Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СИГУРНОСТ

В сила от 11.03.2003 г.
Приета с ПМС № 51 от 04.03.2003 г.

Обн. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003г., попр. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност.
(2) Общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност във връзка със сключването и изпълнението на договори по чл. 95, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) се отнасят до:
1. подготвителните действия и воденето на преговори по сключване на договори;
2. съдържанието на договора;
3. сключването и изпълнението на договора;
4. действия след прекратяването на договора.

Чл. 2. Наредбата се отнася и за договорите, чието сключване или изпълнение е свързано с чуждестранна класифицирана информация, доколкото не е предвидено друго във влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.


Чл. 3. Разпоредбите на наредбата се отнасят и за договорите с подизпълнители в случаите, когато се предвижда или изпълнението изисква сключването на договори с подизпълнители.

Глава втора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СИГУРНОСТ

Раздел I.
Подготвителни действия по определяне на изпълнител


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) Преди започване на процедура по водене на преговори и определяне на изпълнител организационната единица възложител изработва схема за класификация на етапите за сключване и изпълнение на договора по смисъла на чл. 1, ал. 2, която е неразделна част от договора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) В схемата по ал. 1 се включват предметът на договора, етапите, включително тези, на които е необходим достъп до класифицирана информация, дейностите и задачите във връзка със сключването и изпълнението му, както и нивото на класификация на информацията, свързана с тях.
(3) Схемата по ал. 1 се съгласува с компетентния орган по чл. 95, ал. 3 ЗЗКИ.


Чл. 5. (1) Преди започване на преговори за сключване на договори по чл. 95, ал. 1 ЗЗКИ ръководителят на организационната единица - възложител по договора, определя и уведомява лицето/лицата, които са потенциални кандидати за сключване на договора, и сезира компетентните органи по извършване на процедурата по проучване за надеждност съгласно разпоредбите на ЗЗКИ и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 115 от 2002 г.).
(2) След като получи информация относно наличието на издадено удостоверение за сигурност, разрешение за достъп или потвърждение на кандидата от компетентния орган по чл. 95, ал. 3 ЗЗКИ, ръководителят на организационната единица - възложител по договора, отправя покани за участие в процедури по водене на преговори и определяне на изпълнител.


Чл. 6. (1) На процедури за водене на преговори и определяне на изпълнител могат да бъдат поканени само лица, притежаващи удостоверение за сигурност, разрешение за достъп или потвърждение, съответстващи на най-високото ниво на класификация съгласно схемата по чл. 4, ал. 1.
(2) Когато в процедурите за водене на преговори и определяне на изпълнител е необходимо да бъде обменяна класифицирана информация при кандидатите, които нямат регистратура за класифицирана информация, се откриват контролни пунктове - поделения на регистратурата на възложителя.
(3) Контролните пунктове, открити при кандидати, които не са избрани за изпълнители, се закриват след приключване на процедурата за определяне на изпълнител.
(4) При кандидат, избран за изпълнител, се открива регистратура за класифицирана информация, след което контролният пункт се закрива.
(5) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) Ако в схемата за класификация на етапите за сключване и изпълнение на договора е предвидено, че няма да се създава, обработва, съхранява или предоставя класифицирана информация при кандидата, в тези случаи наличието на регистратура за класифицирана информация не е задължително условие за издаване на удостоверение за сигурност. Във всички случаи обаче кандидатът трябва да има назначен и проучен служител по сигурността на информацията.


Чл. 7. (1) В случай че се откажат от участие в процедури за водене на преговори и определяне на изпълнител, кандидатите за изпълнител са длъжни да върнат на възложителя получената класифицирана информация едновременно с депозирането на отказа.
(2) Когато кандидатът не е избран за изпълнител по договор, той връща предоставената му класифицирана информация в срок, определен от възложителя.


Чл. 8. (1) За всички срещи по преговорите се водят протоколи с индивидуализиращите данни на участниците, на страните по преговорите, които те представляват, времето и целта на срещите.
(2) Протоколите по ал. 1 се съхраняват най-малко до приключване изпълнението на договора, освен ако не съдържат класифицирана информация.


Чл. 9. Преговорите и процедурите по определяне на изпълнител, свързани с достъп до класифицирана информация, се провеждат в помещения, отговарящи на всички изисквания за защита на класифицираната информация.

Раздел II.
Изисквания към съдържанието на договорите, свързани с достъп до класифицирана информация


Чл. 10. (1) В договора задължително се посочват специфичните изисквания за защита на класифицираната информация, свързани с обема и нивото на класификация за сигурност на информацията, лицата, имащи достъп до нея, и клауза за отговорност в случай на неспазване на изискванията за индустриална сигурност.
(2) Специфичните изисквания по ал. 1 включват задължения за:
1. определяне на служители по чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1;
2. взаимодействие с компетентната служба за сигурност по чл. 11, ал. 2 и 3 ЗЗКИ;
3. забрана за размножаване на класифицирана информация, освен ако това е разрешено в договора и само след съгласието на възложителя;
4. предоставяне на съответната компетентна служба за сигурност по чл. 11, ал. 2 и 3 ЗЗКИ на информация за лицата, чиято дейност изисква достъп до класифицирана информация;
5. ограничаване разпространяването на класифицирана информация до минимален брой лица в съответствие с принципа "необходимост да се знае";
6. поддържане на актуален списък на лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация във връзка с договора, съдържащ данни за датата на издаване на разрешението за достъп и срока на неговата валидност, нивото на класификация и обема на информацията, до която лицата имат достъп във връзка с изпълнението на договора, и задачата, която изпълняват;
7. отказване на достъп до класифицирана информация на всяко лице, което не отговаря на изискванията на чл. 3 ЗЗКИ;
8. подписване на декларация в свободен текст от всяко лице, получило разрешение за достъп до класифицирана информация по договора, с която то се задължава да защитава информацията, станала му известна във връзка с изпълнението по договора, и да носи отговорност при нерегламентиран достъп;
9. незабавно уведомяване на съответната компетентна служба по чл. 11, ал. 2 и 3 ЗЗКИ за всеки опит, осъществяване или съмнение за извършване на нерегламентиран достъп до класифицирана информация по договора, съмнение за извършено престъпление, свързано с нерегламентиран достъп до класифицирана информация по договора, както и за промени в обстоятелствата, послужили за издаване на удостоверението по чл. 100 ЗЗКИ;
10. предоставяне на друга информация при поискване от съответната компетентна служба по чл. 11, ал. 2 и 3 ЗЗКИ;
11. прилагане на изискванията по договора от всеки подизпълнител;
12. използване на предоставената класифицирана информация само за цели, свързани с предмета на договора;
13. връщане на цялата класифицирана информация на възложителя, освен ако възложителят е дал съгласие за задържането й;
14. стриктно спазване на установените процедури при унищожаване на материали - носители на класифицирана информация;
15. предоставяне на класифицирана информация по договора на трета страна само с изричното съгласие на източника на информация и при спазване изискванията на чл. 3 ЗЗКИ.


Чл. 11. (1) В договора възложителят определя лице по чл. 105 ЗЗКИ, което осъществява контрол по спазване разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане и консултира изпълнителя при изпълнението на договора.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да притежава разрешение за достъп до информация с най-високото ниво на класификация съгласно договора.
(3) В изпълнение на задълженията си по чл. 105 ЗЗКИ лицето по ал. 1 осъществява контрол по прилагането на специфичните изисквания, заложени в договора.


Чл. 12. (1) В договора изпълнителят определя лице, което отговаря за прилагането на мерките за защита на класифицираната информация при изпълнението на договора и оказва съдействие на лицето по чл. 11.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да притежава разрешение за достъп до информация с най-високото ниво на класификация съгласно договора.


Чл. 13. (Попр. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) В договора възложителят определя срок за изпълнение на задълженията по чл. 17.

Раздел III.
Сключване и изпълнение на договорите


Чл. 14. Договор по чл. 95, ал. 1 ЗЗКИ се сключва само с кандидат, отговарящ на изискванията и създал условия за защита на класифицираната информация.


Чл. 15. В случай че определеният за изпълнител кандидат откаже да сключи договора, се прилага разпоредбата на чл. 7, ал. 1.

Раздел IV.
Прекратяване на договора. Действия след прекратяването на договора


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) Освен на посочените в договора или в закон основания договорът се прекратява и в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) при отнемане от компетентния орган по чл. 95, ал. 3 ЗЗКИ на издаденото удостоверение за сигурност от някоя от страните по договора;
2. при неизпълнение на някое от специфичните изисквания за защита на класифицираната информация от страна на изпълнителя, което е довело до нерегламентиран достъп до класифицирана информация по договора;
3. при неизпълнение на някое от специфичните изисквания за защита на класифицираната информация от страна на изпълнителя и неотстраняване на пропуските в срок.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3, когато констатира, че изпълнителят е престанал да отговаря на някое от специфичните изисквания, възложителят определя срок за отстраняване на пропуските, освен ако те не са довели до нерегламентиран достъп до класифицирана информация по договора.
(3) В случай че изпълнителят не отстрани в срок пропуските, възложителят прекратява едностранно договора.
(4) В случай на настъпил нерегламентиран достъп възложителят незабавно уведомява компетентния орган по чл. 95, ал. 3 ЗЗКИ.


Чл. 17. След прекратяването на договора изпълнителят е длъжен:
1. да върне цялата документация или материали, съдържащи класифицирана информация, получени от възложителя или създадени в хода на преговорите, сключването или изпълнението на договора при условията на чл. 10, ал. 2, т. 13;
2. да предприеме всички действия по закриване на регистратурата в организационната единица, доколкото тя не създава, не обработва или не съхранява класифицирана информация на друго основание.

Глава трета.
ГАРАНТИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЯЛОВЕ/АКЦИИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА И В КОИТО СЕ СЪЗДАВА, ОБРАБОТВА, СЪХРАНЯВА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ, ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТАКИВА ДРУЖЕСТВА, КАКТО И ПРИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ/АКЦИИ НА ТАКИВА ДРУЖЕСТВА (НОВА - ДВ, БР. 104 ОТ 2007 г.)


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) (1) При договори за разпореждане с дялове/акции на търговски дружества, свързани с отбраната и сигурността на страната и в които се създава, обработва, съхранява или предоставя класифицирана информация, договори за продажба на предприятия от такива дружества, както и при други търговски сделки, свързани с придобиване на дялове/акции на такива дружества, се прилагат следните изисквания:
1. когато схемата по чл. 4, ал. 1 не предвижда необходимост от достъп до класифицирана информация до етап сключване на договор по чл. 95, ал. 1 ЗЗКИ, разпоредбите на чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 не се прилагат;
2. когато схемата по чл. 4, ал. 1 предвижда необходимост от достъп до класифицирана информация на етап сключване и/или изпълнение на договор по чл. 95, ал. 1 ЗЗКИ, договор се подписва само с кандидат, притежаващ удостоверение за сигурност.
(2) Във всички случаи класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ се предоставя, след като на кандидата бъде издадено удостоверение за сигурност.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 95, ал. 2 ЗЗКИ.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти