Logo Неделя, 16 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЗВЕНОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР

В сила от 31.03.2003 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г.

Глава
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, съставът, структурата и организацията на работата на Звено за изпълнение на проекти по програма ФАР, наричано по-нататък звеното.

Чл. 2. Звеното е държавно обслужващо звено, юридическо лице, създадено на основание чл. 10, ал. 5 и чл. 33а, ал. 1, т. 3 от Закона за народната просвета, със седалище и адрес на управление София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5.


Чл. 3. Дейността на звеното се отчита пред министъра на образованието и науката.


Чл. 4. Звеното е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на образованието и науката и има собствен печат и банкова сметка.


Чл. 5. Звеното се финансира от субсидия от държавния бюджет, както и от собствени приходи - дарения, спонсорства и др., в съответствие с чл. 44 от Закона за народната просвета.

Глава
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ФУНКЦИИ


Чл. 6. (1) Основната дейност на звеното е техническото управление и контрол по извършваните дейности по проекти, спечелени от МОН по програма ФАР.
(2) Звеното изпълнява дейностите по проектите в съответствие с наръчника за процедурите по ФАР.


Чл. 7. Звеното осъществява своята дейност, като:
1. координира техническото изпълнение на проектите;
2. действа като секретариат на управителните комитети на проектите;
3. поддържа контакт с Европейската комисия във връзка с планирането, отчитането и техническото изпълнение на проектите на МОН по програма ФАР;
4. поддържа контакт със съответната изпълнителна агенция, осъществяваща финансово управление на проектите, и я подпомага в изготвянето на технически спецификации, тръжни досиета, финансови и отчетни документи;
5. представя заявки в изпълнителната агенция за пускане на търгове;
6. заедно с изпълнителната агенция оценява оферти, избира контрактори и сключва договори;
7. осъществява общ мониторинг, като проверява извършените работи в отделните етапи от изпълнението на проектите на място, в целевите райони, като дава препоръки и сигнализира изпълнителната агенция в случаи на нередности;
8. съгласува дейността си със съответните експерти и дирекции на МОН, имащи отношение към изпълняваните проекти, и ползва техния опит и препоръки с цел постигане на максимална ефективност при реализирането на проектите;
9. работи заедно с чуждите консултанти при извършването на проучванията, предвидени по проектите, и изготвя съвместно с тях техническите задания за обемите работа и начина на изпълнението им през отделните фази на проектите;
10. заверява представените за плащане фактури за извършените проектни дейности;
11. осигурява необходимата публичност и информация за изпълняваните дейности по проектите;
12. изготвя и обработва необходимата документация във връзка с текущите работи по проектите и осигурява изпращането й до заинтересуваните страни;
13. представя тримесечни доклади на министъра на образованието и науката и провежда ежемесечни съвместни срещи с изпълнителната агенция и Делегацията на Европейската комисия в България за хода на работите по проектите;
14. участва в програмирането на проекти на МОН по програма ФАР;
15. изпълнява и други възложени му от министъра на образованието и науката задачи във връзка с проекти по ФАР, спечелени от МОН.

Глава трета.
СЪСТАВ И СТРУКТУРА


Чл. 8. (1) Звеното се състои от директор, трима главни експерти и един старши експерт.
(2) Звеното се представлява и управлява от директор, който заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(3) Трудовият договор с директора се сключва, изменя и прекратява от министъра на образованието и науката.


Чл. 9. Директорът:
1. ръководи, координира и контролира цялостната дейност на звеното и го представлява пред други институции и органи, юридически и физически лица;
2. гарантира спазването на процедурите по ФАР;
3. утвърждава длъжностното и поименното разписание на звеното след съгласуване с отговорната дирекция на МОН;
4. утвърждава длъжностните характеристики на експертите от звеното;
5. утвърждава вътрешните правила за организиране на работната заплата след съгласуване с отговорната дирекция на МОН;
6. разпределя задачите на служителите в звеното;
7. подготвя проекта на бюджет на звеното;
8. утвърждава образец на печата на звеното;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите в звеното;
10. при необходимост сключва граждански договори и/или възлага външни поръчки за конкретни задачи;
11. командирова експертите на звеното във връзка с изпълнение на дейността му;
12. планира обучение и професионално развитие на служителите в звеното във връзка с изискванията за качествено изпълнение на проектите по ФАР;
13. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове.


Чл. 10. Главните експерти отговарят за техническо изпълнение на дейностите по проектите на МОН по програма ФАР в съответствие с утвърдените длъжностни характеристики.


Чл. 11. Старши експертът подпомага главните експерти при текущите технически дейности по изпълнението на проектите и отговаря за цялостното финансово счетоводство на звеното в съответствие със Закона за счетоводството и действащите нормативни документи.


Чл. 12. При отсъствие на директора той се замества от определен от него с писмена заповед експерт, в която се посочват обемът и правомощията по време на отсъствието му.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


Чл. 13. Работното време на служителите в звеното е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч. при 5-дневна работна седмица.


Чл. 14. (1) Документите, изпратени до звеното от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата и съдържанието й.


Чл. 15. Директорът разпределя преписките за изпълнение от експертите с резолюция, която съдържа указания, срок, дата и подпис.


Чл. 16. (1) Изходящите от звеното документи се изготвят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на експерта, който го е изготвил.
(2) Изходящите документи се завеждат в регистър, като се отбелязва датата на вписването им в изходящия регистър.


Чл. 17. Експертите на звеното могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения съгласно вътрешните правила за организация на работната заплата.


Чл. 18. Пропускателният режим и други специфични разпоредби, свързани с дейността на звеното, се определят с вътрешни правила, утвърдени от директора на звеното.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета.


§ 2. Изменения и допълнения по този правилник се правят по предложение на директора на звеното и се утвърждават от министъра на образованието и науката.


§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти