Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) С тази наредба се уреждат условията за пускане на пазара и използване на фуражите със специално предназначение.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Фуражите със специално предназначение са определени в чл. 3, параграф 1, буква "о" на Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ, бр. L 229 от 1.09.2009 г.) (Регламент (ЕО) № 767/2009), и не включват медикаментозните фуражи по смисъла на Наредба № 1 от 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им (ДВ, бр. 26 от 2014 г.).
(2) Фуражите със специално предназначение служат за задоволяване на специфична хранителна цел, определена в чл. 3, параграф 1, буква "н" на Регламент (ЕО) № 767/2009.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) Съставът и качеството на фуражите със специално предназначение трябва да съответстват на специфичната им хранителна цел.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И ИЗПОЛЗВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2010 Г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) На пазара се пускат и се използват фуражи със специално предназначение, които:
1. не са опасни за здравето на хората или животните;
2. не са опасни за околната среда;
3. са означени по начин, който указва тяхното специално предназначение.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) Пускането на пазара и използването на фуражите по чл. 2, ал. 2 се допуска, когато те фигурират в списъка на приложението към наредбата и отговарят на изискванията, посочени там.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) Когато в колона № 2 на приложението няколко групи хранителни характеристики са разделени с думите "и/или", за някои специфични предназначения производителят може да използва една или повече групи хранителни характеристики за постигане на определеното в колона № 1 предназначение на фуража. В колона № 4 срещу всеки вариант са посочени съответните изисквания относно данните, които следва да се впишат в етикета.
(3) Когато фуражът съдържа вещество, което представлява и добавка, и в колона № 4 на приложението е записано "общо", обявеното количество включва естествено присъстващото количество вещество и количеството в добавката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) Когато в колона № 4 на приложението е записано "ако са добавени", съответната съставка или добавка се обявява, когато е включена във фуража или когато нейното количество е увеличено за постигане на специалното предназначение на фуража.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) Когато съгласно колона № 4 на приложението се изисква деклариране източника(ците) на съставките или аналитичните компоненти на фуража, се посочват данни, които позволяват да се прецени дали фуражът отговаря на съответните основни хранителни характеристики (например специфично наименование на съставката, вида животни или частта от тялото на животното).
(6) Данните за аналитичните съставки и добавките, посочени в колона № 4 на приложението, са количествени.
(7) Препоръчителната продължителност на употреба, посочена в колона № 5 на приложението, е периодът на употреба при нормални условия. Производителят може да конкретизира продължителността на употреба в рамките на определените в колона № 5 граници.
(8) Когато фуражът има няколко специални предназначения, трябва да отговаря на изискванията на приложението за всяко от предназначенията.
(9) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) Когато се изисква в колона № 4 на приложението деклариране на "общо" количество на вещество, което е разрешено и като фуражна добавка, съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животни (ОВ L 268/2003), то включва количеството на естествено съдържание на веществото и количеството на добавката.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) Когато група добавки е посочена в колона № 2 или колона № 4 на приложението, добавената към диетичния фураж добавка, съответстваща на определената основна характеристика, трябва да е разрешена от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) Промени в приложението към наредбата се извършват по реда на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

Глава трета.
ОПАКОВАНЕ И ОЗНАЧАВАНЕ НА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) Фуражите със специално предназначение се пускат на пазара в затворени опаковки, които се използват еднократно.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) Върху опаковката, съда или етикета на фуражите със специално предназначение се нанася ясно видимо, четливо и неизтриваемо означение, написано на български език. Данните и означенията върху опаковката, контейнера или етикета на фуражите със специално предназначение се изписват четливо и трайно на български език при спазване на изискванията на чл. 15, 16 и 17 на Регламент (ЕО) № 767/2009.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) Върху етикета по ал. 1 обозначенията следва да съдържат и допълнителните задължителни изисквания, посочени в чл. 18 на Регламент (ЕО) № 767/2009.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.)
(4) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) Когато фуражите със специално предназначение са допълващи фуражи, означението включва и указания за дневната дажба или прием.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.)


Чл. 9. (1) Означенията на фуражите със специално предназначение освен данните по чл. 8, ал. 2 могат да включват и други данни, които не създават грешни представи на потребителите.
(2) Съставките на фуражите със специално предназначение могат да бъдат означени под формата на категории, включващи няколко съставки, дори когато някоя от съставките доказва специалната хранителна цел на фуража.
(3) В означенията на фуражите със специално предназначение може да се посочи наличието или малкото съдържание на една или повече аналитични съставки, характерни за съответния фураж. В тези случаи се посочва минималното или максималното съдържание на съставката или съставките, изразено в проценти или теглови единици.
(4) В означенията на фуражите със специално предназначение може да се посочат болестни състояния, свързани със специалната хранителна цел.


Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Когато фураж, предназначен за специфични хранителни цели, се пуска на пазара под формата на болус, като фуражна суровина или допълващ фураж, предназначен за индивидуално приемане през устата чрез насилствено хранене, върху етикета на фуражите, ако е приложимо, се посочват максималният период на непрекъснато освобождаване на болуса и дневната скорост на освобождаване за всяка добавка, за която е установено максимално съдържание в пълноценните фуражи.
(2) Оператор във фуражния сектор, който пуска болус на пазара, предоставя, при поискване, доказателство на Българската агенция по безопасност на храните, че дневните стойности на добавките в храносмилателния тракт не надвишават, ако е приложимо, максималното съдържание на добавката, установено за килограм пълноценен фураж през целия период на хранене (ефект на бавното отделяне).
(3) Фуражите под формата на болус се дават след консултация с ветеринарен лекар или специалист по хранене на животните.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) За целите на тази наредба се прилагат определенията, посочени в чл. 3 на Регламент (ЕО) № 767/2009.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Тази наредба осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 5/2014 на Комисията от 6 януари 2014 г. за изменение на Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (ОВ, L 2/2014 от 7.01.2014 г.) и Регламент (ЕС) № 1123/2014 на Комисията от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2008/38/ЕО за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (ОВ, L 304/2014 от 23.10.2014 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за фуражите.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г.)

§ 8. Тази наредба въвежда Директива 2008/4/ЕО на Комисията от 9 януари 2008 г. за изменение на Директива 94/39/ЕО по отношение на фуражите, предназначени за намаляване на риска от родилна треска при кравите (ОВ L 6/2008) и Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (ОВ L 62/2008).

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2009 Г.)

§ 9. Тази наредба въвежда Директива 2008/82/ЕО на Комисията от 30 юли 2008 г. за изменение на Директива 2008/38/ЕО по отношение на фуражите, предназначени за поддържане на бъбречната функция при хронична бъбречна недостатъчност (ОВ, L 202/2008 от 31.07.2008 г.).

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2010 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "предлагане/то на пазара" и "на пазара се предлагат" се заменят съответно с "пускане/то на пазара" и "на пазара се пускат".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2011 Г.)

§ 3. Тази наредба въвежда Регламент (ЕС) № 1070/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 г. за изменение на Директива 2008/38/ЕО за добавяне в списъка на предназначенията подпомагането на метаболизма на ставите при остеопороза при кучета и котки като специфична хранителна цел (ОВ, L 306/2010 от 23.11.2010 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2015 Г.)

§ 5. Фуражите със специално предназначение, включени в приложението към чл. 5, ал. 1 със следната специфична хранителна цел - "Подпомагане на сърдечната дейност при хронична сърдечна недостатъчност", "Подпомагане функцията на бъбреците в случай на хронична бъбречна недостатъчност", "Намаление на натрупването на мед в черния дроб", "Намаляване на нивата на йод във фуражите в случай на хипертиреоидизъм", "Стабилизиране на водно-електролитния баланс за подпомагане на физиологичното храносмилане", "Хранително възстановяване, реконвалесценция" и "Стабилизиране на физиологичното храносмилане", които са произведени и етикетирани преди 12 май 2015 г. и са отговаряли на изискванията на разпоредбите на Наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със специално предназначение преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1123/2014, могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на наличностите. В случай че това са фуражи, предназначени за домашни любимци, които са произведени и етикетирани преди 12 ноември 2016 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на наличностите.

§ 6. Фуражите със специално предназначение, включени в приложението към чл. 5, ал. 1 и посочени в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2009 със следната специфична хранителна цел - "Намаляване на нивата на йод във фуражите в случай на хипертиреоидизъм", "Хранително възстановяване, реконвалесценция", "Стабилизиране на физиологичното храносмилане", "Дългосрочно снабдяване на тревопасните животни с микроелементи и/или витамини", "Компенсация при недостатъчно наличие на желязо след раждането", "Подпомагане на регенериране на копита, крачета и кожа", "Подпомагане на подготовката за разгонване и размножаване" и "Подпомагане на подготовката за спортна дейност и възстановяването от нея", които вече са били законно пуснати на пазара преди 1 септември 2010 г. и са отговаряли на изискванията на разпоредбите на Наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със специално предназначение преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 5/2014, които са произведени и етикетирани преди 27 юли 2014 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и да бъдат използвани, докато се изчерпат съществуващите складови наличности. В случай че това са фуражи, предназначени за домашни любимци, които са произведени и етикетирани преди 27 януари 2016 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на наличностите.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 5, ал. 1

(Предишно Приложение към чл. 5, изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г. (*) (*))

Специфично предназначение на фуража

Основни хранителни характеристики

Вид или категория на животните

Декларирани данни върху етикета

Препоръчителна продължителност на употреба

Други указания

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Подпомагане функцията на бъбреците в случай на хронична бъбречна недостатъчност (1)

Висококачествени протеини и ограничено съдържание на фосфор - максимум 5 g/kg пълноценна храна за домашни любимци с 12 % съдържание на влага и максимално съдържание на суров протеин 220 g/kg пълноценна храна за домашни любимци с 12 % съдържание на влага

или

Кучета

- Произход на протеините

- Калций

- Фосфор

- Калий

- Натрий

- Съдържание на есенциални мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до 6 месеца (2)

- Фуражите трябва да се пускат на пазара като пълноценни фуражи

- Препоръчителна смилаемост на протеините: минимум 85 %

- Върху етикета да се посочи:

"Препоръчва се преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба, да се потърси мнението на ветеринарен лекар".

- В указанията за употреба да се посочи:

"По всяко време трябва да има вода в наличност"

Намалено усвояване на фосфор посредством включване в състава на лантаниев карбонат октахидрат

Възрастни кучета

- Произход на протеините

- Калций

- Фосфор

- Калий

- Натрий

- Съдържание на есенциални мастни киселини (ако са добавени)

- Лантаниев карбонат октахидрат

Първоначално до 6 месеца (2)

- Върху етикета да се посочи:

"Препоръчва се преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба, да се потърси мнението на ветеринарен лекар".

- В указанията за употреба да се посочи:

"По всяко време трябва да има вода в наличност"

Висококачествени протеини и ограничено съдържание на фосфор - максимум 6,2 g/kg пълноценна храна за домашни любимци с 12 % съдържание на влага и максимално съдържание на суров протеин 320 g/kg пълноценна храна за домашни любимци с 12 % съдържание на влага

или

Котки

- Произход на протеините

- Калций

- Фосфор

- Калий

- Натрий

- Съдържание на есенциални мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до 6 месеца (2)

- Фуражите трябва да се пускат на пазара като пълноценни фуражи

- Препоръчителна смилаемост на протеините: минимум 85 %

- Върху етикета да се посочи:

"Препоръчва се преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба, да се потърси мнението на ветеринарен лекар".

- В указанията за употреба да се посочи:

"По всяко време трябва да има вода в наличност"

Намалено усвояване на фосфор посредством включване в състава на лантаниев карбонат октахидрат

Възрастни котки

- Произход на протеините

- Калций

- Фосфор

- Калий

- Натрий

- Съдържание на есенциални мастни киселини (ако са добавени)

- Лантаниев карбонат октахидрат

Първоначално до 6 месеца (2)

- Върху етикета да се посочи:

"Препоръчва се преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба, да се потърси мнението на ветеринарен лекар".

- В указанията за употреба да се посочи:

"По всяко време трябва да има вода в наличност."

Разтваряне на фосфатни камъни (3)

Киселинообразуващо действие върху урината, ниско съдържание на магнезий и намалено съдържание на белтъчини, но от високо качество

 

 

 

 

Киселинообразуващо въздействие върху урината и ниско съдържание на магнезий

Кучета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котки

- Произход на белтъчините

- Калций

- Фосфор

- Натрий

- Магнезий

- Калий

- Хлориди

- Сяра

- Вещества, подкиселяващи урината

 

- Калций

- Фосфор

- Натрий

- Магнезий

- Калий

- Хлориди

- Сяра

- Пълен таурин

- Вещества, подкиселяващи урината

От пет до дванадесет седмици

Да се посочи в упътването:

"Непрекъснато да има вода на разположение"

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба"

Намаляване на рецидивиращото образуване на фосфатни камъни (3)

Киселинообразуващо действие върху урината и ниско съдържание на магнезий

Кучета и котки

- Калций

- Фосфор

- Натрий

- Магнезий

- Калий

- Хлориди

- Сяра

- Вещества, подкиселяващи урината

До шест месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се да се поиска становището на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба"

Намаляване на образуването на уратни камъни

Ниско съдържание на пурини и на белтъчини, но с високо качество

Кучета и котки

Произход на белтъчините

До шест месеца, но доживотно приложение в случай на необратимо нарушение на метаболизма на пикочната киселина

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба"

Намаляване на образуването на оксалатни камъни

Ниско съдържание на калций, ниско съдържание на витамин D и алкализиращо действие върху урината

Кучета и котки

- Фосфор

- Калций

- Натрий

- Магнезий

- Калий

- Хлориди

- Сяра

- Общо витамин D

- Хидроксипролин

- Вещества, алкализиращи урината

До шест месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се да се поиска становището на ветеринарен лекар преди употреба или

преди удължаване продължителността на употреба"

Намаляване на образуването на циститни камъни

Ниско съдържание на протеини, умерено съдържание на серни аминокиселини и алкализиращо действие върху урината

Кучета и котки

- Общо серни аминокиселини

- Натрий

- Калий

- Хлориди

- Сяра

- Алкализиращи урината вещества

Първоначално до една година

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба"

Намаляване на непоносимостта към някои съставки и хранителни елементи (4)

- Произход на селекционираните протеини

и/или

- Произход на селекционирани въглехидрати

Кучета и котки

- Произход на протеините

- Съдържание на есенциални мастни киселини (ако са добавени)

- Произход на въглехидратите

- Съдържание на есенциални мастни киселини

От три до осем седмици; ако признаците на непоносимост изчезнат, храната може да се използва постоянно

 

Намаляване на риска от остра чревна непропуск- ливост

Увеличено съдържание на електролити и лесносмилаеми съставки

Кучета и котки

- Лесносмилаеми съставки и евентуалната им преработка

- Натрий

- Калий

- Произход на слизестите съставки (ако са добавени)

От една до две седмици

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

- "При остра диария и по време на последващото възстановяване"

- "Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба"

Компенсиране на лошо храносмилане (5)

Лесносмилаеми съставки и ниско съдържание на мазнини

Кучета и котки

Лесносмилаеми съставки и евентуалната им преработка

От три до дванадесет седмици, но доживотно приложение при хронична панкреатична недостатъчност

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба"

Подпомагане на сърдечната дейност при хронична сърдечна недостатъчност

Съдържанието на натрий да бъде под 2,6 g/kg пълноценна храна за домашни любимци с 12 % съдържание на влага

Кучета и котки

- Магнезий

- Калий

- Натрий

Първоначално до 6 месеца

- Фуражите трябва да се пускат на пазара като пълноценни фуражи

- Върху етикета да се посочи:

"Препоръчва се преди употреба и преди удължаване продължителността на употреба да се потърси мнението на ветеринарен лекар"

Регулиране на вноса на глюкоза (Diabetes mellitus)

Ниско съдържание на бързи въглехидрати

Кучета и котки

- Произход на въглехидрати

- Евентуална преработка на въглехидратите

- Скорбяла

- Пълна захар

- Фруктоза (ако е добавена)

- Съдържание на есенциални мастни киселини (ако са добавени)

- Произход на мастните киселини с къса и средна верига (ако са добавени)

Първоначално до 6 месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване периода на употреба"

Поддържане функцията на черния дроб в случай на хронична чернодробна недостатъчност

- Високо качество протеин, умерено ниво на протеин, високо ниво на есенциални мастни киселини и високо ниво на лесносмилаеми карбохидрати

 

 

 

- Високо качество протеин, умерено ниво на протеин и високо ниво на есенциални мастни киселини

Кучета

 

 

 

 

 

 

 

 

Котки

- Източник(ци) на протеин

- Съдържание на есенциални мастни киселини

- Бързосмилаеми карбохидрати, включително тяхната обработка, ако е подходящо

- Натрий

- Общо мед

 

- Източник(ци) на протеин

- Съдържание на есенциални мастни киселини

- Натрий

- Общо мед

Първоначално до 6 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

Първоначално до 6 месеца

Отбележете на опаковката, контейнера или етикета:

"Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване периода на употреба"

Отбележете в инструкциите за употреба:

"Следва да има налична вода по всяко време"

 

 

Отбележете на опаковката, контейнера или етикета:

"Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване периода на употреба"

Отбележете в инструкциите за употреба:

"Следва да има налична вода по всяко време"

Регулиране на обмяната на мазнините при хиперлипидемия

Ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на есенциални мастни киселини

Кучета и котки

- Съдържание на есенциални мастни киселини

- Съдържание на мастни киселини n-3 (ако са добавени)

Първоначално до два месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба"

Намаляване на нивата на йод във фуражите в случай на хипертиреоидизъм

Намалено съдържание на йод: максимум 0,26 mg/kg
пълноценна храна за домашни любимци с 12 % съдържание на влага

Котки

Котки

Първоначално до 3 месеца

- Фуражите трябва да се пускат на пазара като пълноценни фуражи.

- Върху етикета да се посочи:

"Препоръчва се преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба, да се потърси мнението на ветеринарен лекар."

Намаление на натрупването на мед в черния дроб

Ограничено съдържание на мед:

максимум 8,8 mg/kg в пълноценна храна за домашни любимци с 12 % съдържание на влага

Кучета

Общо мед

Първоначално до 6 месеца

- Фуражите трябва да се пускат на пазара като пълноценни фуражи.

- Върху етикета да се посочи:

"Препоръчва се преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба, да се потърси мнението на ветеринарен лекар."

Намаляване на наднормено тегло

Ниска енергийна плътност

Кучета и котки

Енергийна стойност

Докато се достигне теглото, което се цели

В инструкциите за употреба трябва да се препоръча подходяща дневна доза

Хранително възстановяване, реконвалесценция (6)

Висока енергийна плътност, високи концентрации на важни хранителни съставки и лесносмилаеми съставки

Кучета и котки

- Лесносмилаеми съставки, включително тяхното третиране, ако е подходящо

- Енергийна стойност

- Съдържание на n-3 и n-6 мастни киселини (ако са добавени)

До постигане на възстановяване

В случай на фуражи за животни, специално приготвени да се дават чрез тръбички, да се посочи на етикета: "Даване под ветеринарно наблюдение."

Допълващите фуражи могат да съдържат Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 в концентрация, надвишаваща над 100 пъти съответното строго определено максимално съдържание в пълноценните фуражи

Кучета

Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415, в т.ч. добавеното количество

От 10 до 15 дни

- С инструкциите за употреба на фуражите трябва да се гарантира, че е спазено законоустановеното максимално съдържание на стабилизатора на чревната флора/микроорганизма за пълноценни фуражи.

- Върху етикета да се посочи: "Препоръчва се преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба, да се потърси мнението на ветеринарен лекар."

Подпомагане на кожната функция при дерматози и обезкосмяване

Високо съдържание на есенциални мастни киселини

Кучета и котки

Съдържание на есенциални мастни киселини

До два месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар преди употреба."

Подпомагане на метаболизма на ставите при остеоартроза

Кучета:

Минимално съдържание на сухо вещество от общото съдържание на омега-3 мастни киселини е 3,3 % и 0,38 % от ейкозапентаенова киселина (EPA).

Подходящо съдържание на витамин Е.

 

Котки:

Минимално съдържание на сухо вещество от общото съдържание на омега-3 мастни киселини е 1,2 % и 0,28 % от докозахексанова киселина (DHA).

Повишени нива на метионин и манган.

Подходящо съдържание на витамин Е.

Кучета и котки

Кучета:

- Общо съдържание на омега-3 мастни киселини

- Общо съдържание на EPA

- Общо съдържание на витамин Е

 

 

 

 

 

Котки:

- Общо съдържание на омега-3 мастни киселини

- Общо съдържание на DHA

- Общо съдържание на метионин

- Общо съдържание на манган

- Общо съдържание на витамин Е

Първоначално до три месеца

Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар-хирург преди употреба или преди удължаване продължителността на употреба.

Намаляване на риска от родилна треска

- Ниско ниво на калций

 

 

 

и/или

- Ниско отношение катиони/аниони

 

 

 

или

- Високо ниво на зеолит (синтетичен натриев алуминиев силикат)

 

 

 

 

или

- Високо ниво на калций под формата на леснодостъпни калциеви соли

Млечни крави

- Калций

- Фосфор

- Магнезий

 

- Калций

- Фосфор

- Натрий

- Калий

- Хлориди

- Сяра

 

Съдържание на синтетичен натриев алуминиев силикат

 

 

 

 

 

 

Общо съдържание на калций, източници и съответните количества калций

От 1 до 4 седмици преди отелване

 

 

От 1 до 4 седмици преди отелване

 

 

 

 

 

2 седмици преди отелване

 

 

 

 

 

 

 

Да се започне при първите признаци на отелване до два дни след отелването

В указанията за употреба да бъде посочено:

"Да се прекрати употребата след отелване."

 

 

В указанията да употреба трябва да бъде посочено:

"Да се прекрати употребата след отелване."

 

 

 

 

В указанията за употреба трябва да бъде посочено:

- "Да се намали количеството фураж, за да се гарантира, че дневната доза не превишава 500 g натриев алуминиев силикат на животно."

- "Да се прекрати употребата след отелване."

 

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

- Указанията за употреба, например колко пъти да се прилага, и периодите преди или след отелване

- Текстът: "Препоръчва се преди употреба да се потърси мнението на специалист по хранене."

Намаляване на риска от кетозис (7) (8)

Съставка, осигуряваща гликогенни енергийни източници

Млечни крави и овце

- Съставки, осигуряващи гликогенни енергийни източници

- Пропан-1,2-диол (ако е добавен като гликообразувател)

- Глицерол (ако е добавен като гликообразувател)

От три до шест седмици след отелване (9)

Последните шест седмици преди и първите три седмици след агнене (10)

 

Намаляване на риска от тетания (хипомагнеземия)

Високо съдържание на магнезий, наличност на въглехидрати, умерено съдържание на протеини и ниско съдържание на калий

Преживни животни

- Скорбяла

- Общо захар

- Магнезий

- Натрий

- Калий

От три до десет седмици по време на бърз растеж на тревата

Упътването трябва да включва съвети за уравновесяване на дневната дажба, вкл. и произхода на бързо усвоимите влакнини и енергия.

При храните за овце да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Специално за кърмещи овце."

Намаляване на риска от ацидоза

Ниско съдържание на бързоферментиращи въглехидрати и висока буферна способност

Преживни животни

- Скорбяла

- Общо захар

Максимум два месеца (11)

Упътването трябва да включва съвети за уравновесяване на дневната дажба, вкл. и произхода на бързо усвоимите влакна и на бързо ферментиращите въглехидрати.

При храните за млечни крави да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Специално за крави с висок млеконадой."

При фуражи за преживни животни за угояване да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Специално за хранени интензивно." (12)

Дългосрочно снабдяване на тревопасните животни с микроелементи и/или витамини

Високо съдържание на:

- микроелементи

и/или

- витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект.

 

Допълващите фуражи могат да съдържат фуражни добавки в концентрация, надвишаваща 100 пъти съответното установено максимално съдържание в пълноценните фуражи.

Преживни животни с функциониращ търбух

- Наименования и общо количество на всеки добавен микроелемент, витамин, провитамин и химически добре дефинирано вещество, което има подобен ефект.

- Освободеното дневно количество за всеки микроелемент и/или витамин, ако се използва болус;

- Максимален период на непрекъснатото освобождаване на микроелемент или витамин, ако се използва болус.

До 12 месеца

- Разрешава се прилагане под формата на болус. Болусът може да съдържа до 20 % желязо в инертна, небиологична форма, за да се увеличи плътността му.

- Да се посочи върху етикета на фуража:

"- Да се избягва едновременното добавяне на добавки с максимално съдържание от други източници към съдържащите се в болуса, ако е приложимо.

- Преди употреба се препоръчва консултация с ветеринарен лекар или специалист по хранене по отношение на:

1) баланса на микроелементите в дневната дажба;

2) статута на микроелементите на стадото.

- Болусът съдържа x % желязо в инертна форма с цел повишаване на плътността му, ако е приложимо."

Компенсация при недостатъчно наличие на желязо след раждането

Високо ниво на железни съединения, разрешени съгласно функционалната група "съединения на микроелементи" от категорията "хранителни добавки", както е посочено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003.

Допълващите фуражи могат да съдържат желязо в концентрация, надвишаваща 100 пъти съответното установено максимално съдържание в пълноценните фуражи.

Бозаещи прасенца и телета

Общо съдържание на желязо

До 3 седмици след раждането

Инструкциите за употреба на фуражите гарантират, че се спазва максимално определеното съдържание на желязо за пълноценните фуражи.

Подпомагане на регенериране на копита, крачета и кожа

Високо съдържание на цинк.

Допълващите фуражи могат да съдържат цинк в концентрация, надвишаваща 100 пъти съответното установено максимално съдържание в пълноценните фуражи.

Коне, преживни животни и свине

Обща стойност на:

- цинк

- метионин

До 8 седмици

Инструкциите за употреба на фуражите гарантират, че се спазва максимално определеното съдържание на цинк за пълноценните фуражи.

Подпомагане на подготовката за разгонване и размножаване

- Високо(и) ниво(а) на селен и

- Минимално съдържание на витамин Е на килограм пълноценен фураж с 12 % съдържание на влага при прасетата от 53 mg, 35 mg за зайци и 88 mg за кучета, котки и норки; минимално съдържание на витамин Е на животно на ден за овце от 100 mg, за говеда от 300 mg, за коне от 1100 mg

или

- Високо(и) ниво(а) на витамин А и/или витамин D и/или

- Минимално съдържание на бетакаротин от 300 mg на животно на ден.

Допълващите фуражи могат да съдържат селен, витамин А и витамин D в концентрация, надвишаваща 100 пъти съответното установено максималносъдържание в пълноценните фуражи.

 

- Високо ниво(а) на: витамин A и/или D

или

- Високо ниво(а) на селен и/или цинк и/или минимално съдържание навитамин Е от 44 mg/kg за пълноценните фуражи със 12 % съдържаниена влага.

Допълващите фуражи могат да съдържат селен, цинк, витамин А и витамин D в концентрация, надвишаваща 100 пъти съответното установено максимално съдържание в пълноценните фуражи.

Бозайници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Птици

Наименования и общо количество за всеки добавен микроелемент или витамин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования и общо количество за всеки добавен микроелемент или витамин.

- Крави: 2 седмици преди края на бременността до потвърждението за следваща бременност.

- Свине майки: 7 дни преди - до 3 дни след раждането и 7 дни преди - до 3 дни след чифтосването.

- Други женски бозайници: от последната част на бременността до потвърждението за следваща бременност.

- Мъжки животни: по време на периоди на размножителна дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- За женските животни: по време на разгонване

- За мъжките животни: по време на периоди на размножителна дейност.

- Инструкциите за употреба на фуражите гарантират, че се спазват съответните определени максимални съдържания за пълноценните фуражи.

- Да се посочи върху етикета на фуража:

"Насоки за ситуации, при които е целесъобразна употребата на фуражи."

Стабилизиране на водно-електролитния баланс за подпомагане на физиологичното храносмилане

- Преобладаващо електролити: натрий, калий и хлориди

- Буферна способност (13): минимум 60 mmol/l готов разтвор за хранене на животни

- Лесно смилаеми въглехидрати

Телета, прасенца, агнета, козлета и жребчета

- Натрий

- Калий

- Хлориди

- Произход на въглехидратите

- Бикарбонати и/или цитрати (ако са добавени)

От 1 до 7 дни

- Препоръчителни граници на съдържанието на електролити за литър готов разтвор за хранене на животни:

Натрий: 1,7 g - 3,5 g

Калий: 0,4 g - 2,0 g

Хлориди: 1 g - 2,8 g

- Върху етикета да се посочи:

(1) "При риск от стомашни разстройства (диария) - по време на разстройствата и след тях."

(2) "Препоръчва се преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба, да се потърси мнението на ветеринарен лекар."

- В указанията за употреба да се посочи:

(1) Препоръчителният прием на готовия разтвор и на мляко, ако е целесъобразно.

(2) Ако бикарбонатите и/или цитратите са над 40 mmol/l готов разтвор за хранене на животни: "При животни със същински стомах трябва да се избягва едновременното хранене с мляко."

Намаляване на риска от образуване на камъни в пикочните пътища

Ниско съдържание на фосфор и магнезий, киселинообразуващо действие върху урината

Преживни животни

- Калций

- Фосфор

- Натрий

- Магнезий

- Калий

- Хлориди

- Сяра

- Вещества с киселинообразуващо действие върху урината

До шест седмици

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Специално за млади, интензивно хранени животни."

Да се посочи в упътването:

"Непрекъснато да има вода на разположение."

Намаляване на стресовите реакции

- Високо съдържание на магнезий и/или

- Съставки с висока смилаемост

Свине

- Магнезий

 

- Съставки с висока смилаемост, вкл. евентуалната им преработка

- Съдържание на мастни киселини n-3 (ако са добавени)

От един до седем дни

Да се посочат ситуациите, при които се препоръчва използването на тази храна.

 

Стабилизиране на физиологичното храносмилане

Ниска буферна способност и лесносмилаеми съставки

Прасенца

- Лесносмилаеми съставки и евентуалната им преработка

- Буферна способност

- Произход на адстрингентните вещества (ако са добавени)

- Произход на слизестите вещества (ако са добавени)

От две до четири седмици

Да се посочи върху етикета:

"При риск от храносмилателни разстройства, по време и след тях."

Лесносмилаеми съставки

Свине

- Лесносмилаеми съставки и евентуалната им преработка

- Произход на адстрингентните вещества (ако са добавени)

- Произход на слизестите вещества (ако са добавени)

Фуражни добавки от функционална група "Стабилизатори на чревната флора" от категория "зоотехнически добавки" съгласно посоченото в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 или - до приключване на процедурата по подновяване на разрешителното, предвидена в член 10 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 - фуражни добавки от група "микроорганизми".

Допълващите фуражи могат да съдържат фуражни добавки от функционалната група стабилизатори на чревната флора/микроорганизми в концентрация, надвишаваща над 100 пъти съответното строго определено максимално съдържание в пълноценните фуражи.

Животински видове, за които се разрешават стабилизатори на чревната флора/микро организми

Наименование на стабилизатора на чревната флора/ микроорганизма и количество, което може да се добави

До 4 седмици

- Върху етикета на фуража да се посочи:

(1) "При риск от храносмилателни разстройства - по време на разстройствата и след тях."

(2) Ако е приложимо: "Фуражите съдържат стабилизатор на чревната флора/микроорганизъм в концентрация, надвишаваща над 100 пъти разрешеното максимално съдържание в пълноценните фуражи."

- С инструкциите за употреба на фуражите трябва да се гарантира, че е спазено определеното максимално съдържание на стабилизатора на чревната флора/микроорганизма за пълноценни фуражи.

Намаляване на риска от констипация

Съставки, стимулиращи чревната проходимост

Свине майки

Съставки, стимулиращи чревната проходимост

От десет до четиринадесет дни преди и от десет до четиринадесет дни след опрасване

 

Намаляване на риска от синдрома на чернодробна стеатоза

Ниска енергийна стойност и висок дял на усвоимата енергия от мазнини с високо съдържание на полиненаситени мастни киселини

Кокошки носачки

- Енергийна стойност (изчислена по метод на ЕО)

- Процент на усвоимата енергия от мазнини

- Съдържание на полиненаситени мастни киселини

До 12 седмици

 

Компенсиране на неправилна абсорбция

Ниско съдържание на наситени мастни киселини и високо съдържание на мастноразтворими витамини

Птици, с изключение на гъски и гълъби

- Дял на наситените мастни киселини спрямо всички мастни киселини

- Общо витамин А

- Общо витамин D

- Общо витамин Е

- Общо витамин К

През първите две седмици след излюпване

 

Компенсация за хронична недостатъчност на функцията на тънките черва

Лесносмилаеми въглехидрати, протеини и мазнини

Еднокопитни (14)

- Източник/източници на лесносмилаеми въглехидрати, протеини и мазнини, включително тяхното третиране, ако е подходящо

Първоначално до шест месеца

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храната, и начина, по който трябва да става храненето, включително много малки хранения на ден.

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

"Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба."

Компенсация за хронични храносмилателни разстройства на дебелите черва

Лесносмилаеми фибри

Еднокопитни

- Източник/източници на фибри

- Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до шест месеца

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храна, и начина, по който трябва да става храненето.

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

"Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба."

Намаляване на стресови реакции

Лесносмилаеми съставки

Еднокопитни

- Магнезий

- Лесносмилаеми съставки, включително тяхното третиране, ако е подходящо

- Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

От две до четири седмици

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храна.

Компенсация на загуба на електролити в случай на силно потене

Преобладаващо електролити и лесно абсорбиращи се въглехидрати

Еднокопитни

- Калций

- Натрий

- Магнезий

- Калий

- Хлориди

- Глюкоза

От един до три дни

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храната.

Когато храната съответства на основната част от дневния порцион, следва да има упътване за предпазване от риска от резки промени в естеството на храната.

Да се посочи върху инструкциите за употреба:

"Следва да има вода в наличност по всяко време."

Подпомагане на подготовката за спортна дейност и възстановяването от нея

Високо ниво на селен и минимално съдържание на витамин Е от 50 mg/kg за пълноценните фуражи с 12 % съдържание на влага.

Допълващите фуражи могат да съдържат съединения на селен в концентрация, надвишаваща 100 пъти съответното установено максимално съдържание в пълноценните фуражи.

Еднокопитни

Обща стойност на:

- витамин E

- селен.

До 8 седмици преди спортната дейност.

До 4 седмици след спортната дейност

Инструкциите за употреба на фуражите гарантират, че се спазва определеното максимално съдържание на селен за пълноценните фуражи.

Хранително възстановяване, реконвалесценция

Висока концентрация на важни хранителни съставки и добре смилаеми съставки

Еднокопитни

- Лесносмилаеми съставки, включително тяхното третиране, ако е подходящо

- Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

До постигане на възстановяване

Следва да се даде упътване за ситуациите, в които е подходяща употребата на храната.

В случай на храни за животни, специално приготвени да се дават чрез тръбички, отбележете на опаковката, контейнера или етикета:

"Даване при ветеринарно наблюдение."

Подпомагане функцията на черния дроб в случай на хронична чернодробна недостатъчност

Ниско ниво протеин, но с високо качество и лесносмилаеми въглехидрати

Еднокопитни

- Протеин и влакнодайни източници

- Лесносмилаеми въглехидрати, включително тяхното третиране, ако е подходящо

- Метионин

- Холин

- Съдържание на n-3 мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до шест месеца

Следва да се даде упътване за начина, по който трябва да става храненето, включително много малки хранения на ден.

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета:

"Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба."

Подпомагане функцията на бъбреците в случай на хронична бъбречна недостатъчност

Ниско ниво протеин, но с високо качество и лесносмилаеми въглехидрати

Еднокопитни

- Източник/източници на протеин

- Калций

- Фосфор

- Калий

- Магнезий

- Натрий

Първоначално до шест месеца

Да се посочи върху опаковката, съда или етикета:

"Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба."

Да се отбележи в инструкциите за употреба:

"Следва да има вода в наличност по всяко време."(1) Ако е целесъобразно, производителят може да препоръча употребата на продукта и при временна бъбречна недостатъчност.

(2) Ако фуражът се препоръчва при временна бъбречна недостатъчност, препоръчителната продължителност на употреба трябва да бъде от две до четири седмици.

(3) При храните за котки специфичното предназначение на храната може да се допълни с фразата "Заболяване на долните пикочни пътища" или "Урологичен синдром при котките".

(4) При храните, съобразени с конкретна непоносимост, последната да се цитира на мястото на "някои съставки и хранителни елементи".

(5) Производителят може да допълни специфичното предназначение на храната със забележката "Екзокринна панкреатична недостатъчност".

(6) Производителят може да добави към специфичното предназначение на храната "котешка чернодробна липидоза".

(7) Терминът "кетозис" може да се замени с "ацетонемия".

(8) Производителят може да препоръча употребата и при възстановяване след кетозис.

(9) За фуражите за млечни крави.

(10) За фуражите за овце.

(11) За фуражите за млечни крави: "Максимум два месеца от началото на образуването на кърма."

(12) Да се посочи конкретният вид преживно животно.

(13) Изчислено по метода на разликата между силните йони (РСЙ): РСЙ представлява разликата между сумата на концентрациите на силните катиони и на силните аниони:

[SID] = [mmol Na + /l] + [mmol K + /l] + [mmol Ca ++ /l] + [mmol Mg ++ /l] - [mmol Cl - /l] - [mmol други силни аниони/l].

(14) В случай на фуражи (храни за домашни любимци), специално приготвени, за да задоволят специфичните потребности на много стари животни (лесни за усвояване съставки), обозначението "стари животни" трябва да допълва предназначението за вида или категория животни.
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти