Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЛОДОВИТЕ КОНФИТЮРИ, ЖЕЛЕТА, МАРМАЛАДИ, ЖЕЛЕ-МАРМАЛАДИ И ПОДСЛАДЕНО ПЮРЕ ОТ КЕСТЕНИ

В сила от 12.07.2003 г.
Приета с ПМС № 45 от 21.02.2003 г.

Обн. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към наименованията, състава, характеристиките, етикетирането и производството на плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека.
(2) Наредбата не се прилага за продуктите по ал. 1, предназначени за влагане при производството на фини печива, сладкарски изделия, бисквити и други.

Раздел II.
Изисквания към наименованията, състава и характеристиките на плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени

Чл. 2. (1) Наименованието "конфитюр" се използва за смес, получена от вода, захари и пулп и/или пюре от един или повече видове плодове, доведена до необходимата степен на сгъстяване (желиране).
(2) Конфитюр от цитрусови плодове може да се произвежда и от цели плодове, нарязани на ивици и/или резени.
(3) Количествата пулп и/или пюре, които се влагат в производството на 1000 g готов продукт, не трябва да са по-малко от:
1. двеста и петдесет g за конфитюр от френско грозде, калина, зърнастец, касис, шипки и дюли;
2. сто и петдесет g за конфитюр от джинджифил;
3. сто и шестдесет g за конфитюр от плодове на кашу;
4. шестдесет g за конфитюр от плод от пасифлора;
5. триста и петдесет g за всички останали конфитюри.


Чл. 3. (1) Наименованието "конфитюр екстра качество" се използва за смес, получена от вода, захари и неконцентриран плодов пулп от един или повече видове плодове, доведена до необходимата степен на сгъстяване (желиране).
(2) Конфитюр екстра качество от шипки и конфитюр екстра качество от безсеменни малини, къпини, касис, боровинки и френско грозде може да се получи изцяло или частично от неконцентрирани пюрета на съответните плодове. Конфитюр екстра качество от цитрусови плодове може да се получи и от цели плодове, нарязани на ивици и/или резени.
(3) При производството на конфитюр екстра качество не се допуска плодовете ябълка, круша, слива с неотделяща се костилка, пъпеш, диня, грозде, тиква, краставица и домат да се използват в смес с други плодове.
(4) Количеството пулп, което се влага в производството на 1000 g готов продукт, не трябва да е по-малко от:
1. триста и петдесет g за конфитюри екстра качество от френско грозде, калина, зърнастец, касис, шипки и дюли;
2. двеста и петдесет g за конфитюри екстра качество от джинджифил;
3. двеста и тридесет g за конфитюри екстра качество от плодове на кашу;
4. осемдесет g за конфитюри екстра качество от плод от пасифлора;
5. четиристотин и петдесет g за всички останали конфитюри екстра качество.


Чл. 4. (1) Наименованието "желе" се използва за смес, получена от захари, сок и/или водни екстракти от един или повече видове плодове, доведена до необходимата степен на сгъстяване (желиране).
(2) Количеството на сока и/или водния екстракт по ал. 1, които се влагат в производството на 1000 g готов продукт, не трябва да е по-малко от посоченото в чл. 2, ал. 3 количество пулп и/или пюре. Количеството се изчислява, след като се приспадне теглото на водата, която е използвана при приготвянето на водния екстракт от плода.
(3) При производството на желе екстра качество количеството на сока и/или водния екстракт по ал. 1 не трябва да е по-малко от посоченото в чл. 3, ал. 4 количество пулп. Количеството се изчислява, след като се приспадне теглото на водата, която е използвана при приготвянето на водния екстракт от плода.
(4) При производството на желе екстра качество не се допуска плодовете ябълка, круша, слива с неотделяща се костилка, пъпеш, диня, грозде, тиква, краставица и домат да се използват в смес с други плодове.


Чл. 5. (1) Наименованието "мармалад" се използва за означаване на смес, получена от вода, захари и един или повече от следните продукти, получени от цитрусови плодове: пулп, пюре, сок, кора и водни екстракти, доведена до необходимата степен на сгъстяване (желиране).
(2) Количеството цитрусов плод, което се влага в производството на 1000 g готов продукт, не трябва да е по-малко от 200 g, от които най-малко 75 g трябва да са получени от ядивната част на плода (ендокарп).


Чл. 6. Наименованието "желе-мармалад" се използва за продукт, който не съдържа неразтворими вещества, при което се допускат незначителни количества фино раздробени кори от плода.


Чл. 7. Наименованието "подсладено пюре от кестени" се използва за смес от вода, захар и най-малко 380 g пюре от кестени (Castanea sativa) за 1000 g готов продукт.


Чл. 8. Наименованието "мармалад от плодове" се използва за смес от вода, захари, пулп и/или пюре, получени от плодове, доведена до необходимата степен на сгъстяване (желиране).


Чл. 9. (1) Наименованията по чл. 2 - 7 трябва да съдържат информация за използваните плодове, изброени в низходящ ред съобразно вложеното им количество към момента на производството.
(2) Когато продуктите по ал. 1 са произведени от 3 или повече видове плодове, в наименованието им посочването на използваните плодове може да се замени с думите "смес от плодове" или друг с еднозначен термин, или с посочване броя на вложените плодове.


Чл. 10. В наименованието по чл. 8 думата "плодове" може да се замени със:
1. името на плода, когато продуктът е произведен от един вид плод;
2. имената на използваните плодове, изброени в низходящ ред съобразно вложеното им количество, когато продуктът е произведен от два или повече видове плодове.


Чл. 11. (1) Наименованията по чл. 2 - 8 се използват за търговско обозначаване единствено на храни, които отговарят на изискванията на наредбата.
(2) Разрешава се наименованията по чл. 2 - 8 да се използват като допълнения в имената на подобни храни по начин, който няма да доведе до смесване на понятията.


Чл. 12. (1) Показателят "сухо вещество" за храните по чл. 2 - 8, определен рефрактометрично, изразен в проценти, трябва да бъде не по-малко от 60, с изключение на тези, при които захарите са напълно или частично заменени с подсладители.
(2) Разрешава се съгласувано с министъра на здравеопазването използването на наименованията по чл. 2 - 8 за продукти, които не отговарят на изискванията на ал. 1, при условие че продуктът отговаря на всички останали приложими изисквания на наредбата.


Чл. 13. При използване на смес от два или повече видове плодове по чл. 2 - 8 минималното количество на 1000 g за всеки плод се определя в съответствие с процентната му пропорция от общото количество вложени плодове.


Чл. 14. (1) За производството на храните по чл. 2 - 8 се използват само:
1. суровини:
а) плодове;
б) плодови пулпове;
в) плодови пюрета;
г) водни екстракти от плодове;
д) захари;
2. допълнителни съставки, посочени в приложение № 1.
(2) Допуска се влагането на хранителни добавки по смисъла на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.).
(3) За обработка на суровините по ал. 1, т. 1, букви "а" - "г" се използват технологичните практики, посочени в приложение № 2.

Раздел III.
Изисквания към етикетирането на плодови конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени


Чл. 15. (1) При етикетирането на храните по чл. 2 - 8 се спазват изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.), като се обявяват задължително и следните данни:
1. указание за количеството вложен плод, означено с думите "приготвен от ... g плод на 100 g" за готовия продукт; когато се използват водни екстракти от плодове, масата на водата, използвана при приготвянето им, се изважда;
2. указание за общото захарно съдържание, означено с думите "общо захарно съдържание ... g/100 g" за готовия продукт, определено рефрактометрично при 20°С, с допустимо отклонение ± 3 рефрактометрични градуса; когато за храната има хранителна претенция за енергийната стойност по отношение на захарите, при условията и по реда на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (ДВ, бр. 53 от 2001 г.), захарното съдържание не се посочва.
(2) Данните по ал. 1 трябва да са написани по ясен и разбираем за потребителя начин и да са разположени на едно зрително поле с наименованието на храната.


Чл. 16. При етикетирането на храните по чл. 2 - 8 серният диоксид се включва в списъка на съставките им, когато остатъчното му количество е над 10 mg/kg готов продукт.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Плод" са всички плодове, домати, ядивни части на стъблото на ревен, моркови, сладки картофи, краставици, тикви, пъпеши и дини, свежи, здрави без развала, които съдържат всичките си основни хранителни вещества и са достатъчно зрели, за да се използват след почистване, отстраняване на дефектите и външните обвивки.
2. "Джинджифил" е ядивният корен на плода джинджифил в прясно или консервирано състояние. Джинджифилът може да бъде изсушен или консервиран в сироп.
3. "Плодов пулп" е нарязана или раздробена, но без да е доведена до пюре, ядивна част на плода, когато е необходимо, без кора, семена, семки и други подобни.
4. "Плодово пюре" е ядивната част на плода, доведена до пюре чрез прекарване през сито или подобен технологичен процес, когато е необходимо, без кора, семена, семки и други подобни.
5. "Водни екстракти от плодове" са екстракти от плодовете, останали след неизбежните загуби при производството им, които съдържат всички водоразтворими съставки на използвания плод.
6. "Захари" са захарите, определени в Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 89 от 2002 г.), фруктозен сироп, захари, екстрахирани от плод, кафява захар.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните.


§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на Държавния санитарен контрол по Закона за храните.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 12 юли 2003 г.


§ 5. Забранява се продажбата на храни, които не отговарят на изискванията на наредбата, след 12 юли 2004 г.


§ 6. Храните, които се намират на пазара към 12 юли 2004 г., но са били етикетирани преди тази дата, могат да се продават до изчерпването им.


Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 2

Допълнителни съставки, използвани при производството на храните по чл. 2 - 8

1. Мед по смисъла на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с Постановление № 196 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 85 от 2002 г.) - във всички продукти като пълен или частичен заместител на захари.
2. Сок от плодове - само в конфитюр.
3. Сок от цитрусови плодове - само в конфитюр, конфитюр екстра качество, желе и желе екстра качество, получени от друг вид плод.
4. Сок от червени плодове - само в конфитюр и конфитюр екстра качество, получени от шипки, ягоди, малини, цариградско грозде, френско грозде, сливи и ревен.
5. Сок от червено цвекло - само в конфитюр и желе, получени от ягоди, малини, цариградско грозде, френско грозде и сливи.
6. Етерични масла от цитрусови плодове - само в мармалад и желе-мармалад.
7. Масла и мазнини за хранителни цели - като антипенители във всички продукти.
8. Течен пектин - във всички продукти.
9. Кори от цитрусови плодове - в конфитюр, конфитюр екстра качество, желе и желе екстра качество.
10. Листа от индрише (Pelargonium odoratissimum) - в конфитюр, конфитюр екстра качество, желе и желе екстра качество, получени от дюли.
11. Спиртни напитки, вино и винен ликьор, ядки, ароматични билки, подправки, ванилия и ванилови екстракти - във всички продукти.
12. Ванилин - във всички продукти.


Приложение № 2 към чл. 14, ал. 3

Технологични практики за обработка на суровини, използвани при производството на храните по чл. 2 - 8

1. Термична обработка, охлаждане или замразяване.
2. Изсушаване чрез лиофилизация.
3. Концентриране до степен, зависеща от техническите възможности.
4. Сушене на кайсии и сливи с методи, различни от лиофилизацията, при производството на конфитюр.
5. Консервиране на кори от цитрусови плодове в саламура.
6. Използване на серен диоксид (Е220) или неговите соли (Е221, Е222, Е223, Е224, Е226 и Е227) като консервант, при условие че максималното му съдържание в готовите продукти не надвишава нивата съгласно Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.), с изключение при производството на продукти екстра качество.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти