Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕ ЗА НИСКОЕНЕРГИЙНИ ДИЕТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО

В сила от 01.01.2004 г.
Приета с ПМС № 252 от 06.11.2002 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към търговците и производителите относно състава, наименованието и етикетирането на храните, предназначени за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло и представени като такива.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло са продукти със специфичен състав, които, използвани съгласно указанията за употреба на производителя, заместват изцяло дневния хранителен прием на потребителя.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Продажбата и представянето на храни, предназначени за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло, се допуска само ако те отговарят на изискванията на наредбата и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/47 от 29 юни 2013 г.).


Чл. 4. (1) Съставът на храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло трябва да съответства на изискванията, посочени в приложението.
(2) Изискванията по ал. 1 се отнасят за продукти, готови за консумация или приготвени съгласно указанията за употреба на производителя.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Всички отделни съставки на продуктите по чл. 2 трябва да се съдържат в една и съща опаковка при продажбата на продукта.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Наименованието "Заместител на дневния хранителен прием за контрол на телесното тегло" се използва за означаване на продуктите по чл. 2.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При етикетирането на храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло се спазват изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 383 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.), като се обявяват задължително и следните данни:
1. енергийната стойност, изразена в килоджаули (kJ) и в килокалории (kcal), съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини, изразено в цифрова стойност за определено количество от готовия за консумация продукт;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) средното съдържание на всеки минерал и витамин, изразено в цифрова стойност за определено количество от готовия за консумация продукт, при спазване изискванията на т. 5 от приложението;
3. указание за начина на приготвяне в случаите, когато е необходимо, и забележка за важността от спазване на указанието;
4. ако продуктът, използван в съответствие с указанията за употреба на производителя, осигурява дневен прием на поливалентни алкохоли (полиоли) повече от 20 g на ден, се включва текст, че храната може да има разхлабващо действие;
5. забележка за важността от приемане на необходимото количество течности дневно;
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) забележка:
а) че продуктът доставя всички необходими хранителни вещества в количества, съответстващи на дневните потребности;
б) че продуктът не трябва да се използва повече от 3 седмици без лекарско наблюдение.
7. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) При етикетирането, рекламирането и представянето на храни за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло не се допуска обявяване на информация за срока или стойностите за намаляване на теглото при употребата им.


Чл. 9. Когато в резултат на нова информация или преоценка на съществуващата се установи, че дадена храна, която съответства на изискванията на наредбата, създава опасност за здравето на потребителите, съответната храна се спира от продажба и се изтегля от пазара.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "химичен индекс" е най-ниското съотношение между количеството на всяка незаменима аминокиселина в изследвания белтък и количеството на съответната аминокиселина в референтния белтък.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) С наредбата се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 96/8/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 г. относно храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло (ОВ, L 55/22 от 6 март 1996 г.);
2. Директива на Комисията 2007/29/ЕО от 30 май 2007 г. за изменение на Директива 96/8/ЕО относно етикетирането, рекламата и представянето на храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло (ОВ, L 139/22 от 31 май 2007 г.).
(2) С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.


§ 3. Забранява се продажбата на продукти, които не отговарят на изискванията на наредбата след 1 януари 2004 г.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Контролът по изпълнение на изискванията на наредбата се осъществява от органите на официалния контрол по Закона за храните.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 18.09.2007 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 5, която влиза в сила от 23 декември 2007 г., и § 3, т. 5, буква "б", която влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Изисквания относно състава на храните, предназначени за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло

1. Енергийна стойност
1.1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Енергийната стойност на продуктите по чл. 2 трябва да е не по-малка от 3360 kJ (800 kcal) и не по-голяма от 5040 kJ (1200 kcal) за дневен хранителен прием.
1.2. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
2. Белтък
2.1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Белтъкът, съдържащ се в продуктите по чл. 2, трябва да доставя не по-малко от 25 на сто и не повече от 50 на сто от общата енергийна стойност на продукта.
2.2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Количеството белтък в продуктите по чл. 2 не трябва да надвишава 125 g.
2.3. Изискванията към белтъка се отнасят до белтък, чийто химичен индекс е равен на химичния индекс на референтния белтък, посочен в таблица № 1.
Ако химичният индекс е по-нисък от 100 на сто от този на референтния белтък, минималното количество белтък трябва да бъде съответно повишено. Във всички случаи химичният индекс на белтъка трябва да е не по-малко от 80 на сто от този на референтния белтък.
2.4. Добавянето на аминокиселини се допуска единствено за повишаване на хранителната стойност на белтъка и само в необходимите за тази цел съотношения.
3. Мазнини
3.1. Енергията, доставяна от мазнините, не трябва да надвишава 30 на сто от общата енергийна стойност на продукта.
3.2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За продуктите по чл. 2 линоленовата киселина (под формата на глицериди) трябва да е не по-малко от 4,5 g.
3.3. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
4. Хранителни влакнини
(изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Съдържанието на хранителни влакнини в продуктите по чл. 2 трябва да е не по-малко от 10 g и не повече от 30 g в дневния хранителен прием.
5. Витамини и минерални вещества
5.1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Продуктите по чл. 2 трябва да доставят в дневния хранителен прием не по-малко от 100 на сто от количеството витамини и минерални вещества, посочени в таблица № 2.
5.2. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Таблица № 1

Дневни потребности от незаменими аминокиселини (съгласно технически доклад на СЗО № 724 от 1985 г.)


Аминокиселини Количество в g/100 g
  белтъчини
Цистеин + метионин 1,7
Хистидин 1,6
Изолевцин 1,3
Левцин 1,9
Лизин 1,6
Фенилаланин + тирозин 1,9
Треонин 0,9
Триптофан 0,5
Валин 1,3
   

Таблица № 2

Количества на витамини и минерални вещества, които трябва да се осигуряват от дневния хранителен прием, при нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло

Витамини/ Мерни Количество
Минерали единици  
Витамин A (µg РE*) 700
Витамин D (mg) 5
Витамин E (mg алфа-ТЕ**) 10
Витамин C (mg) 45
Тиамин (mg) 1,1
Рибофлавин (mg) 1,6
Ниацин (mg НЕ***) 18
Витамин В6 (mg) 1,5
Фолат (µg) 200
Витамин В12 (µg) 1,4
Биотин (µg) 15
Пантотенова    
киселина (mg) 3
Калций (mg) 700
Фосфор (mg) 550
Калий (mg) 3100
Желязо (mg) 16
Цинк (mg) 9,5
Мед (mg) 1,1
Йод (µg) 130
Селен (µmg) 55
Натрий (mg) 575
Магнезий (mg) 150
Манган (mg) 1

* РЕ - ретинол еквиваленти
** a-ТЕ - a-токоферол еквиваленти
*** НЕ - ниацин еквиваленти


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти