Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 10 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2003г.


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят органите, които издават мерителни свидетелства, лицата, които извършват измерванията на корабите, редът за измерване, маркирането на корабите и контролът по измерването.
(2) Наредбата не се прилага за военни и гранично-полицейски кораби.

Чл. 2. (1) Измерването се състои в определянето на обема вода, изместен от кораба в зависимост от газенето му, както и в определянето на техническите данни на кораба, подлежащи на вписване.
(2) Чрез измерването на корабите се определя максимално допустимото им газене, което се маркира на бордовете им, за осигуряване на необходимата запасна плавателност, сигурност на плаването и безопасност на хората и товарите на борда.
(3) Измерването на корабите, предназначени за превоз на товари, може да послужи и за пресмятане на теглото на товара на борда на база на съответното газене на кораба.


Чл. 3. (1) Органи за измерване на корабите са главната служба за измерване на корабите (главна служба) и бюрата за измерване на корабите (бюра за измерване).
(2) Главната служба ръководи и контролира измерванията на корабите в цялата страна и издаването на мерителни свидетелства. Главна служба за измерване на корабите е Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА").
(3) Бюрата за измерване на корабите извършват измерването, записването и издаването на мерителни свидетелства на корабите и контролират тяхното измерване и маркиране. Бюра за измерване на корабите са дирекция "Морска администрация" - Русе, и дирекция "Морска администрация" - Лом.
(4) Маркирането на кораба се извършва от корабопритежателя по указание на бюрото за измерване.


Чл. 4. Измерването на корабите се извършва от длъжностни лица - експерт-мерители, с квалификация инженер корабостроител, определени от изпълнителния директор на ИА "МА".


Чл. 5. На измерване подлежат всички търговски кораби, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища.


Чл. 6. Измерванията на корабите са първоначални, повторни и контролни.


Чл. 7. (1) Първоначално измерване се извършва на новопостроен, новозакупен или възстановен кораб.
(2) Първоначално измерване на новозакупен кораб, който има валидно мерително свидетелство, издадено от държава, която е страна по Конвенцията за измерване на корабите от вътрешното плаване от 1966 г., ратифицирана с Указ № 60 от 9 януари 1980 г. (ДВ, бр. 4 от 1980 г.), се извършва след изтичане на срока на валидност на свидетелството.
(3) Не се извършва първоначално измерване на новозакупен кораб, който има валидно мерително свидетелство, издадено от ИА "МА".


Чл. 8. Повторно измерване се извършва:
1. при обезсилване на мерителното свидетелство;
2. при загубване или унищожаване на мерителното свидетелство;
3. при искане на корабопритежателя.


Чл. 9. (1) Контролното измерване се извършва:
1. служебно от бюрата за измерване при наличие на несъответствие между данните в мерителното свидетелство и действителните характеристики на кораба;
2. по искане на заинтересуваните лица.
(2) В случаите по ал. 1 бюрата за измерване на корабите измерват параметрите, породили съмнение.


Чл. 10. (1) Измерването на корабите, с изключение на контролното измерване, се извършва въз основа на заявление от корабопритежателя. Заявлението се подава в бюрото за измерване на корабите най-късно 3 седмици след възникването на основанието за измерване на кораба. Към заявлението се прилага пълен комплект на общокорабната документация на завода строител, а по искане на експерта мерител - и допълнителна информация и документи, които са необходими за извършване на измерването.
(2) При придобиване, строеж или възстановяване на кораб в чужбина срокът за подаване на молбата за измерване е 3 седмици от деня, в който корабът за пръв път е пристигнал в българско пристанище.
(3) Денят, в който ще се извърши измерването, се определя от бюрото за измерване не по-рано от 7 дни и не по-късно от 10 дни от получаването на заявлението.


Чл. 11. Корабопритежателят е длъжен да представи кораба на посоченото от бюрото за измерване място, като:
1. приведе кораба на равен кил, без крен и диферент, доколкото конструкцията му позволява това;
2. приведе кораба в състояние "празен";
3. възстанови марките и скалите на газене, ако корабът е имал такива.


Чл. 12. (1) На чужди кораби се извършват първоначално и повторно измерване по искане на корабопритежателя или на негов представител, както и контролно измерване - по преценка на бюрото за измерване при условията на чл. 9.
(2) Чуждите търговски кораби, които посещават за първи път българско пристанище и плаващи под знамето на държава, с която Република България няма подписано споразумение за взаимно признаване на мерителните си свидетелства, или които не притежават такива, издадени от организации, признати по съответния ред в Република България и Европейския съюз, подлежат на първоначално измерване.
(3) При повторно измерване за издаване на ново мерително свидетелство старото мерително свидетелство се изземва и изпраща на главната служба, която в края на всяко тримесечие изпраща на главната служба на страната, издала старото мерително свидетелство, списък на повторно измерените кораби заедно с иззетите мерителни свидетелства (приложение № 1).
(4) Повторно измерване за продължаване срока за валидност на мерителното свидетелство, издадено от чуждестранно бюро за измерване на кораби, се извършва, за да се удостовери, че съдържащите се в свидетелството данни не са променени. При повторното измерване се проверяват дължината, широчината и газенето на кораба "празен" при всяка марка за измерването. Срокът на валидност може да бъде продължен за не повече от 10 години за корабите, предназначени за превоз на товари, и за не повече от 15 години - за другите кораби. За направените повторни измервания бюрото за измерване съобщава на главната служба, която в края на всяко тримесечие изпраща на главната служба на страната, издала мерителното свидетелство, списък на повторно измерените кораби и на които срокът за валидност на мерителното свидетелство е продължен (приложение № 2).
(5) При установяване на несъответствие между името или номера на чужд кораб с името или номера, вписан в мерителното му свидетелство, бюрото за измерване прави в него съответна поправка, за което съобщава на главната служба, която в края на всяко тримесечие изпраща на главната служба на страната, издала мерителното свидетелство, списък на корабите, на които са изменени името или номерът (приложение № 3).
(6) Бюрото за измерване може да прави и други поправки в мерителните свидетелства на чуждите кораби, наложени поради промени в кораба, които не водят до обезсилване на мерителното му свидетелство. Поправките се извършват с писмено разрешение на бюрото за измерване на корабите, издало мерителното свидетелство, или на неговата главна служба. Поправките се удостоверяват чрез вписване в графи от № 75 до № 79 на мерителното свидетелство.
(7) Поправките в мерителното свидетелство, посочени в ал. 6, могат да бъдат правени без писмено разрешение само за срок до 3 месеца при условие, че за тях е съобщено на бюрото за измерване на корабите, издало мерителното свидетелство, или на неговата главна служба, а в мерителното свидетелство това е удостоверено чрез вписване в графи от № 70 до № 74.


Чл. 13. На измерване подлежи частта от кораба, намираща се между равнината на водолинията, съответстваща на максималното газене, при което корабът може да плава, и равнината на водолинията, съответстваща на газенето на кораба "празен", или равнината, минаваща през най-ниската точка от корпуса на кораба.


Чл. 14. Обемът на измерваната част на кораба се изчислява:
1. чрез сумиране на обемите на секциите, получени при разделянето на измерваната част с хоризонтални равнини, прекарани през еднакви интервали от газенето на кораба, като за достатъчна точност на изчисленията се има предвид формата на корпуса, но обикновено през 10 см;
2. чрез сумиране обемите на секциите, получени при разделянето на измерваната част със секущи равнини, минаващи през пресечниците на равнините на съответните водолинии и хоризонталната равнина през кила на кораба (за кораби с конструктивен голям диферент при състояние "празен").


Чл. 15. (1) Обемът на една хоризонтална секция е произведението на половината от сумата от площите на горната и долната ограничаваща равнина и големината на интервала между тях.
(2) Обемът на една секция, ограничена от секущи равнини, се изчислява по подобен начин, като за средна големина на интервала между тях се приема дължината на перпендикуляра към горната и долната равнина, прекаран през центъра на тежестта на площта на средната част на секцията. За опростяване при възможност може да се използва общата височина на секциите, равна на дължината на перпендикуляра, прекаран през центъра на тежестта.


Чл. 16. (1) За изчисляване площта на равнините всяка една от тях се разделя на части с ординати, перпендикулярни на диаметралната равнина на кораба.
(2) Броят на частите в средната част на кораба, а също и в носовата и кърмовата част трябва да бъде не по-малко от 4.
(3) При необходимост площите на равнините в носовата и кърмовата част на кораба може да се изчисляват отделно.
(4) Площта на равнините, ограничени с криви линии, се изчислява по правилото на Симпсон.
(5) Кривите линии в крайните части на кораба може да се приравняват към известни криви линии: елипса, парабола и др.


Чл. 17. Ако вариациите на размерите на равнините са достатъчно близки, броят на равнините, на които се изчислява площта, може да се ограничи до такъв брой, който да е достатъчен за определяне кривата на вариациите на хоризонталните равнини или на някои техни елементи, позволяващи изчисляването на площите на другите равнини на основата на тази крива.


Чл. 18. Частното от обема на която и да е хоризонтална секция и големината на интервала между ограничаващите я горна и долна водолиния е равно на водоизместването на кораба за един сантиметър газене.


Чл. 19. На кораби, на които разликата в газенето при никакви условия няма да се използва за определяне теглото на товара, по молба на корабопритежателя или на негов представител таблиците, съдържащи се в графа 33 на мерителното му свидетелство, може да не се попълват.


Чл. 20. (1) Измерването на кораби, непредназначени за превоз на товари, се състои в изчисляването на водоизместването им при максимално газене и при газене "празен" или само на една от тези характеристики.
(2) Изчисленията се извършват по данни от общокорабната документация на завода строител или по размери, установени чрез измерване на самия кораб.
(3) Като стойност на водоизместването може да се приеме произведението на коефициента на обща пълнота на корпуса с дължината, широчината и средното газене на кораба.
(4) За коефициент на обща пълнота се приема стойността на коефициента за дадения тип кораби. За кораби със заострени очертания на корпуса (пътнически, влекачи и др.) коефициентът на обща пълнота, ако няма други данни, се приема за 0,7.


Чл. 21. (1) Размерите на кораба по дължина и широчина се измерват в сантиметри, а по височина - в милиметри.
(2) Всички изчисления се извършват с точност до 1 см.


Чл. 22. Точността на измерването трябва да бъде такава, че грешката, получена при определянето на стойностите на максималното водоизместване или на водоизместването, съответстващо на определена разлика в газенето, да бъде по-малка от:
1. за водоизместване до 500 куб.м - 1%;
2. за водоизместване от 500 до 2000 куб.м - 5 куб.м;
3. за водоизместване, по-голямо от 2000 куб.м - 0,25%.


Чл. 23. (1) Данните, които се вписват в мерителното свидетелство, са по метричната система за измерване.
(2) Линейните данни се изразяват в метри, като дробните числа се закръгляват в сантиметри.
(3) Обемът се изразява в кубически метри, като дробните числа се закръгляват в дециметри.
(4) Теглото се изразява в тонове, като дробните числа се закръгляват в килограми.
(5) При закръгляване дроб, по-малка от 0,5, не се взема под внимание, а дроб, равна или по-голяма от 0,5, се приема за единица.


Чл. 24. (1) За извършеното измерване експертът мерител съставя акт за измерване на кораб по образец (приложение № 4).
(2) Актът за измерване на кораб се съставя в един екземпляр и се съхранява 15 години от бюрото за измерване.


Чл. 25. Всяко бюро за измерване води "Книга за записване на измерените кораби" (приложение № 5). В нея въз основа на акта за измерване се записват измерените кораби и издадените мерителни свидетелства, номерирани във възходящ ред, в една непрекъсната серия.


Чл. 26. (1) Бюрото за измерване издава на български език мерително свидетелство на всеки измерен кораб (приложение № 6) със срок на валидност 15 години.
(2) Срокът на валидност на свидетелството по ал. 1 не може да бъде продължаван.


Чл. 27. (1) Мерителното свидетелство се обезсилва:
1. при изтичане срока на валидност на свидетелството;
2. при претърпяване на аварии или аварийни произшествия, свързани с изменение на главните размери, формата на корпуса и други характеристики, които изменят водоизместването и товароподемността на кораба;
3. при реконструкция, модернизация или ремонт, при които са настъпили изменения на конструкцията на корпуса, довели до изменения на водоизместването и товароподемността;
4. при промяна на предназначението на кораба;
5. при установяване на несъответствия между данните, вписани в мерителното свидетелство, и действителните характеристики на кораба;
6. при установяване на изменения или зачерквания в мерителното свидетелство, извършени не по установения ред;
7. при промяна, заличаване и премахване на марките за измерване;
8. когато свидетелството е изгубено или унищожено.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 ново мерително свидетелство се издава след като се установи чрез проверка на кораба и документацията, въз основа на която е било издадено мерителното свидетелство, че съдържащите се в него данни не се променят. Старото мерително свидетелство се предава в бюрото за измерване на корабите. Повторно измерване не се извършва.


Чл. 28. На всеки измерен и записан кораб се поставят марки за измерване, които представляват метални пластини с размери 300 x 40 мм и дебелина от 2 до 4 мм. Средата на пластината се означава с вертикална права линия с широчина 3 мм, вдълбана по цялата й широчина с дълбочина 50 на сто от дебелината на пластините.


Чл. 29. По височина марките за измерване се разполагат така, че долният край на пластината да определя максималното разрешено газене на кораба.


Чл. 30. (1) По дължина марките за измерване се разполагат симетрично на диаметралната равнина по двойки на двата борда, както следва:
1. на корабите, предназначени за превоз на товари, с дължина, по-малка от 40 м, се поставят най-малко две двойки марки за измерване симетрично на средата на дължината на кораба и на разстояние една от друга, равно на половината от дължината на кораба;
2. на корабите, предназначени за превоз на товари, с дължина, по-голяма от 40 м, се поставят най-малко три двойки марки за измерване, от които средната е разположена точно в средата на дължината на кораба, а крайните двойки марки - на разстояние от средната двойка, равно на 1/4 от дължината на кораба;
3. на корабите, непредназначени за превоз на товари, се поставят най-малко една двойка марки за измерване в средата на корпуса на кораба.
(2) Допуска се съвпадане на средната марка за измерване с хоризонталната черта, пресичаща кръга на товарната марка. В този случай размерите на чертата са: дължина 300 мм и широчина 40 мм.


Чл. 31. (1) Върху марките за измерване се вдълбава знакът на измерване, състоящ се от:
1. инициалите на бюрото за измерване, извършило измерването, разположени в лявата им част, като за бюрото в Русе се определя инициал RB, за бюрото в Лом - инициал LB;
2. номер на мерителното свидетелство, разположен в дясната част на марките.
(2) Буквите и цифрите на знака на измерване трябва да бъдат с височина на шрифта 28 мм.
(3) Марките за измерване в зависимост от материала на корпуса се закрепват здраво по подходящ начин.
(4) Допуска се знакът за измерване да се означи само на средните марки за измерване.


Чл. 32. (1) Освен върху марките за измерване знакът за измерване се нанася върху правоъгълник с размери 400 x 150 мм с боя в отличаващ се от общия фон цвят, както следва:
1. на корабите, предназначени за превоз на товари, правоъгълникът се нанася в диаметралната равнина на външната страна на носовия комингс на първия товарен трюм;
2. на корабите, непредназначени за превоз на товари, правоъгълникът се нанася в диаметралната равнина в челната стена на надстройката.
(2) На кораби, на които конструктивно няма възможност да се спазят изискванията на ал. 1, т. 1 и 2, правоъгълникът се нанася на място, определено от експерта мерител.


Чл. 33. След повторно измерване на кораба марките и знаците за измерване от предходното измерване се снемат или анулират.


Чл. 34. Скалите за газене се поставят възможно по-близко към носа и кърмата на кораба, колкото позволяват обводите на корпуса, по такъв начин, че нулевата им точка да съответства на нивото на дънната обшивка в диаметралната равнина или на най-ниската точка от кила, ако корабът има кил.


Чл. 35. Товарните марки се поставят на една линия с марката за измерване, като долният край на хоризонталната линия, пресичаща кръга, съвпада с долния край на марката за измерване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "вътрешни водни пътища" са реките, езерата и каналите в Европа, ползвани за корабоплаване;
2. "кораб" е самоходен или несамоходен плавателен съд или плаващо средство, предназначени за плаване по вътрешни водни пътища, извършващи транспортна, хидрографна, спасителна, риболовна, спортна или друга дейност, независимо от тяхното водоизместване и материал на корпуса;
3. кораб "празен" е състояние на кораба, при което:
а) няма гориво и подвижен баласт, а има само екипаж, запаси и такелаж, които обикновено се намират на борда, и водата в трюмовете, която е невъзможно да се изчерпи с обикновените осушителни средства; запасът от прясна вода е не повече от 0,5 на сто от максималното водоизместване на кораба;
б) в машините, котлите, системите, уредбите и техните тръбопроводи, предназначени за придвижване на кораба или за спомагателни работи, а също за подгряване или охлаждане, се намират вода, масло и други течности, в количества, определени от завода производител;
4. "дължина на кораба" е разстоянието между пресечните точки на водолинията в носа и кърмата с диаметралната равнина на кораба;
5. "широчина на кораба" е най-голямото разстояние между теоретичните повърхности на бордовете, измерено по водолинията;
6. "газене на кораба" е вертикалното разстояние между най-ниската точка от корпуса на кораба в равнината на средното ребро и съответна равнина на водолиния;
7. "максимално допустимо газене" е най-голямото възможно безопасно газене на кораба в съответния район на плаване;
8. "водоизместване" е обемът сладка вода, изместена от кораба;
9. "маркиране" е поставянето на марките за измерване на бордовете на кораба.


§ 2. За измерване на корабите от вътрешното плаване се събират такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 от 2001 г.; доп., бр. 104 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г., изм., бр. 68 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2002 г.).


§ 3. Всички разходи, свързани с измерването и маркирането на кораба, са за сметка на корабопритежателя. Разходите, свързани с контролно измерване, при които не са констатирани несъответствия между данните, вписани в мерителното свидетелство, и действителните характеристики на кораба, са за сметка на заинтересуваните лица, поискали измерването.

Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата отменя Наредба № 2 от 1981 г. за измерване на корабите от вътрешното плаване (ДВ, бр. 26 от 1981 г.).


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 71 от Кодекса на търговското корабоплаване.


Приложение № 1 към чл. 12, ал. 3


СПИСЪК
 
на корабите, повторно измерени в Република България
през месец (месеци) .................... 20.... г.,
които последния път са били измерени в ...................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на страната)
 
Име или Знак на Нов Дата на Забе-
  номер на измерва- знак на повтор- лежка
  кораба нето преди измер- ното  
    повторното ването измер-  
    измерване   ване  
1 2 3 4 5 6
 
 
 


Приложение № 2 към чл. 12, ал. 4


СПИСЪК
 
на корабите, измерени в ........................, на

(наименование на страната)

които срокът на валидност на мерителните свидетелства
е продължен в Република България в течение на месец
(месеци)...........20 .... г.
 
Име или Знак на Срок на Дата на Забе-
  номер на измерва- валид- продъл- лежка
  кораба нето ност на жението  
      продъл-    
      жението    
1 2 3 4 5 6
 
 
 


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 5


СПИСЪК
 
на корабите, записани в ...........................,

(наименование на страната)

които са променили името или номера си в течение
на месец (месеци)...........20 .... г.
 
Предиш- Ново Знак Бюро за Дата на Забе-
  но име име на из- измер- промя- лежка
  или но- или мерва- ване и ната  
  мер на нов нето фамилия    
  кораба номер   на експер-    
        та мери-    
        тел, на-    
        правил    
        промя-    
        ната в    
        свидетел-    
        ството    
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 


Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1


МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Бюро за измерване ..............................................................................................................................................................................................................................
АКТ № .........................................................................................................................................................................................................................................
Име на кораба:.............................................................................................................................................................................................................................
Първоначално Предназначен
Повторно измерване за превоз на товари
Контролно Непредназначен
I. Данни за кораба:
1.
Тип на кораба: ..............................................................................................................................................................................................................
2.
Назначение: .................................................................................................................................................................................................................
3.
Материал: ...................................................................................................................................................................................................................
 
а) корпус - .................................................................................................................................................................................................................
 
б) надстройки - .............................................................................................................................................................................................................
 
в) люково закритие - ........................................................................................................................................................................................................
4.
Конструктивни особености на корпуса: ........................................................................................................................................................................................
5.
Построен (завод, година, държава): ..........................................................................................................................................................................................
6.
Двигател: ...................................................................................................................................................................................................................
7.
Главни размери: .............................................................................................................................................................................................................
 
а) дължина най-голяма - .....................................................................................................................................................................................................
 
б) ширина най-голяма - ......................................................................................................................................................................................................
 
в) максимално газене - ......................................................................................................................................................................................................
 
г) височина (до фалшборда) при газене празен ................................................................................................................................................................................
8.
Максимално водоизместване в сладка вода: ....................................................................................................................................................................................
9.
Водоизместване на кораба празен в сладка вода: ..............................................................................................................................................................................
II. Постоянно натоварване, което съответства на
  газенето на празен кораб в момента на измерване:
Наименование Тегло Забе-
по     лежка
ред      
1 2 3 4
1. Вода в корпуса, която не
......................................................
 
 
може да се отстрани ...............................................................................................
   
2. Снабдяване:    
  а) котви и вериги    
 
б) въжета и запасни части ...........................................................................................
   
 
в) спасителни средства ..............................................................................................
   
 
г) оборудване на помещенията .....................................................................................
   
 
д) провизии и вода ....................................................................................................
   
  е) гориво, вода и масло в    
 
системите и механизмите ..............................................................................................
   
 
ж) постоянен баласт ...................................................................................................
   
Сума: ...........................................................................................................................................................................................................................................
III. Маркировка:
  Отчетено (измерено) газене при измерването на
  "кораба празен":
Л Б нос мидел кърма средно
Д Б нос мидел кърма средно
  Брой на дециметровите скали по бордовете на
 
кораба:..........................................................................................................................................................................................................................
IV. Марки за измерване:
  Нивото на максималното газене се обозначава
  от всяка страна на кораба със:
  пластини
Марки, броени от Ляв борд Десен борд
носовата част на кораба 1 2 3 5 1 2 3 5
Хоризонтално разстояние:                
а) от вертикалната черта                
  на предната марка до                
  крайната носова точка                
  на кораба                
b) между вертикалните чер-                
  ти на съседните марки                
c) от вертикална черта на                
  последната марка до                
  крайната кърмова                
  точка на кораба                
Вертикално разстояние до                
нивото на всяка марка:                
a) между марката                
  и фалшборда                
b) между марката и равни-                
  ната, успоредна на равн.                
  на макс. газене, над                
  която корабът не може                
  да се счита водонепр.                
c) между марката и равни-                
  ната на водолинията на                
  кораба "празен"                
d) между равнината на ко-                
  раба "празен" и дъното                
e) между марката и дъното                
Сума от данните, указа-                
ни в букви "c" и "d"                
Знакът на измерване се поставя на:..........................................................................................................................................................................................................
V. Измерване в съответствие с чл. 4 от приложението
  към Конвенцията (корабът е за превоз на товари)
1. При извършеното първоначално измерване изчис-
  ленията на водоизместването и изменението на водо-
  изместването на кораба в сантиметри от средното
  газене (графа 33 на мерителното свидетелство) са
  направени ..........., представени са в Бюрото за
  измерване с документ ............г. и са спрямо
  дъното на кораба.
2. При извършеното повторно измерване изчисленията
  на водоизместването и изменението на водоизмества-
  нето на кораба в сантиметри от средното газене (гра-
  фа 33 на мерителното свидетелство) не са променени
  и са както в Акт № .../..... г. от извършеното пър-
  воначално измерване.
VI. Измерване на кораби в съответствие с чл. 5 от
  приложението към Конвенцията (корабът не е
  за превоз на товари)
1. Дължина на кораба по водолинията на "кораба
  празен"
2. Ширина на кораба по водолинията на "кораба
  празен"
3. Газене в средата на кораба
4. Коефициент на обща пълнота .................0.7
  Водоизместване на "кораба празен"
5. Дължина на кораба по водолинията на
 
максималното газене ........................................................................................................................................................................................................
6. Ширина на кораба по водолинията на
 
максималното газене ........................................................................................................................................................................................................
7.
Газене в средата на кораба ..................................................................................................................................................................................................
8. Коефициент на обща пълнота .................0.7
  Максимално допустимо водоизместване
VII. Данни за мерителното свидетелство
1.
Издадено Мерително свидетелство № ...........................................................................................................................................................................................
2.
Дата и номер на записване в книгата: ........................................................................................................................................................................................
3.
Знак на измерване: ..........................................................................................................................................................................................................
4.
Промени на името или номера на кораба: ......................................................................................................................................................................................
Ново име Място на Дата на Подпис Печат
или номер промяната промяната    
на кораба        
         
         
         
         
         
5. Предишни анулирани мерителни свидетелства:
Название Дата на Знак на Название Тип
на бюрото, записва- измер- или номер на
издало нето ването на кораба ко-
свидетел-       раба
ството        
         
         
         
         
         
6. Измерването е извършено в пристанище: .................................................................................................................................................................................................
7. Срок на валидност на мерителното свидетелство:
..........................................................................................................................................................................................................................................
8. Актът е съставен в ....................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Експерт мерител:.......................................................................................................
Директор ДМА:..........................................................................................................


Приложение № 5 към чл. 25


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
 
БЮРО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОРАБИ
.........................................................................................................................................
КНИГА
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗМЕРЕНИТЕ КОРАБИ
ОТ ВЪТРЕШНО ПЛАВАНЕ
 
 
Но- Дата Име Ко- При- На- Дъл- Ши- М П То- Номер Бюро за Номер, Промя- Стар Нов За-
по мер на или ра- ста- ци- жи- ро- а р ва- на пре- измер- дата и на на знак знак бе-
ред на из но- бо- ни- о- на чи- к е ро- дишно- ване, бюро за името на из- на леж-
  из- да- мер при- ще, нал- на на с д по- то обез- издало измер- или но- мерва- из- ка
  да- ва- на те- в но- й- на и н дем- силено предиш- ване мера мер- нето  
  де- нето ко- жа- кое- ст го- й- м а но- мери- ното на про- на ко-   ва-  
  ното на ме- ра- тел то на ля- го- а з ст телно обез- дълже- раба,   не-  
  мери- ри- ба   е ко- ма ля- л н   свиде- силено ното дата   то  
  тел- тел-     за- ра-   ма н а   телство мери- мери-        
  но ното     пи- ба     о ч   и дата телно телно        
  сви- сви-     сан       г е   на из- свиде- свиде-        
  де- де-     ко-       а н   даване- телство телство        
  тел- тел-     ра-       з и   то му            
  ство ство     бът       е е                
                  н                  
                  е                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                     
                                     
                                     


Приложение № 6 към чл. 26, ал. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
 
МЕРИТЕЛНО СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА КОРАБИ
ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА
КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОРАБИТЕ
ОТ ВЪТРЕШНО ПЛАВАНЕ 1966 г.
 
* Измерването е в съответствие с чл. 4 от приложе-
  нието към Конвенцията (корабът е предназначен
  за превоз на товари)
  Измерването е в съответствие с чл. 5 от приложе-
  нието към Конвенцията (корабът не е предназна-
  чен за превоз на товари)
   
 
№ ...............................................................................................................................................................................................................................
* Графата се вписва в Мерителното свидетелство в зависи-
мост от предназначението на кораба.
 
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

За данните, които се вписват в мерителното свиде-

телство, се използва само метричната система за измерване:
- Линейните данни се изразяват в метри, като дробните
  числа се закръгляват в сантиметри;
- Обемът се изразява в кубически метри, като дробните
  числа се закръгляват в дециметри;
- Теглото се изразява в тонове, като дробните числа
  се закръгляват в килограми.

При закръгляването всяка дроб, по-малка от 0.5, не

се взема под внимание, а дроб, равна или по-голяма от 0.5,
се приема за единица.

Номерата на графите, за които има обяснения в пояснителни-

те бележки, са указани в свидетелството със скоби.
1. Название на страната и отличителна буква (букви)
  на страната.
2. Название и местонахождение на бюрото, издало
  свидетелството.
4. Пореден номер на записване на свидетелството в
  книгата на бюрото.
5. Дата на записване в книгата на бюрото.
6. Знакът на измерване се състои от данните, съдър-
  жащи се в графите 3 и 4.
7. Наименование или номер на кораба. В случай на
  изменение да се зачеркне предишното наименова-
  ние или номер и да се запише новото наименование
  или номер в графа 8.
9. Място и дата на записване на новото название или
  новия номер в свидетелството.
10. Подпис на упълномощеното лице.
11. Печат на упълномощеното лице.
12. В графа "а" се посочва дължината с руля, завъртян
  на най-големия ъгъл. В графа "с" - газенето на ко-
  раба, което следва да се посочи, е разстоянието между
  равнината на максималното газене и успоредната й
  равнина, която преминава през най-ниската точка
  на кораба. В графа "d" за корабите, имащи устрой-
  ства, които позволяват да се намалят горните габа-
  рити, без да се извършва демонтаж (мачтите и руб-
  ката се спускат и т.н.), за преминаване под съоръ-
  жения, надводният му габарит се посочва, като се
  отчитат възможностите за намаляване на габарита
  (при спуснати мачти, рубки и т.н.).
13. Посочване типа на кораба: например влекач, тлас-
  кач, пътнически кораб, плаващо средство, сухото-
  варен кораб, сухотоварен шалан и др.
14. Посочване материала на кораба: например стома-
  на, алуминий, железобетон, пластмаса, дърво и т.н.
15. Посочване основните елементи от конструкцията,
  които могат да бъдат изменени (палубен или безпа-
  лубен кораб, наличие или липса на капаци на люко-
  вете) и в съответните случаи техните особени
  характеристики.
16. Название и местонахождение на корабостроител-
  ницата, в която е построен корабът и в съответните
  случаи - на корабостроителницата, в която е бил
  преустроен или обновен.
17. За година на постройката на кораба се счита годи-
  ната на спускането му във вода. В съответните слу-
  чаи се указва годината на преустройство или
  обновяване.
18. Без перото на руля и котвената греда.
19. Измерва се до външната обшивка без гребните
  колела.
20. Парна машина, двигател с вътрешно горене, дизе-
  лов двигател и т.н. тип и в съответните случаи,
  номер на серията; мощността в к.с., указана от
  конструктора.
21. Средно аритметично на данните, предвидени в гра-
  фа 30 "d". Равнината на водолинията за кораба пра-
  зен се определя за сладка вода (плътност = 1).
23. Най-високата товарна водолиния се определя от
  марките за измерване.
24. Посочва се по възможност теглото на постоянния
  баласт.
25. Посочват се типът и броят на машините или
  котлите.
28. Брой на чертите или пластините.
29. Разстоянията се измерват по надлъжната ос на ко-
  раба, успоредно на равнината на максималното га-
  зене. Ако има само една двойка марки, попълват се
  само колонки 1 и 5; ако има две двойки марки за
  измерване, попълват се колонки 1,2 и 5 и т.н. Краища-
  та на кораба, които следва да се вземат под внима-
  ние, са тези, които определят дължината на корпу-
  са, записана в графа 18.
30. При определяне на точката, над която корабът не
  може да се счита водонепроницаем, отворите за из-
  хвърляне или приемане на вода не се вземат под
  внимание.
32. Указва се начинът на изобразяване на товарните
  скали (градуиране, броя на неизтриваемите марки и
  разстоянието между тях и т.н.).
33. Ако таблицата не се попълва, тя се зачертава с една
  черта.
37 - 59. В тези графи могат да се вписват всякакви до-
  пълнителни сведения относно измерването, а също
  така, в съответните случаи, всякакви данни, полез-
  ни за съблюдаване правилата на корабоплаването.
  Страните, които са направили заявление във връзка
  с точка 2 от Протокола за подписване, тук трябва да
  посочат, че техните знаци за измерване не трябва да
  бъдат заличавани и че вляво от тях следва да бъде
  поставена неизтриваема марка, представляваща
  неголям кръст от вертикална и хоризонтална линия
  с еднаква дължина.
61. Това указание не е задължително, ако експертът
  мерител сам издава мерителното свидетелство.
62. Подпис на експерта мерител не е задължителен в
  случая, указан по-горе.
64. Място и дата на издаване на свидетелството.
65. Посочване лицето или длъжността на лицето, изда-
   
66. Подпис на лицето, издаващо свидетелството.
67. Печат на бюрото, издаващо свидетелството.
71, 76 както 64; 72, 77 виж 65; 73, 78 виж 66; 74, 79 виж 67.
   
(1) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - BG
(2) Бюро за измерване на корабите
3 Отличителна буква (букви) или номер
  (номера) на бюрото
(4) Мерително свидетелство №
(5) Записът е направен на
(6) Знак на измерването
(7) Наименование или номер на кораба
8 Ново наименование или нов номер
(9)
..............................................
..............................................
..............................................
 
В ............................................
В ............................................
В ............................................
 
Дата .........................................
Дата .........................................
Дата .........................................
(10)
..............................................
..............................................
..............................................
(11)      
(12) Най-големи размери на кораба (за преминаване през
  съоръжения): (Незадължителна графа)
  a) Дължина ........ м
  b) Ширина ........ м
  c) Газене на кораба при  
    максимално натоварване ........ м
  d) Надводен габарит при  
    газене празен ........ м
ОПИСАНИЕ НА КОРАБА
(13)
Тип на кораба ..............................................................................................................................................................................................................
(14) Материал
 
a) корпус ................................................................................................................................................................................................................
 
b) рубки* ................................................................................................................................................................................................................
 
c) капаци на люковете* ...................................................................................................................................................................................................
(15)
Елементи на конструкцията ..................................................................................................................................................................................................
(16)
Корабостроителница .........................................................................................................................................................................................................
(17)
Година на постройката ......................................................................................................................................................................................................
(18) Най-голяма дължина на корпуса ..................м
(19) Най-голяма ширина на корпуса ...................м
(20) Тип, опознавателни знаци и мощност на
 
двигателя* ...............................................................................................................................................................................................................
(21) Средно газене на кораба "празен" в сладка
  вода .............................................. м
(22) Максимална товароподемност (в тонове) в
  сладка вода (3) ................................... т
(23) Вертикално разстояние от равнината на макси-
  малното газене до фалшборда .......................м
  a) в средата на кораба ........................... м
  b) в най-ниската част на фалшборда** ............. м
 
* Да се попълни само в случай че има рубки или капаци
  на люковете или движител.
** Да се попълни само в случай че тази точка не се намира
  в средата на кораба.
(3) Тази графа може да липсва в свидетелствата на кораби-
  те, измерени в съответствие с чл. 5 от приложението
  към конвенцията (корабът не е предназначен за превоз
  на товари).
   
НАТОВАРВАНЕ, СЪОТВЕТСТВАЩО
НА ГАЗЕНЕТО НА КОРАБА "ПРАЗЕН"
 
(24) Положение и описание на постоянния
  баласт*
(25) Машини, котли, системи, тръбопроводи и други
  установки, съдържащи вода, масло или други теч-
  ности, необходими за тяхната работа*
(26) Приблизително тегло на водата в трюма, която е
  невъзможно да се изпомпа с обичайните осуши-
  телни средства*
(27) Такелаж:
  a) описание и приблизително тегло на котвите и
  котвените вериги
  b) приблизително тегло на останалия подвижен
  такелаж и запасните части
  c) приблизително тегло на мебелите и останало-
  то оборудване на кухнята и жилищните
  помещения
  d) приблизително тегло на лодката или лодките,
  намиращи се на кораба
  Запаси:
  a) приблизително тегло на прясната вода
  b) приблизително тегло на останалите запаси
 
* Да се попълва само в случай че има постоянен баласт или
  машини или вода в трюма.
   
МАРКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
 
(28) Нивото на максималното газене се обозначава от всяка
  страна на кораба със:
  вдълбани черти
  вбити черти
  пластини*
  Марки, броени от но- Ляв борд Десен борд
  совата част на кораба 1 2 3 5 1 2 3 5
(29) Хоризонтално                
  разстояние:                
  а) от вертикалната                
  черта на предната                
  марка до крайната                
  носова точка                
  на кораба                
  b) между вертикалните                
  черти на съседните                
  марки                
  c) от вертикална черта                
  на последната марка                
  до крайната кърмова                
  точка на кораба                
       
  Марки, броени от но- Ляв борд Десен борд
  совата част на кораба 1 2 3 5 1 2 3 5
(30) Вертикално разстояние до                
  нивото на всяка марка:                
  а) между марката и                
  фалшборда                
  b) между марката и равни-                
  ната, успоредна на равн.                
  на макс. газене, над коя-                
  то корабът не може да                
  се счита водонепр.                
  c) между марката и равни-                
  ната на водолинията                
  на кораба "празен"                
  d) между равнината на ко-                
  раба "празен" и дъното                
  e) между марката и дъното                
  Сума от данните, ука-                
  зани в букви "c" и "d"                

* Ненужното да се зачеркне.

ЗНАЦИ НА ИЗМЕРВАНЕ
 
31 Освен това, че знакът на измерване се поставя заед-
 
но с марките на измерване, той се поставя .................................................................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................................................................................
(32) Товарната скала се поставя (не се поставя)* под
 
всяка марка на измерване. Тя ..............................................................................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................................................................................
А. ИЗМЕРВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 4 ОТ
  ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ КОНВЕНЦИЯТА
  (КОРАБЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕВОЗ НА
  ТОВАРИ)(6)
(33) ВОДОИЗМЕСТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ВОДО-
  ИЗМЕСТВАНЕТО НА КОРАБА В САНТИМЕТ-
  РИ ОТ СРЕДНОТО ГАЗЕНЕ ПРИ СРАВНЕНИЕ
  С РАВНИНАТА НА:(7)
  1. Водолинията на кораба "празен", измерена в
  прясна вода*
  2. Дъното на кораба*
   
Отбелязано средно Съответстващо водо-
газене в см изместване в м3
1 2
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
...  
...  
...  
...  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  

Забележка:
Теглото на товара (в тонове) се изчислява въз основа на разликата между:
a) водоизместването (в м3) на кораба, съответстващо на средното газене към началото на товаренето (или разтоварването), и
b) неговото водоизместване (в м3), съответстващо на средното газене при завършването на товаренето или разтоварването, и по пътя на умножаването на тази разлика на плътността на водата в пристанището, в което са измерени данните за газенето.
Повишаването на средното газене "h" при преминаването на кораба от вода с плътност d1 във вода с по-малка плътност d2 е равно h(d1 - d2) x a. Намаляването на средното газене "h" при преминаването на кораба от вода с плътност d3 във вода с по-голяма плътност d4 e равно h(d4 - d3) x a, при което "h" се изразява в сантиметри, а "а" е коефициент, определен от формата на кораба и като общо правило се приема 0.9.
* Ненужното да се зачеркне!
(6) Да се включи в мерителното свидетелство само в необходимите случаи.
(7) Тази таблица може да не се попълва за корабите, предназначението на които е такова, че при никакви условия няма да се определя теглото на товара, чрез разликата в газенето.

В. ИЗМЕРВАНЕ НА КОРАБИТЕ В СЪОТВЕТ-
  СТВИЕ С ЧЛЕН 5 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ
  КОНВЕНЦИЯТА (КОРАБЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗ-
  НАЧЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ)(11)
34 Обичайно водоизместване при максимално
 
газене* .........................................................................................................................................................................................................................
35 Обичайно водоизместване при равнината на во-
 
долинията на кораба "празен"* .................................................................................................................................................................................................
36 Обичайно водоизместване между равнината на
  водолинията на кораба "празен" и равнината на
 
максималното газене* ..........................................................................................................................................................................................................
* Може да се попълват само графи 34 и 35.
(11) Да се включи в мерителното свидетелство
  само в необходимия случай!
   
Забележки
(37) - (59)
 
 
 
ПРЕДИШНИ АНУЛИРАНИ МЕРИТЕЛНИ
СВИДЕТЕЛСТВА
 
60 Название Дата на Знак на Название Тип на
  на бюрото, запис- измер- или номер кораба
  издало ването ването на кораба  
  свидетел-        
  ството        
 
 
 
(61)
В .................. ден ..................................................................................................................................................................................................
(62)
Експерт мерител: ..........................................................................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................................................................................
63
Валидността на това свидетелство изтича на: .................................................................................................................................................................................
  .......................................................,
  обаче то губи своята валидност по-рано, ако кора-
  бът претърпи такива изменения (ремонт, преуст-
  ройство, постоянни деформации), в резултат на
  които данните, съдържащи се в графа 22 или таб-
  лица 33 (или графи 34, 35, 36), вече не са точни.
  Това свидетелство е издадено
(64)
В .................. ден ..................................................................................................................................................................................................
(65)
...........................................................................................................................................................................................................................
(66)
...........................................................................................................................................................................................................................
(67)
...........................................................................................................................................................................................................................
68
Регистрационен номер(13) ...............................................................................................................................................................................................
69
Страна на регистрация(13) ...............................................................................................................................................................................................
(13) Попълва се за всички регистрирани съдове.
 
УДОСТОВЕРЯВАНЕ ИСТИННОСТТА
НА ВРЕМЕННИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ
В МЕРИТЕЛНОТО СВИДЕТЕЛСТВО
 
70
Графа № .........................................................................................................
Графа № .........................................................................................................
  беше изменена; беше изменена;
  това изменение е това изменение е
 
валидно до.......................................................................................................
валидно до ......................................................................................................
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
Графа № .........................................................................................................
Графа № .........................................................................................................
  беше изменена; беше изменена;
  това изменение е това изменение е
 
валидно до.......................................................................................................
валидно до ......................................................................................................
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
Графа № .........................................................................................................
Графа № .........................................................................................................
  беше изменена; беше изменена;
  това изменение е това изменение е
 
валидно до.......................................................................................................
валидно до ....................................................................................................
 
.................................................................................................................
...............................................................................................................
(71)
В .................. ден ..................................................................................................................................................................................................
(72)
...........................................................................................................................................................................................................................
(73)
...........................................................................................................................................................................................................................
(74)
...........................................................................................................................................................................................................................
   
УДОСТОВЕРЯВАНЕ ИСТИННОСТТА
НА ИЗМЕНЕНИЯТА, ВНЕСЕНИ
В МЕРИТЕЛНОТО СВИДЕТЕЛСТВО
 
75
Графа № .........................................................................................................
Графа № .........................................................................................................
  беше изменена беше изменена
 
Графа № .........................................................................................................
Графа № .........................................................................................................
  беше изменена беше изменена
 
Графа № .........................................................................................................
Графа № .........................................................................................................
  беше изменена беше изменена
(76)
В .................. ден ..................................................................................................................................................................................................
(77)
...........................................................................................................................................................................................................................
(78)
...........................................................................................................................................................................................................................
(79)
...........................................................................................................................................................................................................................
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти