Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "АРХИТЕКТУРА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "АРХИТЕКТ"

В сила от учебната 2003 - 2004 г.
Приета с ПМС № 109 от 19.05.2003 г.

Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., отм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2016г.


Отменена с Параграф единствен на заключителните разпоредби на Постановление № 11 от 21 януари 2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Архитект" - ДВ, бр. 7 от 26 януари 2016 г., в сила от 30.01.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект".

Чл. 2. Висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" се придобива в архитектурен факултет на висше училище в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 76 от 2002 г.), и на тази наредба.


Чл. 3. (1) Приемането на студенти за обучение по специалността "Архитектура" се извършва чрез писмен конкурсен изпит по математика и конкурсни изпити по рисуване. С решение на академичния съвет на висшето училище резултатът от конкурсния изпит по математика може да бъде заменен с резултата от държавния зрелостен изпит по математика, както и да се определят други допълнителни условия за прием.
(2) Лицата, придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност, се приемат при условия и по ред, утвърдени от висшето училище.
(3) Конкурсните изпити са анонимни и се провеждат по програми, утвърдени от ректора на висшето училище.


Чл. 4. Формата на обучение по специалността "Архитектура" е редовна.

Раздел II.
Съдържание на обучението


Чл. 5. (1) Обучението за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационната степен "магистър" осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "архитект".
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. способности за създаване на архитектурни проекти, които да отговарят едновременно на естетическите, функционалните и техническите изисквания;
2. знания по история и теория на архитектурата, както и на свързаните с нея изкуства, технологии и хуманитарни науки;
3. умения за познаване на изобразителното изкуство като фактор, който влияе върху качеството на архитектурния проект;
4. знания за устройственото планиране и инвестиционното проектиране и умения за изработване на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти;
5. умения за разбиране на връзката между човека и архитектурните творения, от една страна, и архитектурните творения и заобикалящата ги среда, от друга страна, и на необходимостта сградите и пространствата между тях да се изграждат съобразно човешките потребности и мащаб;
6. умения да се утвърждава професията на архитекта и неговата роля в обществото;
7. познания на методите за проучване и подготовка на архитектурен проект;
8. познания за проектиране на строителните конструкции и на строителните и инженерните проблеми, свързани с проектирането на сградите;
9. познания за физическите свойства и явления, оказващи влияние при експлоатацията на сградите и съоръженията, и за строителните технологии и продукти, осигуряващи условия за комфорт на обитаване, защита от климатични въздействия и икономия на топлинна енергия;
10. необходими проектантски умения за удовлетворяване изискванията на потребителите на сградите при спазване на финансовите ограничения и на нормативната уредба в проектирането и строителството;
11. познания за административните производства, компетентните органи, процедурите и правилата за възлагане, съгласуване и одобряване на устройствените схеми и планове и на инвестиционните проекти, разрешаването на строителството, изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежите;
12. достатъчен обем от специални знания и умения за създаване на среда, достъпна за хората с увреждане.


Чл. 6. Обучението на студентите за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" е с продължителност не по-малко от 10 семестъра с минимален хорариум 4200 учебни часа.


Чл. 7. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план и техният минимален хорариум се определят от следните области:


  Минима-
по Области лен хора-
ред   риум
    (в часове)
1. Теория и история на архитектурата и  
  изобразителното изкуство 210
2. Хуманитарни, социални, стопански и  
  правни науки 120
3. Природни науки, математика и  
  информатика 90
4. Архитектурна типология и архитек-  
  турно проектиране 720
5. Интериор и дизайн за архитектурата 120
6. Устройствено планиране и урбанизъм 210
7. Архитектурна технология 270
8. Инженерно-технически дисциплини 180
9. Изкуство 180
  Общо: 2100

Раздел III.
Завършване на обучението


Чл. 8. (1) Обучението по специалността "Архитектура" с професионална квалификация "архитект" завършва със защита на дипломна работа.
(2) Защитата на дипломната работа се провежда пред изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето училище. В комисията могат да се включат и външни за висшето училище хабилитирани лица по специалността.
(3) Съставът на комисията по ал. 1 се определя със заповед на ректора на висшето училище.


Чл. 9. (1) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, изработен в съответствие с наредбата, и защитили успешно дипломна работа, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект".
(2) Дипломата за завършено висше образование по специалността "Архитектура" дава на притежателя достъп до извършване на дейности в областта на архитектурата.
(3) Дипломираните архитекти придобиват проектантска правоспособност при условията и по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Студентите, приети преди влизането в сила на наредбата, продължават и завършват обучението си по учебните планове и условия, при които са приети.


§ 2. Висши училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат да издават дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Архитектура" и професионална квалификация "архитект" по смисъла на § 4в от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 2003 - 2004 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти