Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, АНУЛИРАНЕ, БРАКУВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВИЗОВИ СТИКЕРИ И НА БЛАНКИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВИЗИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2007 Г.)

В сила от 29.04.2003 г.
Приета с ПМС № 92 от 22.04.2003 г.

Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) С наредбата се определят условията и редът за отпечатване, приемане, предаване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи.

Раздел II.
Условия и ред за отпечатване, приемане и предаване

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., в сила от 31.01.2012 г.) (1) Отпечатването на визови стикери се организира от Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните работи при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи (OB, L 164 от 14.07.1995 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 334/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. (OB, L 53 от 23.02.2002 г.), на Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, която е изготвила формуляра (OB, L 53 от 23.02.2002 г.).
(2) Министерството на външните работи организира и провежда процедура за възлагане на обществена поръчка за отпечатването на визовите стикери и на бланките за полагане на визи.
(3) Министерството на вътрешните работи изготвя и предоставя на Министерството на външните работи предпечатната подготовка, дизайна, техническото описание и работната документация под формата на филми, печатни форми или работни файлове и инструментариум за отпечатване на визовите стикери и бланки за поставяне на визи, както и оказва друга техническа и експертна помощ, свързана с дейностите по изпълнение на наредбата.
(4) Министерството на вътрешните работи предоставя информация на Министерството на външните работи за необходимите му визови стикери и на бланките за полагане на визи.
(5) Министерството на вътрешните работи заплаща на Министерството на външните работи стойността на предоставените му стикери за визи и бланки за поставяне на визи.


Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., в сила от 31.01.2012 г.) Визовите стикери и бланките за поставяне на визи се разпределят от Министерството на външните работи и се предоставят от материалноотговорно лице, определено със заповед на министъра на външните работи, на задграничните представителства на Република България и на компетентните структури на Министерството на вътрешните работи.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.) Материалноотговорното лице изпраща на задграничните представителства на Република България в чужбина и на компетентните служби на Министерството на вътрешните работи визовите стикери и бланките за поставяне на визи по опис, който съдържа подробно описание по видове, количество, поредни номера, стойност в левове и обща стойност в левове. Получаването на стикерите и бланките от задграничните представителства на Република България в чужбина се потвърждава чрез Системата за визов контрол.

Раздел III.
Материална отчетност


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Министерството на външните работи организира воденето на материалната отчетност за получаване, изпращане, разходване, бракуване и анулиране на визовите стикери и на бланките за поставяне на визи в първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на министерството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи поддържа регистър на разпределените, използваните, анулираните, бракуваните и унищожените визови стикери и бланки за поставяне на визи по получатели и поредни номера, както и електронен регистър на Системата за визов контрол.


Чл. 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи организира материалната отчетност на визовите стикери и бланките за поставяне на виза в системата на Министерството на вътрешните работи.

Раздел IV.
Съхраняване, полагане, анулиране, бракуване и унищожаване (Загл. доп - ДВ, бр. 97 от 2007 г.)


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Визовите стикери и бланките за поставяне на визи се съхраняват по поредни номера и по начин, изключващ възможността за посегателство, повреждане и унищожаване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Визовите стикери и бланките за поставяне на визи се бракуват с протокол, когато са повредени, зацапани или отпечатани некачествено.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.) Визовите стикери и бланките за поставяне на визи се бракуват чрез поставяне на кръст с неизтриваемо мастило върху тях.


Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.) Издаването на виза на чужденец се извършва чрез полагане на попълнен визов стикер върху редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ или бланка за поставяне на визи.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.) (1) При попълване на визовия стикер се въвеждат задължителните данни, посочени в приложение VII на Регламент 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (ОВ, L 243 от 15.9.2009 г.), а машинночитаемата зона се попълва, както е предвидено в документ 9303 на ИКАО, част 2. В раздел "Забележки" на визовия стикер могат да се вписват допълнителни данни, които не повтарят задължителните данни от изречение първо.
(2) Всички данни на визовия стикер се разпечатват, като на отпечатания визов стикер не се правят промени на ръка.
(3) По изключение по технически причини данните по ал. 1 могат да бъдат вписани на ръка при издаване на визи на границата от органите, извършващи гранични проверки, както и от дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, и след уведомяване на дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи. В попълнения на ръка визов стикер не се правят промени. Когато визов стикер е попълнен на ръка, тази информация се въвежда в Системата за визов контрол.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.) (1) Разпечатаният или по изключение попълнен на ръка визов стикер, съдържащ данните, посочени в чл. 8, ал. 1, се полага на първата страница от документа за задгранично пътуване, която не съдържа вписвания или печати, освен печата на задграничното представителство за подадено заявление за виза.
(2) Когато Република България не е признала документа за пътуване на заявителя, визовият стикер се полага върху бланка за поставяне на виза. Когато визовият стикер е положен на бланка за поставяне на визата, тази информация се въвежда в Системата за визов контрол.
(3) Стикерът се подравнява спрямо външния ъгъл на страницата на документа за задгранично пътуване и се полага там. Машинночитаемата зона на стикера се подравнява спрямо външния ъгъл на страницата.
(4) Върху визовия стикер в раздел "Забележки" се поставя индивидуален печат, който частично покрива и страницата на документа за пътуване, съответно бланката за поставяне на виза, върху която е положен, и позволява еднозначно да бъдат установени длъжностното лице или органът, издали визата. При попълване на визов стикер на ръка зоната за електронно сканиране не се попълва. В този случай печатът може да се постави и в тази зона, за да я направи неизползваема.
(5) Индивидуални визи, издавани на лица, които са вписани в документа за задгранично пътуване на кандидата, се полагат в този документ за задгранично пътуване. Когато документът за задгранично пътуване, в който са включени такива лица, не се признава от Република България, стикерът за индивидуална виза се полага върху бланка за поставяне на виза, като всеки стикер се полага на отделна бланка.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.) (1) Длъжностните лица в задграничните представителства на Република България в чужбина и органите, извършващи гранични проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове, анулират визов стикер, когато:
1. се открие грешка на попълнен визов стикер, който още не е положен в документа за задгранично пътуване;
2. се открие грешка на попълнен визов стикер, след като е бил положен в документа за задгранично пътуване или в бланка за поставяне на виза; в този случай бланката, върху която е положен анулираният визов стикер, се обявява за невалидна, което се отразява в Системата за визов контрол.
(2) Визовият стикер се анулира чрез поставяне на кръст с неизтриваемо мастило върху него и се полага нов визов стикер на друга страница, ако е необходимо.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 визовият стикер се преиздава без събиране на допълнителни такси.
(4) За анулирането на визовия стикер се съставя протокол и се регистрира в Системата за визов контрол. Когато анулираният визов стикер е положен върху бланка за поставяне на виза, тя се обявява за невалидна, което се отразява в Системата за визов контрол.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.)


Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.)


Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.)


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.) (1) Анулираните визови стикери се бракуват с протокол на комисия, назначена със заповед на ръководителя на задграничното представителство. Протоколът съдържа причините за бракуване и подробно описание на стикерите по вид (образец), количество, поредни номера и стойност в левове и е неразделна част от работната рекапитулация.
(2) При бракуване на визови стикери, анулирани след полагането им в редовния документ за задгранично пътуване, към протокола се прилага копие от първата страница на документа за пътуване и на страницата, върху която е положен анулираният визов стикер.
(3) Бракуваните визови стикери, анулирани преди полагането им в редовния документ за задгранично пътуване, се унищожават в съответното задгранично представителство чрез пълното им разрушаване от комисията, която вписва това обстоятелство в протокола.
(4) Оригиналните протоколи се съхраняват в архива на съответната консулска служба, а копие се изпраща в Министерството на външните работи.


Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.) Условията и редът за съхраняване, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери се прилагат и за бланките за поставяне на визи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 05.12.2010 г.) По смисъла на наредбата:
1. "Визов стикер" е единен формат за издаване на визите, определен с Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи (ОВ, L 164 от 14.07.1995 г., специално българско издание: глава 19, том 01, стр. 9 - 12).
2. "Бланка за поставяне на виза" е единен формат на формулярите за поставяне на визи, издавани от държавите членки на лица, които притежават документи за задгранично пътуване, които не са признати от държавата членка, която е изготвила формуляра по смисъла на Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, която е изготвила формуляра (OB, L 53 от 23.2.2002 г., специално българско издание: глава 19, том 03, стр. 203 - 205).
3. "Полагане" на визов стикер е поставянето му чрез трайно залепване в редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ на чужденец или върху бланка за поставяне на виза.
4. "Анулиране" на визов стикер е обявяването на визов стикер за невалиден поради зацапване или повреждане, или откриване на грешка преди или след неговото поставяне в редовния документ за задгранично пътуване или бланка за поставяне на виза.
5. "Бракуване" на визов стикер или бланка за поставяне на виза е обявяването за невалидни и снемането от счетоводен отчет на анулиран визов стикер или бланка, върху която е поставен анулиран визов стикер.
6. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.)
7. "Унищожаване" на визов стикер е пълното му физическо разрушаване.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 9в, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на външните работи и на министъра на вътрешните работи, които в срок 6 месеца от влизането в сила на наредбата издават инструкция за прилагането й.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 16 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, АНУЛИРАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТИКЕРИ С БЪЛГАРСКА ВИЗА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 11 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, АНУЛИРАНЕ, БРАКУВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВИЗОВИ СТИКЕРИ И НА БЛАНКИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВИЗИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 11 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, АНУЛИРАНЕ, БРАКУВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВИЗОВИ СТИКЕРИ И НА БЛАНКИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВИЗИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.12.2010 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила 15 дни след обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 29 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2011 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 27 ЯНУАРИ 2012 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, АНУЛИРАНЕ, БРАКУВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВИЗОВИ СТИКЕРИ И НА БЛАНКИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВИЗИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2012 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти