Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИТЕ

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на медицинското обслужване на корабите, плаващи под българско знаме.
(2) Наредбата не се прилага спрямо военни и гранично-полицейски кораби, кораби за спорт и развлечение, използвани с нетърговска цел, и за пристанищни влекачи.

Чл. 2. Медицинското обслужване обхваща осигуряването на необходимите лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия на борда на кораба, необходимостта от лекар в състава на екипажа, според категорията на кораба, броя на лицата на борда, района и далечината на плаване, както и оказване на медицинска помощ от брега.


Чл. 3. За целите на тази наредба корабите се разделят на следните категории:
1. категория А - морски кораби, включително риболовни кораби, без ограничение в далечината на плаването;
2. категория Б - морски кораби, включително риболовни кораби, които плават на разстояние не повече от 150 морски мили до най-близкото пристанище с подходящо медицинско оборудване, с изключение на плаващите в акваторията на пристанищата или в близост до тях;
3. категория В - речни кораби и кораби, плаващи технически средства и лодки, плаващи в акваторията на пристанищата или в близост до тях.

Раздел II.
Лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия


Чл. 4. (1) Всеки кораб трябва да разполага на борда си с лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване в зависимост от категорията му.
(2) Количеството и видовете на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването трябва да бъдат съобразени с продължителността и района на плаване, видовете предвидени корабни работи по време на плаването, вида на товара и броя на лицата на борда.
(3) Минималното количество и видовете лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване на борда на кораба са посочени за съответната категория кораби в приложения № 1 и 2. Количеството лекарства и оборудване на борда на кораба не трябва да надвишава двойния размер на минималното количество, посочено в приложения № 1 и 2.
(4) Всеки кораб трябва да има на борда списък на наличните количества и видове лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване, съдържащ и името на кораба, знамето, под което плава, и пристанището на регистрация. Списъкът се подписва от капитана на кораба и подлежи на проверка.
(5) Лекарствените продукти по приложения № 1 и 4 се закупуват съобразно анатомо-терапевтичния код и/или международните непатентни наименования.
(6) Лекарствените продукти са в оригинални опаковки с придружаващо описание на български и/или английски език и с остатъчен срок на годност при закупуване не по-малък от 75% от обявения.


Чл. 5. (1) Всеки спасителен плот и спасителна лодка на кораб, независимо от неговата категория, трябва да разполага с херметично затворена аптечка за първа помощ, съдържаща лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването, изисквани за кораби от категория В в приложения № 1 и 2.
(2) Съдържанието на аптечката трябва да бъде посочено в списъка по чл. 4, ал. 4 и подлежи на проверка по реда на чл. 18.


Чл. 6. На всеки кораб с големина над 500 бруто тона, с екипаж 15 или повече лица, извършващ плаване с продължителност над 3 денонощия, се осигурява подходящо обзаведено помещение за оказване на медицинска помощ и съхранение на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването.


Чл. 7. (1) На всеки кораб, на борда на който се намират повече от 75 лица, включително екипажа, извършващ международно плаване с продължителност над 3 денонощия, се осигурява лекар, успешно завършил одобрен курс за начална морска подготовка по одобрена от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") програма съгласно наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.
(2) Изискването по ал. 1 се отнася и за речни кораби независимо от продължителността на плаването.


Чл. 8. Лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването на борда на кораба са съпроводени с указания за употребата им.

Раздел III.
Лекарства, необходими при инциденти на борда на кораби, превозващи опасни товари


Чл. 9. На борда на всеки кораб, превозващ опасни товари, посочени в приложение № 3, се осигуряват лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, в зависимост от неговата категория съгласно приложение № 4.


Чл. 10. (1) На борда на всеки ферибот, за който липсва предварителна информация относно вида на опасните товари, които ще се превозват, се осигуряват лекарства по вид и количество в зависимост от категорията му съгласно приложение № 4.
(2) Когато продължителността на плаването е по-малка от два часа, на борда на ферибота се осигуряват половината от количествата на лекарствата съгласно приложение № 4, необходими за оказване на спешна помощ.


Чл. 11. Видът и количеството на лекарствата, намиращи се на борда на кораба, се посочват в списъка по чл. 4, ал. 4.

Раздел IV.
Осигуряване на медицинско обслужване


Чл. 12. (1) Медицинското обслужване на борда на кораба се осигурява от корабопритежателя, като разходите, направени за членовете на екипажа, са за негова сметка.
(2) Капитанът на кораба носи отговорност за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването на борда на кораба.
(3) Капитанът може да определи член от екипажа на кораба, който да бъде отговорен за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването на борда на кораба, като това не изключва отговорността на капитана по ал. 2.
(4) Лицата по ал. 2 и 3 преминават специално обучение за осигуряване на медицинско обслужване на борда на кораб и полагат изпит. Успешно положилите изпит лица са длъжни в края на всеки период от 5 години да преминат опреснителен курс.


Чл. 13. Всеки член на екипажа трябва да е завършил успешно подготвителен курс по медицинска подготовка съгласно изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978.


Чл. 14. (1) Лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, се съхраняват и поддържат съгласно изискванията за това, като се подменят или унищожават в съответствие със срока им за годност.
(2) Лекарствата, съдържащи наркотична или упойваща съставка, се съхраняват в шкаф със секретно заключване.


Чл. 15. При спешни случаи, изискващи употреба на липсващи на борда лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване и по възможност след получаване на медицинска консултация, капитанът осигурява тяхното най-бързо доставяне.

Раздел V.
Медицински консултации чрез радиовръзка и медицинска помощ от брега


Чл. 16. (1) За осигуряване на квалифицирано медицинско обслужване в случай на необходимост от спешна медицинска помощ лицата по чл. 12, ал. 2 и 3 могат да искат медицинска консултация чрез радиовръзка от специализирана структура за медицинска радиоконсултация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) Специализираните структури за медицинска радиоконсултация се организират от многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, оборудвани с подходящи средства за комуникация, имащи връзка с бреговите радиостанции и Морския спасително-координационен център.
(3) Лекарският екип от специализираните структури се обучава за работа в специални условия, близки до тези на борда на кораб.
(4) Информацията от медицинските консултации, предоставена чрез радиовръзка, е за служебно ползване, записва се на магнитен носител и се съхранява в структурите по ал. 2 за период три години.


Чл. 17. (1) Спешна медицинска помощ на кораби, търпящи бедствие в обявения отговорен район за търсене и спасяване на Република България, се оказва след получаване на информация от бедстващия кораб в Морския спасително-координационен център.
(2) При необходимост в операцията по търсене и спасяване участват хеликоптери от силите на Министерството на отбраната.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща актуализирана информация за отговорния район за търсене и спасяване на Република България, в това число и с хеликоптери, до държавите членки и Комисията на ЕС, както и до капитаните на кораби, плаващи под българско знаме.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Информацията по ал. 3 се изпраща до корабите по най-подходящия начин, включително и чрез Морския спасително-координационен център или бреговите радиостанции.

Раздел VI.
Контрол


Чл. 18. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва ежегодна проверка на борда на всеки кораб, която включва:
1. проверка за съответствието на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването с изискванията на тази наредба;
2. проверка за съответствието на списъка по чл. 4, ал. 4 с приложения № 1 и 2;
3. проверка за съответствието на списъка по чл. 4, ал. 4 с приложение № 4, когато корабът превозва опасни товари;
4. проверка за правилното съхранение на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването;
5. проверка за спазване на изискването по чл. 4, ал. 6.
(2) Аптечките за първа медицинска помощ, намиращи се в спасителните плотове, се проверяват ежегодно в рамките на проверките на спасителните плотове. По изключение тези проверки могат да се отложат най-много до пет месеца след изтичане на периода.
(3) Когато корабът отговаря на изискванията по ал. 1 и 2, ИА "МА" издава свидетелство за корабната аптека съгласно наредбата по чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "опасни товари" са субстанции и вещества, посочени в приложение № 3, независимо в каква форма се намират на борда, включително и като отпадъци или останки от товара.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) (1) Министърът на транспорта съвместно с министъра на здравеопазването определят представител на Република България в комитета по чл. 8 от Директива 92/29 EEC относно минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите, който взима участие в работата му.
(2) Представителят на Република България в комитета изразява становища по обсъжданите въпроси в съответствие с правилата за работа на комитета.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Изпълнителният директор на ИА "МА" изпраща на Европейската комисия информация за нормативните актове, включително и за техните изменения и допълнения, въвеждащи изискванията на Директива 92/29 ЕЕС за минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите.


§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Министърът на транспорта съвместно с министъра на здравеопазването информират Европейската комисия на всеки 5 години относно прилагането на наредбата, въвеждаща изискванията на Директива 92/29 EEC за минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 100а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2006 Г.)

§ 4. Чл. 17. ал. 3 и 4 и § 1а, и влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3

Лекарствени продукти


ATC Групи лекарствени Международно Лекарствена форма Количество Количество Количество
код продукти непатентно и за съдове за съдове за съдове
    наименование разфасовка група А група Б група В
1 2 3 4 5 6 7
  1. Сърдечно-съдова система        
  1.1. Сърдечно-съдови аналептици        
             
R03CA01 Симпатикомиметици Epinephrine amp. 0,1 % 1 ml 10 5 2
  1.2. Средства за лечение        
    на исхемична болест        
    на сърцето        
C07AB03 Бета блокери Atenolole tabl. 50 mg 60 30 -
  селективни          
C01DA02 Органични нитрати Glyceryl trinitrate tabl. 0,5 mg 100 50 50
C01DA08 Органични нитрати Isosorbide dinitrate tabl. 20 mg 60 40 10
  1.3. Диуретици        
C03CA01 Мощни диуретици Furosemide tabl. 40 mg 50 12 -
C03CA01 Мощни диуретици Furosemide amp. 20 mg/2 ml 10 5 -
  1.4. Средства за лечение        
    на кръвоизливи, вклю-        
    чително утеротоници,        
    ако на борда има жени        
G02AB01 Утероактивни средства Methylergometrinе fl. sol. 25 mg/10 ml 20 10 2
G02AB01 Утероактивни средства Methylergometrinе amp. 0,2 mg/1 ml 10 5 -
  1.5. Средства за лечение на        
    артериална хипертония        
C02AC01 Антихипертензивни Clonidinе amp. 0,15 mg/1ml 10 5 -
  средства hydrochloride        
C02AC01 Антихипертензивни Clonidinе tabl. 0,15 mg 50 50 -
  средства hydrochloride        
C02EA02 Антихипертензивни Enalapril tabl. 10 mg 60 40 -
  средства          
C07AB03 Селективни калциеви Nifedipine dr.10 mg 50 20 -
  антагонисти със съдово          
  действие          
  1.6. Сърдечни гликозиди        
C01AA05 Дигиталисови Digoxine tabl. 0,25 mg 60 40 -
  гликозиди          
  2. Храносмилателна        
    система        
  2.1. Средства за лечение на        
    стомашни и дуоденални        
    смущения        
A02BA02 Н2 рецепторни Ranitidine tabl.150 mg 100 50 -
  антагонисти          
      hydrochloride      
А02АA04 Антиацидни средства Magnesium or.susp. fl. 170 ml 30 10 -
      hydrоxide      
A02AB01     Aluminium      
      hydroxide      
  2.2. Антиеметици          
A03FA01 Средства, засилващи Metoclopramidе tabl. 10 mg 200 100 40
  перисталтиката          
1 2 3 4 5 6 7
A03FA01 Средства, засилващи Metoclopramidе amp.10 mg/2 ml 10 5 -
  перисталтиката          
  2.3. Лубриканти -          
  лаксативи          
A06AB02 Лаксативи Bisacodyle supp. 10 mg 24 12 -
  2.4. Антидиарични          
  средства          
A07DA03 Антидиарични Loperamide caps. 2 mg 120 60 6
  2.5. Чревни антисептици          
A07AB03 Чревни противовъзпа- Sulfaguanidine tabl. 500 mg 100 50 -
  лителни          
A07BA01 Чревни адсорбенти Medicinal charcoal fl. powd. 10 g 100 50 -
  2.6. Антихемороидални        
    средства        
C05AD01 Антихемороидни Tribenoside supp. 60 20 -
  средства          
  за локално приложение Lidocaine        
  2.7. Антидиабетични лекар-        
    ствени средства        
A10AA01 Инсулини с бързо Insuline fl. 10 ml 100 UI 10 5 -
  действие          
  3. Аналгетици и спазмо-        
    литици        
  3.1. Аналгетици, анти-          
    пиретици и противо-        
    възпалителни        
N02BB02 Пиразолони Metamizole tabl. 500 mg 300 150 -
N02BE01 Аналгетици Paracetamole tabl. 500 mg 200 100 10
N02BA01 Аналгетици Acetylsalicylic acid tabl. 500 mg 200 100 -
  3.2. Мощни аналгетици          
N02AA01 Опиоидни аналгетици Morphine аmp. 10 mg/ 1 ml 10 5 -
  3.3. Cпазмолитици          
A03BB01 Полусинтетични Butylscopolamine amp. 20 mg/2 ml 20 10 -
  алкалоиди          
  на Atropa Belladonna          
A03AD02 Синтетични спазмолитици Drotaverine tabl. 40 mg 100 40 -
  и          
  антихолинергични          
  средства          
  4. Нервна система        
  4.1. Анксиолитици          
N05BA01 Анксиолитици Diazepam tabl. 5 mg 100 50 -
N05BA01 Анксиолитици Diazepam amp. 10mg/2 ml 30 15 -
  4.2. Невролептици          
N05AD01 Антипсихотични средства Haloperidol amp. 5 mg/ 1 ml 5 2 -
  4.3. Средства против морска        
    болест        
A04AA01 Антиеметични средства Ondansetrone amp. 2mg/2 ml 40 20 -
A04AA01 Антиеметични средства Ondansetrone tabl. 4 mg 100 50 10
  4.4. Антиепилептици        
N03AA02 Антиепилептични Phenobarbital amp.10mg/2ml 10 5 -
  средства          
N03AA02 Антиепилептични Phenobarbital tabl. 100mg 50 20 -
  средства          
  5. Антиалергични и анти-        
    анафилактични средства        
  5.1. Н1 антихистаминови        
    средства        
R06AA04 Антихистаминови Clemastinе tabl. 1 mg 60 20 -
  средства          
  за системно приложение          
1 2 3 4 5 6 7
  5.2. Инжекционни          
    глюкокортикоиди        
H02AB04 Глюкокортикоиди Methylprednizolone amp. 80 mg + solv. 40 20 -
  6. Дихателна система        
  6.1. Бронхолитици          
R03CC02 Селективни Salbutamol tabl. 4 mg 20 10 -
  бета 2 адреномиметици          
R03DA04 Други антиастматични Aminophylline tabl. 100 mg 30 - -
  средства за системно          
  приложение          
  6.2. Антитусивни          
  средства          
R05CD06 Муколитици Ambroxol tabl. 30 mg 60 20 -
  6.3. Лекарства при          
  простудни          
    заболявания и синузити        
R01AA07 Назални средства Xylomethazolin sol. 10 mg/10 ml 30 15 -
R05X00 Комбинирани средства Ascorbic acid - sc. gran. x 8 10 5 -
  за          
  лечение на простудни 200 mg        
  заболявания Paracetamol -        
      500 mg      
      Pheniramine      
      maleate - 25 mg      
  7. Противоинфекциозни        
  7.1. Антибиотици          
J01CA04 Пеницилини с широк Amoxicillin caps. 500 mg 300 100 -
  спектър на действие          
J01MA02 Хинолонови антибакте- Ciprofloxacin tabl. 250 mg 100 50 -
  риални средства          
J01FA03 Макролиди Mydecamicin tabl. 400 mg 96 48 -
J01AA02 Тетрациклини Doxycyclini caps. 100 mg 15 - -
J01DA06 Цефалоспорини Ceftriaxone fl. 1 g + solv. i.m. 50 30 -
  7.2. Антибактериални        
    сулфонамиди        
J01EE01 Комбинации от Sulfamethoxazole tabl. 480 mg 100 40 -
  сулфонамиди          
  и триметоприм Trimethroprim        
  7.3. Уроантисептици          
G04AG06 Урологични антисептици Nitroxoline tabl. 50 mg 800 400 -
  и          
  антиинфекциозни          
  средства          
  7.4. Антипаразитни          
P02CA01 Антихелминтни средства Mebendazol tabl. 100 mg 30 12 -
P01BD01 Хининови алкалоиди Pyrimethaminе tabl. 25 mg 24 12 -
J01XD01 Имидазолови Metronidazolе tabl. 400 mg 40 20 -
  производни          
  7.5. Чревни антиинфек-        
    циозни средства        
J01BA01 Амфениколи Chloramphenicole caps. 250 mg 100 50 -
  7.6. Антитетанусни ваксини        
    и имуноглобулини        
J07AM01 Тетанични ваксини Tetanus toxoide amp. 0,5 ml 5 3 -
J06AA02 Имунни серуми Tetanus antiserum amp. 10 000 I.U. 50 30 -
  8. Разтвори за        
    рехидратация,        
    въглехидратни вливания        
    и плазмазаместители        
B05CB01 Солеви разтвори Natrii chloride sol.inf. 500 ml, 0,9 5 2 -
      %      
B05CX01 Други иригационни Glucose sol.inf.500 ml, 5 % 5 2 -
  разтвори monohydrate        
1 2 3 4 5 6 7
B05AA01 Плазмени заместители и Albumine fl. 50 ml, 25 % 2 1 -
  фракции на плазмените          
  протеини          
B05AA05 Плазмени заместители и Dextrane sol.inf. 500 ml, 10 % 5 2 -
  фракции на плазмените          
  протеини          
  9. Лекарствени средства        
    за външна употреба        
  9.1. Дерматологични          
  средства          
D08AC02 Антисептични разтвори Chlorhexidine sol. 500 ml, 20 % 3 1 1
D08AG02 Йодсъдържащи средства Polyvidone fl. liq.100 ml 10 5 1
      cum iode      
D06AA04 Антибиотици за локално Tetracycline ung. 20 g, 3 % 10 5 -
  приложение унгв.          
D06AX02 Други антибиотици за Chloramphenicole ung. 20 g, 2 % 10 5 -
  локално приложение          
M02AA00 Противовъзпалителни и Indometacine ung. 40 g, 10 % 10 5 -
  аналгетични унгвенти          
D01AC02 Антимикотични кожни Myconazole crеme 30 g, 2 % 10 5 -
  кремове          
D03AA01 Средства за лечение на Retinoli palmite; ung. 18 g 20 10 2
  изгаряния Codliver oil;        
      Balsame peruviane;      
      Ergocalciferole      
  9.2. Офталмологични        
    средства        
S01AA12 Антибиотични капки Tobramycin coll. 5 ml, 0,3 % 5 2 -
S01CA01 Антибиотични и противо- Tobramycin - coll. 5 ml 5 2 -
  възпалителни капки 3 mg/g        
      Dexamethasone -      
      1mg/g      
S01HA04 Обезболяващи капки Proxymetacaine coll. 15 ml, 3 % 3 1 -
S01EA03 Хипотонични миотични Apraclonidine coll. 5 ml, 0,5 % 3 1 -
  капки          
  9.3. Отологични средства          
S03AA30 Антибиотични разтвори Neomycin sulfas; solv. 10 ml 3 1 -
      Bacitracine      
S02DA00 Обезболяващи и Tetracaine 2,5 %; solv. 5 ml 3 1 -
  противо-          
  възпалителни разтвори Phenazone;        
      Nitrofural      
  9.4. Лекарствени средства        
    орални и гърлени        
    инфекции        
A01AB03 Антибиотици или антисеп- Chlorhexidine sol. or. 115 ml, 3 1 -
  тици за промивки   0,1 %      
  9.5. Локални анестетици          
N01BA02 Локални анестетици с Lidocaine amp. 10 ml, 0,5 % 5 3 -
  под-          
  кожно приложение          
N01BB52 Стоматологични Lidocaine аmp. 2 ml, 2 % 5 3 -
  обезболява-          
  щи и антисептични Epinephrine        
  средства          
  10. Други          
V03AN00 Медицински газове за Oxygen fl. 40 l /150 bar. 2 1 -
  инхалация          
V07AB01 Разтворители Aqua redestilate amp. 10 ml 100 50 -

Забележка. При невъзможност за осигуряване на лекарства с посочените международни непатентни наименования се набавят такива със същия АТС код.


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3

Медицински изделия и оборудване


Списък на медицинските изделия и оборудване Количество Количество Количество
    за съдове за съдове за съдове
    група А група Б група В
1 2 3 4 5
1. Оборудване за ресусцитация      
1.1. Балон за обдишване 1500 ml 2 1 -
1.2. Маски за обдишване комплект, размери 2, 4 и 5 2 1 -
1.3. Въздуховоди тип Гьодел комплект, размери 0, 1, 2, 3, 4 2 1 -
  и 5      
1.4. Механична аспирационна помпа и комплект 10 бр. катетри      
  за      
  аспирация 2 1 -
1.5. Интубационни тръби за еднократна употреба, компл.,      
  размери 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 2 1 -
1.6. Ларингоскоп за възрастни, комплект с три размера лъжици 2 1 -
1.7. Въздуховод с клапан за обдишване "уста в уста" 2 1 1
1.8. Устройство за подаване на кислород:      
1.8.1. Съдове под налягане за съхранение на кислород 150 bar, 4 2 -
  40 l      
1.8.2. Редуцир вентил, комплект с манометри 4 2 -
1.8.3. Въздуховод ниско налягане 4 2 -
1.8.4. Регулатор на дебита 4 - 12 l/min, комплект с овлажнител 4 2 -
1.8.5. Кислородни маски за еднократна употреба, 30 % 10 6 -
  насищане      
2. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев      
2.1. Комплект иглодържател и 20 бр. стерилни атравматични      
  игли      
  с конец, размер 0 6 3 -
2.2. Еластични бинтове комплект, размери в cm 5 x 500, 8 x      
  500      
  и 10 x 1000 10 6 1
2.3. Марлени бинтове комплект, размери в cm 5 x 500, 10 x      
  1000      
  и 16 x 1000 20 10 -
2.4. Стерилни марлени компреси комплект, размери в cm 5 x      
  5,      
  7,5 x 7,5, 10 x 12,5 20 10 2
2.5. Хигроскопичен памук, оп.100 g 20 10 -
2.6. Антимикробни марлени компреси за изгаряния, размер 10 30 10 -
  x 12,5 cm      
2.7. Триъгълна марлена кърпа 1500 x 1500 cm 10 6 -
2.8. Стерилни латексови ръкавици за еднократна употреба, 100 100 100
  размер L      
2.9. Самозалепващи превръзки, размери в cm 2,5 x 500 и 5 x 20 10 5
  500      
2.10. Самозалепваща медицинска лента, размери в cm 2,5 x 20 10 -
  500 и 5 x 500      
2.11. Стерилни бинтове комплект, размери в cm 5 x 500, 10 x      
  1000      
  и 16 x 1000 10 5 1
2.12. Стерилни атравматични игли с конец, размери 0 и 00 20 10 -
3. Медицински инструменти      
3.1. Стерилно острие за еднократна употреба за хирургичен 20 10 -
  скалпел      
3.2. Дръжка за острие за хирургичен скалпел от неръждаема 4 2 -
  стомана      
3.3. Хирургична ножица 2 1 -
3.4. Хирургична самозаконтряща се клампа 6 3 -
3.5. Атравматична хемостатична клампа 6 3 -
3.6. Иглодържател 2 1 -
3.7. Хирургична пинсета 6 4 -
4. Оборудване за диагностика и проследяване      
4.1. Шпатула за еднократна употреба 40 20 -
4.2. Комбинирана тест лента за ацетон, белтък, кръв и      
  глюкоза      
  в урината 200 100 -
4.3. Температурни листове за проследяване 50 20 -
4.4. Листове за медицинска евакуация и триаж 100 40 -
4.5. Медицински стетоскоп (лекарска слушалка) 4 2 -
4.6. Апарат за измерване на артериално налягане 4 2 -
4.7. Живачен медицински термометър, стандартен 6 3 -
4.8. Живачен медицински термометър, хипотермичен 2 2 -
5. Оборудване за инжекции, инфузии, пункции и      
  катетеризация      
5.1. Уретрални катетри, стерилни      
5.1.1. Нелатонови катетри комплект, размери 20 Fr, 18 Fr и 14 6 3 -
  Fr      
5.1.2. Фолиеви катетри комплект, размери 26 Fr, 22 Fr и 18 Fr 4 2 -
5.2. Полиетиленови ръкавици за еднократна употреба, размер 200 100 -
  L      
5.3. Ректален иригатор за еднократна употреба, комплект с      
  тръба      
  и апликатор 2 1 -
5.4. Стерилна инфузионна система за еднократна употреба с 60 30 -
  филтър      
5.5. Уринаторна торба за еднократна употреба 30 10 -
5.6. Стерилни спринцовки и игли за еднократна употреба      
5.6.1. Спринцовки Луер В, комплект, размери 2 сс, 10 сс и 20 100 50 -
  сс      
5.6.2. Игли, Луер В, комплект, размери 20G, 22G, 26G и 28G 100 50 -
5.7. Интравенозни катетри за еднократна употреба, комплект,      
  размери 22G, 18G и 14G 20 10 -
5.8. Латексова кръвоспираща лента (Есмарх), размер 5 x 100 4 2 -
  cm      
5.9. Стомашна сонда за еднократна употреба 10 5 -
6. Общо оборудване      
6.1. Подлога 2 1 -
6.2. Уринатор 2 1 -
6.3. Гумена грейка за топла вода 6 6 -
6.4. Гумен контейнер за лед 2 1 -
6.5. Медицинска кушетка с метална конструкция, подвижна      
  облегалка до 70 градуса 2 1 -
6.6. Стойка за закачане на съдове с инфузионни разтвори 2 1 -
6.7. Метален шкаф за съхранение на лекарства 1 1 -
6.8. Метален шкаф за съхранение на медицински изделия и 1 1 -
  оборудване      
6.9. Метален шкаф за съхранение на наркотични лекарства 1 1 -
6.10. Полиетиленов трупен чувал 10 5 -
7. Медицинско оборудване за шиниране      
7.1. Гъвкава шина за предмишница-китка (Кремерова шина) 6 4 -
7.2. Пневматични шини в два размера за възрастни      
7.2.1. Мишница-предмишница-китка 6 4 -
7.2.2. Бедро-подбедрица-ходило 8 4 -
7.3. Твърди (пластмасови) универсални шини      
7.3.1. Мишница-предмишница-китка 4 2 -
7.3.2. Бедро-подбедрица-ходило 4 2 -
7.4. Имобилизационни яки комплект, размери 3, 4, 5 и 6. 4 2 -
7.5. Гръбначна шина 183 x 40 cm, комплект с колани за      
  фиксиране      
  на тяло и глава 2 1 -
8. Сгъваема носилка 195 x 50 cm 2 1 -
9. Средства за дезинфекция, дезинсекция и профилактика      
9.1. Calcii hypochloride, tabl. за дезинфекция на вода 100 100 -
9.2. Propoxur, Transfluthrin, fl. aer. 500 ml 10 5 -
9.3. Propoxur, Transfluthrin, fl. powd. 100 g 10 5 -
9.4. Презерватив 50 20 -


Приложение № 3 към чл. 9

Опасни товари
Опасни товари са субстанции и вещества, изброени в този списък, независимо от това под каква форма са доставени на борда, включително под формата на отпадъци или останки от товара.
1. Експлозивни субстанции и предмети
2. Газове: под налягане, втечнени или разтворени под налягане
3. Запалителни течности
4. Запалителни твърди субстанции
5. Субстанции, подлежащи на спонтанно запалване
6. Субстанции, които при контакт с вода отделят запалителни газове
7. Възпламеняеми субстанции
8. Органични прекиси
9. Токсични субстанции
10. Инфекциозни субстанции
11. Радиоактивни вещества
12. Корозивни субстанции
13. Други субстанции и вещества, които опитът е доказал, че са или могат да бъдат опасни


Приложение № 4 към чл. 9

Лекарства, необходими при инциденти на борда на кораби, превозващи опасни товари


ATC Групи лекарствени Международно Лекарствена форма Количество Количество Количество
код продукти непатентно и за съдове за съдове за съдове
    наименование разфасовка група А група Б група В
  1. Общи          
B05CB04 Солеви разтвори Sodium hydrogen amp. 20 ml 8,4 % 100 50 10
      carbonate      
B05BB01 Разтвори, повлияващи Electrolite sol. inf. 500 ml 20 10 3
  електролитния баланс          
B05BC01 Разтвори, Mannitol sol. inf.      
  предизвикващи          
  осмотична диуреза   500 ml 10 % 10 5 2
B05CX01 Други иригационни Glucose sol.inf. 500 ml 10 % 10 5 2
  разтвори          
      monohydrate      
V03AB14 Антидоти Protamine sulfate amp. 5 ml 1 % 10 5 2
V03AB25 Антидоти Flumazenil sol. inj. 0,1 mg/5 ml 10 5 2
B02BA01 Антихеморагични Phytomenadione amp. 1 ml/10 mg 10 5 2
  средства          
  2. Сърдечно-съдова          
  система          
C01BB01 Антиаритмични средства Lidocaine amp. 10 ml 2 % 10 5 2
  клас IB          
C01CA01 Адринергични и Etilefrine amp. 10 mg/1 ml 10 5 2
  допаминер-          
  гични средства          
  3. Храносмилателна          
  система          
А12АА03 Минерални добавки Calcium gluconate amp. 10 ml 10 % 30 20 10
A03BA01 Спазмолитични и Atropine amp. 1 ml/1 mg 30 20 10
  антихолинергични          
  средства          
  4. Нервна система          
N07AA01 Антихолинестеразни Neostigmine amp. 1 ml/ 0,5 mg 30 20 5
  средства          
  5. Дихателна система          
R03BB01 Антихолинергично Ipratropium fl. aer. 15 ml 5 2 1
  средство          
      bromide      
R07AB00 Дихателен аналептик Bemegride amp. 50 mg/10 ml 10 5 2
  6. Противоинфекциозни          
J01DH51 Карбапенеми Inpenem, Cilastatin fl. 1 g 30 10 2
J01XA01 Гликопептидни Vancomicyn fl. 1 g 30 10 2
  антибактериални          
  средства          
  7. Лекарствени средства за        
    външна употреба        
D00 Антисептични разтвори Ethanol sol. 100 ml 70 % 10 5 1
D08AG03 Йодсъдържащи средства Iodine sol.20 ml 5 % 10 5 1
D08AA01 Антисептици и Ethacridine lactate sol. 100 ml 0,1 % 10 5 1
  дезинфектанти          
  8. Други          
V03AN00 Медицински газове за Oxygen fl. 40 l /150 bar 4 2 1
  инхалация          


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти