Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № I-183 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

В сила от 01.01.2003 г.
Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2003г.


Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за взаимодействие между контролните органи на Министерството на вътрешните работи (МВР) и лечебните заведения при оказване помощ на пострадалите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) и реда за отчитането им.

Чл. 2. На лица, пострадали при ПТП, се оказва незабавно медицинска помощ от най-близкото лечебно заведение или лице с медицинска квалификация.


Чл. 3. При получаване на съобщение за възникнало ПТП с пострадали в оперативните дежурни части на МВР служителите своевременно информират най-близко разположения до мястото на инцидента Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или негов филиал.


Чл. 4. Контролният орган на МВР при установяване на пътен инцидент с пострадали е длъжен:
1. незабавно да информира оперативната дежурна част на МВР;
2. да подаде информация до централата на ЦСМП или негов филиал;
3. да вземе мерки за обезопасяване на района;
4. да окаже първа долекарска помощ на пострадалите;
5. при необходимост да съдейства на екипите на спешна медицинска помощ при оказване на помощ на пострадалите;
6. когато има починал, да изготви рапорт за починал на място при ПТП.


Чл. 5. При постъпване на сигнал за ПТП в районните координационни централи (РКЦ) на ЦСМП служителите им са длъжни:
1. незабавно да изпратят спешен медицински екип;
2. своевременно да предоставят информация на оперативната дежурна част на МВР за възникналия пътен инцидент, а впоследствие и за състоянието на пострадалите.


Чл. 6. Спешният медицински екип при пристигане на местопроизшествието е длъжен:
1. незабавно да окаже необходимата спешна медицинска помощ на пострадалите;
2. при необходимост да обезопаси района на инцидента;
3. да информира РКЦ за състоянието на пострадалите;
4. да попълни фиш за пострадал или починал при ПТП по образец съгласно приложение № 3 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм., бр. 69 от 2001 г.);
5. да организира и осигури извозването на труп, подлежащ на съдебномедицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ.


Чл. 7. (1) Новоназначените служители от структурните звена на "Пътна полиция - КАТ" (ПП - КАТ) задължително преминават едномесечно обучение за оказване на първа долекарска помощ в системата на спешна медицинска помощ (СМП).
(2) Всички служители на структурните звена на "ПП - КАТ" ежегодно преминават курс - обучение по оказване на първа долекарска помощ в системата на СМП.


Чл. 8. Всички водачи на санитарни автомобили от системата на СМП ежегодно преминават курс - обучение по управление на автомобил със специален режим на движение в структурните звена на "ПП - КАТ".


Чл. 9. (1) Информация за ПТП с пострадали се подава в дежурните части на МВР на тел. 166 или в РКЦ на ЦСМП на тел. 150.
(2) Оперативните дежурни части на МВР и РКЦ на ЦСМП изграждат помежду си преки диспечерски връзки за обмен на информация и координиране на действията във връзка с оказване на помощ на пострадалите при ПТП.


Чл. 10. (1) Към ЦСМП се води амбулаторен дневник - учетна форма 74а.2-62 за пострадалите при ПТП, утвърдена от министъра на здравеопазването.
(2) В амбулаторните дневници за пострадали при ПТП се вписват следните данни:
1. дата, час и място на ПТП;
2. трите имена и възраст на пострадалия;
3. характеристика на травматичното увреждане;
4. последици от травматичното увреждане;
5. обем на извършените медицински дейности.
(3) Информацията за последиците от травматичното увреждане на пострадалия се събира от ЦСМП и на 30-ия ден от инцидента се нанася в съответния амбулаторен дневник.
(4) Информацията по ал. 2 се съхранява за срок 3 години.


Чл. 11. (1) В Министерството на здравеопазването се събира информация за пострадали при ПТП, която се анализира, обобщава и съхранява.
(2) Центърът за спешна медицинска помощ ежемесечно предоставя данните от амбулаторния дневник за пострадали при ПТП на Министерството на здравеопазването.
(3) Информацията по ал. 1 е предназначена за нуждите на направление "Пътна полиция" при Дирекция "Национална служба "Полиция" и Министерство на здравеопазването.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.


§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на директора на Национална служба "Полиция" при Министерството на вътрешните работи и директора на дирекция "Диагностична и лечебна дейност" при Министерството на здравеопазването.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.I.2003 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти