Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 14 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

В сила от 01.05.2003 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г., отм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.


Отменена с § 6, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., в сила от 20.09.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.
(2) При същите условия и ред се извършва признаване и на завършена в училище на чужда държава учебна година или учебен срок като установени форми, в които се организира обучението за завършване на етап или степен на училищно образование и професионална квалификация.

Чл. 2. (1) Завършено образование и обучение в училище на чужда държава се удостоверява с документ, издаден от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в която са издадени документите, и считано за част от системата на светското училищно образование на съответната държава.
(2) Завършено образование и обучение в училище на чужда държава се удостоверява и с документ, издаден от компетентен орган, определен като такъв от законовите разпоредби на съответната държава.

Раздел II.
Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на народната просвета в Република България.
(2) Признаването по ал. 1 се извършва с цел:
1. достъп до обучение в системата на училищното образование;
2. достъп до обучение в системата на висшето образование;
3. улесняване на достъпа до пазара на труда;
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всеки регионален инспекторат по образование (РИО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РИО.
(4) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2005 г.) Желаещите признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) заявление по образец;
2. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) документ за училищно образование и/или професионална квалификация;
3. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 32 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) в случай че лицето желае да продължи обучението си в гимназиален етап в българско училище - справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 32 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) документ за платена държавна такса - за документи, подадени в РИО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 7 се подават в оригинал, а документите по т. 6 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията или директора на приемащото училище.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) Когато в училище на чужда държава са завършени две или повече учебни години от гимназиалния етап, съгласно българската образователна система, се представят документи по ал. 1 за всяка завършена учебна година, респективно за всеки гимназиален клас.
(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., зал., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и по ал. 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утвърден с ПМС № 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.).
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Документите по ал. 1 за завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и за завършено основно образование, средно образование и/или за професионална квалификация се подават в РИО по избор на лицето или неговия родител (настойник или попечител).
(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Документите по ал. 1 за завършени от І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) Експертната комисия по чл. 3, ал. 3 извършва експертна оценка на представените документи и взема решение за признаване или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено обучението;
3. изучаваните учебни предмети и общия хорариум по всеки един от тях;
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) резултатите от обучението;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) правата, които дава документът в страната, в която е издаден;
6. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) възрастта на ученика при завършване на съответния клас и разликите между чуждестранната и българската образователна система относно началната възраст за започване на училищно обучение.
(2) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) Комисията по чл. 3, ал. 3 заседава най-малко един път месечно и взема решение с обикновено мнозинство. Заседанията на комисията и взетите решения се отразяват в протокол. При отсъствие на председателя на комисията заседанието се ръководи от заместник-председателя на комисията, който подписва протокола.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите по чл. 4, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Срокът по ал. 4 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) При признаване на завършен І - VІ клас директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено обучението;
3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите по чл. 4, ал. 1.
(8) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Срокът по ал. 7 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага да се изиска допълнителна информация.
(9) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) В случаите по ал. 8, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училището с разрешение на директора.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) В случай на решение за признаване от VІІ до последен гимназиален клас се издава удостоверение, което се подписва от председателя на комисията по чл. 3, ал. 3, по образец съгласно:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) приложение № 1 - за признато завършено средно образование и/или професионална квалификация;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) приложение № 2 - за завършен гимназиален етап и/или професионална квалификация;
3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) приложение № 3 - за признат учебен срок, клас или основно образование;
4. (зал. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.)
(2) Удостоверението по ал. 1 е защитено със специфичен знак.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) В случай че се иска признаване с цел кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС и съответната комисия по чл. 3, ал. 3 вземе решение за признаване, се издава уверение по образец (приложение № 4), подписано от председателя на комисията, в което се посочва последният завършен гимназиален клас или степента на образование.
(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Уверението по ал. 3 е защитено със специфичен знак.
(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) В случай на отсъствие на председателя на комисията по чл. 3, ал. 3 за срок, по-дълъг от 3 работни дни, удостоверенията по ал. 1, т. 1 - 3 и уверенията по ал. 3 може да се подпишат от заместник-председателя на комисията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Документите по ал. 1 и 3 важат само на територията на Република България.
(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Невалидните и сгрешени документи по ал. 1 и 3 се унищожават с протокол на комисията по чл. 3, ал. 3.


Чл. 7. (1) В удостоверението по чл. 6 оценките, вписани в документа, издаден от училище на чужда държава, се приравняват към шестобалната система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) В удостоверението съгласно приложение № 2 и приложение № 3 се вписват приравнителни изпити в случаи, когато такива са налице, както и срокът за тяхното полагане, който не трябва да е по-късно от края на съответната учебна година, а в случай че остават по-малко от три месеца до приключването й - не по-късно от края на следващата. Решението се взема от съответната комисия.


Чл. 8. (1) Признаване се отказва, когато:
1. подадените документи не съответстват на чл. 4;
2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2005 г.) се установят съществени различия между данните от представените документи и установените критерии по чл. 5, ал. 1, изразяващи се в необходимост от полагане на приравнителни изпити за съответен клас по най-малко половината от учебните предмети съгласно действащия към момента на признаването учебен план в българското училище;
3. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско училищно образование.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира. Комисията или директорът на приемащото училище писмено уведомява заинтересувания за мотивите за отказа.

Раздел III.
Продължаване на образованието в българско училище


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Лицата, на които е признат завършен клас - I до VІ включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Лицата, на които е признат завършен клас - VІІ и VІІІ, по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителен изпит по български език и литература за последния успешно завършен клас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Лицата, на които е признат завършен клас - от IX до последен гимназиален включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителни изпити по български език и литература, история и цивилизация и по география и икономика на България, ако тези предмети се изучават в съответните класове. Те полагат приравнителни изпити и по учебните предмети от учебния план, които не са изучавали в чуждестранното училище или нямат оценка по тях.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Всички лица, на които е признат завършен клас - от VІІ до последен гимназиален включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, и които са изучавали български език и литература, история и цивилизация и география и икономика на България към дипломатически представителства на Република България, към организации на българи, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, и към български православни църковни общини в чужбина, които се подпомагат със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката, и представят оригинално удостоверение за проведено обучение за съответния признат клас, не полагат приравнителни изпити по тези учебни предмети.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Когато в документа за завършен VІІ и VІІІ клас в училище на чужда държава по отделен учебен предмет е поставена оценка, която при приравняване към шестобалната система е по-ниска от среден 3,00, но ученикът е допуснат до следващ клас, съответният учебен предмет не се записва в удостоверението по чл. 6, ал. 1, т. 3.
(6) Когато в училище на чужда държава в гимназиалния етап се изучава учебен предмет само в една учебна година, но с хорариум, покриващ учебните часове за целия гимназиален етап, оценката по този учебен предмет се зачита и за останалите гимназиални класове, в които той се изучава съгласно българския учебен план.
(7) Когато ученик, завършил клас в българско училище, е допуснат за обучение два или повече класа по-нагоре в училище на чужда държава, съответните класове се признават като последователни след последния завършен клас в българското училище.
(8) Когато ученик се е обучавал две или повече години в гимназиалния етап в училище на чужда държава, документите за всички години, внесени съгласно чл. 4, ал. 4, се разглеждат комплексно и се признават всички учебни предмети, съвпадащи с българския учебен план, независимо от това в кой гимназиален клас са изучавани в чуждестранното училище.
(9) Когато в документа за завършен от IХ до последен гимназиален клас включително в училище на чужда държава по отделен учебен предмет е поставена оценка, която при приравняване към шестобалната система е по-ниска от среден 3,00, но ученикът е допуснат до следващ клас, той полага приравнителен изпит по този учебен предмет в българско училище, в случай че предметът се изучава по учебен план в съответния клас.
(10) Когато учебен предмет от документа за завършен клас в училище на чужда държава включва учебно съдържание по два или три учебни предмета от българския учебен план, оценката по този предмет се зачита като такава по всички съставни учебни предмети за съответния български клас.
(11) Когато се разглежда документ за завършен учебен срок в страна, в която не се оформят срочни оценки, годишната оценка в българското училище се оформя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване.
(12) Завършен учебен срок в училище на чужда държава се признава независимо от броя на приравнителните изпити, които следва да бъдат положени съгласно българския учебен план, при условие че е представен документ, удостоверяващ обучение през целия период от време, който обхваща учебния срок в съответната държава.
(13) Когато оценките в представените документи по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4 са средноаритметични от оценките по съответните предмети за два или повече класа от гимназиалния етап и това изрично е посочено в документите, тези оценки се признават като оценки по съответните предмети за всеки от класовете.
(14) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) За учениците от VІІ и VІІІ клас, идващи от държава, в която не се поставят срочни и годишни оценки, но са допуснати до следващ клас, се издава удостоверение за признат клас/основно образование по чл. 6, ал. 1, т. 3.


Чл. 10. (1) (Предишен чл. 10, нова - ДВ, бр. 60 от 2005 г.) Приравнителните изпити, определени от комисията по чл. 3, ал. 3, се полагат съгласно държавните образователни изисквания за учебно съдържание за задължителна подготовка в българското училище съгласно действащия към момента на признаването учебен план.
(2) (Предишна ал. 1 на чл. 11, доп. - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Приравнителните изпити се полагат в българско училище, избрано от лицето или неговия родител (настойник или попечител). При отказ на директора на избраното училище началникът на съответния РИО определя училището за полагане на приравнителни изпити.
(3) (Предишна ал. 2 на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 60 от 2005 г.) Условията и редът за провеждане на изпитите по чл. 9 се определят от директора на училището по ал. 2.


Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) В случай, когато ученикът има признат последен клас от гимназиалния етап на средната степен на образование по документ от училище на чужда държава, училището по чл. 10, ал. 2 оформя личен картон на ученика въз основа на оригиналното удостоверение по чл. 6, ал. 1 и протоколите за положените приравнителни изпити и издава удостоверение за завършен гимназиален етап. При успешно положени държавни зрелостни изпити училището издава и диплома за средно образование.


Чл. 12. (1) Диплома за завършено средно образование, издадена от училище на чужда държава и отговаряща на общите изисквания за достъп до висше образование в тази държава, се признава като такава и в България, освен ако не се установи съществено различие между общите изисквания за достъп до висше образование в двете страни.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Когато в диплома за завършено средно образование съгласно ал. 1 има учебен предмет, по който оценката, приравнена към шестобалната система, е под среден 3,00, този предмет не се вписва в удостоверението, издавано съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2.


Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Признаване на професионална квалификация, придобита в училище на чужда държава, се извършва само във връзка с признаване на завършен клас или степен на образование.
(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Признаването на професионална квалификация по ал. 1 се извършва в съответствие със Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Признаването на професионална квалификация с цел достъп или упражняването на регулирана професия на територията на Република България се извършва по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.


Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) До произнасяне на комисията с решение по чл. 6, ал. 1, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училище с разрешение на началника на РИО.


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) (1) Дубликат на удостоверение по чл. 6, ал. 1 или на уверение по чл. 6, ал. 3 се издава от комисията, издала оригиналния документ.
(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай, че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване и при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
(3) Дубликатът се издава по образец съгласно чл. 6, ал. 1 или ал. 3, като се изписва "Дубликат на удостоверение/уверение № …..от …. (дата)".
(4) В случай че не е налице документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден, заинтересуваното лице подава съответните документи по чл. 4, ал. 1 пред комисията по ал. 1.


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Издадените от комисиите към РИО документи - оригинали и дубликати, се регистрират в специална регистрационна книга, която задължително съдържа данни за лицата, на които е издадено удостоверението, и данни за самото удостоверение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Лица, които поради природни бедствия, крупни аварии или военни действия на територията на държавата, в която са се обучавали, или други независещи от тях причини не могат да представят документи за завършени етапи на обучение, степени на образование и професионална квалификация, могат да поискат установяване на тези факти по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание § 5 от Закона за народната просвета и отменя Наредба № 1 от 1996 г. за признаване на завършен клас или степен на средно образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави (ДВ, бр. 20 от 1996 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 май 2003 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2011 Г.)

§ 8. В приложенията се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в приложенията думите "Министерството на образованието и науката на Република България" се заменят с "Регионален инспекторат по образование - гр. ……………, при Министерството на образованието, младежта и науката на Република България".
4. Навсякъде в приложенията думите "с герб" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2011 Г.)

§ 9. Започнатите и неприключили производства по издаване на удостоверения по чл. 6, ал. 1 и на уверения по чл. 6, ал. 3 до влизане в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.


§ 10. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок след обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2014 Г.)

§ 14. Започнатите и неприключили производства по издаване на удостоверения по чл. 6, ал. 1 до влизане в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.


§ 15. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок след обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.)


УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......../....... 200 ... г.
 
Регионален инспекторат по образование - гр. ……………, при Министерството на образованието и науката на Република България на основание § 5 ЗНП и Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави ПРИЗНАВА
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
на .....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, ЕГН /личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа за самоличност/, дата на раждане, гражданство)
притежаващ/а документ № ..................../ ..........................................................................................................................................................
издаден от ............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
(наименование и местонахождение на училището или институцията)

Оценките, приравнени към шестобалната система, са, както следва:

......................................................................................................................................................................................................
 
Председател на комисията:
..............................................
(име, фамилия)
 
(подпис и печат)
 


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.)


УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ................../......... 200 ... г.
 
Регионален инспекторат по образование - гр. ……………, при Министерството на образованието и науката на Република България на основание § 5 ЗНП и Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави ПРИЗНАВА
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
на ...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, ЕГН/личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа за самоличност/, дата на раждане, гражданство)
притежаващ/а документ № ..................../..............................................................................................................................................................
издаден от ..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(наименование и местонахождение на училището или институцията)
Оценките, приравнени към шестобалната система, са, както следва:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
 
Председател на комисията:
.............................................
(име, фамилия)
 
(подпис и печат)
 
Удостоверението не дава право за продължаване на образованието във висши училища.
 


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3

(Предишно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2, изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.)


УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......../....... 200 ... г.
 
Регионален инспекторат по образование - гр. ……………, при Министерството на образованието и науката на Република България на основание § 5 ЗНП и Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави ПРИЗНАВА
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
на..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, ЕГН /личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа за самоличност/, дата на раждане, гражданство)
притежаващ/а документ № ................................../...........................................................................................................................................
издаден от ..............................................................................................................................................................................................
(наименование и местонахождение на училището или институцията)
Допълнително в срок до ...................... следва да положи приравнителни изпити за ......... клас по:
..........................................................................................................................................................................................................
Оценките, приравнени към шестобалната система, са както следва:
.................................................................................................................................................................................................................
 
Председател на комисията:
..............................................
(име, фамилия)
 
(подпис и печат)
 


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 60 от 2005 г., предишно Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3, изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., зал., предишно Приложение № 5 към чл. 6, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.)


УВЕРЕНИЕ
№ ................../......... 200 ... г.
 
Регионален инспекторат по образование - гр. ……………, при Министерството на образованието и науката на Република България на основание § 5 ЗНП и Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави ДАВА НАСТОЯЩОТО на ............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, ЕГН /личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа за самоличност/, дата на раждане, гражданство)
притежаващ/а документ № ..................../..............................................................................................................................................................
издаден от ..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(наименование и местонахождение на училището или институцията)
в уверение на това, че лицето има завършен/о ............................................................................................................................................................
(клас/основно/средно образование)
Уверението се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 
Председател на комисията:
.............................................
(име, фамилия)
 
(подпис и печат)
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти