-голяма от 1150 mm главните командни органи трябва да са разположени пред вертикалната равнина, преминаваща през точка за оразмеряване на седалката (SRP), когато седалката е в средно положение.
2.4.2.4. Изпълнението на други изисквания се допуска, ако производителят представи доказателства, че резултатът е еквивалентен на този от прилагането на изискванията по т. 2.4.2.1, 2.4.2.2 и 2.4.2.3.
2.5. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Команден(дни) орган(и) за вала за отвеждане на мощност (ВОМ):
2.5.1. Не трябва да е възможно пускане в действие на двигателя, когато е включен ВОМ.
2.5.2. Външни командни органи:
2.5.2.1. Командните органи трябва да бъдат разположени така, че операторът да може да работи с тях, като стои на безопасно място.
2.5.2.2. Командният(ите) орган(и) се проектира(т) така, че да изключва(т) неволно включване.
2.5.2.3. Включващият команден орган работи на принципа на задействане със задържане най-малко в течение на първите три секунди от включването.
2.5.2.4. Периодът между включването на командния(ите) орган(и) и започването на съответната операция не трябва да е по-дълъг от техническото време, необходимо за включване/изключване на системата във/от работен режим. Ако този период е по-дълъг, ВОМ трябва автоматично да се изключва.
2.5.2.5. Във всеки момент трябва да е възможно да се изключи(ат) ВОМ както от седалката на оператора, така и от свързания(ите) външен(и) команден(ни) орган(и). Изключването винаги трябва да е команда от приоритетно значение.
2.5.2.6. Не е разрешено взаимодействие между външния команден орган за ВОМ и командния орган за ВОМ, разположен до седалката на оператора.

Раздел II
Символи за идентификация на командните органи

1. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Команден орган за пускане в действие (стартер)
Като алтернативен вариант може да бъде използван символ 8.18 от стандарт ISO 3767-1:1998.

2. Команден орган за управление на честотата на въртене на двигателя
Значение: чрез плавно регулиране с въртене чрез плавно регулиране с преместване

3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Команден орган за спиране на двигателя
(двигател с искрово запалване и двигател с компресионно запалване)
Като алтернативен вариант може да бъде използван символ 8.19 от стандарт ISO 3767-1:1998.

4. Команден орган за спирачка за паркиране

5. Команден орган за блокиране на диференциала

6. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Команден орган за съединителя на вала за отвеждане на мощност
Значение: включен
изключен
Като алтернативен вариант могат да бъдат използвани символ 7.11 от стандарт ISO 3767-2:1991 заедно със символи от 7.1 до 7.5 от стандарт ISO 3767-1:1998.

7. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Команден орган за задействане на вала за отвеждане на мощност и/или избор на честота на въртене

1.

Значение: изключен и незадействан
2

Значение: изключен и задействан
3

включен и задействан
Като алтернативен вариант могат да бъдат използвани символ 7.12 за дисплей за ВОМ от стандарт ISO 3767-2:1991 заедно със символи от 7.1 до 7.5 от стандарт ISO 3767-1:1991.

Забележка. Тези символи се отнасят за включването и избора на честотата на въртене на вал за отвеждане на мощност (ВОМ) с две честоти. Символ 1 показва, че командният орган за избор на честота е в неутрално положение и изключен. Символ 2 показва, че ВОМ е задействан с честота на въртене 1000 min-1, но не е включен. Символ 3 показва, че ВОМ е включен и задействан с честота на въртене 1000 min-1.

8. Команден орган за повдигащ механизъм

Значение: повдигнат

спуснат
9. Команден орган за превключване към управление от външни командни органи

Значение: включено


изключено
10. Команден орган за къси светлини

11. Команден орган за пътепоказатели

12. Команден орган за аварийни светлини

13. Главен светлинен ключ

14. Команден орган за габаритни светлини

15. Команден орган за дълги светлини

16. Команден орган за предни фарове за мъгла

17. Команден орган за задни фарове за мъгла

18. Команден орган за лампи за паркиране

19. Команден орган за фар за осветяване на работното пространство

20. Команден орган за стъклочистачка за предното стъкло

21. Команден орган за устройство за звуков сигнал

Раздел III
Основен модел на символите за идентификация на командните органи


Фигура 1

Основен модел
Основният модел се състои от:

1. Основен квадрат с дължина на страната а = 50 mm.
2. Основна окръжност с диаметър 56 mm и приблизително същата повърхност като основния квадрат (1).
3. Втора окръжност с диаметър 50 mm, вписана в основния квадрат (1).
4. Втори квадрат, чиито върхове се допират до основната окръжност (2) и чиито страни са успоредни на страните на основния квадрат (1).
5 и 6. Два правоъгълника, които имат повърхности, равни на повърхността на основния квадрат (1). Техните страни са перпендикулярни на страните на основния квадрат (1) и всяка от тях е построена така, че пресича противоположните страни на основния квадрат в симетрични точки.
7. Трети квадрат, чиито страни преминават през точките на пресичане на основния квадрат (1) и на основната окръжност (2) и са разположени под ъгъл 45°, като по този начин определя най-големите хоризонтални и вертикални размери на основния модел.
8. Неправилен осмоъгълник, образуван от отсечки под ъгъл 30° към страните на третия квадрат (7).
Основният модел е разположен на 12,5 mm мерна мрежа, която съвпада с основния квадрат (1).


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.)


КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ
 
СЕРТИФИКАТ № .....
за одобрение на типа трактор по отноше-
ние на монтирането, местоположението, действието
и идентификацията на командните органи 86/415/ЕИО
 
ЕО номер за одобрение на типа: ........................................................................................................................................................
1. Търговско наименование или марка на трактора ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Тип на трактора ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Фирма, седалище и адрес на управление на производителя
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Фирма, седалище и адрес на управление на упълномощения представител на производителя:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Кратко описание на типа на трактора по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Дата на подаване на заявлението за одобрение на типа ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Техническа служба, извършила изпитванията и проверките
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Дата на доклада и протокола, издадени от техническата служба
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Номер на доклада и протокола, издадени от техническата служба
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Одобрява се типът трактор по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Място ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Дата ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Изпълнителен директор на КТИ: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14. Приложени са следните чертежи, означени с посочения по-горе номер на одобрението на типа: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15. Забележки ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

Част I
(Предишен текст на Приложение № 3 към чл. 5, ал. 4 - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

Система за номериране на ЕО сертификат за одобрение на типа

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.) Номерът на ЕО сертификата за одобрение на типа трактор по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи се съставя при спазване на следните изисквания:
1. Номерът се състои от пет секции, като секциите се разделят от символа "*".
2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на 01.01.2007 г.) В секция 1 с малки букви се записва графичното изображение на идентификационен код: "е34".
3. В секция 2 се записва базовият номер "86/415".
4. В секция 3 се записва специфичният номер "97/54".
5. В секция 4 се записва 4-цифрен последователен номер с нули в началото, за да покаже основния номер, под който е получено одобрението на типа. Започва се от 0001.
6. В секция 5 се записва 2-цифрен последователен номер с нули в началото, за да покаже изменения номер на одобрението на типа при промяна на техническата документация. За всеки основен номер на одобрението на типа, когато няма изменение, се записва от 00, а при първо изменение се записва 01.

Част II
(Нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

ЕО сертификати за одобрение на типа запазват действието си на територията на България, ако имат нанесен отличителен номер на някоя от посочените държави членки:

1 - за Германия;
2 - за Франция;
3 - за Италия;
4 - за Холандия;
5 - за Швеция;
6 - за Белгия;
7 - за Унгария;
8 - за Чехия;
9 - за Испания;
11 - за Великобритания;
12 - за Австрия;
13 - за Люксембург;
17 - за Финландия;
18 - за Дания;
20 - за Полша;
21 - за Португалия;
23 - за Гърция;
24 - за Ирландия;
26 - за Словения;
27 - за Словакия;
29 - за Естония;
32 - за Латвия;
36 - за Литва;
49 - за Кипър;
50 - за Малта.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти