Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2003 Г.

Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С този закон се уреждат подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2003 г., наричани по-нататък "преброяването".
(2) Преброяването се извършва с цел:
1. установяване структурата на земеделските стопанства в страната;
2. усъвършенстване на държавното регулиране;
3. осъвременяване на статистическите методи;
4. осигуряване съвместимост и сравнимост с аграрната статистика на Европейския съюз.

Чл. 2. Преброяването по чл. 1 се извършва чрез:
1. подготовка, включваща съставянето на изчерпателен списък на земеделските стопанства;
2. анкетиране на място на всяко земеделско стопанство от списъка по т. 1 чрез статистически въпросник, включващ въпроси, отнасящи се до специфични характеристики на земеделските стопанства;
3. обобщаване и разпространение на данните.


Чл. 3. (1) Анкетирането на земеделските стопанства започва в 8 ч. на 1 юли 2003 г. и приключва в 20 ч. на 30 ноември 2003 г.
(2) По предложение на Централната комисия по преброяването срокът по ал. 1 може да бъде продължен със заповед на министъра на земеделието и горите, но с не повече от два месеца.
(3) Контролът за изчерпателност на събираната информация и за точност при отразяване на данните започва на 2 юли 2003 г. и завършва три месеца след края на анкетирането по ал. 1, съответно - по ал. 2.
(4) При преброяването се събират данни за земеделските стопанства за стопанската 2002 - 2003 г., а за характеристиките по т. 7 от приложението към чл. 5 - към момента на анкетирането.

Глава втора.
ОБЕКТ НА НАБЛЮДЕНИЕ


Чл. 4. Обект на наблюдение при преброяването са земеделските стопанства.


Чл. 5. При преброяването на земеделските стопанства се събират данни за тях по характеристиките съгласно приложението.


Чл. 6. (1) За съставяне на списъка по чл. 2, т. 1 Националният статистически институт предоставя на органа по статистика в Министерството на земеделието и горите поименна информация от преброителната карта за земеделските стопанства от извършеното преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства към 1 март 2001 г. и от всички съществуващи регистри съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за статистиката.
(2) Структурните звена на Министерството на земеделието и горите и браншовите организации на земеделски производители и преработватели предоставят информацията и регистрите, с които разполагат, за съставяне на списъка по чл. 2, т. 1 на органа по статистика в Министерството на земеделието и горите.

Глава трета.
ОРГАНИ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО


Чл. 7. Министърът на земеделието и горите съвместно с областните управители и кметовете на общините организира и ръководи преброяването на земеделските стопанства.


Чл. 8. Органи на преброяването са:
1. органът по статистика в Министерството на земеделието и горите;
2. областните дирекции "Земеделие и гори";
3. Централната комисия по преброяването;
4. областните комисии по преброяването;
5. местните комисии за подготовка на преброяването;
6. контрольори;
7. анкетьори.


Чл. 9. Министърът на земеделието и горите:
1. утвърждава статистическия въпросник по чл. 2, т. 2 и методики за попълването му и за воденето на документите, необходими за преброяването;
2. съгласувано с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика определя възнаграждението на лицата, които извършват преброяването;
3. внася в Министерския съвет доклад за приключване на преброяването и за основните резултати от него.


Чл. 10. Органът по статистика в Министерството на земеделието и горите:
1. осигурява общата координация и методологическото ръководство при подготовката и провеждането на преброяването във всички административно-териториални единици на страната;
2. разработва Програма на преброяването на земеделските стопанства към 1 юли 2003 г., наричана по-нататък "програмата на преброяването", в съответствие с българското законодателство и законодателството на Европейския съюз;
3. ръководи и осъществява дейността за популяризиране сред населението на целите и задачите на преброяването;
4. събира информация за земеделските стопанства и съставя предварителни списъци на стопанствата;
5. одобрява разпределението на земеделските стопанства по преброителни участъци и контролни райони;
6. организира и ръководи обучението на органите по преброяването;
7. определя земеделските стопанства, в които се осъществява контрол на събраната информация;
8. обработва и разпространява резултатите от преброяването.


Чл. 11. Областните дирекции "Земеделие и гори":
1. осъществяват общо методическо ръководство на преброяването по места;
2. предлагат на органа по статистика в Министерството на земеделието и горите районирането на земеделските стопанства по преброителни участъци и контролни райони;
3. осъществяват проверки по земеделски стопанства и в общините за хода на преброяването и за извършената работа;
4. организират съвместно с областните комисии по преброяването и органите на местното самоуправление разяснителна работа сред населението за целите и задачите на преброяването;
5. разпределят преброителните материали, необходими за преброяването, по общини и населени места;
6. провеждат обучението на органите по преброяването в областта, общините и населените места;
7. приемат преброителните материали от контрольорите и проверяват комплектоването на преброителните материали;
8. организират кодирането на статистическите въпросници, въвеждането на индивидуалните данни на технически носители и изпращането им в Министерството на земеделието и горите.


Чл. 12. (1) Централната комисия по преброяването е временен орган, състоящ се от председател - представител на Министерството на земеделието и горите, заместник-председател - представител на Националния статистически институт, секретар и 16 членове, определени от министъра на земеделието и горите. В състава на Централната комисия по преброяването се включват представители на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Централната комисия по преброяването се назначава и освобождава от министъра на земеделието и горите. Министърът на земеделието и горите назначава Централната комисия в едномесечен срок от влизането в сила на закона.
(3) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.
(4) Централната комисия по преброяването:
1. обсъжда и дава становища по програмата на преброяването и останалите документи за организацията, подготовката и провеждането на преброяването;
2. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите, извършващи преброяването;
3. приема и оценява резултатите от преброяването и оповестява приключването му;
4. изготвя доклад до министъра на земеделието и горите и до председателя на Националния статистически институт за изпълнението на задачите на преброяването и за основните резултати от него.


Чл. 13. (1) В 10-дневен срок от назначаването на Централната комисия по преброяването във всяка област се създава областна комисия по преброяването.
(2) Областните комисии по преброяването имат от 5 до 9 членове и се назначават и освобождават от председателя на Централната комисия по преброяването.
(3) В състава на областните комисии по преброяването се включват експерти по агростатистика от областните дирекции "Земеделие и гори", специалисти от териториалните статистически бюра, служители от областните и общинските администрации, служители от регионалните дирекции на вътрешните работи и служители на териториалните звена на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване".
(4) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.
(5) Областната комисия по преброяване:
1. следи за правилното провеждане на преброяването в областта в съответствие с програмата на преброяването и с методиките, утвърдени от министъра на земеделието и горите;
2. предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите, извършващи преброяването в областта;
3. информира Министерството на земеделието и горите за подготовката и провеждането на преброяването в областта;
4. изготвя доклад до Централната комисия по преброяването за получаването на преброителните материали в областната дирекция "Земеделие и гори" и за проведеното преброяване на територията на областта.


Чл. 14. (1) В 15-дневен срок от влизането в сила на закона в населените места се създават местни комисии за подготовка на преброяването. Местните комисии проверяват и при необходимост коригират предварителните списъци на земеделските стопанства, които ще се анкетират. Проверените и коригирани списъци се представят на органа по статистика в Министерството на земеделието и горите чрез областните комисии по преброяването за изготвяне на окончателен списък.
(2) Местната комисия за подготовка на преброяването се назначава от директора на съответната областна дирекция "Земеделие и гори" след съгласуване с кмета или с кметския наместник и включва от 5 до 11 членове. В състава й се включват и представители на съответната общинска служба по земеделие и гори към Министерството на земеделието и горите.


Чл. 15. Министърът на земеделието и горите по предложение на областните комисии по преброяване определя със заповед анкетьорите и контрольорите.


Чл. 16. (1) Анкетьорът извършва непосредственото попълване на статистическите въпросници. При събирането на персоналните данни анкетьорът се ръководи от методиките за попълване на статистическите въпросници, от указанията на контрольора и на председателя на областната комисия по преброяването.
(2) При необходимост в населени места с особени местни условия, в които анкетьорите имат затруднения в дейността си, кметовете определят придружители. Придружителите подпомагат анкетьорите и изпълняват техните указания.
(3) Министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната и министърът на правосъдието след съгласуване с министъра на земеделието и горите определят анкетьори за преброяване на земеделските стопанства към техните ведомства.


Чл. 17. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага анкетьорите от своя район. Той отговаря за пълнотата на данните, вписани в статистическите въпросници от анкетьорите.
(2) Контрольорът в своята дейност се ръководи от методиките за попълване на статистическите въпросници, а при възникване на проблеми иска съдействие от председателя на областната комисия по преброяването.
(3) Контрольорът събира преброителните документи от анкетьорите и съставя обобщена таблица с данни за контролния район по предварителен график, изготвен от областната дирекция "Земеделие и гори" и одобрен от органа по статистика в Министерството на земеделието и горите.


Чл. 18. Лицата, определени за анкетьори и контрольори, преминават курсове на обучение, организирани от областните дирекции "Земеделие и гори".

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО


Чл. 19. (1) Средствата, необходими за преброяването, се осигуряват целево от държавния бюджет по бюджета на Министерството на земеделието и горите.
(2) Средствата по ал. 1 се одобряват от министъра на финансите по предварително изготвена план-сметка.


Чл. 20. Министърът на земеделието и горите подготвя и представя в Министерството на финансите отчет за изразходваните средства по подготовката, провеждането, обработката и публикуването на резултатите от преброяването.

Глава пета.
РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО


Чл. 21. (1) Министърът на земеделието и горите със съдействието на областните управители и кметовете на общините организира пробно преброяване като първи етап на преброяването. Целта на пробното преброяване е да се експериментират организацията, провеждането и инструментариумът на преброяването.
(2) Министърът на земеделието и горите определя населените места, в които се провежда пробното преброяване.
(3) Пробното преброяване се провежда в периода от 1 март до 1 май 2003 г.
(4) Резултатите и изводите от пробното преброяване се вземат предвид при организацията, провеждането и инструментариума на преброяването.


Чл. 22. (1) При изпълнението на задълженията си по време на преброяването анкетьорите и придружителите посещават земеделските стопанства в своя преброителен участък всеки календарен ден от 8 до 20 ч. Анкетираният може да поиска посещението да се извърши в други часове, като посочи причините за това.
(2) Земеделските стопани и ръководителите на земеделските стопанства са длъжни да осигурят на органите по преброяването достъп до офиса и/или стопанските сгради в часовете по ал. 1.


Чл. 23. Органите по преброяването получават данни за земеделските стопанства лично от стопанина, от ръководителя на стопанството или от писмено упълномощено от него лице.


Чл. 24. (1) За провеждане на преброяването Министерството на земеделието и горите може да привлича лица по граждански договор.
(2) Директорите на областните дирекции "Земеделие и гори" след възлагане от министъра на земеделието и горите сключват договори по ал. 1 с анкетьорите, контрольорите и придружителите.
(3) На всеки анкетьор, контрольор и придружител се издава служебна карта, съдържаща неговите имена, единен граждански номер, срок на валидност и снимка. Образецът на служебната карта се разгласява чрез средствата за масово осведомяване. След приключване на преброяването служебните карти се връщат в областните дирекции "Земеделие и гори" заедно с преброителните материали.
(4) Лицата по ал. 3 са длъжни при посещенията си в земеделските стопанства да се легитимират със служебната карта.


Чл. 25. Земеделските стопанства се анкетират чрез статистически въпросник за данните по приложението към чл. 5.


Чл. 26. При извършване на контролни изследвания се използват анкетни карти за:
1. проверка на точността на регистрираните данни;
2. проверка на пълнотата на списъка на земеделските стопанства.


Чл. 27. Органът по статистика в Министерството на земеделието и горите обобщава получените от областните дирекции "Земеделие и гори" данни по чл. 11, т. 8.


Чл. 28. (1) Министърът на земеделието и горите въз основа на обобщените данни по чл. 27 внася в Министерския съвет доклад за приключване на преброяването и за основните резултати от него.
(2) Резултатите от преброяването, включени в доклада по ал. 1, се публикуват в специални издания на Министерството на земеделието и горите и в Интернет страницата на министерството.

Глава шеста.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА


Чл. 29. (1) Статистическата информация, получена след обработката на статистическите въпросници, се използва само за статистически цели.
(2) Забранява се разпространяването по какъвто и да е начин на персонални данни, получени по време на преброяването.


Чл. 30. (1) Получените при преброяването персонални данни се защитават съгласно изискванията на този закон и Закона за статистиката.
(2) Персоналните данни, получени при преброяването, не могат да се ползват като доказателство пред органите на изпълнителната и на съдебната власт.


Чл. 31. (1) Забранява се на лицата, които събират, контролират, въвеждат и обработват данните от преброяването, да ги разгласяват или да предоставят на други лица и организации персонални или обобщени данни, получени по време на преброяването.
(2) Забраната по ал. 1 се прилага и след прекратяването на работата с данните.


Чл. 32. (1) Министърът на земеделието и горите е длъжен да осигури опазване на персоналните данни, като предприеме необходимите организационни и технически мерки и допуска до работа с данните само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната.
(2) Анкетьорите, контрольорите и придружителите подписват клетвени декларации при получаване на служебните си карти по чл. 24, ал. 3.


Чл. 33. (1) Попълнените по време на преброяването статистически въпросници се унищожават след изтичането на 3 години от датата на приключване на преброяването.
(2) Редът и начинът за унищожаване на статистическите въпросници се определят със заповед на министъра на земеделието и горите.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 34. Лице, което не предостави на анкетьорите данните по чл. 5 или предостави неверни данни, се наказва с глоба до 300 лв.


Чл. 35. Анкетьор, контрольор или друго длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.


Чл. 36. Длъжностно лице, което има достъп до персонални данни и ги предостави или използва за други цели освен посочените в чл. 29 или наруши забраната по чл. 31, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.


Чл. 37. (1) Нарушенията се констатират с актове, съставени от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и горите.
(2) Въз основа на съставените актове министърът на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Земеделско стопанство" е самостоятелна технико-икономическа единица, подчинена на едно управление, произвеждаща земеделска продукция и отговаряща поне на един от следните критерии:
а) обработва (стопанисва) най-малко:
аа) 5 дка използвана земеделска площ;
бб) 3 дка обработваема земя;
вв) 2 дка естествени ливади;
гг) 1 декар овощни насаждения (чиста култура);
дд) 1 декар лозя;
ее) 1 декар специализирани култури (зеленчуци, хмел, тютюн, подправки, етерично-маслени култури, цветя, декоративни растения, ягодоплодни, гъби, разсадници и др.);
жж) 0,5 дка оранжерии;
б) отглежда най-малко един от следните видове или категории животни:
аа) 1 крава;
бб) 1 биволица;
вв) 2 говеда;
гг) 2 бивола;
дд) 1 женска за разплод (еднокопитни);
ее) 2 работни животни (еднокопитни);
жж) 5 прасета;
зз) 1 свиня майка;
ии) 5 овце майки;
кк) 2 кози майки;
лл) 50 кокошки носачки;
мм) 100 пилета за угояване;
нн) 10 продуктивни пчелни семейства;
оо) 10 зайкини;
пп) 1 репродуктивно мъжко животно, използвано за естествено покриване - бик, жребец, нерез;
рр) специални видове животни - 1000 пъдпъдъка, 30 други птици (пуйки, гъски, патици и други), щрауси, ангорски кози, ангорски зайци, норки, нутрии, буби и други.
2. "Земеделски стопанин" е физическо или юридическо лице - собственик, наемател или ползвател на стопанството, от името на което и/или за сметка на което стопанството извършва дейността си. Той носи юридическата и икономическата отговорност за дейността на стопанството и поема стопанския риск.
3. "Ръководител на земеделско стопанство" е физическо лице, което осъществява непосредственото ежедневно управление на стопанството.
4. "Стопанска година" е периодът от 1 октомври до 30 септември на следващата година или до прибиране на реколтата.
5. "Преброителен участък" е територията, определена за преброяване от един анкетьор.
6. "Персонални данни" са получените за статистически цели индивидуални данни, които могат да се отнасят за стопански или друг субект, осъществяващ дейност на територията на Република България.
7. "Инструментариум" е съвкупност от всички документи и технически средства, необходими за подготовката, организацията и провеждането на преброяването.
8. "Резултати от преброяването" е сборната информация от обработените данни за земеделските стопанства и извършените въз основа на тях анализи.

Заключителни разпоредби


§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 12 февруари 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Приложение към чл. 5

Списък на основните характеристики, които ще се наблюдават при провеждане на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2003 г.

1. Административни и географски данни за земеделското стопанство:
а) местонахождение на стопанството;
б) адрес на седалището на стопанството;
в) идентификационен код на стопанството - ЕГН на физически лица или ЕИК по БУЛСТАТ - за юридически лица;
г) юридически статут на стопанството;
д) форма на счетоводно записване.
2. Данни за ръководителя на земеделското стопанство:
а) имена;
б) възраст;
в) земеделско образование.
3. Използвана (стопанисвана) земеделска площ през стопанската 2002 - 2003 г. - вид на собствеността и начин на стопанисване.
4. Разпределение на площите по култури през стопанската 2002 - 2003 г.:
а) зърнени култури;
б) технически култури;
в) маслодайни култури;
г) влакнодайни култури;
д) етерично-маслени и лекарствени култури;
е) сухи зеленчуци и протеинодайни култури;
ж) окопни фуражни култури;
з) фуражни култури;
и) картофи;
к) пресни зеленчуци (вкл. пъпеши и ягоди);
л) цветя и декоративни растения;
м) семена и посадъчен материал;
н) трайни насаждения;
о) постоянно затревени площи;
п) общо използвана земеделска площ;
р) оранжерийна площ;
с) последователни култури;
т) комбинирани култури;
у) площ, покрита със защитни култури през зимата;
ф) производство на култивирани гъби.
5. Напояване през стопанската 2002 - 2003 г.:
а) изградена и функционираща напоителна мрежа;
б) начин на напояване;
в) площи с култури, напоявани поне веднъж през годината;
г) източници на вода, използвана за напояване от стопанството.
6. Селскостопански машини, използвани през стопанската 2002 - 2003 г. (брой машини).
7. Брой животни в стопанството към датата на провеждане на анкетата:
а) говеда;
б) биволи;
в) еднокопитни;
г) овце;
д) кози;
е) свине;
ж) птици;
з) зайци;
и) пчели;
к) буби;
л) други.
8. Допълнителни данни за земеделското стопанство:
а) използване на животни за работа в стопанството;
б) наличие на доилни инсталации за крави;
в) възможност за складиране на оборски тор;
г) използване на мери;
д) производство на продукти, предназначени за продажба;
е) странични дейности в рамките на стопанството.
9. Данни за работещите в земеделското стопанство през стопанската 2002 - 2003 г.:
а) постоянно заети работници - семейна и несемейна работна ръка;
б) работници, временно наети, сезонно или за услуги.


Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 571/88 НА СЪВЕТА от 29 февруари 1988 година относно организирането на проучванията на Общността за структурата на земеделските стопанства за периода 1988-1997 г. (отм)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти