Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, И ПРОЕКТИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ, И ЗА РЕДА ЗА ТЯХНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ

Приета с ПМС № 28 от 07.02.2003 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 26 Септември 2014г., отм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г.


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 337 от 1 декември 2015 г. за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане - ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.

Глава първа.
УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, И РЕД ЗА ТЯХНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ


Чл. 1. Инвестиционните проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни заеми през следващата година, се разглеждат и одобряват от Министерския съвет в рамките на бюджетната процедура за съответната година.

Чл. 2. Министерствата ежегодно до 31 март представят в Министерството на финансите предложенията си за инвестиционните проекти по чл. 1.


Чл. 3. Министерският съвет разглежда исканията за финансиране с държавни заеми на проекти, които отговарят на следните условия:
1. проектът да съдейства за развитието на публичния сектор и икономиката на страната;
2. искането да е придружено от пълно описание на проекта - наименование на проекта, цели, технико-икономическа обосновка на проекта, очаквани срокове за реализацията на проекта, социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта, както и анализ на въздействието върху околната среда;
3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, размер на искания заем, срокове и начини за усвояване на заема, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на заема, влияние на външното финансиране и разходите по обслужването на заема върху бюджета на съответното министерство;
4. да е предложена схема за осъществяване на вътрешноведомствен контрол в съответното министерство по отношение на изпълнението на проекта.


Чл. 4. (1) Министърът на финансите изготвя списък на постъпилите предложения по чл. 2 и анализ на степента, в която са покрити следните критерии:
1. облекчени условия на финансиране или настояща стойност на заема под неговия номинален размер;
2. минимални административно-управленски разходи и други съпътстващи разноски при реализирането на заема;
3. степен на готовност за реализиране на проекта и усвояване на средствата от заема;
4. възможност за формиране на приходи при реализацията на проекта, които да бъдат използвани като потенциални източници за обслужване на заема или за облекчаване на неговото обслужване; този критерий не се прилага при проекти със социална насоченост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г.) Проектите, включени в списъка по ал. 1, се внасят за съгласуване в Съвета за развитие при Министерския съвет преди внасянето им за разглеждане и одобряване от Министерския съвет.


Чл. 5. Одобряването на проектите се извършва при спазване на лимита по чл. 10 от Закона за държавния дълг и след оценка на влиянието им върху бюджетните разходи и бюджетния дефицит.


Чл. 6. Всички одобрени от Министерския съвет проекти, които ще се финансират с държавни заеми, се включват в проектите на бюджетите на съответните министерства съобразно макроикономическата рамка за съответната година.

Глава втора.
УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПРОЕКТИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ, И РЕД ЗА ТЯХНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ


Чл. 7. Проектите, за които ще се предложи издаване на държавна гаранция по заеми за финансирането им, се разглеждат и одобряват от Министерския съвет.


Чл. 8. Всички искания за предоставяне на държавна гаранция по заеми, които се предвижда да бъдат сключвани през следващата година, се представят от ресорното отраслово министерство в Министерството на финансите до 31 март, придружени от следните документи:
1. пълно описание на проекта - наименование на проекта, цели на предлагания проект, характеристика на извършваната дейност, технико-икономическа обосновка на проекта, степен на готовност за реализацията на проекта, размер на необходимите инвестиции и техническо описание на очакваните резултати, макроикономическо въздействие и отражение върху околната среда;
2. финансов анализ - капиталова структура на заемоискателя, анализ на финансовото състояние преди реализацията на проекта и прогноза за финансовото състояние след реализацията на проекта, очаквани парични потоци по време на и след реализацията на проекта и източници за погасяване на искания заем;
3. финансови параметри на търсения заем - размер на заема, срокове и начини за усвояване на заема, лихвени условия, погасителна схема, такси и други административно-управленски разходи;
4. обезпечения или гаранционни схеми, които могат да се използват в полза на гаранта.


Чл. 9. (1) Министърът на финансите изготвя списък на постъпилите предложения по чл. 8 и анализ на степента, в която са покрити следните критерии:
1. значимост на проекта за развитието на икономиката на страната;
2. сравнителни предимства на условията за кредитиране в съпоставка с пазарните ориентири;
3. дял на съпътстващите разходи спрямо преките инвестиционни разходи;
4. очаквани отраслови и макроикономически ефекти при реализиране на проекта;
5. степен на поеманите рискове и мерки за тяхното ограничаване;
6. степен на обезпеченост за обслужване на заема;
7. стопанска репутация на заемоискателя, липса на просрочия при обслужването на съществуващи заеми и други задължения, приемливи стойности на показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, степен на задлъжнялост и платежоспособност (финансова автономност).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2014 г., в сила от 26.09.2014 г.) Проектите, включени в списъка по ал. 1, се внасят за съгласуване в Съвета за развитие при Министерския съвет преди внасянето им за разглеждане и одобряване от Министерския съвет.


Чл. 10. В проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата година Министерският съвет включва списък на одобрените проекти по чл. 1 и 7.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 3 и чл. 22 от Закона за държавния дълг.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 26.09.2014 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти