Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.104 от 6 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.61 от 13 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 17 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., отм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г.


Отменена с § 1 от Наредба за отменяне на Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни - ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.

Чл. 1. С тази наредба се определят специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храните, наричани по-нататък "добавки", и методите за анализ, прилагани при провеждането на държавния контрол върху добавките.

Чл. 2. Специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, разрешени да се използват като оцветители, са посочени в приложение № 1.


Чл. 3. Специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, разрешени да се използват като подсладители, са посочени в приложение № 2.


Чл. 4. Специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, различни от оцветители и подсладители, разрешени да се използват в храни, са посочени в приложение № 3.


Чл. 5. Контролните органи установяват съответствието на добавките с изискванията на наредбата чрез извършване на лабораторни анализи.


Чл. 6. (1) Лабораторните анализи се извършват по методите, посочени от чл. 10 до чл. 24.
(2) Масата на лабораторната проба за анализ е 50 g, освен в случаите, когато в методите за анализ е определено друго.
(3) Съдържанието на пробата следва да е добре хомогенизирано и да се постави в чист, сух съд, който не пропуска влага и е снабден с херметически затваряща запушалка.


Чл. 7. (1) При провеждане на анализ, ако в метода не са установени други изисквания, се използват реактиви с квалификация "чист за анализ" (ч.з.а.).
(2) При провеждане на анализ водата за разтваряне, разреждане или промиване трябва да е дестилирана или деминерализирана с еквивалентна чистота.


Чл. 8. Резултатите от анализа представляват средна стойност от най-малко две изследвания, които отговарят на критерия за повторимост, определен за съответния метод.


Чл. 9. Резултатът се изразява като процент от получената в лабораторията проба, когато няма други указания. Броят на значимите знаци в резултата се определя от точността на метода.


Чл. 10. Определянето на вещества, които се извличат с диетилов етер от водоразтворими сулфонирани органични оцветители в храни, се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 4.


Чл. 11. Определянето на мравчена киселина, формиати и други окисляващи се примеси в оцетна киселина (Е 260), калиев ацетат (Е 261), натриев диацетат (Е 262) и калциев ацетат (Е 263) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 5.


Чл. 12. Определянето на нелетливи вещества в пропионова киселина (Е 280) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 6.


Чл. 13. Определянето на загубата на маса при сушене на натриев нитрит (Е 250) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 7.


Чл. 14. Тестът за откриване на салицилова киселина в етил-р-хидроксибензоат (Е 214), натриевата сол на етил- р-хидроксибензоат (Е 215), n-пропил-р-хидроксибензоат (Е 216), натриевата сол на n-пропил-р-хидроксибензоат (Е 217), метил-р-хидроксибензоат (Е 218) и натриевата сол на метил-р-хидроксибензоат (Е 219) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 8.


Чл. 15. Определянето на свободна оцетна киселина в натриев диацетат (Е 262) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 9.


Чл. 16. Определянето на натриев ацетат в натриев диацетат (Е 262) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 10.


Чл. 17. Тестът за откриване на алдехиди в сорбинова киселина (Е 200), в натриев, калиев и калциев сорбати (Е 201, Е 202, Е 203) и в пропионова киселина (Е 280) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 11.


Чл. 18. Определянето на пероксидно число в лецитини (Е 322) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 12.


Чл. 19. Определянето в лецитини (Е 322) на неразтворими в толуен вещества се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 13.


Чл. 20. Тестът за откриване на редуциращи вещества в натриев, калиев и калциев лактати (Е 325, Е 326 и Е 327) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 14.


Чл. 21. Определянето на летливи киселини в ортофосфорна киселина (Е 338) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 15.


Чл. 22. Тестът за откриване на нитрати в ортофосфорна киселина (Е 338) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 16.


Чл. 23. Определянето на неразтворимите във вода вещества в моно-, ди- и тринатриеви ортофосфати, и моно-, ди- и трикалиеви ортофосфати (Е 339 (i), Е 339 (ii), Е 339 (iii), Е 340 (i), Е 340 (ii), Е 340 (iii) се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 17.


Чл. 24. Определянето на рН в добавките се извършва съгласно метода, посочен в приложение № 18.


Чл. 25. В приложения от № 4 до 18 са посочени уредите и апаратурата, които са специални или са по специален стандарт, без да е посочено оборудването, обичайно за лабораториите за анализ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Повторимост (r)" е степен на съвпадение със съответна вероятност (обикновено 95%) на резултати от последователни измервания на една и съща величина, извършени при едни и същи условия на измерване (една и съща проба, един и същи оператор, един и същи апарат, една и съща лаборатория, кратък период от време).
2. "Аналитична везна" е везна с чувствителност не по-малко от 0,1 mg.
3. "Разтвор на реактив" е воден разтвор, освен ако в приложения от № 4 до 18 не са дадени специфични указания.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива 95/31/ЕО за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите, предназначени за влагане в храни (ОВ, L 178, 28.7.1995 г.), последно изменена с Директива 2006/128/ЕО;
2. Директива 95/45/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (ОВ, L 226, 22.9.1995 г.), последно изменена с Директива 2006/33/ЕО;
3. Директива 2008/84/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на добавките в храни, различни от оцветителите и подсладителите (ОВ, L 253, 20.9.2008 г.), последно изменена с Директива 2009/10/ЕО.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г., в сила от 10.04.2007 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на официалния контрол върху храните по Закона за храните.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г., в сила от 10.04.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 2, т. 2 от Закона за храните и е съгласувана с министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2004 Г.)

§ 4. Добавките, които са пуснати на пазара или етикетирани преди 1 ноември 2004 г. и не отговарят на изискванията на тази наредба, могат да се продават до изчерпването им.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г.)

§ 4. Навсякъде в текста на наредбата думите "метил етил кетон", "етил ацетат", "транс изомери" и "транс-цис изомерите" се заменят съответно с "метилетилкетон", "етилацетат", "транс-изомери" и "транс-цис-изомерите".


§ 5. Добавките, които са пуснати на пазара или етикетирани преди влизането в сила на наредбата и не отговарят на изискванията й, могат да се продават до изчерпването им, но не по-късно от една година след влизането й в сила.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2007 Г.)

§ 4. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2006/33/ЕО на Комисията от 20 март 2006 г. за изменение на Директива 95/45/ЕО относно Сънсет жълто FCF (E 110) и Титаниев диоксид (E 171).


§ 5. Наредбата влиза в сила от 10 април 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2008 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила на 15 февруари 2008 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2010 Г.)

§ 4. Навсякъде в текста думите "Общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми" и "Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми" се заменят с "Общ брой на микроорганизмите".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2010 Г.)

§ 5. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/10/ЕО от 13 февруари 2009 г. за изменение на Директива 2008/84/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на добавките в храни, различни от оцветителите и подсладителите (ОВ, L 44, 14.2.2009 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2010 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2011 Г.)

§ 4. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 2010/37/ЕС на Комисията от 17 юни 2010 г. за изменение на Директива 2008/60/ЕО за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите (ОВ L 152, 18.06.2010 г.).
2. Директива 2010/67/ЕС на Комисията от 20 октомври 2010 г. за изменение на Директива 2008/84/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (ОВ L 277, 21.10.2010 г.).
3. Директива 2011/3/ЕС на Комисията от 17 януари 2011 г. за изменение на Директива 2008/128/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (ОВ L 13, 18.01.2011 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2011 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на § 1, която влиза в сила от 1 септември 2011 г.


Приложение № 1 към чл. 2

(Изм. - ДВ, бр. 61 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г., в сила от 10.04.2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.)


Специфични критерии и изисквания за чистота на добавките, разрешени да се ползват като оцветители
 
А. Основни критерии на цветните алуминиеви лакове
 
Определение Алуминиевите лакове се приготвят от реактивни оцветители, отговарящи на
  съответните критерии за чистота, и алумина (alumina) във водни условия.
  Алумината обикновено е несухо вещество, получено при взаимодействие
  на алуминиев сулфат или хлорид с калциев карбонат или бикарбонат или
  амоняк. По-нататък в процеса на образуване на лака продуктът се промива
  с вода и изсушава. В крайния продукт може да има части от нереагирала
  алумина.
Пепел, неразтворима в HCI Не повече от 0,5%
Етерен екстракт Не повече от 0,2 % (при неутрални условия)
  Приложими са специфични критерии за чистота за съответните оцветители.
 
Б. Специфични критерии за чистота
 
Е 100 КУРКУМИН  
   
Синоними CI натурално жълто 3, куркумово жълто, Дифероил метан
Определение Куркуминът се получава при екстракция с разтворител от куркума, т.е. ризоми от
  естествените сортове на Curcuma Longa L. За получаване на концентриран
  куркуминов прах екстрактът се пречиства чрез кристализация. Продуктът
  се състои предимно от куркумини, т.е. основният оцветител (1,7-бис (4-
  хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион) и неговите две десметокси
  производни в различни пропорции. Могат да се открият и незначителни
  количества масла и смоли, които естествено се срещат в куркумата.
  За екстракция могат да се използват само следните разтворители: етилацетат,
  ацетон, въглероден диоксид, дихлорометан, n-бутанол, метанол, етанол, хексан.
Клас Дицинамоилметан
Колор индекс 75300
EINECS 207-280-5
Химични наименования I. 1,7-бис(4-хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион
  II. 1-(4-хидроксифенил -7-(4-хидрокси-3-метокси-фенил-хепта-1,6-диен-3,5-дион)
  III. 1,7-бис(4-хидроксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион
Химична формула I. C21 H20 O6
  II. C20 H18 O5
  III. C19 H16 O4
Молекулна маса I. 368,39 II. 338,39 III. 308,39
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 90% от всички оцветители E(1%/1cm) 1607 при 426 nm в етанол
Описание Жълто-оранжев кристален прах
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум в етанол при 426 nm
б) температура на топене 179°C-182°C
Чистота  
Остатъци от разтворителите Етилацетат
  Ацетон
  n-бутанол Не повече от 50 mg/kg
  Метанол индивидуално или в
  Етанол комбинация
  Хексан
  Дихлорометан: не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 101 (i) РИБОФЛАВИН  
   
Синоними Лактофлавин
Клас Изоалоксазин
EINECS 201-507-1
Химични наименования 7,8-диметил-10-(D-рибо-2,3,4,5-тетрахидроксипентил)
  бензо(g)птеридин-2,4(3H,10H)-дион
  7,8-диметил-10-(1'-D-рибитил)изоалоксазин
Химична формула C17 H20 N4O6
Молекулна маса 376,37
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на суха маса E(1%/1cm) 328 при 444 nm във воден разтвор
Описание Жълто до жълто-оранжев кристален прах, със слаб мирис
Идентификация  
а) спектрометрия Съотношение А375/А267
  между 0,31 и 0,33
  Съотношение А444/А267 във воден разтвор
  между 0,36 и 0,39
б) специфична ротация Максимум във вода при 375 nm
  [алфа](20%/Dcm) между -115°C и -140°C при 0,05 N
  разтвор на натриев хидроксид
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 1,5% (105°С, 4 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Основни ароматни амини Не повече от 100 mg/kg (като анилин)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като олово ) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 101 (ii) РИБОФЛАВИН-5'-ФОСФАТ  
   
Синоними Рибофлавин-5'-фосфат натрий
Определение Тези спецификации са приложими към рибофлавин-5'-фосфат, примесен с
  незначителни количества от рибофлавин и рибофлавин дифосфат
Клас Изоалоксазин
EINECS 204-988-6
Химични наименования (2R, 3R, 4S)-5-(3')10'-дихидро-7',8'-диметил-2', 4'-диоксо-
  10'-бензо-[гама]птеридинил)-
  2,3,4-трихидроксипентил фосфат;
  мононатриева сол на 5'-монофосфатен естер на рибофлавин
Химична формула Дихидратна форма: C17 H20 N4NaO9P.2H2O
  Безводна форма: C17 H20 N4NaO9P
Молекулна маса 541,36
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 95% от всички оцветители, изразено като
  C17 H20 N4NaO9P.2H2O
  E(1%/1cm) 250 при 375 nm във воден разтвор
Описание Жълто до жълто-оранжев кристален хигроскопичен прах, със слаб мирис и
  горчив вкус
Идентификация  
а) спектрометрия Съотношение А375/А267
  между 0,30 и 0,34
  Съотношение А444/А267
  във воден разтвор
  между 0,35 и 0,40
б) специфична ротация Максимум във вода при 375 nm
  между + 38°C и + 42°C в разтвор 5 mol HCI
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 8 % (100°С, 5 часа във вакуум и P2O5) за дихидратната форма
Сулфатна пепел Не повече от 25%
Неорганичен фосфат Не повече от 0,1 % (като PO4 за безводна форма)
Съпровождащи цветни съединения Рибофлавин (чист): не повече от 6 %
  Рибофлавин дифосфат: не повече от 6 %
Основни ароматни амини Не повече от 70 mg/kg (като анилин)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 102 ТАРТРАЗИН  
   
Синоними CI хранително жълто 4
Определение Тартразинът предимно се състои от тринатриев-5-хидрокси-1-(4-сулфонато-
  фенил-)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат и съпровождащи
  цветни съединения, както и от основни безцветни съставки като натриев
  хлорид и/или натриев сулфат.
  Тартразинът е натриева сол. Допустими са и калциева или калиева соли.
Клас Моноазо
Колор индекс 19140
EINECS 217-699-5
Химични наименования Тринатриев-5-хидрокси-1-(4-сулфонато-фенил-)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-
  пиразол-3-карбоксилат
Химична формула C16 H9N4Na3O9S2
Молекулна маса 534,37
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 85% от всички оцветители, изразено като натриева сол
  E(1%/1cm) 530 при 426 nm във воден разтвор
Описание Светлооранжев прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 426 nm
б) жълт воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни вещества Не повече от 1,0%
Органични съединения, които  
не са цветни вещества:  
- 4-хидразинобензенсулфонова  
киселина  
- 4-аминобензен-1-сулфонова Общо не повече от 0,5%
киселина  
- 5-оксо-1-(4-сулфофенил)-2-  
пиразолин- карбоксилна киселина  
- 4,4'-диазоаминоди (безенен-  
сулфонова киселина)  
- тетрахидроксиянтарна киселина  
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2% в неутрална среда
Олово Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 104 ХИНОЛИН ЖЪЛТО  
   
Синоними CI хранително жълто 13
Определение Хинолин жълто се приготвя чрез сулфониране на 2-(2-хилолил) индан 1,3-дион.
  Хинолин жълто предимно се състои от натриеви соли на смес от дисулфонати
  (основно), моносулфонати и трисулфонати на споменатото съединение
  и съпровождащи цветни съединения, както и от основни безцветни
  съставки като натриев хлорид и/или натриев сулфат.
  Хинолин жълто е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Хинофталон
Колор индекс 47005
EINECS 305-897-5
Химични наименования Динатриевите соли на дисулфонатите на 2-(2-хилолил) индан 1,3-дион
  (основен компонент)
Химична формула C18H9NNа2O8S2 (основен компонент)
Молекулна маса 477,38 (основен компонент)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 70% от всички оцветители, изразено
  като натриева сол.
  Хинолин жълто трябва да има следния състав:
  От всичките участващи оцветители:
  - не по-малко от 80% трябва да са динатриев 2-(2-хилолил) индан
  1,3-дион-дисулфонати
  - не по-малко от 15% трябва да са натриев 2-(2-хилолил) индан
  1,3-дион-моносулфонати
  - не по-малко от 7 % трябва да са тринатриев 2-(2-хилолил) индан
  1,3-дион-трисулфонат
  E(1%/1cm) 865 (основен компонент) при 411 nm във воден разтвор на оцетна киселина
Описание Жълт прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във воден разтвор на оцетна киселина при pH 5 при 411 nm
б) жълт воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 4,0%
Органични съединения, които не  
са оцветители:  
- 2-метилхинолин  
- 2-метилхинолин- сулфонова  
киселина Общо не повече от 0,5%
- фталова киселина  
- 2,6-диметилхинолин  
- 2,6-диметилхинолин- сулфонова  
киселина Не повече от 4 mg/kg
2-(2-хилолил) индан 1,3-дион  
Несулфонирани първични  
ароматни амини Не повече от 0,01 % (като анилин)
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % в неутрална среда
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 110 СЪНСЕТ ЖЪЛТО FCF  
   
Синоними CI хранително жълто 3, жълто-оранжево S
Определение Сънсет жълто FCF се състои основно от двунатриев 2-хидрокси-1- (4-сулфонатофенилазо) нафталин-6-сулфонат и спомагателни оцветяващи вещества в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Сънсет жълто FCF се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.
Клас Моноазо
Колор индекс 15985
EINECS 220-491-7
Химични наименования Двунатриев 2-хидрокси-1- (4-сулфонатофенилазо) нафталин-6-сулфонат
Химичнаформула C16H10N2Na2O7S2
Молекулна маса 452,37
Съдържание на основното вещество Не по-малко от 85% от общо всички оцветители, изразено като натриева сол
Описание Оранжево-червен прах или гранули
Идентификация  
А. Спектрометрия Максимално поглъщане във вода при приблизително 485 nm при pH 7
Б. Оранжев воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 5,0%
1-(Фенилазо)- 2-нафталенол (Судан I) Не повече от 0,5 mg/kg
Органични съединения, които не са оцветители:  
4-аминобензен- 1-сулфонова киселина  
3-хидроксинафталин- 2,7-дисулфонова киселина  
6-хидроксинафталин- 2-сулфонова киселина  
7-хидроксинафталин- 1,3-дисулфонова киселина Общо не повече от 0,5%
4,4'-диазоаминоди (бензен-сулфонова киселина)  
6,6'-оксиди (нафталин-2-сулфонова киселина)  
Несулфонирани първични ароматни амини Не повече от 0,01 % (като анилин)
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % в неутрална среда
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg.
 
Е 120 КОХЕНИЛ, КАРМИНОВА КИСЕЛИНА, КАРМИНИ
 
Определение Кармините и карминовата киселина се приготвят от водни, водно-алкохолни и
  алкохолни екстракти на Кохенил заедно със съставки от изсушеното тяло
  на женското насекомо Dactylopius coccus Costa.
  Основният оцветител е карминова киселина.
  Алуминиеви лакове на карминовата киселина (кармини) могат да се получат
  при моларно съотношение на алуминий и карминова киселина 1:2.
  В търговските продукти основният оцветител се среща свързан с амониеви,
  калциеви, калиеви или натриеви катиони, поединично или в комбинация,
  като тези катиони могат да бъдат и в излишък.
  Търговските продукти могат да съдържат и белтъчни вещества, извлечени от
  насекомото суровина, както и свободен карминат или неголеми остатъци от
  несвързани алуминиеви катиони.
Клас Антрахинон
Колор индекс 75470
EINECS Кохенил: 215-680-6
  Карминова киселина: 215-023-3
  Кармини: 215-724-4
Химични наименования 7-бета-D-глюкопиранозил-3,5,6,8-тетрахидрокси-1-метил- 9,10-
  диоксоантрацен-2-карбоксилна киселина (карминова киселина);
  кармин е хидратираният алуминиев хелат на тази киселина
Химична формула C22 H20O13 (кaрминова киселина)
Молекулна маса 492,39 (карминова киселина)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 2,0% карминова киселина в екстрактите, съдържащи карминова
  киселина; не по-малко от 50% карминова киселина в хелатите
Описание Червено до тъмночервено ронливо, твърдо вещество или прах
  Кохениловият екстракт обикновено е тъмночервена течност, но може да бъде изсушен до прах.
Идентификация  
Спектрометрия Максимум в амонячен воден разтвор при 518 nm.
  Максимум в разреден хлороводороден разтвор при 494 nm за карминова киселина.
Чистота  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 122 АЗОРУБИН, КАРМОИЗИН  
   
Синоними CI хранително червено 3
Определение Азорубинът се състои предимно от динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-наф-
  тилазо) нафталин-1-сулфонат и съпровождащи цветни съединения, както
  и от безцветни съставки като натриев хлорид и/или натриев сулфат.
  Азорубинът е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Моноазо
Колор индекс 14720
EINECS 222-657-4
Химични наименования Динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-1-сулфонат
Химична формула C20H12N2Nа2O7S2
Молекулна маса 502,44
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 85% от всички оцветители, изразено като натриева сол.
  E(1%/1cm) 510 при 516 nm във вода
Описание Червен до червенокафяв прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 516 nm
б) червен воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 2,0%
Органични съединения, които не  
са оцветители:  
- 4-аминонафталин- 1-сулфонова Общо не повече от 0,5%
киселина  
- 4-хирдоксинафталин- 1-сулфонова  
киселина  
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани с етер Не повече от 0,2 % при неутрални условия
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 123 АМАРАНТ  
   
Синоними CI хранително червено 9
Определение Амарантът се състои предимно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-наф-
  тилазо) нафталин-3,6-дисулфонат и съпровождащи цветни съединения, както
  и от безцветни съставки като натриев хлорид и/или натриев сулфат.
  Амарантът е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Моноазо
Колор индекс 16185
EINECS 213-022-2
Химични наименования Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-3,6-дисулфонат
Химична формула C20H11N2Nа3O10S3
Молекулна маса 604,48
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 85% от всички оцветители, изразено като натриева сол.
  E(1%/1cm) 440 при 520 nm във вода
Описание Червеникаво-кафяв прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 520 nm
б) червен воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 3,0%
Органични съединения, които не  
са оцветители:  
- 4-аминонафталин- 1-сулфонова  
киселина  
- 3-хирдоксинафталин -2,7-дисул- Общо не повече от 0,5%
фонова киселина  
- 6-хирдоксинафталин -2-сулфонова  
киселина  
- 7-хирдоксинафталин -1,3-дисул-  
фонова киселина  
- 7-хирдоксинафталин -1,3-6-три-  
сулфонова киселина  
  Не повече от 0,01 % (като анилин)
Несулфонирани първични Не повече от 0,2 % при неутрални условия
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани с етер  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
 
Е 124 ПОНСО 4R, КОХЕНИЛ ЧЕРВЕНО А
 
Синоними CI хранително червено 7, нов кохин
Определение Понсо 4R се състои предимно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-наф-
  тилазо) нафталин-6,8-дисулфонат и съпровождащи цветни съединения, както
  и от безцветни съставки като натриев хлорид и/или натриев сулфат.
  Понсо 4R е натриева сол. Допустим е и като калциева и калиева сол.
Клас Моноазо
Колор индекс 16255
EINECS 220-036-2
Химични наименования Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафталин-6,8-дисулфонат
Химична формула C20 H11N2Nа3O10S3
Молекулна маса 604,48
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 80% от всички оцветители, изразено като натриева сол.
  E(1%/1cm) 430 при 505 nm във вода
Описание Червеникав прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 505 nm
б) червен воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 1,0%
Органични съединения, които не  
са оцветители:  
- 4-аминонафталин- 1-сулфонова  
киселина  
- 7-хирдоксинафталин -1,3-дисул-  
фонова киселина  
- 3-хирдоксинафталин -2,7-дисул- Общо не повече от 0,5%
фонова киселина  
- 6-хирдоксинафталин -2-сулфо-  
нова киселина  
- хирдоксинафталин -1,3-6-трисул-  
фонова киселина  
Несулсонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % при неутрални условия
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 127 ЕРИТРОЗИН  
   
Синоними CI хранително червено 14
Определение Еритрозинът се състои предимно от динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-
  оксоксантен-9-ил) бензоат монохидрат и съпровождащи цветни съединения, както
  и от безцветни съставки като натриев хлорид и/или натриев сулфат.
  Еритрозинът е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Ксантен
Колор индекс 45430
EINECS 240-474-8
Химични наименования Динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-оксоксантен-9-ил) бензоат монохидрат
Химична формула C20H6I4Nа2O5.H2O
Молекулна маса 897,88
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 87% от всички оцветители като суха натриева сол.
  E(1%/1cm) 1100 при 526 nm във воден разтвор при pH 7
Описание Червен прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 526 nm при pH 7
б) червен воден разтвор  
Чистота  
Неорганични йодиди, изразени Не повече от 0,1 %
като натриев йодид  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 4,0%
(освен флуоресцин)  
Флуоресцин Не повече от 20 mg/kg
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
- три-йодорезорцинол Не повече от 0,2 %
- 2-(2,4-хирдокси-3,5-дийодо- Не повече от 0,2%
бензоил) бензоена киселина  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % от разтвор с pH от 7 до 8
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
Алуминиеви лакове Не е приложим методът за вещества, неразтворими в солна киселина. Заменя се
  с метода за вещества, неразтворими в натриев хидроксид, но при не повече
  от 0,5% само за този цвят.
   
Е 128 ЧЕРВЕНО 2G  
   
Синоними CI хранително 10, Азогеранин
Определение Червеното 2G се състои предимно от динатриев 8-ацетамидо-1-хидрокси-2-фе-
  нилазонафталин- 3,6-дисулфонат и съпровождащи цветни съединения,
  както и от безцветни съставки като натриев хлорид и/или натриев сулфат.
  Червеното 2G е натриева сол. Допустима е и калциева и калиева сол.
Клас Моноазо
Колор индекс 18050
EINECS 223-098-9
Химични наименования Динатриев 8-ацетамидо-1-хидрокси-2-фенилазонафталин-3,6-дисулфонат
Химична формула C18 H13N3Nа2O8S2
Молекулна маса 509,43
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 80% от всички оцветители, изразено като натриева сол.
  E(1%/1cm) 620 при 532 nm във воден разтвор
Описание Червен прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 532 nm
б) червен воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 2,0%
Органични съединения, които не  
са оцветители:  
- 5-ацетамидо- 4-хирдоксинафталин- Общо не повече 0,5%
2,7-дисулфонова киселина  
- 5-амино- 4-хирдоксинафталин-  
2,7-дисулфонова киселина  
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Извлечени с етер вещества Не повече от 0,2 % при неутрални условия
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 129 АЛУРА ЧЕРВЕНО AC  
   
Синоними CI хранително червено 17
Определение Алура червеното AC се състои предимно от динатриев 2-хидро-
  кси-1-(2-метокси-5-метил-4-сулфонатофенилазо) нафталин-6-сулфонат и
  съпровождащи цветни съединения, както и от безцветни съставки като
  натриев хлорид и/или натриев сулфат.
  Алура червеното AC е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Моноазо
Колор индекс 16035
EINECS 247-368-0
Химични наименования Динатриев 2-хидрокси-1-(2-метокси-5-метил-4-сулфонатофенилазо) нафталин-
  6-сулфонат
Химична формула C18 H14N2Nа2O8S2
Молекулна маса 496,42
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 85% от всички оцветители, изразено като натриева сол.
  E(1%/1cm) 540 при 504 nm във воден разтвор при pH 7
Описание Тъмночервен прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във воден разтвор при 504 nm
б) червен воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 3,0%
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
- 6-хидрокси-2-нафталин сул- Не повече от 0,3 %
фонова киселина, натриева сол  
- 4-амино-5-метокси-2-метилбен- Не повече от 0,2 %
зен сулфонова киселина  
- 6,6-оксибис(2-нафтален сулфо- Не повече от 1,0%
нова киселина) динатриева сол  
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % от разтвор с pH 7
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 131 ПАТЕНТ СИНЬО V  
   
Синоними CI хранително синьо 5
Определение Патент синьо V се състои предимно от калциево или натриево съединение на
  [4-(алфа -(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден)2,5-
  циклохексадиен-1-илиден] диетилалуминиев хидроксид вътрешнокомплексна
  сол и съпровождащи цветни съединения, както и от безцветни съставки
  като натриев хлорид и/или натриев сулфат и/или калциев сулфат.
  Калиевата сол е също позволена.
Клас Триарилметан
Колор индекс 42051
EINECS 222-573-8
Химични наименования Калциево или натриево съединение на [4-(алфа -(4-диетила-
  минофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден)2,5-циклохексадиен-
  1-илиден] диетилалуминиев хидроксид вътрешнокомплексна сол
Химична формула Калциево съединение: (C27 H31N2O7S2 )1/2Ca
  Натриево съединение: C27H31N2O7S2 Na
Молекулна маса Калциево съединение: 579,72
  Натриево съединение: 582,67
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 85% от всички оцветители, изразено като натриева сол.
  E(1%/1cm) 2000 при 638 nm във вода при pH 5
Описание Тъмносин прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 638 nm при pH 5
б) син воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 2,0%
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
- 3-хирдокси бензалдехид  
- 3-хирдокси бензоена киселина Общо не повече от 0,5%
- 3-хирдокси-4-сулфобензоена  
киселина  
- N,N-диетиламинобензен сул-  
фонова киселина  
Левко база Не повече от 4,0%
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % от разтвор с pH 5
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 132 ИНДИГОТИН, ИНДИГО КАРМИН  
   
Синоними CI хранително синьо 1
Определение Индиготинът се състои предимно от смес на динатриев 3,3'диоксо-2,2'-би-индо-
  лилиден-5,5'-дисулфонат и динатриев 3,3'диоксо-2,2'-би-индолилиден-5,
  7'-дисулфонат и съпровождащи цветни съединения, както и от безцветни
  съставки като натриев хлорид и/или натриев сулфат и/или калциев сулфат.
  Индиготинът е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Индигоид
Колор индекс 73015
EINECS 212-728-8
Химични наименования Динатриев 3,3'диоксо-2,2'-би-индолилиден-5,5'-дисулфонат
Химична формула C16 H8N2Nа2O8S2
Молекулна маса 466,36
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 85% от всички оцветители, изразено като натриева сол;
  динатриев 3,3'диоксо-2,2'-би-индолилиден-5,7'-дисулфонат: не повече от 18 %.
  E(1%/1cm) 480 при 610 nm във воден разтвор
Описание Тъмносин прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 610 nm
б) син воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения С изключение на динатриев 3,3'диоксо-2,2'-би-индолилиден-5,7'-дисулфонат:
  не повече от 1,0%
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
- исатин-5-сулфонова киселина  
- 5-сулфоантранилова киселина Общо не повече от 0,5%
- антранилова киселина  
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % при неутрални условия
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 133 БРИЛЯНТНО СИНЬО FCF  
   
Синоними CI хранително синьо 2
Определение Брилянтно синьо FCF се състои предимно от динатриев алфа-(4-(N-етил-3-сул-
  фонатобензиламино) фенил)-алфа -(4-N-етил-3-сулфонатобензиламино) цикло-
  хекса-2,5-диенилиден) толуен-2-сулфонат и неговите изомери и съпровождащи
  цветни съединения, както и от безцветни съставки като натриев хлорид и/или натриев сулфат.
  Брилянтното синьо FCF е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Триарилметан
Колор индекс 42090
EINECS 223-339-8
Химични наименования Динатриев алфа-(4-(N-етил-3-сулфонатобензиламино) фенил)-алфа -(4-N-етил-3-сулфо-
  натобензиламино) циклохекса-2,5-диенилиден) толуен-2-сулфонат
Химична формула C37 H34N2Nа2O9S3
Молекулна маса 792,84
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 85% от всички оцветители, изразено
  като натриева сол.
  E(1%/1cm) 1630 при 630 nm във воден разтвор
Описание Червеникаво-син прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 630 nm
б) син воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 6,0%
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
- сума от 2-,3- и 4- формилбензен Не повече от 1,5%
сулфонови киселини  
- 3-((етил)(4- сулфофенил) амино) Не повече от 0,3 %
метил бензен сулфонова киселина  
- левко база Не повече от 5,0%
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % при pH 7
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 140 (i) ХЛОРОФИЛИ  
   
Синоними CI Натурално зелено 3, Магнезиев хлорофил, Магнезиев феофитин
Определение Хлорофилите се получават при екстракция с разтворител от ядливи растителни
  суровини, трева, люцерна и коприва.
  Последващото отнемане на разтворителя може да доведе до пълно или
  частично естествено отделяне на естествено съдържащия се свободен
  магнезий от хлорофилите и, съответно, получаване на феофитини.
  Основните оцветители са феофитини и магнезиевите хлорофили. Извлеченият
  продукт, след отстраняването на разтворителя, съдържа други пигменти
  като каротеноиди, както и масла, мазнини и восъци, получени от изходния продукт.
  За екстракция могат да се използват само следните разтворители:
  ацетон, метилетилкетон, дихлорометан, въглероден диоксид, метанол, етанол,
  пропан-2-ол и хексан.
Клас Порфирин
Колор индекс 75810
EINECS Хлорофили: 215-800-7, хлорофил a: 207-536-6,
  Хлорофил b: 208-272-4
Химични наименования Основните оцветители са:
  Фитил (13(2)R ,17S ,18 S )-3-(8-етил-13(2) -метоксикарбонил-2,7,12,18-
  тетраметил-13'-оксо-3-винил-13(1)-13(2)-17,18-
  тетрахидроциклопента [ат ]- порфирин -17-ил) пропионат,
  (феофитин a), или като магнезиев дикомплекс (хлорофил в)
  Фитил (132R ,17S ,18 S )-3-(8-етил-7-формил-132- метоксикарбонил-2,
  12,18-тетраметил-13'-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроцик-
  лопента [ат ]- порфирин -17-ил) пропионат, (феофитин b), или като магне-
  зиев комплекс (хлорофил b)
Химична формула Хлорофил a (магнезиев комплекс): C55H72MgN4O5
  Хлорофил a : C55H74N4O5
  Хлорофил b (магнезиев комплекс): C55H70MgN4O6
  Хлорофил b : C55H72N4O6
Молекулна маса Хлорофил a (магнезиев комплекс): 893,51
  Хлорофил a : 871,22
  Хлорофил b (магнезиев комплекс): 907,49
  Хлорофил b : 885,20
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 10% на всички комбинирани хлорофили и техните магнезиеви
  комплекси E(1%/1cm) 700 при 409 nm в хлороформ
Описание Восъкообразно твърдо вещество с цвят, вариращ от маслиненозелено
  до тъмнозелено в зависимост от координационно свързан магнезий
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум в хлороформ при 409 nm
Чистота  
Остатъци от разтворители Ацетон
  Метилетилкетон Не повече от 50 mg/kg
  Метанол единично или в
  Етанол комбинация
  Пропан-2-ол
  Хексан
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 140 (ii) ХЛОРОФИЛИНИ  
   
Синоними CI Натурално зелено 5, Натриев хлорофилин, Калиев хлорофилин
Определение Алкалните соли на хлорофилина се получават при осапуняване на екстракт от
  ядливи растителни суровини, трева, люцерна и коприва. Осапуняването
  премахва метиловите и фитолните естерни групи и може да разцепи отчасти
  циклопентениловия пръстен.
  Киселинните групи се неутрализират до формирането на калиевите
  и/или натриевите соли.
  За екстракция могат да се използват само следните разтворители:
  ацетон, метилетилкетон, дихлорометан, въглероден диоксид, метанол,
  етанол, пропан-2-ол и хексан.
Клас Порфирин
Колор индекс 75815
EINECS 287-483-3
Химични наименования Основните оцветители в техния киселинен вид са:
  -3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-
  7-ил) пропионат (хлорофилин a)
  и
  -3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-
  7-ил) пропионат (хлорофилин b)
  в зависимост от нивото на хидролиза циклопентениловият пръстен може
  да бъде разцепен с получаването на трета карбоксилна функция.
  Магнезиевият комплекс също може да присъства.
Химична формула Хлорофилин a (киселинна форма): C34H34N4O5
  Хлорофилин b (киселинна форма): C34H32N4O6
Молекулна маса Хлорофилин a: 578,68
  Хлорофилин b: 592,66
  Всяка може да се увеличи с 18 далтона, ако циклопентениловият пръстен е разцепен
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 95% за всички хлорофилини на суха маса (100°С, 1 час)
  E(1%/1cm) 700 при 405 nm във воден разтвор при pH 9
  E(1%/1cm) 140 при 653 nm във воден разтвор при pH 9
Описание Тъмнозелен до син/черен прах
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във фосфатен буферен разтвор при pH 9 при 405 nm и при 653 nm
Чистота  
Остатъци от разтворители Ацетон
  Метилетилкетон Не повече от 50 mg/kg
  Метанол единично или в
  Етанол комбинация
  Пропан-2-ол
  Хексан
  Дихлорометан: Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 141 (i) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИ  
   
Синоними CI Натурално зелено 3, Меден хлорофил, Меден феофитин
Определение Медните хлорофили се получават при добавяне на медна сол към веществото,
  получено при екстракция с разтворител на ядливи растителни суровини,
  трева, люцерна и коприва.
  Продуктът, след отстраняването на разтворителя, съдържа други пигменти
  като каротеноиди, както и масла, мазнини и восъци, получени от изходния продукт.
  Основните оцветители са медните феофитини.
  За екстракция могат да се използват само следните разтворители:
  ацетон, метилетилкетон, дихлорометан, въглероден диоксид, метанол,
  етанол, пропан-2-ол и хексан.
Клас Порфирин
Колор индекс 75815
EINECS меден хлорофил a: 239-830-5 меден хлорофил b: 246-020-5
Химични наименования [Фитил (132R ,17S ,18 S )-3-(8-етил-132 -метоксикарбонил-2,7,12,18-тетраметил-
  13'-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента [ат ]- порфирин
  -17-ил) пропионат] мед (II) (меден хлорофил a)
  [Фитил (132R ,17S ,18 S )-3-(8-етил-7-формил-132- метоксикарбонил-
  2,12,18-тетраметил-13'-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента
  [ат ]- порфирин -17-ил) пропионат], мед (II) (меден хлорофил b)
Химична формула Меден хлорофил a: C55H72Cu N4O5
  Меден хлорофил b: C55H70Cu N4O6
Молекулна маса Меден хлорофил a: 932,75
  Меден хлорофил b: 946,73
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 10% на всички медни хлорофили
  E(1%/1cm) 540 при 422 nm в хлороформ
  E(1%/1cm) 300 при 652 nm в хлороформ
Описание Восъкообразно твърдо вещество с цвят, вариращ от синьозелено до тъмнозелено
  в зависимост от суровината
Разпознаване  
а) спектрометрия Максимум в хлороформ при 422 nm и при 652 nm
Чистота  
Остатъци от разтворители Ацетон
  Метилетилкетон Не повече от 50 mg/kg
  Метанол единично или в
  Етанол комбинация
  Пропан-2-ол
  Хексан
  Дихлорометан: Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Медни йони Не повече от 200 mg/kg
Общо мед Не повече от 8,0% от всички медни феофитини
 
E 141 (ii) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИНИ
   
Синоними Натриев меден хлорофилин, Калиево-меден хлорофилин, CI натурално зелено 5
Определение Алкалните соли на медния хлорофилин се получават при прибавяне на мед към
  продукта, получен при осапуняване на екстракт от ядливи растителни суровини,
  трева, люцерна и коприва; осапуняването премахва метиловите и фитолните
  естерни групи и може да разцепи отчасти циклопентениловия пръстен.
  След прибавяне на мед към пречистените хлорофилини, киселинните
  групи се неутрализират до формирането на калиевите и/или натриевите соли.
  За екстракция могат да се използват само следните разтворители:
  ацетон, метилетилкетон, дихлорометан, въглероден диоксид, метанол,
  етанол, пропан-2-ол и хексан.
Клас Порфирин
Колор индекс 75815
EINECS 287-483-3
Химични наименования Основните оцветители в техния киселинен вид са:
  -3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-
  ил) пропионат, меден комплекс (меден хлорофилин a)
  и
  -3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-
  7-ил) пропионат, меден комплекс (меден хлорофилин b)
Химична формула Меден хлорофилин a (киселинна форма): C34H32Cu N4O5
  Меден хлорофилин b (киселинна форма): C34H30Cu N4O6
Молекулна маса Меден хлорофилин a: 640,20
  Меден хлорофилин b: 654,18
  Всяка може да се увеличи с 18 далтона, ако циклопентениловият пръстен е разцепен
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 95% за всички медни хлорофилини на суха маса (100°С, 1 час)
  E(1%/1cm) 565 при 405 nm във воден разтвор при pH 7,5
  E(1%/1cm) 145 при 630 nm във воден разтвор при pH 7,5
Описание Тъмнозелен до син/черен прах
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във фосфатен буферен разтвор при pH 7,5 при 405 nm и при 630 nm
Чистота  
Остатъци от разтворители Ацетон
  Метилетилкетон Не повече от 50 mg/kg
  Метанол единично или в
  Етанол комбинация
  Пропан-2-ол
  Хексан
  Дихлорометан: Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Медни йони Не повече от 200 mg/kg
Общо мед Не повече от 8,0% от всички медни хлорофилини
   
E 142 ЗЕЛЕНО S  
   
Синоними CI Хранително зелено 4,
  Брилянтно зелено BS
Определение Зеленото S се състои предимно от натриев N-[-4-[[(диметиламино)фенил] (2-хид-
  рокси -3,6-дисулфо-1-нафталенил)метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илидиен]-
  N-метилметанаминиум и съпровождащи цветни съединения, както и от без-
  цветни съставки като натриев хлорид и/или натриев сулфат.
  Зеленото S е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Триарилметан
Колор индекс 44090
EINECS 221-409-2
Химични наименования Натриев N-[-4-[[(4-диметиламино)фенил](2-хидрокси -3,6-дисулфо-1-нафтале-
  нил)метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илидиен]-N-метилметанаминиум;
  Натриев 5-[4-диметиламино-алфа(4-диметилиминоциклохекса-2,5-диенилиден)
  бензил]-6-хидрокси -7-сулфонато-нафтален-2-сулфонат (алтернативно наименование)
Химична формула C27 H25N2NаO7S2
Молекулна маса 576,63
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 80% от всички оцветители, изразено като натриева сол.
  E(1%/1cm) 1720 при 632 nm във вода
Описание Тъмносин или тъмнозелен прах или гранули
Идентификация  
а) спектрометрия Максимум във вода при 632 nm
б) син или зелен воден разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 1,0%
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
-4,4'- бис(диметиламино) бензи- Не повече от 0,1 %
дрил алкохол  
-4,4'- бис(диметиламино) бензо- Не повече от 0,1 %
фенон  
-3-хидроксинафтален-2,7-дисул- Не повече от 0,2 %
фонова киселина  
-левко база Не повече от 5,0%
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % при неутрални условия
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 150а КАРАМЕЛ ОБИКНОВЕН  
Определение Карамел обикновен се приготвя при контролирана термообработка
  на въглехидрати (в търговската мрежа клас хранителни подсладители,
  който съдържа мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери,
  като например глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза)
  За подобряване на карамелизацията могат да бъдат употребени киселини,
  основи и соли с изключение на амониеви съединения и сулфити.
EINECS 232-435-9
Описание От тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества
Чистота  
Цветна връзка с ДЕАЕ целулоза Не повече от 50%
Цветна връзка с фосфорил целулоза Не повече от 50%
Интензитет на цвета 0,01-0,12
(Интензитетът на цвета се определя  
като абсорбция на 0,1 об. %  
разтвор на твърд карамелен  
оцветител във вода в кювета  
от 1 cm при 610 nm.)  
Общ азот Не повече от 0,1 %
Обща сяра Не повече от 0,2 %
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 25 mg/kg
 
E150b КАРАМЕЛ (ОСНОВЕН СУЛФИТ)
Определение Карамел (основен сулфит) се приготвя при контролирана
  термообработка на въглехидрати (в търговската мрежа клас хранителни
  подсладители, който съдържа мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни
  полимери, като например глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни
  сиропи и декстроза) със или без киселини или основи, при наличие на
  сулфитни съединения (серниста киселина, калиев сулфит, калиев бисулфит,
  натриев сулфит и натриев бисулфит); не се употребяват амониеви съединения.
EINECS 232-435-9
Описание От тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества
Чистота  
Цветова връзка с ДЕАЕ целулоза Не повече от 50%
Интензитет на цвета 0,05-0,13
(Интензитетът на цвета се  
определя като абсорбция на  
0,1 об. % разтвор на твърд  
карамелен оцветител във вода  
в кювета от 1 cm при 610 nm.)  
Общ азот Не повече от 0,3 %(2)
Серен диоксид Не повече от 0,2 %(2)
Общо сяра 0,3-3,5%
  (Изразено на еквивалентен цветови базис, т.е. изразено като продукт с
  интензитет на цвета 0,1 абсорбционни единици.)
Сярна връзка с ДЕАЕ целулоза Не повече от 40%
Абсорбционен коефициент на 19-34
цветната връзка с ДЕАЕ целулоза  
Абсорбционен коефициент  
(А 280/560) Повече от 50
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 25 mg/kg
   
E150c КАРАМЕЛ АМОНИЕВ  
Определение Карамел амониев се приготвя при контролирана термообработка
  на въглехидрати (в търговската мрежа клас хранителни подсладители,
  който съдържа мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери, като
  например глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза)
  със или без киселини или основи, при наличие на амониеви съединения
  (амониев хидроксид, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат,
  амониев фосфат); не се употребяват сулфитни съединения.
EINECS 232-435-9
Описание От тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества
Чистота  
Цветна връзка с ДЕАЕ целулоза Не повече от 50%
Цветна връзка с фосфорил целулоза Повече от 50%
Интензитет на цвета 0,08-0,36
(Интензитетът на цвета се  
определя като абсорбция на  
0,1 об. % разтвор на твърд  
карамелен оцветител във вода  
в кювета от 1 cm при 610 nm.)  
Амонячен азот Не повече от 0,3 %(2)
4-метилимидазол Не повече от 250 mg/kg(2)
2-ацетил-4-тетрахидрокси- Не повече от 10 mg/kg(2)
бутилимидазол  
Обща сяра Не повече от 0,2 %
  (Изразено на еквивалентен цветови базис, т.е. изразено като продукт с
  интензитет на цвета 0,1 абсорбционни единици.)
Общ азот 0,7-3,3 %
Абсорбционен коефициент за цве- 13-35
това връзка с фосфорил целулоза  
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 25 mg/kg
   
E150d КАРАМЕЛ (АМОНИЕВ СУЛФИТ)  
Определение Карамел (амониев сулфит) се приготвя при контролирана
  термообработка на въглехидрати (в търговската мрежа клас хранителни
  подсладители, който съдържа мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни
  полимери, като например глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи
  и декстроза) със или без киселини или основи, при едновременно
  наличие на сулфитни и амониеви съединения (серниста киселина,
  калиев сулфит, калиев бисулфит, натриев сулфит, натриев бисулфит,
  амониев хидроксид, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат,
  амониев фосфат, амониев сулфат, амониев сулфит и амониев хидроген сулфит).
EINECS 232-435-9
Описание От тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества
Чистота  
Цветна връзка с ДЕАЕ целулоза Повече от 50%
Интензитет на цвета 0,10-0,60
(Интензитетът на цвета се  
определя като абсорбция на  
0,1 об. % разтвор на твърд  
карамелен оцветител във вода  
в кювета от 1 cm при 610 nm.)  
Амонячен азот Не повече от 0,6 %
Серен диоксид Не повече от 0,2 %
4-метиленидазол Не повече от 250 mg/kg
Общ азот 0,8-2,5%
Обща сяра 0,3-1,7 %
  (Изразено на еквивалентен цветови базис, т.е. изразено като продукт
  с интензитет на цвета 0,1 абсорбционни единици.)
Отношение азот/сяра на 0,7-2,7
алкохолния преципитат  
Абсорбционен коефициент на 8-14
алкохолния преципитат %  
(Абсорбционният коефициент на  
алкохолния преципитат се определя  
като абсорбция на преципитата при  
280 nm, отнесено към абсорбцията  
при 260 nm (1 cm кювета).)  
Абсорбционен коефициент Не повече от 50
(А 280/560)  
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 25 mg/kg
   
E151 БРИЛЯНТНО ЧЕРНО BN, ЧЕРНО PN  
   
Синоними CI хранително черно 1
Определение Брилянтно черно BN се състои основно от тетранатриев-4-
  ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо]
  нафтален-1,7-дисулфонат и съпровождащи цветни съединения заедно с натриев
  хлорид и/или натриев сулфат като безцветни компоненти.
  Брилянтно черно BN е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Бисазо
  28440
EINECS 219-746-5
Химично наименование Тетранатриев-4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-
  4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо]нафталин-1,7-дисулфонат
Химична формула C28 H17 N5 Na4 O14 S4
Молекулна маса 867,69
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 80% от всички оцветители, изразено като натриева сол
  530 при 570 nm в разтвор
Описание Черен прах или гранули
Идентификация  
А. Спектрометрия Максимум във вода при 570 nm
В. Черно-синкав разтвор във вода  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 10% (на база основно вещество)
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
-4-ацетамидо-5-хидроксинафта-  
лен-1,7-дисулфонова киселина  
-4-амино-5- хидроксинафтален - Общо не повече от 0,8 %
1,7-дисулфонова киселина  
-8-аминонафтален-2-сулфонова  
киселина  
-4,4'-диазоаминоди-(бензенсул-  
фонова киселина)  
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % при неутрални условия
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 153 РАСТИТЕЛЕН ВЪГЛЕН  
   
Синоними Растително черно
Определение Растителният въглен се получава чрез овъгляване на растителен
  материал като дърво, целулозни остатъци, торф, кокосови и други черупки.
  Суровината се овъглява при висока температура. Продуктът се състои главно
  от добре обособени фракции въглерод и може да съдържа малки количества азот,
  водород и кислород. Продуктът може да абсорбира известно количество
  влага след приключване на производствения цикъл.
Колор индекс 77266
EINECS 215-609-9
Химично наименование Въглерод
Химична формула С
Молекулна маса 12,01
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 95% на суха маса, свободна от пепел
Описание Черен прах, без мирис и вкус
Идентификация  
А. Разтворимост Неразтворим във вода и органични разтворители
Б. Горене При нагорещяване до червено гори бавно, без пламък
Чистота  
Обща пепел Не повече от 4,0% (накаляване: 625°C)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
Полиароматни въглеводороди Екстрактът, получен след извличане на 1 g от
  пробата с 10 g чист циклохексан в апарат за продължителна екстракция,
  трябва да е безцветен и флуоресценцията на екстракта в ултравиолетова
  светлина не трябва да бъде по-интензивна от тази на разтвор на 0,100 mg
  хининов сулфат в 1000 ml 0,01 M сярна киселина.
Загуба на маса при сушене Не повече от 12 % (120°C, 4 часа)
Вещества, разтворими в основи Филтратът, получен след кипене на 2 g от
  пробата с 20 ml N натриева основа и филтриран, трябва да е безцветен.
   
E 154 КАФЯВО FK  
   
Синоними CI Хранително кафяво 1
Определение Кафяво FK се състои от смес на:
  I натриев 4-(2,4-диаминофенилазо) бензенсулфонат
  II натриев 4-(4,6-диамино-m-толилазо) бензенсулфонат
  III динатриев 4,4'-(4,6-диамино-1,3-фениленбисазо)ди(бензенсулфонат)
  IV динатриев 4,4'-(2,4-диамино-1,3-фениленбисазо)ди(бензенсулфонат)
  V динатриев 4,4'-(2,4-диамино-5-метил-1,3-фениленбисазо)ди(бензенсулфонат)
  VI тринатриев 4,4',4''-(2,4-диаминобензен-1,3,5-трисазо)три-(бензенсулфонат)
  и съпровождащи цветни съединения в съчетание с вода, натриев хлорид и/или
  натриев сулфат като неоцветени компоненти.
  Кафяво FK е натриев хлорид. Допустимо е наличието и на калциеви и калиеви соли.
Клас Азо (смес на моно-, бис- и трисазо оцветители)
EINECS  
Химично наименование Смес от:
  I натриев 4-(2,4-диаминофенилазо) бензенсулфонат
  II натриев 4-(4,6-диамино-m-толил) бензенсулфонат
  III динатриев 4,4'-(4,6-диамино-1,3-фениленбисазо)ди(бензенсулфонат)
  IV динатриев 4,4'-(2,4-диамино-1,3-фениленбисазо)ди(бензенсулфонат)
  V динатриев 4,4'-(2,4-диамино-5-метил-1,3-фениленбисазо)ди(бензенсулфонат)
  VI тринатриев 4,4',4''-(2,4-диаминобензен-1,3,5-трисазо)три-(бензенсулфонат)
Химична формула I C12 H11 N4 Na O3 S
  II C13 H13 N4 Na O3 S
  III C18 H14 N6 Na2 O6 S2
  IV C18 H14 N6 Na2 O6 S2
  V C19 H16 N6 Na2 O6 S2
  VI C24 H17 N8 Na3 O9 S3
Молекулна маса I 314,30
  II 328,33
  III 520,46
  IV 520,46
  V 534,47
  VI 726,59
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 70% от всички оцветители
  Общите цветни съединения, присъстващи в определени пропорции на компонентите,
  да не надвишават за:
  I 26 %
  II 17 %
  III 17 %
  IV 16 %
  V 20%
  VI 16 %
Описание Червено-кафяв прах или гранули
Идентификация  
Оранжев до червеникав разтвор  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 3,5%
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
- 4-аминобензен-1-сулфонова Не повече от 0,7 %
киселина  
- m-фенилендиамин и 4-метил-m- Не повече от 0,35%
фенилендиамин  
Несулфонирани първични Не повече от 0,007 % (като анилин)
ароматни амини, различни от m-  
фенилендиамин и 4- метил-m-  
фенилен диамин  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % от разтвор с рH 7
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 155 КАФЯВО HT  
   
Синоними CI Хранително кафяво 3
Определение Кафяво HТ се състои основно от динатриев 4,4'-(2,4-дихидрокси-5-
  хидроксиметил -1,3-фенилен бисазо)ди
  (нафтален-1-сулфонат) и съпровождащи цветни съединения в съчетание с
  натриев хлорид и/или сулфат като безцветни компоненти.
  Кафяво HT е натриева сол. Допустими са и калциева и калиева соли.
Клас Бисазо
Колор индекс 20285
EINECS 224-924-0
Химично наименование динатриев 4,4'- (2,4-дихидрокси-5-хидроксиметил -1,3-фенилен бисазо)ди
  (нафтален-1-сулфонат)
Химична формула C27 H18 N4 Na2 O9 S2
Молекулна маса 652,57
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 70% на суха маса като натриева сол.
  E(1%/1cm) 403 при 460 nm във воден разтвор с pH 7
Описание Червеникаво-кафяв прах или гранули
Идентификация  
А. Спектрометрия Максимум при 460 nm във вода с pH 7
В. Кафяв разтвор във вода  
Чистота  
Неразтворими във вода вещества Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 10% (метод TСХ)
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
- 4-аминонафтален-1-сулфонова Не повече от 0,7 %
киселина  
Несулфонирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % в разтвор с pH 7
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 160а (i) СМЕСЕНИ КАРОТИНИ  
   
1. РАСТИТЕЛНИ КАРОТИНИ  
   
Синоними СI Хранително оранжево 5
Определение Смесените каротини се получа-
  ват при екстракция с разтворител от
  натуралните сокове на хранителни растения,
  моркови, растителни масла, трева, люцерна
  от вида "alfalfa" (алфалфа) и коприва.
  Основният оцветител се състои
  от каротиноиди, сред които най-
  голям дял има бета-каротинът.
  Срещат се алфа-, гама-каротини и дру-
  ги пигменти. Освен цветните
  пигменти тази съставка може
  да съдържа и масла, мазнини и
  восък, които естествено се сре-
  щат в суровината. За екстрак-
  ция могат да се използват само
  следните разтворители: ацетон,
  метилетилкетон, метанол, ета-
  нол, пропан-2-ол, хексан (бен-
  зен не повече от 0,05% об./об.),
  дихлорометан и въглероден
  диоксид.
Клас Каротиноид
Колор индекс 75130
EINECS 230-636-6
Химична формула бета-каротин: C40 H56
Молекулна маса бета-каротин: 536,88
Съдържание на основно Каротини, като бета-каротин, не
вещество по-малко от 5%. За продукти-
  те, получени чрез екстракция на
  растителни масла: не по-малко
  от 0,2 % в мазнините, предназ-
  начени за консумация от човека.
  E(1%/1cm) 2500 при 440-457 nm в
  циклохексан
Идентификация  
А. Спектрометрия Максимум в циклохексан на
  440-457 nm и 470-486 nm
Чистота  
Остатъци от Ацетон
разтворители Метилетилкетон
  Метанол Не повече от
  50 mg/kg,
  Пропан-2-ол единично или
  в комбинация
  Хексан
  Етанол
  Дихлорометан Не повече от
  10 mg/kg
Олово Не повече от
  5 mg/kg
2. АЛГАЛ КАРОТИНИ, КАРОТИНИ ОТ ВОДОРАСЛИ  
   
Синоними CI Хранително оранжево 5
Определение Смесени каротини могат да
  бъдат получени и от водораслото
  Дуналиела салина (Dunaliella salina),
  отглеждано
  в големите солени езера в Уайала,
  Южна Австралия. -каротинът се
  извлича чрез етерично масло.
  Препаратът е 20-30% суспензия в
  масла, предназна
  чени за консумация
  от човека. Съотношението на транс-
  цисизомерите е от 50/50 до 71/29.
  Основният оцветител се състои
  от каротиноиди, сред които най-
  голям дял има -каротинът.
  Срещат се -каротин, лутеин,
  зеаксантин и -криптоксантин.
  Освен цветните пигменти те могат
  да съдържат и масла, мазнини и
  восъци, които естествено се
  срещат в суровината.
Клас Каротиноид
Колор индекс 75130
Химична формула -каротин: C40 H56
Молекулна маса -каротин: 536,88
Съдържание на Каротини, като -каротин не
основно вещество по-малко от 20%.
  2500 при 440-457 nm в
  циклохексан
Идентификация  
А. Спектрометрия Максимум 440-457 nm и 470-
  486 nm в циклохексан
Чистота  
Естествени токофероли Не повече от 0,3 %
в масла, предназначени  
за консумация от човека  
Олово Не повече от 5 mg/kg
   
Е 160a (ii) БЕТА-КАРОТИН  
1. Бета-каротин  
   
Синоними CI Хранително оранжево 5
Определение Тези спецификации са прилагат
  основно към всички транс-изо-
  мери на -каротина, примесени с
  незначителни количества
  други каротиноиди. Разредените и
  стабилизирани форми могат да имат
  друго съотношение на транс-цис-изомерите.
Клас Каротиноид
Колор индекс 40800
EINECS 230-636-6
Химични наименования -каротин, , -каротин
Химична формула C40 H56
Молекулна маса 536,88
Съдържание на Не по-малко от 96 % от всички
основно вещество оцветители (изразено като -
  каротин)
  2500 при 440-457 nm в
  циклохексан
Описание Червени до червеникавокафя-
  ви кристали или кристален прах
Идентификация  
А. Спектрометрия Максимум в циклохексан-
  453 nm-456 nm
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,2 %
Съпровождащи  
цветни съединения:  
-каротеноиди, раз- Не повече от 3,0% от всички
лични от -каротин цветни съединения
Олово Не повече от 2 mg/kg
2. Бета-каротин от Блакеслеа триспора (Blakeslea trispora)  
   
Синоними СI Хранително оранжево 5
Определение Препарат, получен при фермен-
  тационен процес на смесена
  култура от двата полови типа-
  тип (+) и тип (-) от естествения щам
  на гъбата Блакеслеа триспора
  (Blakeslea trispora).
  -каротинът е извлечен от биомасата
  с етилацетат или изобутилацетат,
  последвано от изопропил алкохол,
  и е кристализиран. Кристализираният
  продукт съдържа основно транс
  -каротин, но поради протичащите
  биологични процеси в гъбата източник
  продуктът съдържа и около 3 % смесени
  каротини, което е специфично за него.
Клас Каротиноид
Колор индекс 40800
EINECS 230-636-6
Химични наименования -каротин, , -каротин
Химична формула C40 H56
Молекулна маса 536,88
Съдържание на Не по-малко от 96 % от всич-
основно вещество ки оцветители (изразено като
  -каротин)
  2500 при 440-457 nm в
  циклохексан
Описание Червени до червеникавокафя-
  ви кристали или кристален прах
  (цветът варира според използва-
  ния екстракционен разтворител
  и условията на кристализация)
Идентификация  
А. Спектрометрия Максимум в циклохексан-
  453-456 nm
Чистота  
Остатъци от Етилацетат Не повече от
разтворители Етанол 0,8 % , единич-
  но или в ком-
  бинация
  Изобутилацетат: Не повече
  от 1,0%
  Изобутил алкохол: Не повече
  от 0,1 %
Сулфатна пепел Не повече от 0,2 %
Съпровождащи цветни  
съединения:  
каротеноиди, различни Не повече от 3,0% от всички
от -каротин цветни съединения
Олово Не повече от 2 mg/kg
Микотоксини:  
Афлатоксин В1 Да не се установява
Трихотецен (Т2) Да не се установява
Охратоксин Да не се установява
Зеараленон Да не се установява
Микробиология:  
Спори на микроско- Не повече от 100
пични плесени, CFU/g  
Дрожди, CFU/g Не повече от 100
Салмонела (Salmonella) Да не се установява
в 25 g от продукта  
Ешерихиа коли Да не се установява
(Escherichia coli) в 5 g  
от продукта  
   
E 160b АНАТО, БИКСИН, НОРБИКСИН  
   
Синоними СI Натурално оранжево 4
Определение  
  Клас Каротиноид
  Колор индекс 75120
  EINECS Анато: 215-753-4, екстракт от
  семена на анато: 289-561-2;
  биксин: 230-248-7
Химични наименования Биксин: 6'-метилхидроген -9'
  - цис-6,6' - диапокаротин-6,6'
  - диоат
  6'-метилхидроген -9' -транс-6,6'
  -диапокаротин-6,6'-диоат
  Норбиксин: 9'-цис-6,6'-
  диапокаротин-6,6' -дионова
  киселина
  9'-транс-6,6'-диапокаротин-6,6'
  -дионова киселина
Химична формула Биксин: C25 H30 O4
  Норбиксин: C24 H28 O4
Молекулна маса Биксин: 394,51
  Норбиксин: 380,48
Описание Червеникавокафяв прах, сус-
  пензия или разтвор
Идентификация  
Спектрометрия Биксин: Максимум при 502 nm
  Норбиксин: Максимум при 482
  nm в разредена КОН
(i) биксин и норбиксин,  
получени чрез екстрак-  
ция с разтворител  
Определение Биксинът се получава при екс-
  тракция от външната обвивка
  на семената на дървото анато
  (Bixa Orellana L.) с един или
  повече от следните разтвори-
  тели: ацетон, метанол, хексан
  или дихлорометан, въглероден
  диоксид, които след това се
  отстраняват.
  Норбиксинът се приготвя чрез
  алкална хидролиза на биксинов
  екстракт.
  Биксинът и норбиксинът могат да
  съдържат и други примеси, изв-
  лечени от анатови семена.
  Биксиновият прах съдържа ня-
  колко цветни компонента, ос-
  новният сред които е биксин,
  в цис- и транс-форми. Срещат
  се и термично разградени
  производни на биксина.
  Норбиксиновият прах съдържа
  като основен оцветител продук-
  та от хидролизата на биксина
  във формата на калциеви и ка-
  лиеви соли. Срещат се както
  цис-, така и транс-форми.
Съдържание на основно Биксин прахове: Не по-малко
вещество от 75% от всички каротиноиди
  (като биксин)
  Норбиксинови прахове: Не
  по-малко от 25% от всички
  каротиноиди (като норбиксин)
  Биксин: 2870 при 502 nm в хлороформ
  Норбиксин: 2870 при 482 nm в разредена КОН
Чистота  
Остатъци от Ацетон не повече от
разтворители Метанол 50 mg/kg, единично
  Хексан или в комбинация
  Дихлоро- не повече от
  метан: 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
(ii) анато, получен  
чрез алкална екстракция  
Определение Водоразтворимо анато се по-
  лучава чрез екстракция с основи
  (калциев или калиев хидроксид)
  от външната обвивка на семена-
  та на дървото анато (Bixa Ore-
  llana L.). Като основен оцветител
  водоразтворимото анато съдържа
  норбиксин, продукта от хидролиза
  на биксин, във формата на калие-
  ви или калциеви соли. Срещат се
  както цис-, така и транс-форми.
Съдържание на основно Не по-малко от 0,1 % от всички
вещество каротиноиди (като норбиксин)
  Норбиксин: 2870 при 482 nm
  в разтвор на KOH
Чистота  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
(iii) анато, екстрахирано  
с масло  
Определение Анато, получено чрез екст-
  ракция с хранителни растителни
  масла от семената на дървото
  анато (Bixa Orellana L.) са раз-
  твори или суспенсии. Анато екс-
  трактите съдържат цветни компо-
  ненти, като най-много е биксин,
  който може да бъде в цис- и транс-
  форми. Могат да присъстват и край-
  ни разпадни продукти на биксин.
Съдържание на основ- Не по малко от 0,1 % от общите
но вещество каротини (като биксин)
  Биксин: 2870 при 502 nm в хлороформ
Чистота  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg.
 
E 160с ПАПРИКА ЕКСТРАКТ, КАПСАНТИН, КАПСОРУБИН
   
Синоними Олеорезин от червени чушки
Определение Паприка екстрактът се получава при екстракция с разтворител от
  плодовете на червена чушка (Capsicum annuum L.), със или без семената и
  съдържа естествените оцветители на този вид. Основните оцветители са
  капсантин и капсорубин. Известни са голям брой и други оцветяващи
  съставки. Само следните разтворители могат да се използват за екстракция:
  метанол, етанол, ацетон, хексан, дихлорметан, етилацетат и въглероден
  диоксид.
Клас Каротиноид
EINECS Капсантин: 207-364-1 капсорубин: 207-425-2
Химични наименования Капсантин: (3R, 3'S, 5'R)-3,3'-дихидрокси-бета,k-каротин-6-он
  Капсорубин: (3S, 3'S, 5'R , 5'R)-3,3'-дихидрокси-k,k-каротин-6,6'-дион
Химична формула капсантин: C40 H56 O3
  капсорубин: C40 H56O4
Молекулна маса Капсантин: 584,85
  капсорубин: 600,85
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 7,0% каротиноиди
  Капсантин/капсорубин: не по-малко от 30% от всички каротиноиди
  E(1%/1cm) 2100 при 462 nm в ацетон
Описание Тъмночервена вискозна течност
Идентификация  
А. Спектрометрия Максимум при 462 nm в ацетон
Б. Цветна реакция При добавяне на една капка сярна киселина към една капка от пробата в 2-3
  капки хлороформ се получава наситен син цвят
Чистота  
Остатъци от разтворители Етилацетат
  Метанол Не повече от 50 mg/kg,
  Етанол единично или
  Ацетон в комбинация
  Хексан
Дихлорометан Не повече от 10 mg/kg
Капсацин Не повече от 250 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 160d ЛИКОПЕН  
   
Синоними D-глюцитол, D-сорбитол
І. Синтетичен ликопен  
   
Синоними Ликопен, получен чрез химичен синтез
Определение Синтетичният ликопен е смес от геометрични изомери на ликопените и се получава чрез кондензация на Wittig на междинни синтетични продукти, широко използвани при производството на други каротеноиди, използвани в храните. Синтетичният ликопен се състои предимно от изцяло транс-ликопен, плюс 5-цис-ликопен и незначителни количества от други изомери. Препаратите от ликопен за търговски цели, предназначени за влагане в храни, са под формата на суспензии в годни за консумация масла или във воднодисперсируеми или водноразтворими прахове
Колор индекс № 75125
EINECS 207-949-1
Химично наименование пси,пси-каротен, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6, 10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- дотриаконтатридекан
Химична формула C40H56
Молекулна маса 536,85
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 96 % общо ликопени (не по-малко от 70 % изцяло транс-ликопен)
  E1 cm (1%) при 465 - 475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло транс-ликопен) е 3450
Описание Червен кристален прах
Идентификация  
Спектрофотометрия Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm
Тест за каротеноиди Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина
Разтворимост Неразтворим във вода, свободно разтворим в хлороформ
Свойства на 1-процентен разтвор в хлороформ Бистър е и с наситен червено-оранжев цвят
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% (40°C, четири часа при 20 mm Hg)
Апо-12'-ликопенал Не повече от 0,15%
Трифенил фосфин оксид Не повече от 0,01%
Остатъци от разтворители Метанол - не повече от 200 mg/kg,
  хексан, пропан-2-ол: не повече от 10 mg/kg от всяко
  Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само за препарати за търговски цели)
Олово Не повече от 1 mg/kg
   
ІІ. От червени домати  
Синоними Натурално жълто 27
Определение Ликопенът се получава при екстракция с разтворител от червени домати (Lycopersicon esculentum L.) с последващо отстраняване на разтворителя. Могат да се използват само следните разтворители: въглероден диоксид, етилацетат, ацетон, пропан-2-ол, метанол, етанол, хексан. Основното оцветяващо вещество на доматите е ликопенът, като се срещат и незначителни количества други каротинови пигменти. Освен каротиновите пигменти продуктът може да съдържа и масла, мазнини, восъчни вещества и други ароматични съставки, които естествено се съдържат в доматите
Колор индекс № 75125
EINECS 207-949-1
Химично наименование пси,пси-каротен, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6, 10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- дотриаконтатридекан
Химична формула C40H56
Молекулна маса 536,85
Съдържание на основно вещество E1 cm (1%) при 465 - 475 nm в хексан (за 100% чист изцяло транс-ликопен) е 3450.
  Съдържание не по-малко от 5 % от общо всички оцветители
Описание Тъмночервена вискозна течност
Идентификация  
Спектрофотометрия Максимум в хексан при приблизително 472 nm
Чистота  
Остатъци от разтворители Пропан-2-ол
  Хексан
  Ацетон
  Етанол
  Метанол
  Етилацетат
  Не повече от 50 mg/kg поотделно или в комбинация
Сулфатна пепел Не повече от 1 %
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
   
ІІІ. От Blakeslea trispora  
Синоними Натурално жълто 27
Определение Ликопен от Blakeslea trispora се извлича от гъбна биомаса и се пречиства посредством кристализация и филтриране. Той се състои предимно от изцяло транс-ликопен. Съдържа също незначителни количества други каротеноиди. Изопропанол и изобутил ацетат са единствените разтворители, използвани в производствения процес. Препаратите от ликопен за търговски цели, предназначени за влагане в храни, са под формата на суспензии в годни за консумация масла или във воднодисперсируеми или водноразтворими прахове
Колор индекс № 75125
EINECS 207-949-1
Химично наименование пси,пси-каротен, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6, 10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриаконтатридекан
Химична формула C40H56
Молекулна маса 536,85
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 95% общо ликопени и не по-малко от 90% изцяло транс-ликопен от общо всички оцветители
  E1 cm (1%) при 465 - 475 nm в хексан (за 100% чист изцяло транс-ликопен) е 3450
Описание Червен кристален прах
Идентификация  
Спектрофотометрия Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm
Тест за каротеноиди Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина
Разтворимост Неразтворим във вода, свободно разтворим в хлороформ
Свойства на 1-процентен разтвор в хлороформ Бистър е и с наситен червено-оранжев цвят
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% (40°C, четири часа при 20 mm Hg)
Други каротеноиди Не повече от 5%
Остатъци от разтворители Пропан-2-ол: не повече от 0,1%
  Изобутил ацетат: не повече от 1,0%
  Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само за препарати за търговски цели)
Сулфатна пепел Не повече от 0,3%
Олово Не повече от 1 mg/kg.
 
E 160е бета-апо-8'-КАРОТЕНАЛ (C30)
   
Синоними CI Хранително оранжево 6
Определение Тези спецификации се прилагат към почти всички транс-изомери
  на бета-апо-8'-каротенал, примесени с незначителни количества други
  каротиноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от бета-апо-8'-
  каротенал, съответстващи на тези спецификации, и включват разтвори или
  суспензии на бета-апо-8'-каротинал в хранителните мазнини или масла, емулсии
  и водо-дисперсни прахове. Тези препарати могат да имат различно
  съотношение на цис-транс изомерите.
Клас Каротиноид
Колор индекс 40820
EINECS 214-171-6
Химично наименование бета-апо-8'-каротенал, Транс-бета-апо-8'-каротенал-алдехид
Химична формула C30 H40 O
Молекулна маса 416,65
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 96 % от всички цветни съединения
  E(1%/1cm) 2640 при 460-462 nm в циклохексан
Описание Тъмновиолетови с метален блясък кристали или кристален прах
Идентификация  
Спектрометрия Максимум при 460-462 nm в циклохексан
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Съпровождащи цветни съединения: Не повече от 3,0% от всички оцветители
- каротеноиди, различни от бета-  
апо-8'-каротинал  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
 
E 160f ЕТИЛОВ ЕСТЕР НА бета-апо-8'-КАРОТЕНОВАТА КИСЕЛИНА (С30)
   
Синоними CI Хранително оранжево 7, бета-апо-8'-каротинестер, Каротинестер
Определение Тези спецификации са приложими към почти всички транс
  изомери на етиловия естер на бета-апо-8'- каротенова киселина, примесени
  с незначителни количества други каротиноиди. Разредените и стабилизирани
  форми се приготвят от етиловия естер на бета-апо-8'- каротинова киселина,
  съответстващ на тези спецификации, и включват разтвори или суспензии
  на етилов естер на бета-апо-8'-каротинова киселина в хранителните
  мазнини или масла, емулсии и водо-дисперсни прахове. Те могат да
  имат различно съотношение на цис-транс изомерите.
Клас Каротиноид
Колор индекс 40825
EINECS 214-173-7
Химично наименование етилов естер на бета-апо-8'-каротеновата киселина, етил 8'-апо-бета-каротин-8'-ат
Химична формула C32H44O2
Молекулна маса 460,70
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 96% от всички цветни съединения
  E(1%/1cm) 2550 при 449 nm в циклохексан
Описание Червени до червено-виолетови кристали или кристален прах
Идентификация  
Спектрометрия Максимум при 449 nm в циклохексан
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Съпровождащи цветни съединения:  
- каротиноиди, различни от Не повече от 3,0% от всички цветни съединения
етиловия естер на бета-апо-8'  
каротенова киселина  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 161b ЛУТЕИН  
   
Синоними Смесени каротиноиди, Ксантофили
Определение Лутеинът се получава чрез екстракция с разтворител
  от ядливите плодове и растения, треви, люцерна и Tagetes erecta.
  Основното оцветяващо вещество се състои от каротиноиди, от които
  лутеинът и неговите естери с мастни киселини са основна част.
  Срещат се и каротини в различни количества. Лутеинът може да съдържа
  мазнини, масла и восъци, естествено присъщи в растителните суровини.
  За екстракция могат да се използват само следните разтворители:
  метанол, етанол, пропан-2-ол, хексан, ацетон, метилетилкетон,
  дихлорометан и въглероден диоксид.
Клас Каротиноид
EINECS 204-840-0
Химично наименование 3,3'-дихидрокси-d-каротин
Химична формула C40H56O2
Молекулна маса 568,88
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 4 % от всички цветни съединения (като лутеин)
  E(1%/1cm) 2250 при 445 nm в хлороформ/етанол (10+90) или в хексан/етанол/ацетон
  (80+10+10)
Описание Тъмна жълтеникаво-кафява течност
Идентификация  
Спектрометрия Максимум при 445 nm в хлороформ/етанол (10+90)
Чистота  
Остатъци от разтворители Ацетон
  Метилетилкетон
  Метанол Не повече от 50 mg/kg,
  Етанол единично или
  Пропан-2-ол в комбинация
  Хексан
  Дихлорометан Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
Е 161g КАНТАКСАНТИН  
   
Синоними CI Хранително оранжево 8
Определение Тези спецификации са приложими към почти всички транс
  изомери на кантаксантина, примесени с незначителни количества
  други каротиноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят
  от кантаксантин, съответстващ на тези спецификации, и включват
  разтвори или суспензии на кантаксантина в хранителните мазнини
  или масла, емулсии и водо-дисперсни прахове. Те могат да имат
  различно съотношение на цис-транс изомерите.
Клас Каротиноид
Колор индекс 40850
EINECS 208-178-2
Химично наименование бета-каротин-4,4'-дион, кантаксантин, 4,4'-диоксо-бета-каротин
Химична формула C40H52O2
Молекулна маса 564,86
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 96 % от всички цветни съединения (като кантаксантин)
  E(1%/1cm) 2200 при 485 nm в хлороформ
  при 468-472 nm в циклохексан
  при 464-467 nm в петролеев етер
Описание Наситено виолетови кристали или кристален прах
Идентификация  
Спектрометрия Максимум при 485 nm в хлороформ
  Максимум при 468-472 nm в циклохексан
  Максимум при 464-467 nm в петролеев етер
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Съпровождащи цветни съединения: Не повече от 5,0% от всички оцветители
- каротиноиди, различни от  
кантаксантин  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
 
E 162 ОЦВЕТИТЕЛ ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО, БЕТАНИН
 
Синоними Червено от цвекло
Определение Оцветител от червено цвекло се получава от корените на
  растението червено цвекло (Beta vulgaris L.var. rubra) чрез пресоване на
  цвеклото или чрез водна екстракция на настъргано цвекло и последващо
  концентриране на активното вещество. Оцветителят се състои от различни
  пигменти, всички принадлежащи на клас беталаин. Основният оцветяващ
  компонент се състои от бетацианини (червени), от които бетанинът
   
E75-95%. Възможно е наличието на малки количества бетаксантин  
  (жълто) и продукти от разпадане на беталаини (светлокафяви).
  Освен оцветяващи пигменти сокът или екстрактът се състои от захари,
  соли и/или протеини, естествено присъстващи в червеното цвекло.
  Разтворът може да е концентриран и някои продукти могат да се пречистят
  с оглед премахването на повечето захари, соли и протеини.
Клас Беталин
ЕINECS 231-628-5
Химично наименование (S-(R',R')-4-(2-(2-Карбокси-5(бета -D-глукопираносилокси)
  -2,3-дихидро-6-хидрокси-1H-индол-1-ил)етенил)-2,3-дихидро-2,6-пиридин-
  дикарбоксилна киселина;
  1-(2-(2,6-дикарбокси-1,2,3,4-тетрахидро-4-пиридилиден)етилиден)
  -5-бета -D- глукопираносилокси)-6-хидроксииндол-2-карбоксилат
Химична формула Бетанин: C24H26N2O13
Молекулна маса 550,48
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 0,4 % ( като бетанин) в червения оцветител
  E(1%/1cm) 1120 при 535 nm във воден разтвор с pH 5
Описание Червена или тъмночервена течност, паста, прах или твърдо вещество
Идентификация  
Спектрометрия Максимум при 535 nm във вода с pH 5
Чистота  
Нитрат Не повече от 2 mg нитратни аниони/g червен оцветител (изчислен
  от съдържанието на основното вещество)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   
E 163 АНТОЦИАНИНИ  
   
Определение Антоцианините се получават
  чрез извличане със сулфитна
  вода, подкислена вода, въгле-
  роден диоксид, метанол или ета-
  нол от зеленчуци и плодове. Ан-
  тоцианините съдържат обикновени
  съставки от суровината, имену-
  вани антоциани, органични кисе-
  лини, танини, захари, минерали и
  т.н., но не задължително в същите
  пропорции, както в суровината.
Клас Антоциани
EINECS 208-438-6 (цианидин); 205-
  125-6 (пеонидин); 208-437-0
  (делфинидин); 211-403-8 (малвидин);
  205-127-7 (пеларгонидин)
Химично наименование 3,3', 4' 5,7-Пентахидрокси-флави-
  лиум хлорид (цианидин);
  3,4' 5,7-Тетрахидрокси-3' мето-
  ксифлавилиум хлорид
  (пеонидин);
  3,4',5,7-Тетрахидрокси-3' 5' ди-
  метоксифлавилиум хлорид (малвидин);
  3,5,7-Трихидрокси-2-(3,4,5, трихидрокси-
  фенил)-1-бензопирилиум хло-
  рид (делфинидин);
  3,3' 4' 5,7-Пентахидрокси-5'
  метоксифлавилиум хлорид (петунидин);
  3,5,7-Трихидрокси-2-(4-хидрок-
  сифенил)-1- бензопирилиум
  хлорид (пеларгонидин)
Химична формула Цианидин: C15 H11 O6 CI
  Пеонидин: C16 H13 O6 CI
  Малвидин: C17 H15 O7 CI
  Делфинидин: C15 H11 O7 CI
  Петунидин: C16 H13 O7 CI
  Пеларгонидин: C15 H11 O5 CI
Молекулна маса Цианидин: 322,6
  Пеонидин: 336,7
  Малвидин: 366,7
  Делфинидин: 340,6
  Петунидин: 352,7
  Пеларгонидин: 306,7
Съдържание на основно E(1%/1cm) 300 за чистия пигмент при
вещество 515 - 535 nm при pH 3,0
Описание Пурпорночервена течност, паста
  или прах със слаб, характерен мирис
Идентификация  
Спектрометрия Максимум в метанол с 0,01 % HCl
  Цианидин: 535 nm
  Пеонидин: 532 nm
  Малвидин: 542 nm
  Делфинидин: 546 nm
  Петунидин: 543 nm
  Пеларгонидин: 530 nm
Чистота    
Остатъци от разтво- Метанол Не повече от
рители   50 mg/kg,
  Етанол единично или в
    комбинация
Серен диоксид Не повече от 1000 mg/kg
  на процент пигмент
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg.
   
E 170 КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ  
   
Синоними CI Бял пигмент 18, Тебешир
Определение Калциевият карбонат е продуктът, който се получава
  от варовик или след преципитация на калциеви йони с карбонатни йони.
Клас Неорганични
Колор индекс 77220
EINECS Калциев карбонат: 207-439-9
  Варовик: 215-279-6
Химично наименование Калциев карбонат
Химична формула CaCO3
Молекулна маса 100,1
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на суха маса
Описание Бели кристали или аморфен прах без вкус и мирис
Идентификация  
Разтворимост Практически неразтворим във вода и алкохол. Разтваря
  се с шумене в разредени оцетна, солна и азотна киселини, като
  получените разтвори след кипене дават положителен тест за калций.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 2,0% (200°C, 4 часа)
Неразтворими в киселина вещества Не повече от 0,2 %
Магнезиеви и алкални соли Не повече от 1,5%
Флуорид Не повече от 50 mg/kg
Антимон (като Sb)  
Мед (като Cu)  
Хром (като Cr) Не повече от 100 mg/kg, единично или в
Цинк (като Cn) комбинация
Барий (като Ba)  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
   
E 171 ТИТАНИЕВ ДИОКСИД  
   
Синоними Бял пигмент CI 6
Определение Титаниевият диоксид се състои главно от чист анатаз и/или рутил титаниев диоксид, който може да бъде покрит с малки количества алуминий и/или силиций с цел подобряване технологичните характеристики на продукта.
Клас Неорганичен
Колор индекс 77891
EINECS 236-675-5
Химични наименования Титаниев диоксид
Химична формула TiO2
Молекулна маса 79,88
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на база свободен от алуминий и силиций титаниев диоксид
Описание Бял до леко оцветен прах
Идентификация  
Разтворимост Неразтворим във вода и в органични разтворители. Разтваря се бавно във хидро-флуорна киселина и в гореща концентрирана сярна киселина.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% (105°С, 3 часа)
Загуби при накаляване Не повече от 1,0% на база свободни от летливи вещества (800°C)
Алуминиев оксид и/или силиконов диоксид Общо не повече от 2,0%
Вещества, разтворими в 0,5 N HCl Не повече от 0,5% без алуминий и силиций, а за продукти с алуминий и/или силиций - не повече от 1,5% на база продаван продукт.
Водоразтворими вещества Не повече от 0,5%
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Антимон Не повече от 50 mg/kg при пълно разтваряне
Арсен Не повече от 3 mg/kg при пълно разтваряне
Олово Не повече от 10 mg/kg при пълно разтваряне
Живак Не повече от 1 mg/kg при пълно разтваряне
Цинк Не повече от 50 mg/kg при пълно разтваряне.
 
E 172 ЖЕЛЕЗНИ ОКСИДИ И ЖЕЛЕЗНИ ХИДРОКСИДИ
   
Синоними Жълт железен оксид: CI жълт пигмент 42 и 43
  Червен железен оксид: CI червен пигмент 101 и 102
  Черен железен оксид: CI черен пигмент 11
Определение Железните оксиди и железните хидроксиди са синтетични
  продукти, които се състоят главно от анхидриди или хидридни железни оксиди.
  Цветовата им гама включва жълти, червени, кафяви и черни тонове.
  Годните за използване в храна оксиди се различават от промишлените
  си аналози главно по относително ниската си степен на замърсяване
  с други метали. Това се постига чрез подбиране и контрол на източника
  на желязо и/или чрез химично пречистване по време на производствения
  процес.
Клас Неорганични
Колор индекс Жълт железен оксид: 77492
  Червен железен оксид: 77491
  Черен железен оксид: 77499
EINECS Жълт железен оксид: 257-098-5
  Червен железен оксид: 215-168-2
  Черен железен оксид: 235-442-5
Химични наименования Жълт железен оксид: хидриран фери оксид, хидриран желязо (III) оксид
  Червен железен оксид:анхидриран фери оксид, анхидриран желязо (III) оксид
  Черен железен оксид: феро фери оксид, желязо (II, III) оксид
Химична формула Жълт железен оксид FeO(OH) х H2O
  Червен железен оксид Fe2O3
  Черен железен оксид FeO.Fe2O3
Молекулна маса 88,85 FeO(OH)
  159,70 Fe2O3
  231,55 FeO.Fe2O3
Съдържание на основно вещество Жълто: Не по-малко от 60%
  Червено и черно: Не по-малко от 68 % от общото желязо (като желязо)
Описание Прахове: жълти, червени, кафяви и черни в нюанси
Идентификация  
Разтворимост Неразтворим във вода и органични разтворители. Разтваря
  се в концентрирани минерални киселини.
Чистота  
Водоразтворимо вещество Не повече от 1,0% при пълно разтваряне
Кадмий Не повече от 5 mg/kg при пълно разтваряне
Арсен Не повече от 5 mg/kg при пълно разтваряне
Олово Не повече от 20 mg/kg при пълно разтваряне
Живак Не повече от 1 mg/kg при пълно разтваряне
Цинк Не повече от 100 mg/kg при пълно разтваряне
Барий Не повече от 50 mg/kg при пълно разтваряне
Хром Не повече от 100 mg/kg при пълно разтваряне
Мед Не повече от 50 mg/kg при пълно разтваряне
Никел Не повече от 200 mg/kg при пълно разтваряне
   
E 173 АЛУМИНИЙ  
   
Синоними CI Метален пигмент, Al
Определение Алуминиевият прах се състои от подбрани частици алуминий.
  Стриването се осъществява със или без присъствието на растителни
  масла и/или мастни киселини, годни за добавки в храни. Свободен
  е от примеси на субстанции, различни от растителни масла и/или мастни
  киселини, годни за добавки в храни.
Колор индекс 77000
EINECS 231-072-3
Химично наименование Алуминий
Химична формула Al
Атомна маса 26,98
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % (като Al) на база, свободна от масла
Описание Сребристосив прах или тънки листове
Идентификация  
Разтворимост Неразтворим във вода и органични разтворители. Разтваря
  се разредена солна киселина. Положителен тест на разтвора за алуминий.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% (105°С, до постоянна маса)
Арсен не повече от 3 mg/kg
Олово не повече от 10 mg/kg
Живак не повече от 1 mg/kg
Кадмий не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) не повече от 40 mg/kg
   
E 174 СРЕБРО  
   
Синоними Аргентум, Ag
Клас Неорганични
Колор индекс 77820
EINECS 231-131-3
Химично наименование Сребро
Химична формула Ag
Атомна маса 107,87
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,5% (като Ag)
Описание Сребрист прах или тънки листове
   
E 175 ЗЛАТО  
   
Синоними Пигмент Метал 3, Аурум, Au
Клас Неорганични
Колор индекс 77480
EINECS 231-165-9
Химично наименование Злато
Химична формула Au
Атомна маса 197,0
Съдържание на основно Не по-малко от 90% ( като Au)
вещество  
Описание Златист прах или тънки листове
Чистота  
Сребро Не повече от 7,0% при пълно разтваряне
Мед Не повече от 4,0% при пълно разтваряне.
   
E 180 ЛИТОЛРУБИН BK  
   
Синоними CI Червен пигмент 57, Рубин пигмент, Кармин 6B
Определение Литол Рубин BK се състои предимно от Калциев 3- хидрокси-
  4-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)-2-нафталенкарбоксилат, съпровождащи
  цветни съединения и безцветни компоненти: вода, калциев хлорид
  и/или калциев сулфат.
Клас Моноазо
Колор индекс 15850:1
EINECS 226-109-5
Химично наименование Калциев 3- хидрокси -4-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)-2-нафталенкарбоксилат
Химична формула C18H12CaN2O6S
Молекулна маса 424,45
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 90% от оцветяващите вещества
  E(1%/1cm) 200 при 442 nm в диметилформамид
Описание Червен прах
Идентификация  
Спектрометрия Максимум при 442 nm в диметилформамид
Чистота  
Съпровождащи цветни съединения Не повече от 0,5%
Органични съединения, които  
не са оцветители:  
-2-Амино-5-метилбензен сул- Не повече от 0,2 %
фонова киселина, калциева сол  
-3-хидрокси-2-нафтален карбок- Не повече от 0,4 %
силна киселина, калциева сол  
Несулсофирани първични Не повече от 0,01 % (като анилин)
ароматни амини  
Вещества, екстрахирани в етер Не повече от 0,2 % от разтвор при pH 7
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 40 mg/kg
   


Приложение № 2 към чл. 3

(Изм. - ДВ, бр. 61 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 08.04.2011 г.)


Специфични критерии и изисквания за чистота на добавките, разрешени да се ползват като подсладители
   
E 420 (i)-СОРБИТОЛ  
   
Синоними D-глюцитол, D-сорбитол
Определение  
Химично наименование D-глюцитол
   
EINECS 200-061-5
Е-номер Е 420 (i)
Химична формула С6Н14О6
Относителна молекулна маса 182,17
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97 % от общи глицитоли и
  не по-малко от 91 % от D-сорбитол на база суха маса
  Глицитолите са съединения със структурна формула: CH2OH-(CHOH)n-CH2OH,
  където 'n' е цяло число
Описание Бял хигроскопичен прах, кристален прах, люспи или гранули със сладък вкус
Идентификация  
А. Разтворимост Силно разтворим във вода, слабо разтворим в етанол
Б. Температура на топене 88 до 102°С
В. Сорбитол монобензилиден Към 5 g от пробата се прибавя 7 ml метанол, 1 ml бензалдехид и 1 ml солна
производно киселина. Разбърква се и се разклаща на механичен шутел апарат до появата на
  кристали. След филтруване под вакуум кристалите се разтварят в 20 ml
  вряща вода, съдържаща 1 g натриев бикарбонат. След филтруване
  на горещо и охлаждане филтрата, повторно се филтрува под вакуум
  и се измива с 5 ml смес на метанол и вода (1:2). След изсушаване
  на въздух получените кристали се топят при температура между 173 и 179°С.
Чистота  
Съдържание на вода Не повече от 1 % (Карл-Фишер)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %, на суха маса
Редуциращи захари Не повече от 0,3 % (като глюкоза), на суха маса
Общи захари Не повече от 1 % (като глюкоза), на суха маса
Хлориди Не повече от 50 mg/kg, на суха маса
Сулфати Не повече от 100 mg/kg, на суха маса
Никел Не повече от 2 mg/kg, на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg, на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg, на суха маса
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg, на суха маса
   
Е 420 (ii)-СОРБИТОЛ СИРОП  
   
Синоними D-глюцитолов сироп
Определение  
Химично наименование Сорбитол сиропът, образуван чрез хидрогениране
  на глюкозен сироп, се състои от D-сорбитол, D-манитол и хидрогенирани
  захариди.
  Частта от продукта, която не е D-сорбитол, се състои основно от хидрогенирани
  манитол или олигозахариди, образувани чрез хидрогениране на глюкозен сироп,
  използван за суровина (в който случай сиропът не кристализира).
  Може да има малки количества глицитоли с n І 4. Глицитолите са съединения
  със структурни формули: СН2ОН-(СНОН)n-СН2ОН,
  където 'n' e цяло число
EINECS 270-337-8
Е-номер Е 420 (ii)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 69 % от общо твърдите вещества
  и не по-малко от 50% от D-сорбитола на безводна база
Описание Прозрачен, безцветен, имащ сладък вкус воден разтвор
Идентификация  
А. Разтворимост Смесва се с вода, с глицерол и с 1,2-пропандиол
Б. Сорбитол монобензилиден Към 5 g от пробата се прибавя 7 ml метанол,
  1 ml бензалдехид и 1 ml солна
производно киселина. Разбърква се и се разклаща на механичен шутел апарат до появата на
  кристали. След филтруване под вакуум кристалите се разтварят в 20 ml
  вряща вода, съдържаща 1 g натриев бикарбонат. След филтруване
  на горещо и охлаждане филтрата, повторно се филтрува под вакуум
  и се измива с 5 ml смес на метанол и вода (1:2). След изсушаване
  на въздух получените кристали се топят при температура между 173 и 179°С.
Чистота  
Съдържание на вода Не повече от 31 % (Карл-Фишер)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 % на суха маса
Редуциращи захари Не повече от 0,3 % (като глюкоза) на суха маса
Хлориди Не повече от 50 mg/kg на суха маса
Сулфати Не повече от 100 mg/kg на суха маса
Никел Не повече от 2 mg/kg на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg на суха маса
   
Е 421-МАНИТОЛ  
   
1. Манитол  
Синоними D-манитол
Определение Манитолът се получава чрез каталитично хидрогениране
  на въглехидратни разтвори, съдържащи глюкоза и/или фруктоза
Химично наименование D-манитол
EINECS 200-711-8
Химична формула C6H14O6
Молекулна маса 182,2
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 96,0% D-манитол
  и не повече от 102 % на суха маса
Описание Бял кристален прах, без мирис
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода, много слабо разтворим в етанол, практически неразтворим
  в етер
Б. Температура на топене Между 164°С и 169°С
В. Тънкослойна хроматография Издържа теста
Г. Специфична ротация [алфа]20/D + 23° до + 25° (боратен разтвор)
Д. рН Между 5 и 8
  Прибавя се 0,5 мл наситен разтвор на калиев хлорид към 10 мл 10% разтвор
  на пробата и след това се измерва рН
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,3 % (105°С, 4 часа)
Редуцирани захари Не повече от 0,3 % (като глюкоза)
Общи захари Не повече от 1 % (като глюкоза)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Хлориди Не повече от 70 mg/kg
Сулфати Не повече от 100 mg/kg
Никел Не повече от 2 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
2. Манитол, произведен чрез  
ферментация  
Синоними D-манитол
Определение Манитолът се получава чрез прекъсната ферментация при аеробни
  условия от конвенционален щам на дрождите Zygosaccharomyces rouxii
Химично наименование D-манитол
EINECS 200-711-8
Химична формула C6H14O6
Молекулна маса 182,2
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на суха маса
Описание Бял кристален прах, без мирис
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода, много слабо разтворим в етанол,
  практически неразтворим
  в етер
Б. Температура на топене Между 164°С и 169°С
В. Тънкослойна хроматография Издържа теста
Г. Специфична ротация [алфа]20/D + 23° до + 25° (боратов разтвор)
Д. рН Между 5 и 8
  Прибавя се 0,5 мл наситен разтвор на калиев хлорид към 10 мл 10% разтвор
  на пробата и след това се измерва рН
Чистота  
Арабитол Не повече от 0,3 %
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,3 % (105°С, 4 часа)
Редуциращи захари Не повече от 0,3 % (като глюкоза)
Общи захари Не повече от 1 % (като глюкоза)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Хлориди Не повече от 70 mg/kg
Сулфати Не повече от 100 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Общ брой на микроорганизмите 103
CfU/g, не повече от  
Колиформи в 10,0 g от продукта Да не се установяват
Salmonella в 10,0 g от продукта Да не се установяват
E. coli в 10,0 g от продукта Да не се установяват
Staphylococcus aureus в 10,0 g Да не се установяват
от продукта  
Pseudomonas aeruginosa в 10,0 g Да не се установяват
от продукта  
Плесени CfU/g, не повече от 100
Дрожди CfU/g, не повече от 100
   
Е 953 ИЗОМАЛТ  
   
Синоними Хидрогенирана изомалтулоза,
  хидрогенирана палатиноза
Определение  
Химично наименование Изомалт е смес от хидрогенирани
  моно- и дизахариди, чийто
  основни компоненти са дизахаридите:
  6-О-a-D-Глюкопиранозил-
  D-сорбитол(1,6-GPS) и
  1-О-a-D-Глюкопиранозил-
  D-манитол дихидрат (1,1-GPM)
Химична формула 6-О-a-D-Глюкопиранозил-
  D-сорбитол: С12Н24О11
  1-О-a-D-Глюкопиранозил-
  D-манитол дихидрат: С12Н24О11. 2Н2О
Относителна молекул- 6-О-a-D-Глюкопиранозил-
на маса D-сорбитол: 344.32
  1-О-a-D-Глюкопиранозил-
  D-манитол дихидрат: 380.32
Съдържание на основ- Не по-малко от 98 % за хидро-
но вещество генирани моно- и дизахариди,
  и не по-малко от 86 % от смес
  от 6-О-a-D-Глюкопиранозил-
  D-сорбитол и 1-О-a-D-Глюко-
  пиранозил-D-манитол дихидрат,
  на безводна база
Описание Кристално, слабо хигроскопично
  вещество, без мирис, бяло
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворимо във вода, много
  слабо разтворимо в етанол
Б. Тънкослойна Изследва се чрез тънкослойна
хроматография хроматография с плака, пок-
  рита с около 0,2 mm пласт
  хроматографски силикагел.
  Петната на хроматограмата трябва
  да отговарят на тези от 1,1-
  GPM и 1,6-GPS.
Чистота  
Съдържание на вода Не повече от 7 % (Карл-Фишер)
Сулфатна пепел Не повече от 0,05% на суха маса
D - Манитол Не повече от 3 %
D - Сорбитол Не повече от 6 %
Редуциращи захари Не повече от 0,3 % (като
  глюкоза) на суха маса
Никел Не повече от 2 mg/kg на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg на
  суха маса.
   
E 965 (i) МАЛТИТОЛ  
   
Синоними D-малтитол, хидрогенирана малтоза
Определение  
Химично (алфа)-D-Глюкопиранозил-
наименование 1,4-D-глюцитол
EINECS 209-567-0
Химична формула С12Н24О11
Относителна 344,31
молекулна маса  
Съдържание на Не по-малко от 98 %
основно вещество D-малтитол С12Н24О11 на безводна база
Описание Бял кристален прах със сладък вкус
Идентификация  
А. Разтворимост Добре разтворим във вода, слабо разтворим в етанол
Б. Температура на 148 - 151 °C
топене  
В. Специфична [алфа]D20 = +105,5° до
ротация +108,5° (5% w/v тегло/обем разтвор)
Чистота  
Вода Не повече от 1 % (метод на Карл Фишер)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 % на суха маса
Редуциращи захари Не повече от 0,1 % (като глюкоза) на суха маса
Хлориди Не повече от 50 mg/kg на суха маса
Сулфати Не повече от 100 mg/kg на суха маса
Никел Не повече от 2 mg/kg на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
   
E 965 (ii) МАЛТИТОЛ СИРОП  
   
Синоними Хидрогениран сироп с високо съдържание на малтоза-глюкоза, хидрогениран глюкозен сироп
Определение Смес, състояща се основно от малтитол със сорбитол и хидрогенирани олиго- и полизахариди. Произвежда се чрез каталитично хидрогениране на глюкозен сироп с високо съдържание на малтоза или чрез хидрогениране на неговите отделни съставки и последващото им смесване. Търговският продукт се предлага и като сироп, и като твърд продукт
Съдържание на Не по-малко от 99 % от
основно вещество всички хидрогенирани захариди на безводна база и не по-малко от 50% малтитол на безводна база
Описание Прозрачни вискозни течности, без цвят и мирис или бяла кристална маса
Идентификация  
А. Разтворимост Добре разтворим във вода, слабо разтворим в етанол
Б. Тънкослойна Преминава теста
хроматография  
Чистота  
Вода Не повече от 31 % (метод на Карл Фишер)
Редуциращи захари Не повече от 0,3 % (като глюкоза)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Хлориди Не повече от 50 mg/kg
Сулфат Не повече от 100 mg/kg
Никел Не повече от 2 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
   
E 966 ЛАКТИТОЛ  
   
Синоними Лактит, лактозитол, лактобиозит
Определение  
Химично 4-O-бета-D-Галактопира-
наименование нозил-D-глуцитол
   
EINECS 209-566-5
Химична формула С12Н24О11
Относителна 344,32
молекулна маса  
Съдържание на Не по-малко от 95% на
основно вещество суха база
Описание Кристални прахове или безцветни разтвори със сладък вкус. Кристалните продукти се явяват в безводни, монохидратни и дихидратни форми.
Идентификация  
А. Разтворимост Силно разтворими във вода
Б. Специфична [алфа]D20 = + 13° до + 16°,
ротация изчислена на безводна база (10% w/v тегло/обем воден разтвор)
Чистота  
Вода Кристални продукти; не повече от 10,5% (метод на Карл Фишер)
Други полиоли Не повече от 2,5% на безводна база
Редуциращи захари Не повече от 0,2 %, изразено като глюкоза на суха маса
Хлориди Не повече от 100 mg/kg на суха маса
Сулфати Не повече от 200 mg/kg на суха маса
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 % на суха маса
Никел Не повече от 2 mg/kg на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
   
Е 967-КСИЛИТОЛ  
   
Синоними Ксилитол
Определение  
Химично наименование D-ксилитол
EINECS 201-788-0
Е-номер Е 967
Химична формула С5Н12О5
Относителна молекулна маса 152,15
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98,5% (като ксилитол) на безводна база
Описание Бял, кристален прах, практически без мирис с много сладък вкус
Идентификация  
А. Разтворимост Много силно разтворим във вода, слабо разтворим в етанол
Б. Температура на топене 92 ° до 96°С
В. рН 5 до 7 (10% воден разтвор)
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5%. Изсушена 0,5 g проба във
  вакуум върху фосфор (60°С, 4 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 % на суха маса
Редуциращи захари Не повече от 0,2 % (като глюкоза) на суха маса
Други полихидрирани алкохоли Не повече от 1 % на суха маса
Никел Не повече от 2 mg/kg на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Хлориди Не повече от 100 mg/kg на суха маса
Сулфати Не повече от 200 mg/kg на суха маса
   
Е 968 ЕРИТРИТОЛ  
   
Синоними Мезо-еритритол, тетра-
  хидроксибутан, еритрит
Определение Получено от фермента-
  ция на въглехидратен източник от безопасни и подходящи за хранителни цели осмофилни дрожди като Moniliella pollinis или Trichosporonoides megachilensis, последвано от пречистване и изсушаване
Химично 1,2,3,4-бутанететрол
наименование  
EINECS 205-737-3
Химична формула C4H10O4
Молекулна маса 122,12
Съдържание на Не по-малко от 99 %
основно вещество след сушене
Описание Бели, без мирис, не-
  хигроскопични, устой-
  чиви на топлина кристали, със сладост приблизително 60 - 80% от тази на захарозата
Идентификация  
А. Разтворимост Свободно разтворим във вода, слабо разтворим в етанол, неразтворим в диетилов етер
Б. Температура на топене 119 - 123 °C
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 0,2 % (70°С,
сушене шест часа във вакуумна
  сушилня)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Редуциращи Не повече от 0,3 %, изра-
вещества зено като D-глюкоза
Рибитол и глицерол Не повече от 0,1 %
Олово Не повече от 0,5 mg/kg
   
Е 950-АЦЕСУЛФАМ К  
   
Синоними Калиев ацесулфам, калиева сол на 3,4-дихидро-6-метил,3-
  оксатиазин-4-он-2,2-диоксид
Определение  
Химично наименование Калиева сол на 6-метил,3-оксатиазин-4(3Н)-он-2,2-диоксид
EINECS 259-715-3
Е-номер Е 950
Химична формула С4Н4КNO4S
Молекулна маса 201,24
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % от С4Н4КNO4S на безводна база
Описание Бял, кристален прах без мирис с изключително сладък вкус. Приблизително
  200 пъти по-сладък от захароза
Идентификация  
А. Разтворимост Добре разтворим във вода, много слабо разтворим в етанол
Б. Ултравиолетова абсорбция Максимум 227 ± 2 nm в разтвор от 10 mg в 1000 ml вода
В. Положителен тест за калий Издържа теста (изпитва се остатък,
  получен чрез накаляване на 2 g от пробата)
Г. Тест за утаяване Добавят се няколко капки от 10% разтвор на натриев
  кобалтнитрит към разтвор
  от 0,2 g от пробата в 2 ml оцетна киселина и 2 ml вода.
  Получава се жълт преципитат.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 1 % (105°С, 2 часа)
Органични онечиствания Издържа тест за не повече от 20 mg/kg UV-активни съединения
Флуорид Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
   
E 951-AСПАРТАМ  
   
Синоними Метилов естер на аспартил фенилаланин
Определение  
Химично наименование N-L алфа-(Aспартил-L-фенилаланин-1-метил естер, 3-амино-
  N-(алфа-карбометокси-фенетил)-сукцинова киселина-N-метил естер
EINECS 245-261-3
Е-номер Е 951
Химична формула С14Н18N2O5
Относителна молекулна маса 294,31
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % и не повече от 102 %
  С14Н18N2O5 на безводна база
Описание Кристален прах, бял, без мирис, със сладък вкус. Приблизително
  200 пъти по-сладък от захароза
Идентификация  
Разтворимост Слабо разтворим във вода и в етанол
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 4,5% (105°С, 4 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 0,2 % на суха маса
Между 4,5 и 6,0 (разтвор 1:125)
Пропускливост Пропускливостта на 1 % разтвор в 2 N солна киселина, определена в
  1-сантиметрова кювета при 430 nm с подходящ спектрофотометър при използване на
  2 N солна киселина за сравнение, е не по-малка от 0,95, която е еквивалентна
  на поглъщане, не по-голямо от около 0,022
Специфична ротация (алфа)20/D : +14,5 до +16,5°
  Определя се в 15 N разтвор на мравчена киселина, съдържащ 4 части аспартам
  на 100 части киселина в рамките на 30 минути след приготвяне на разтвора
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg на суха маса
5-бензил-3,6-диоксо-2-пиперазин- Не повече от 1,5% на суха маса
оцетна киселина  
 
Е 952-ЦИКЛАМOВА КИСЕЛИНА И НЕЙНИТЕ Na и Ca СОЛИ
 
(I) ЦИКЛАМОВА КИСЕЛИНА  
Синоними Циклохексилсулфамидна киселина, цикламат
Определение  
Химично наименование Циклохексансулфаминова киселина, циклохексила-
  миносулфонова киселина
EINECS 202-898-1
Е-номер Е 952
Химична формула С6Н13NO3S
Относителна молекулна маса 179,24
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % и не повече от еквивалента
  на 102 % от С6Н13NO3S на безводна база
Описание Практически бецветен кристален прах със сладко-кисел вкус. Приблизително
  40 пъти по-сладък от захарозата
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода и в етанол
Б. Тест за утаяване Издържа теста: 2 % разтвор, подкиселен със солна киселина,
  с добавен 1 ml от
  приблизително моларен разтвор на бариев хлорид във вода и филтруван,
  в случай че образува някаква мътилка или преципитат. Към прозрачния разтвор
  се добавя 1 ml 10% разтвор на натриев нитрит. Образува се бял преципитат.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 1 % (105°С, 1 час)
Селен Не повече от 30 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Циклохексиламин Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Дициклохексиламин Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Анилин Не повече от 1 mg/kg на суха маса
   
(II) НАТРИЕВ ЦИКЛАМАТ  
Синоними Цикламат, натриева сол на цикламовата киселина
Определение  
Химично наименование Натриев циклохексансулфамат, натриев циклохексилсулфамат
EINECS 205-348-9
Е-номер Е 952
Химична формула С6Н12NNaO3S и дихидрат-С6Н12NNaO3S.2H2O
Относителна молекулна маса 201,22 за безводната форма
  237,22 за хидратна форма
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % и не повече от 102 % на суха маса
  Дихидратна форма-не по-малко от 84 % на суха маса
Описание Бели кристали или кристален прах без мирис. Приблизително
  30 пъти по-сладък от захароза
Идентификация  
Разтворимост Разтворим във вода, практически неразтворим в етанол
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 1 % (105°С, 1 час) за безводен
  Не повече от 15,2 % (105°С, 2 часа) за дихидратната форма
Селен Не повече от 30 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Циклохексиламин Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Дициклохексиламин Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Анилин Не повече от 1 mg/kg на суха маса
   
(III) КАЛЦИЕВ ЦИКЛАМАТ  
Синоними Цикламат, калциева сол на цикламовата киселина
Определение  
Химично наименование Калциев циклохексансулфамат, калциев циклохексилсулфамат
EINECS 205-349-4
Е-номер Е 952
Химична формула С12Н24СаN2O6S2.2H2O
Относителна молекулна маса 432,57
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % и не повече от 101 % на суха маса
Описание Бели кристали или кристален прах без мирис. Приблизително 30 пъти по-сладък от захароза
Идентификация  
Разтворимост Разтворим във вода, слабо разтворим в етанол
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 1 % (105°С, 1 час)
  Не повече от 8,5% (140°С, 4часа) за дихидратната форма
Селен Не повече от 30 mg/kg на суха маса
Aрсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Циклохексиламин Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Дициклохексиламин Не повече от 1 mg/kg на суха маса
Анилин Не повече от 1 mg/kg на суха маса
 
Е 954 ЗАХАРИН И НЕГОВИТЕ НАТРИЕВИ, КАЛИЕВИ И КАЛЦИЕВИ СОЛИ
 
   
(I) ЗАХАРИН  
Определение  
Химично 3-оксо-2,3 дихидробензо
наименование (d)изотиазол-1,1-диоксид
EINECS 201-321-0
Химична формула С7H5NO3S
Относителна 183,18
молекулна маса  
Съдържание на Не по-малко от 99 % и не
основно вещество повече от 101 % С7H5NO3S на безводна база
Описание Бели кристали или бял кристален прах, без мирис или със слаб ароматен мирис, със сладък вкус, дори в силно разредени разтвори. Приблизително 300 - 500 пъти по-сладки от захароза
Идентификация  
Разтворимост Слабо разтворими във вода, разтворими в алкални разтвори, умерено разтворими в етанол
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 1 % (105°С,
сушене два часа)
Температура на 226 - 230°С
топене  
Сулфатна пепел Не повече от 0,2 % на суха маса
Бензоена и салици- Към 10 ml разтвор 1 на
лова киселина 20, предварително подкиселен с 5 капки оцетна киселина, се добавят 3 капки от приблизително моларен разтвор на железен хлорид във вода. Не се появява утайка или виолетово оцветяване.
о-Толуенсулфонамид Не повече от 10 mg/kg на суха маса
р- Толуенсулфонамид Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Бензоена киселина Не повече от 25 mg/kg
и р-сулфонамид на суха маса
Лесно карбонизира- Да не се установяват
щи се вещества  
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Селен Не повече от 30 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
   
(II) ЗАХАРИН НАТРИЕВА СОЛ  
Синоними Захарин, натриева сол на захарин
Определение  
Химично Натриев о-бензосулфи-
наименование мид, 2,3-дихидро-3-оксо-
  бензизосулфоназол натриева сол, оксобензизосулфоназол, 1,2-бензизотиазолин-3-едно-1,1-диоксид натриева сол дихидрат
EINECS 204-886-1
Химична формула С7H4NNaO3S.2H2O
Относителна моле- 241,19
кулна маса  
Съдържание на Не по-малко от 99 % и
основно вещество не повече от 101 % С7H4NNaO3S на безводна база
Описание Бели кристали или бял кристален ефлоресцентен прах, без мирис или със слаб мирис, с много сладък вкус дори в силно разредени разтвори. Приблизително между 300 и 500 пъти по-сладък от захароза в разредени разтвори
Идентификация  
Разтворимост Свободно разтворими във вода, умерено разтворими в етанол
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 15%
сушене (120°С, четири часа)
Бензоена и салици- Към 10 ml разтвор 1 на
лова киселина 20, предварително подкиселен с 5 капки оцетна киселина, се добавят 3 капки от приблизително моларен разтвор на железен хлорид във вода. Не се появява утайка или виолетово оцветяване
о-Толуенсулфонамид Не повече от 10 mg/kg на суха маса
р-Толуенсулфонамид Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Бензоена киселина Не повече от 25 mg/kg
и р-сулфонамид на суха маса
Лесно карбонизира- Да не се установяват
щи се вещества  
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Селен Не повече от 30 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
   
(III) ЗАХАРИН КАЛЦИЕВА СОЛ  
Синоними Захарин, калциева сол на захарин
Определение  
Химично Калциев о-бензосулфа-
наименование мид, 2,3-дихидро-3-оксобензизосулфоназол калциева сол, 1,2-бензизотиазолин-3-едно-1,1-диоксид калциева сол хидрат (2:7)
EINECS 229-349-9
Химична формула С14H8CaN2O6S2.3 1/2 H2O
Относителна 467,48
молекулна маса  
Съдържание на Не по-малко от 95%
основно вещество С14H8CaN2O6S2 на безводна база
Описание Бели кристали или бял кристален прах, без мирис или със слаб мирис, с много сладък вкус дори в силно разредени разтвори. Приблизително между 300 и 500 пъти по- сладък от захароза в разредени разтвори
Идентификация  
Разтворимост Свободно разтворим във вода, разтворим в етанол
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 13,5%
сушене (120°С, четири часа)
Бензоена и салици- Към 10 ml разтвор 1 на
лова киселина 20, предварително подкиселен с 5 капки оцетна киселина, се добавят 3 капки от приблизително моларен разтвор на железен хлорид във вода. Не се появява утайка или виолетово оцветяване
о-Толуенсулфонамид Не повече от 10 mg/kg на суха маса
р-Толуенсулфонамид Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Бензоена киселина Не повече от 25 mg/kg
и р-сулфонамид на суха маса
Лесно карбонизира- Да не се установяват
щи се вещества  
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Селен Не повече от 30 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
   
(IV) ЗАХАРИН КАЛИЕВА СОЛ  
Синоними Захарин, калиева сол на захарин
Определение  
Химично наименование Калиев о-бензосулфимид, 2,3-дихидро-3-оксобензизосулфоназол калиева сол, 1,2-бензизотиазолин-3-едно-1,1-диоксид монохидрат калиева сол
EINECS  
Химична формула C7H4KNO3S.H2O
Относителна 239,77
молекулна маса  
Съдържание на Не по-малко от 99 % и
основно вещество не повече от 101 % C7H4KNO3S на безводна база
Описание Бели кристали или бял кристален прах, без мирис или със слаб мирис, с много сладък вкус дори в силно разредени разтвори. Приблизително между 300 и 500 пъти по-сладки от захароза
Идентификация  
Разтворимост Свободно разтворими във вода, умерено разтворими в етанол
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 8 %
сушене (120°С, четири часа)
Бензоена и салици- Към 10 ml разтвор 1 на
лова киселина 20, предварително подкиселен с 5 капки оцетна киселина, се добавят 3 капки приблизително моларен разтвор на железен хлорид във вода. Не се появява утайка или виолетово оцветяване
о-Толуенсулфонамид Не повече от 10 mg/kg на суха маса
р-Толуенсулфонамид Не повече от 10 mg/kg на суха маса
Бензоена киселина Не повече от 25 mg/kg
и р-сулфонамид на суха маса
Лесно карбонизира- Да не се установяват
щи се вещества  
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Селен Не повече от 30 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 1 mg/kg на суха маса
   
E 955 СУКРАЛОЗА  
   
Синоними 4,1',6'-трихлоргалактозахароза
Определение  
Химично 1,6-дихлоро-1,6-дидеокси-
наименование бета-D-фруктофуранозил-4-хлоро- 4-деокси-алфа-D-галактопиранозид
EINECS 259-952-2
Химична формула C12H19Cl3O8
Молекулна маса 397,64
Съдържание на Не по-малко от 98 % и
основно вещество не повече от 102 % C12H19Cl3O8, изчислен на безводна база
Описание Бял до светлосив кристален прах, практически без мирис
Идентификация  
А. Разтворимост Свободно разтворим във вода, метанол и етанол.
Слабо разтворим в етил ацетат.  
Б. Поглъщане в ин- Инфрачервеният спек-
фрачервения спектър тър на дисперсия от
  пробата в калиев бромид показва съответни максимуми при подобни вълнови числа, като тези на референтния спектър, получен от сравнителен стандарт на сукралоза
В. Тънкослойна Основното петно на из-
хроматография питвания разтвор има същата Rf стойност като основното петно на стандартен разтвор А, който служи като еталон за теста на други хлорирани дизахариди. Този стандартен разтвор се получава чрез разтваряне на 1,0 g сукралоза в 10 ml метанол.
Г. Специфична [алфа]D/20 = +84,0° до
ротация +87,5°, изчислена на безводна база (10% w/v (тегло/обем) разтвор)
Чистота  
Вода Не повече от 2,0% (метод на Карл Фишер)
Сулфатна пепел Не повече от 0,7 %
Други хлорирани Не повече от 0,5%
дизахариди  
Хлорирани Не повече от 0,1 %
монозахариди  
Трифенилфосфин Не повече от 150 mg/kg
оксид  
Метанол Не повече от 0,1 %
Олово Не повече от 1 mg/kg
   
E 957-TАУМАТИН  
   
Синоними  
Определение  
Химично наименование Tауматинът се получава чрез водна екстракция
  (рН 2,5 до 4) от люспите на плода Thaumatococcus daniellii (Benth)и
  се състои основно от протеините тауматин I и тауматин II, заедно с
  малки количества вещества, извлечени от суровината.
EINECS 258-822-2
Е-номер Е 957
Химична формула Полипептид от 207 аминокиселини
Относителна молекулна маса Тауматин I 22209
  Тауматин II 22293
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 16 % азот на суха
  маса, еквивалентен на не по-малко от 94 % протеини (N х 5,8)
Описание Кремав прах без мирис и с интензивен сладък вкус. Приблизително
  2000 до 3000 пъти по-сладък от захароза
Идентификация  
Разтворимост Лесно разтворим във вода, неразтворим в ацетон
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 9 % (105°С до постоянно тегло)
Въглехидрати Не повече от 3 % на суха маса
Сулфатна пепел Не повече от 2 % на суха маса
Алуминий Не повече от 100 mg/kg на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Микробиологични критерии:  
Общ брой анаеробни микро- Не повече от 1000
организми, CFU/g:  
Е. Colli в 1 g: Да не се установява
   
Е 959-НЕОХЕСПЕРИДИН ДИХИДРОХАЛКОН  
   
Синоними Неохесперидин дихидрохалкон, NHDC, хесперетин дихидрохалкон-
  4'-бета-неохесперидозид, неохесперидин DC
Определение  
Химично наименование 2-О-алфа-L-рамнопиранозил-4'-бета-D глюкопиранозил
  хесперитин дихидрохалкон, получен чрез каталитично хидрогениране на неохесперидин
EINECS 243-978-6
Е-номер Е 959
Химична формула С28Н36О15
Относителна молекулна маса 612,6
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 96 % на суха маса
Описание Светъл кристален прах без мирис, имащ характерен интензивен
  сладък вкус. Приблизително между 1000 и 1800 пъти по-сладък от захароза
Идентификация  
А. Разтворимост Добре разтворим в топла вода, много слабо разтворим в студена вода, практичес-
  ки неразтворим в етер или бензен
Б. UV- абсорбция Максимум при 282 до 283 nm на разтвор от 2 mg в 100 ml метанол
В. Тест на Neu Издържа теста: Разтвор на около 10 mg неохесперидин DC в 1 ml метанол,
  с добавен 1 ml 1 % метанолов разтвор на
  2-аминоетил дифенил борат се получава ярко жълто оцветяване.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 11 % (105°С, 3 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 0,2 % на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg на суха маса
Олово Не повече от 2 mg/kg на суха маса
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg на суха маса
   
Е 961 НЕОТАМ  
   
Синоними N-[N-(3,3-диметилбутил)-L-алфа-аспар- тил]-L-фенилаланин 1-метилов естер,
  N(3,3-диметилбутил)-L-аспартил-L-фенила- ланин метилов естер
Определение Неотамът се произвежда чрез реакция под налягане с водород на аспартам с 3,3,-диметилбутиралдехид в метанол при наличие на катализатор паладий/въглерод. Изолира се и се пречиства чрез филтрация, при която може да се използва инфузорна пръст. След отделянето на разтворителите чрез дестилация неотамът се измива с вода, изолира се чрез центрофугиране и накрая се изсушава посредством вакуумно сушене
CAS № 165450-17-9
Химично наименование N-[N-(3,3-диметилбутил)-L-алфа-аспар- тил]-L-фенилаланин 1-метилов естер
Химична формула C20H30N2O5
Молекулна маса 378,47
Описание Бял към мръснобял прах
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97,0 % на суха маса
Идентификация  
Разтворимост 4,75 % (w/w) при 60°C във вода, разтворим в етанол и етилов ацетат
Чистота  
Съдържание на вода Не повече от 5 % (Карл - Фишер, количество на пробата 25 ± 5 mg)
pH 5,0 - 7,0 (0,5 % воден разтвор)
Температура на топене От 81°C до 84°C
N-[(3,3-диметилбутил)-L-алфа-аспар- тил]-L- фенилаланин Не повече от 1,5%
Олово Не повече от 1 mg/kg.
   
E 962 СОЛ НА АСПАРТАМ - АЦЕСУЛФАМ  
   
Синоними Аспартам - ацесулфам, аспартам - ацесулфамова сол
Определение Солта се получава чрез загряване на разтвор от аспартам и ацесулфам К при съотношение приблизително 2:1 w/w (тегло/тегло) при кисело pH, до възможност за извършване на кристализация. Калият и влагата се отстраняват. Продуктът е по-стабилен от аспартама сам по себе си.
Химично 6-метил,3-оксати-
наименование азин 4(3H)-едно-2,2-диоксид сол на L-фенилаланил-2-метил- L-алфа-аспартинова киселина
Химична формула C18H23O9N3S
Молекулна маса 457,46
Съдържание на 63,0% до 66,0% аспар-
основно вещество там (на суха база) и 34,0% до 37 % ацесулфам (кисела форма на суха база)
Описание Бял кристален прах, без мирис
Идентификация  
А. Разтворимост Умерено разтворим във вода, слабо разтворим в етанол
Б. Пропускливост Пропускливостта на 1 % разтвор във вода, определена в 1-сантиметрова кювета при 430 nm с подходящ спектрофотометър при сравнителна проба от вода, е не по-малка от 0,95, отговарящо на абсорбция, която не надвишава приблизително 0,022
В. Специфична ротация [алфа]D20 = +14,5° до +16,5°
  Определя се при концентрация от 6,2 g в 100 ml мравчена киселина (15N), до 30 минути след приготвянето на разтвора. Изчислената специфична ротация се дели на 0,646, за корекция на съдържанието на аспартам в аспартам-ацесулфамовата сол.
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 0,5%
сушене (105°C, четири часа)
5-бензил-3,6-диоксо- Не повече от 0,5%
2-пиперазин-оцетна киселина  
Олово Не повече от 1 mg/kg
   


Приложение № 3 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 61 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 08.04.2011 г.)


Специфични критерии и изисквания за чистота на добавките, различни от оцветители и подсладители, разрешени да се ползват в храни
 
   
E 200 СОРБИНОВА КИСЕЛИНА  
Определение  
Химично наименование Сорбинова киселина, транс, транс-2,4-хексадиенова киселина.
EINECS 203-768-7
Химична формула С6H8О2
Молекулна маса 112,12
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Безцветни иглички или бял подвижен прах с лека характерна миризма, чийто цвят не се променя след
  90-минутно нагряване при температура 105°С.
Идентификация  
А. Температура на топене 133°С-135°С, след сушене в продължение на 4 часа под вакуум в среда на сярна
  киселина.
Б. Спектрометрия Максималната абсорбция е при 254 ± 2 nm в разтвор на изопропанол (1 към 4 000 000).
В. Положителен резултат за  
двойни връзки  
Г. Температура на сублимиране 80°С
Чистота  
Съдържание на вода Не повече от 0,5% (Карл Фишер)
Сулфатна пепел Не повече от 0,2 %
Алдехиди Не повече от 0,1 % (като формалдехид)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 202 КАЛИЕВ СОРБАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калиев сорбат,
  Калиев (Е,Е)-2, 4-хексадиеноат,
  Калиева сол на транс, транс 2,4-хексадиеновата киселина.
EINECS 246-376-1
Химична формула С6H7О2К
Молекулна маса 150,22
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на суха маса
Описание Бял кристален прах, чийто цвят не се променя след 90-минутно нагряване при температура 105°С.
Идентификация  
А. Температура на топене на 133°С-135°С, след сушене под вакуум в среда на сярна киселина
сорбиновата киселина, изо-  
лирана чрез подкиселяване и  
без прекристализация:  
Б. Положителни тестове за  
калий и двойни връзки  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 1,0% (105°С, 3 часа)
Киселинност или алкалност Не повече от 1,0% (като сорбинова киселина или К2СО3)
Алдехиди Не повече от 0,1 % (като формалдехид)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 203 КАЛЦИЕВ СОРБАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калциев сорбат, Калциеви соли на транс, транс-2,4- хексадиеновата киселина.
EINECS 231-321-6
Химична формула С12H14О4
Молекулна маса 262,32
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на суха маса.
Описание Фин, бял кристален прах, чийто цвят не се променя след 90-минутно нагряване при 105°С
Идентификация  
А. Температура на топене на 133°С-135°С, след сушене под вакуум в среда на сярна киселина
сорбиновата киселина, изо-  
лирана чрез подкиселяване и  
без прекристализация:  
Б. Положителни тестове за  
калций и двойни връзки  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 2,0% след сушене в продължение на 4 часа под вакуум в среда на сярна киселина
Алдехиди Не повече от 0,1 % (като формалдехид)
Флуориди Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 210 БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование Бензоена киселина, Бензенкар-
  боксилова киселина, Фенилкар-
  боксилова киселина
EINECS 200-618-2
Химична формула С7H6О2
Молекулна маса 122,12
Съдържание на основно Не по-малко от 99,5% на без-
вещество: водна база
Описание Бял кристален прах
Идентификация  
А. Температура на 121,5°С - 123,5°С
топене  
Б. Положителен ре-  
зултат от тест за суб-  
лимиране и за опре-  
деляне на бензоата  
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 0,5% след сушене
сушене в продължение на 3 часа в сре-
  да на сярна киселина
рН Около 4 (воден разтвор)
Сулфатна пепел Не повече от 0,05%
Хлорорганични Не повече от 0,07 % (като хлор),
съединения отговарящи на 0,3 % монохлор-
  бензоена киселина
Лесно окислими Към 100 ml вода се добавят 1,5 ml
субстанции сярна киселина, загрява се
  до кипене и към разтвора се доба-
  вят капки 0,1N KМnO4 до появява-
  не на стабилно в продължение на
  около 30 секунди розово оцветяване.
  Разтваря се 1 g от пробата, претег-
  лен с точност до mg, и се определя
  процентното съдържание с помощта
  на 0,1N KМnO4 до получаване на
  стабилен розов цвят в продължение
  на 15 секунди. Количеството на до-
  бавения перманганат не трябва да
  надвишава 0,5 ml
Лесно карбонизиращи Студеният разтвор, приготвен
субстанции от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml
  сярна киселина с концентрация 94,5
  - 95,5%, не трябва да има по-силен
  цвят от този на базисен разтвор,
  съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид
  TSС(1), 0,3 ml железен хлорид TSC(2),
  0,1 ml меден сулфат TSC(3) и
  4,4 ml вода
Полициклични киселини При фракционното подкиселяване
  на разтвор, неутрализиран с бен-
  зоена киселина, температурата на
  топене на първия преципитат не
  трябва да се различава от тази
  на бензоената киселина
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
________________________
(1) Кобалтов хлорид TSC: разтварят се около 65 g кобалтов хлорид CoCl2.6H2O в смес от 25 ml солна киселина и 975 ml вода. 5 ml от този разтвор се внасят към 250 ml йоден разтвор и се добавят последователно 5 ml 3 %-ен водороден пероксид и 15 ml 20%-ен разтвор от натриев хидроокис. Вари се в продължение на 10 минути, оставя се да изстине, добавят се 2 g калиев йодид и 20 ml 25% сярна киселина. След пълното разтваряне на утайката свободният йод се титрува с разтвор на натриев тиосулфат (0,1 N) в присъствие на нишесте ТS(*). 1 ml натриев тиосулфат (0,1 N) отговаря на 23,80 mg CoCl2.6H2O. Нагласете крайния обем на разтвора, като добавите достатъчно количество смес от солна киселина и вода до получаване на разтвор, съдържащ 59,5 mg CoCl2. 6H2O на милилитър.
(2) Железен хлорид TSC: разтварят се около 55 g железен (фери) хлорид в смес от 25 ml солна киселина и 975 ml вода. 10 ml от този разтвор се внасят към 250 ml йоден разтвор, последователно се добавят 15 ml вода и 3 g калиев йодид и сместа се оставя да се утаи в продължение на 15 минути. Разрежда се със 100 ml вода, след което свободният йод се титрува с разтвор на натриев тиосулфат (0,1 N) в присъствие на нишесте ТS(*). 1 ml натриев тиосулфат (0,1 N) отговаря на 27,03 mg FeCl3.6H2O. Нагласете крайния обем на разтвора, като добавите достатъчно количество смес от солна киселина и вода до получаване на разтвор, съдържащ 45,0 mg FeCl3.6H2O на милилитър.
(3) Меден сулфат TSC: разтварят се около 65 g меден сулфат CuSO4.5H2O в смес от 25 ml солна киселина и 975 ml вода. 10 ml от този разтвор се внасят към 250 ml йоден разтвор, последователно се добавят 40 ml вода, 4 ml оцетна киселина и 3 g калиев йодид. Свободният йод се титрува с разтвор на натриев тиосулфат (0,1 N) в присъствие на нишесте ТS(*). 1 ml натриев тиосулфат (0,1 N) отговаря на 24,97 mg CuSO4.5H2O. Нагласява се крайният обем на разтвора, като се добави достатъчно количество смес от солна киселина и вода до получаване на разтвор, съдържащ 62,4 mg CuSO4.5H2O на ml.
(*) Нишесте: смесват се 0,5 g нишесте (нишесте от картофи, от царевица или разтворимо нишесте) в 5 ml вода и при прекъснато разбъркване се добавя вода до 100 ml. Разтворът ври няколко минути, оставя се да изстине и се филтрува. Нишестеният разтвор трябва да бъде прясно приготвен.
   
E 211 НАТРИЕВ БЕНЗОАТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев бензоат,
  Натриева сол на бензенкарбоксилна киселина,
  Натриева сол на фенилкарбоксилна киселина.
EINECS 208-534-8
Химична формула С7H5О2Na
Молекулна маса 144,11
Съдържание на основно вещество: Не по-малко от 99 % С7H5О2Na на суха маса (105°С, 4 часа).
Описание Бял кристален прах или гранули, практически без мирис.
Идентификация  
А. Разтворимост: Лесно разтворим във вода, трудно разтворим в етанол.
Б. Температура на топене на 121,5°С-123,5°С, след сушене в среда на сярна киселина.
бензоената киселина, изоли-  
рана чрез подкиселяване без  
повторна кристализация:  
В. Положителен резултат от  
тест за изолиране на натриев  
бензоат.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене: Не повече от 1,5% (105°С, 4 часа)
Лесно окислими субстанции: Към 100 ml вода се добавят 1,5 ml сярна киселина, загрява се до кипене и към
  разтвора се добавят капки 0,1N KМnO4 до появяване на стабилно в продължение на около 30 секунди
  розово оцветяване. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, и се определя процентното
  съдържание с помощта на 0,1N KМnO4 до получаване на стабилен розов цвят в продължение на 15 секунди.
  Количеството на добавения перманганат не трябва да надвишава 0,5 ml.
Полициклични киселини При фракционното подкиселяване на разтвор, неутрализиран с бензоена киселина,
  температурата на топене на първия преципитат не трябва да се различава от тази на бензоената киселина.
Хлорорганични съединения Не повече от 0,06 % (като хлор), което отговаря на 0,25% като в монохлорбензоена киселина.
Киселинност или алкалност Неутрализация на 1 g натриев бензоат в присъствие на фенолфталеин, като количеството
  на разтворите 0,1N NaOН или 0,1N HCl не трябва да надвишава 0,25 ml.
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 212 КАЛИЕВ БЕНЗОАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калиев бензоат,
  Калиева сол на бензенкарбоксиловата киселина,
  Калиева сол на фенилкарбоксилова киселина.
EINECS 209-481-3
Химична формула С7H5КО2.3Н2О
Молекулна маса 214,27
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % С7H5КО2 на суха маса (105°С, до постоянна маса).
Описание Бял кристален прах
Идентификация  
А. Температура на топене на 121,5°С-123,5°С, след обезводняване под вакуум в среда на сярна киселина
бензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без прекристализация:  
Б. Положителен резултат  
от тест за калиев бензоат  
Чистота  
Загуба на маса при сушене: Не повече от 26,5% (105°С)
Хлорорганични съединения: Не повече от 0,06 % (като хлор), което отговаря на 0,25% монохлорбензоена киселина.
Лесно окислими субстанции: Към 100 ml вода се добавят 1,5 ml сярна киселина, загрява се до кипене
  и към разтвора се добавят капки 0,1N KМnO4 до появяване на стабилно в продължение на около 30 секунди
  розово оцветяване. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, и се определя процентното
  съдържание с помощта на 0,1 N KМnO4 до получаване на стабилен розов цвят в продължение на 15
  секунди. Количеството на добавения перманганат не трябва да надвишава 0,5 ml.
Лесно карбонизиращи субстанции Студеният разтвор, приготвен от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна
  киселина с концентрация 94,5-95,5%, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор,
  съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид TSC, 0,3 ml железен хлорид TSC, 0,1 ml меден сулфат TSC и 4,4 ml вода.
Полициклични киселини При фракционното подкиселяване на разтвор, неутрализиран с бензоена киселина,
  температурата на топене на първия преципитат не трябва да се различава от тази на бензоената киселина.
Степен на киселинност или Неутрализация на 1 g натриев бензоат в присъствие на фенолфталеин, като коли-
алкалност чеството на разтворите 0,1N NaOН или 0,1N HCl не трябва да надвишава 0,25 ml.
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 213 КАЛЦИЕВ БЕНЗОАТ  
   
Синоними Монокалциев бензоат
Определение  
Химично наименование Калциев бензоат, Калциев дибензоат.
EINECS 218-235-4
Химична формула Безводен : С14H10О4Са
  Монохидратен : С14H10О4Са.Н2О
  Трихидратен : С14H10О4Са.3Н2О
Молекулна маса Безводен : 282,31
  Монохидратен : 300,32
  Трихидратен : 336,36
Съдържание на основно вещество: Не по-малко от 99 % на суха маса (105°С)
Описание Бели или безцветни кристали или бял прах
Идентификация  
А. Температура на топене на 121,5°С-123,5°С, след сушене под вакуум в среда на сярна киселина
бензоената киселина, изоли-  
рана чрез подкиселяване без  
прекристализация:  
Б. Положителен резултат от  
тест за калциев бензоат.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 17,5% (105°С, до постоянна маса)
Водонеразтворими вещества Не повече от 0,3 %
Хлорорганични съединения Не повече от 0,06 % (като хлор), което отговаря на 0,25% като монохлорбензоена киселина.
Лесно окислими субстанции Към 100 ml вода се добавят 1,5 ml сярна киселина, загрява се до кипене и към
  разтвора се добавят капки 0,1N KМnO4 до появяване на стабилно в продължение на около 30 секунди
  розово оцветяване. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, и се определя процентното
  съдържание с помощта на 0,1N KМnO4 до получаване на стабилен розов цвят в продължение на 15 секунди.
  Количеството на добавения перманганат не трябва да надвишава 0,5 ml.
Лесно карбонизиращи субстанции Студеният разтвор, приготвен от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна
  киселина с концентрация 94,5-95,5%, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор,
  съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид TSC, 0,3 ml железен хлорид TSC, 0,1 ml меден сулфат TSC и 4,4 ml вода.
Полициклични киселини При фракционното подкиселяване на разтвор, неутрализиран с бензоена киселина,
  температурата на топене на първия преципитат не трябва да се различава от тази на бензоената киселина.
Степен на киселинност или Неутрализация на 1 g натриев бензоат в присъствие на фенолфталеин, като коли-
алкалност чеството на разтворите 0,1N NaOН или 0,1N HCl не трябва да надвишава 0,25 ml.
Флуориди Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 214 ЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ  
   
Синоними Етилпарабен, Етилов р-оксибензоат
Определение  
Химично наименование Етил р-хидроксибензоат,
  Етилов естер на р-хидроксибензоената киселина.
EINECS 204-399-4
Химична формула С9H10О3
Молекулна маса 166,8
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,5% на суха маса (80°С, 2 часа)
Описание Малки бели или безцветни кристали или бял прах.
Идентификация  
А. Температура на топене: 115°С-118°С
Б. Положителен тест за Температура на топене на р-хидроксибензоената киселина, изолирана
p-хидроксибензоат чрез подкиселяване без прекристализация: от 213°С до 217°С, след сушене
  под вакуум в среда на сярна киселина:
В. Положителен тест за алкохол  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% (80°С, 2 часа).
Сулфатна пепел Не повече от 0,05%
р -хидроксибензоена киселина и Не повече от 0,35% (като р-хидроксибензоена киселина)
салицилова киселина  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 215 НАТРИЕВ ЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев етил р-хидроксибензоат,
  Натриево производно на етиловия естер на р-хидроксибензоената киселина.
EINECS 252-487-6
Химична формула С9H9О3Nа
Молекулна маса 188,8
Съдържание на основно вещество: Не по-малко от 83 % на безводна база
Описание Бял кристален хигроскопичен прах
Идентификация  
А. Температура на топене: 115°С-118°С след сушене под вакуум в среда на сярна киселина.
Б. Положителен тест за Температурата на топене на p-хидроксибензоената киселина е от 213 до 217°С
p-хидроксибензоат.  
В. Положителен тест за натрий  
Г. рН на 1 % разтвор трябва  
да бъде между 9,9 и 10,3  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 5% след сушене под вакуум в среда на сярна киселина
Сулфатна пепел 37-39 %
Р-хидроксибензоена киселина Не повече от 0,35% (като р-хидроксибензоена киселина)
и салицилова киселина  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 217 НАТРИЕВ ПРОПИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев n-пропил р-хидроксибензоат,
  Натриево производно на n-пропилов естер на р-хидроксибензоената киселина.
EINECS 252-488-1
Химична формула С10H11О3Na
Молекулна маса 202,21
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 85% n-пропилов естер на р-хидроксибензоената киселина на суха маса
Описание Бял или белезникав хигроскопичен прах
Идентификация  
А. Температура на топене на 94°С до 97°С, след сушене в присъствие на сярна киселина
естер, изолиран чрез подкис-  
ляване без прекристализация:  
Б. Положителен тест за натрий  
В. рН на 1 % разтвор трябва  
да бъде между 9,8 и 10,2  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 5% след сушене в присъствие на сярна киселина
Сулфатна пепел От 34 до 36 %.
Р-хидроксибензоена киселина Не повече от 0,35 (като р-хидроксибензоена киселина)
и салицилова киселина  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 218 МЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ  
   
Синоними Метилпарабен, Метил р-оксибензоат
Определение  
Химично наименование Метил р-хидроксибензоат,
  Метилов естер на р-хидроксибензоената киселина.
EINECS 243-171-5
Химична формула С8H8О3
Молекулна маса 152,15
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на суха маса (80°С, 2 часа)
Описание Малки безцветни кристали или бял кристален прах, почти без мирис
Идентификация  
А. Температура на топене: 125°С-128°С
Б. Положителен тест за Температура на топене на p-хидроксибензоената киселина: 213°С-217°С след
р-хидроксибензоат. сушене в продължение на 2 часа при температура 80°С.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% (80°С, 2 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 0,05%.
Р-хидроксибензоена киселина Не повече от 0,35%, изразени като р-хидроксибензоена киселина
и салицилова киселина  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 219 НАТРИЕВ МЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ  
   
Определение  
Химично наименование Метил р-хидроксибензоат.
  Натриево съединение на метиловия естер
  на р-хидроксибензоената киселина
Химична формула С8H7О3Na
Молекулна маса 174,15
Съдържание на основно Не по-малко от 99,5% на суха
вещество маса
Описание Бял хигроскопичен прах
Идентификация  
А. След измиване с  
вода и изсушаване  
в продължение на  
2 часа при 80°С бя-  
лата утайка, получе-  
на при подкиселя-  
ване на разтвора на  
натриевия дериват  
на метиловия естер  
на р-хидроксибен-  
зоената киселина с  
10% солна киселина  
(лакмусова хартия  
за индикатор), има  
интервал на топене  
125°С - 128°С  
Б. Положителен тест  
за натрий  
В. рН на водния 0,1 %  
разтвор, несъдържащ  
въглероден диоксид,  
трябва да бъде меж-  
ду 9,7 и 10,3.  
Чистота  
Водно съдържание Не повече от 5% (Карл Фишер)
Сулфатна пепел От 40 до 44,5% на суха маса
р-хидроксибензоена Не повече от 0,35% (като
киселина и салицилова р-хидроксибензоена киселина)
киселина  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg.
   
E 220 СЕРЕН ДИОКСИД  
   
Определение  
Химично наименование Серен диоксид, Анхидрид на сернистата киселина
EINECS 231-195-2
Химична формула SO2
Молекулна маса 64,07
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 %
Описание Безцветен, негорим задушлив газ, с мирис на сяра
Идентификация  
А. Положителен тест за  
серни вещества  
Чистота  
Съдържание на вода Не повече от 0,05%
Нелетливи остатъчни вещества Не повече от 0,01 %
Серен триоксид Не повече от 0,1 %
Селен Не повече от 10 mg/kg
Други газове, които не влизат в Без следи
естествения състав на въздуха  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 221 НАТРИЕВ СУЛФИТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев сулфит (безводен или със седем молекули вода)
EINECS 231-821-4
Химична формула Безводен : Na2SO3,
Хептахидрат: Na2SO3.7H2O.  
Молекулна маса Безводен: 126,04,
Хептахидрат: 252,16.  
Съдържание на основно вещество Безводен: не по-малко от 95% Na2SO3 и не
    по-малко от 48 % SO2
  Хептахидрат: не по-малко от 48 % Na2SO3 и не
    по-малко от 24 % SO2.
Описание Бял кристален прах или безцветни кристали
Идентификация  
А. Положителни тестове  
за сулфит и на натрий  
Чистота  
Тиосулфат Не повече от 0,1 % на база на SO2
Желязо Не повече от 50 mg/kg, на база на SO2
Селен Не повече от 10 mg/kg, на база на SO2
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 222 НАТРИЕВ БИСУЛФИТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев бисулфит, Натриев хидроген сулфит
EINECS 231-921-4
Химична формула NаНSO3 във воден разтвор
Молекулна маса 104,06
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 32 % м/м NаНSO3
Описание Бистра, безцветна до жълта течност
Идентификация  
А. Положителни тестове за сулфит Б. рН на 10% разтвор трябва да бъде между 2,5 и 5,5
и на натрий  
Чистота  
Желязо Не повече от 50 mg/kg NаНSO3, на база на SO2
Селен Не повече от 10 mg/kg, на база на SO2
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 223 НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ  
   
Синоними Пиросулфит, Натриев пиросулфит
Определение  
Химично наименование Натриев дисулфит, Динатриев пентаоксодисулфат
EINECS 231-673-0
Химична формула Nа2S2O5
Молекулна маса 190,11
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 95% Nа2S2O5 и не по-малко от 64 % като SО2
Описание Бели кристали или прах
Идентификация  
А. Положителни тестове за сулфит Б. рН на 10% разтвор между 4,0 и 5,5.
и на натрий  
Чистота  
Тиосулфат Не повече от 0,1 % на база на SO2
Желязо Не повече от 50 mg/kg на база на SO2
Селен Не повече от 10 mg/kg на база на SO2
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 224 КАЛИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ  
   
Синоними Калиев пиросулфит
Определение  
Химично наименование Калиев дисулфит, Калиев пентаоксодисулфат
EINECS 240-795-3
Химична формула К2S2O5
Молекулна маса 222,33
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 90% К2S2O5 и не по-малко от 51,8 % като SО2, остналата част се състои почти изцяло от калиев сулфат
Описание Безцветни кристали или бял прах
Идентификация  
А. Положителни тестове за  
сулфит и на калий  
Чистота  
Тиосулфат Не повече от 0,1 % на база на SO2
Желязо Не повече от 50 mg/kg на база на SO2
Селен Не повече от 10 mg/kg, на база на SO2
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 226 КАЛЦИЕВ СУЛФИТ  
   
Определение  
Химично наименование Калциев сулфит
EINECS 218-235-4
Химична формула Са2SO3.2Н2О
Молекулна маса 156,17
Съдържание на основ- Не по-малко от 95%
но вещество Са2SO3.2Н2О и не по-малко
  от 39 % като SО2.
Описание Бели кристали или бял кристален прах
Идентификация  
А. Положителен тест  
за сулфит и за калций  
Чистота  
Желязо Не повече от 50 mg/kg на база на SO2
Селен Не повече от 10 mg/kg на база на SO2
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg.
   
E 227 КАЛЦИЕВ БИСУЛФИТ  
   
Определение  
Химично наименование Калциев бисулфит, Калциев хидроген сулфит
EINECS 237-423-7
Химична формула Са(НSO3)2
Молекулна маса 202,22
Съдържание на основно вещество 6 до 8 % серен диоксид и 2,5 до 3,5% калциев диоксид, съответстващ на 10 до 14 % калциев бисулфит [Са(НSO3)2]
Описание Воден разтвор с жълто-зелен цвят и миризма на SO2
Идентификация  
А. Положителен тест за сулфит  
и на калций.  
Чистота  
Желязо Не повече от 50 mg/kg на база на SO2
Селен Не повече от 10 mg/kg на база на SO2
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 228 КАЛИЕВ БИСУЛФИТ  
   
Определение  
Химично наименование Калиев бисулфит, Калиев хидроген сулфит.
EINECS 231-870-1
Химична формула КНSO3 във воден разтвор
Молекулна маса 120,17
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 280 g КНSO3 на литър (или 150 g SO2 на литър)
Описание Безцветен прозрачен воден разтвор
Идентификация  
А. Положителен тест за сулфит и  
на калий  
Чистота  
Желязо Не повече от 50 mg/kg на база на SO2
Селен Не повече от 10 mg/kg на база на SO2
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 231 ОРТОФЕНИЛФЕНОЛ  
   
Синоними Ортоксенол
Определение  
Химично наименование (1,1'-бифенил)-2-ol, 2-хидрок-
  сидифенил, о- хидроксидифенил.
EINECS 201-993-5
Химична формула С12Н10О
Молекулна маса 170,20
Съдържание на основ- Не по-малко от 99 %
но вещество  
Описание Бял или леко жълтеникав кристален прах
Идентификация  
А. Температура на 56°С - 58°С
топене:  
Б. Положителен Етанолов разтвор (1 g в 10 ml),
тест за фенолат дава зелен цвят, когато се
  добави 10% разтвор на
  железен хлорид
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,05%
Дифенил етер Не повече от 0,3 %
r-фенилфенол Не повече от 0,1 %
1-нафтол Не повече от 0,01 %
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали  
(като в олово) Не повече от 10 mg/kg.
   
E 232 НАТРИЕВ ОРТОФЕНИЛФЕНОЛ  
   
Синоними Натриев ортофенилфенат, Натриева сол на ортофенилфенола
Определение  
Химично наименование Натриева сол на ортофенилфенола
EINECS 205-055-6
Химична формула С12Н9ОNа-4H2O
Молекулна маса 264,26
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97 % С12Н9ОNа-4H2O
Описание Бял или леко жълтеникав кристален прах
Идентификация  
А. Положителен тест за  
фенолат и натрий  
Б. Температура на топене за 56°С-58°С след обезводняване в сярно-кисела среда
ортофенилфенол, получен от  
пробата чрез подкиселяване  
без прекристализация:  
В. рН на воден 2% разтвор  
между 11,1 и 11,8.  
Чистота  
Дифенилетер Не повече от 0,3 %
? -фенилфенол Не повече от 0,1 %
1-нафтол Не повече от 0,01 %
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 234 НИЗИН  
   
Определение Низинът е съставен от няколко свързани полипептиди, продуцирани при ферментацията на млечна или захарна среда от естествени щамове на Lactococcus lactis subsp.lactis.
EINECS 215-807-5
Химична формула C143H230N42O37S7
Молекулна маса 3 354,12
Съдържание на основно вещество Низин концентрат съдържа не по-малко от 900 единици в милиграм смес от протеини на обезмаслено мляко или ферментирали твърди вещества и най-малко 50% натриев хлорид
Описание Бял прах
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 3 % (102°С -103°С, до постоянно тегло)
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 235 НАТАМИЦИН  
   
Синоними Пимарицин
Определение Натамицинът е фунгицид от групата на макролидните полиени и се продуцира от естествения щам на
  Streptomyces natalensis или на Streptococus lactis.
EINECS 231-683-5
Химична формула С33Н47O13N
Молекулна маса 665,74
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 95% на суха маса
Описание Бял до кремав кристален прах
Идентификация  
А. Цветна реакция: Ако върху препаративно стъкло към няколко кристала натамицин се добави капка:
  - концентрирана солна киселина, се получава син цвят;
  - концентрирана фосфорна киселина-зелен цвят, който след няколко минути се променя на бледочервен цвят.
Б. Спектрометрия 0,0005% разтвор в 1 % разтвор на метнол оцетна киселина има максимална
  абсорбция при около 290 nm, 303 nm и 318 nm, средно при около 280 nm и мини-
  мално равнище на абсорбция при около 250 nm, 295,5 nm и 311 nm.
В. рН: 5,5-7,5 (1 % разтвор в предварително неутрализирана смес от 20 части диметил
  формамид и 80 части вода)
Г. Специфично въртене: [?]20D = + 250 до + 295° (1 % в ледена оцетна киселина при 20°С на суха маса).
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 8 % (над Р2О5, под вакуум (60°С, до постоянно тегло)
Сулфатна пепел Не повече от 0,5%
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
Микробиологични критерии: Не повече от 100
общ брой микроорганизми, CfU/g  
   
E 239 ХЕКСАМЕТИЛЕН ТЕТРАМИН  
   
Синоними Хексамин, метенамин.
Определение  
Химично наименование 1,3,5,7-тетраазатрицикло[3.3.1.1.3,7]-декан, хексаметилентетрамин
EINECS 202-905-8
Химична формула С6Н12N4
Молекулна маса 140,19
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на суха маса
Описание Безцветен или бял кристален прах
Идентификация  
А. Положителен тест за  
формалдехид и амоняк  
В. Температура на сублимация: около 260°С
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% (105°С, 2 часа) под вакуум върху Р2О5
Сулфатна пепел Не повече от 0,05%
Сулфати Не повече от 0,005% като SO4
Хлориди Не повече от 0,005% като Cl
Амониеви соли Да не се установяват
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 242 ДИМЕТИЛ ДИКАРБОНАТ  
   
Синоними DMDC, Диметил пирокарбонат
Определение  
Химично наименование Диметил дикарбонат,
  Диметилов естер на пирокарбонова киселина.
EINECS 224-859-8
Химична формула С4Н6N5
Молекулна маса 134,09
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,8 %
Описание Безцветна течност, разлага се във воден разтвор. Корозивен за кожата и за очите и токсичен
  при поглъщане и при вдишване.
Идентификация  
А. Разлагане: Положителен тест за СО2 и за метанол (след разреждане)
Б. Температура на топене 17°С
Температура на кипене 172°С с разлагане
В. Плътност при 20°С Около 1,125 g/cm3
Г. IR-спектър: Максимум при 1156 и 1832 cm-1.
Чистота  
Диметил карбонат Не повече от 0,2 %.
Общ хлор Не повече от 3 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 249 КАЛИЕВ НИТРИТ  
   
Определение  
Химично наименование Калиев нитрит
EINECS 231-832-4
Химична формула КNО2.
Молекулна маса 85,11
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 95% на суха маса (1)
Описание Бели или бледожълти гранули, втечняващи се на въздух
Идентификация  
А. Положителен тест за нитрит  
и калий  
Б. рН на 5% воден разтвор: 6,0-9,0
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 3 % (4 часа върху силикагел)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
(1) Когато на етикета пише "за използване в хранителни продукти", нитритът може да бъде продаван в смес със сол или заместващо солта вещество.
   
E 250 НАТРИЕВ НИТРИТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев нитрит
EINECS 231-555-9
Химична формула NаNО2
Молекулна маса 69,00
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97 % на безводна база (1)
Описание Бял кристален прах или жълтеникави частици.
Идентификация  
А. Положителен тест за нитрит  
и натрий  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,25% (4 часа върху силикагел)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
________________________
(1) Когато на етикета пише "за използване в хранителни продукти", нитритът може да бъде продаван в смес със сол или заместващо солта вещество.
   
E 250 НАТРИЕВ НИТРАТ  
   
1. КРИСТАЛЕН НАТРИЕВ НИТРАТ  
Синоними Чилска селитра, Cubic или soda nitre
Определение  
Химично наименование Натриев нитрат
EINECS 231-554-3
Химична формула NаNО3
Молекулна маса 85,00
Съдържание на основ- Не по-малко от 99,0% на суха
но вещество маса
Описание Бял кристален прах,
  слабо хигроскопичен
Идентификация  
А. Положителен тест  
за нитрат и натрий  
Б. рН на 5% разтвор 5,5 - 8,3
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 2,0% (105°С,
сушене 4 часа)
Нитрити Не повече от 30 mg/kg (като NаNO2)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
2. ТЕЧЕН НАТРИЕВ НИТРАТ  
Определение Течният натриев нитрат е во-
  ден разтвор на натриев нитрат
  като пряк резултат от химическа
  реакция между натриев хидроксид
  и азотна киселина в стехиометрич-
  ни отношения, без последваща крис-
  тализация. Стандартизираните форми,
  приготвени от течен натриев нитрат,
  които отговарят на тези специфика-
  ции, могат да съдържат азотна кисе-
  лина в излишък, ако това е ясно
  заявено или посочено на етикета
Химично наименование Натриев нитрат
EINECS 231-554-3
Химична формула NаNО3
Молекулна маса 85,00
Съдържание на основ- Съдържа между 33,5% и 40,0%
но вещество NаNО3
Описание Бистра безцветна течност
Идентификация  
А. Положителен тест  
за нитрат и натрий  
Б. рН 1,5 - 3,5
Чистота  
Свободна азотна Не повече от 0,01 %
киселина  
Нитрити Не повече от 10 mg/kg (като NаNO2)
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 0,3 mg/kg
Забележка. Тази спецификация се отнася за 35%-ов воден разтвор.
   
E 260 ОЦЕТНА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование Оцетна киселина, Етанолова киселина.
EINECS 200-580-7
Химична формула С2Н4О2
Молекулна маса 60,05
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,8 %
Описание Бистра, безцветна течност с остра, специфична миризма
Идентификация  
А. Температура на кипене 118°С под налягане от 760 мм (живачен стълб)
Б. Специфична плътност Около 1,049
В. Един от три разтвора дава  
положителен тест за ацетат  
Г. Точка на втвърдяване Не по-ниска от 14,5°С
Чистота  
Нелетливи остатъци Не повече от 100 mg/kg
Мравчена киселина, формиати Не повече от 1000 mg/kg (като мравчена киселина)
и други окисляеми съединения  
Лесно окислими субстанции 2 ml от пробата в епруветка с шлифт се смесва с 10 ml вода и се добавя 0,1 ml от
  0,1N K2MnО4. Розовият цвят не трябва да се променя в кафяв за 30 минути.
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 261 КАЛИЕВ АЦЕТАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калиев ацетат
EINECS 204-822-2
Химична формула С2Н3О2К
Молекулна маса 98,14
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Безцветни, втечняващи се на въздух кристали или бял кристален прах без мирис или с лека оцетна миризма
Идентификация  
А. рН на 5% воден разтвор. 7,5-9,0
Б. Положителен тест за  
калий и ацетат  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече 8 % (105°С, 2 часа)
Мравчена киселина, формиати Не повече от 1000 mg/kg (като мравчена киселина)
и други окисляеми съединения  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 262 (i) НАТРИЕВ АЦЕТАТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев ацетат
EINECS 204-823-8
Химична формула С2Н3NaО2-nH2O (n = 0 или 3)
Молекулна маса Безводен 82,03
  Трихидрат 136,08
Съдържание на основно вещество Не по малко от 98,5% на безводна база (и за двете форми)
Описание Безводен: Бял, гранулиран, без мирис, хигроскопичен прах
  Трихидрат: Прозрачни, безцветни кристали или гранулиран прах, без мирис или със слаб
  оцетен мирис.
Идентификация  
А. рН на 1 % воден разтвор: 8,0-9,5
Б. Положителен тест за  
ацетат и натрий  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Безводен: Не повече 2 % (120°С, 4 часа)
  Трихидрат: Между 36 и 42 % (120°С, 4 часа)
Мравчена киселина, формиати Не повече от 1000 mg/kg (като мравчена киселина)
и други окисляеми съединения  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 262 (ii) НАТРИЕВ ДИАЦЕТАТ  
   
Определение Натриевият ацетат е молекулно съединение на натриевия ацетат и оцетната киселина.
Химично наименование Натриев хидроген диацетат
EINECS 204-814-9
Химична формула С4Н7NaО4-nH2O (n = 0 или 3)
Молекулна маса 142,09 (безводен)
Съдържание на основно вещество 39 до 41 % (като свободна оцетна киселина) и 58 до 60% (като натриев ацетат)
Описание Твърди, бели, хигроскопични кристали с оцетен мирис
Идентификация  
А. рН на 10% воден разтвор. 4,5-5,0
Б. Положителен тест за  
ацетат и натрий  
Чистота  
Съдържание на вода Не повече 2 % (Карл Фишер)
Мравчена киселина, формиати Не повече от 1000 mg/kg (като мравчена киселина)
и други окисляеми съединения  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 263 КАЛЦИЕВ АЦЕТАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калциев ацетат
EINECS 200-540-9
Химична формула Безводен С4Н6О4Са
  Монохидрат С4Н6О4Са-Н2О;
Молекулна маса Безводен 158,17
  Монохидрат 176,18.
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на безводна база
Описание Безводен: Бяло, хигроскопично, кристално твърдо вещество с леко горчив вкус и оцетeн мирис.
  Монохидрат: Под формата на иглички, на гранули или на прах.
Идентификация  
А. рН на 10% воден разтвор: 6,0-9,0
Б. Положителен тест за  
ацетат и калций  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 11 % (при 155°С, до постоянно тегло)-за монохидрат
Водонеразтворими вещества Не повече от 3 %
Мравчена киселина, формиати Не повече от 1000 mg/kg (като мравчена киселина)
и други съединения  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 270 МЛЕЧНА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование Млечна киселина,
  2-хидроксипропионинова киселина,
  1-хидроксиетан-1-карбоксилова киселина.
EINECS 200-018-0
Химична формула С3Н6О3
Молекулна маса 90,08
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 76 % и не повече от 84 %
Описание Безцветна или жълтеникава, почти без мирис, вискозна течност, с кисел вкус, състояща се от смес на
  млечна киселина (С3Н6О3) и лактат (С6Н10О5). Получава се или чрез синтез, или чрез млечна
  ферментация на захари.
________________________
Забележка: Млечната киселина е хигроскопична и когато се концентрира чрез кипене, се кондензира. След разреждане и загряване кондензът се хидролизира до млечна киселина.
Идентификация  
А. Положителен тест за лактат  
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Хлорид Не повече от 0,2 %
Сулфат Не повече от 0,25%
Желязо Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
________________________
Забележка: Спецификацията се отнася за 80% воден разтвор. За по-слаби водни разтвори се изчисляват стойностите, отговарящи на съдържанието на млечна киселина в разтвора.
   
E 280 ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование Пропионова киселина, Пропанова киселина
EINECS 201-176-3
Химична формула С3Н6О2
Молекулна маса 74,08
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,5%
Описание Безцветна или леко жълтеникава, маслообразна течност с лек остър мирис
Идентификация  
А. Температура на топене: - 22°С
Б. Температура на дестилация: 138,5°С-142,5°С
Чистота  
Нелетливи примеси Не повече от 0,01 % (140°С, до постоянно тегло)
Алдехиди Не повече от 0,1 % (като формалдехид)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 281 НАТРИЕВ ПРОПИОНАТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев пропионат, Натриев пропаноат
EINECS 201-176-3
Химична формула С3Н5О2Na
Молекулна маса 96,06
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на суха маса
Описание Бял, кристален, хигроскопичен прах или фин бял прах
Идентификация  
А. Положителен тест за  
пропионат и натрий  
Б. рН на 10% разтвор: 7,5-10,5
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 4 % (105°С, 2 часа)
Водонеразтворими вещества Не повече от 0,1 %
Желязо Не повече от 50 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 282 КАЛЦИЕВ ПРОПИОНАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калциев пропионат
EINECS 223-795-8
Химична формула С6Н10О4Сa
Молекулна маса 186,22
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на суха маса
Описание Бял кристален прах
Идентификация  
А. Положителен тест за  
пропионат и калций  
Б. рН 10% разтвор. 6,0-9,0
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 4 % на суха маса (105°С, 2 часа)
Водонеразтворими вещества Не повече от 0,3 %
Желязо Не повече от 50 mg/kg
Флуор Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 283 КАЛИЕВ ПРОПИОНАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калиев пропионат, Калиев пропаонат
EINECS 206-232-5
Химична формула С3Н5КО2
Молекулна маса 112,17
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на суха маса
Описание Бял кристален прах
Идентификация  
А. Положителен тест за  
пропионат и калий  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 4 % на суха маса (105°С, 2 часа)
Водонеразтворими вещества Не повече от 0,3 %
Желязо Не повече от 30 mg/kg
Флуор Не повече от 10 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 284 БОРНА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование Борна киселина, Ортоборна киселина, Борофакс
EINECS 233-139-2
Химична формула Н3ВО3
Молекулна маса 61,84
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,5%
Описание Безцветни, без мирис, прозрачни кристали, бели гранули или бял прах; леко мазни при допир. В
  природата се среща като минерал-сасолит.
Идентификация  
А. Температура на топене: Около 171°С
Б. По време на горене  
отделя зелен пламък.  
В. pН на 3,3 % воден разтвор 3,8-4,8
Чистота  
Пероксиди Когато към борната киселина се прибави КI-разтвор, не се променя цветът.
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 285 НАТРИЕВ ТЕТРАБОРАТ (БОРАКС)  
   
Синоними Натриев борат
Определение  
Химично наименование Натриев тетраборат, Натриев биборат,
  Натриев пироборат, Безводен тетраборат.
EINECS 215-540-4
Химична формула Na2В4О7
  Na2В4О7-10H2O
Молекулна маса 201,27
Описание Прах или люспи, прилични на стъкло, които при допир с въздуха стават непрозрачни, слабо
  разтворими във вода.
Идентификация  
А. Температура на топене: Между 171°С и 175°С с разлагане
Чистота  
Пероксиди Когато към борната киселина се прибави КI-разтвор, не се променя цветът
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 290 ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД  
   
Синоними Газ на въглена киселина, Сух лед (твърда форма), Въглероден анхидрит
Определение  
Химично наименование Карбон диоксид
EINECS 204-696-9
Химична формула СО2.
Молекулна маса 44,01
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % м/м на база газ
Описание Безцветен газ при нормални атмосферни условия с леко остра миризма. Търговският въглероден
  диоксид се транспортира и използва под формата на течност в съдове под налягане или в системи за
  складиране под формата на твърди пресовани блокове от "сух лед". Твърдата форма на въглеродния
  диоксид (сухият лед) съдържа обикновено свързващи елементи като пропиленгликол или минерални масла.
Идентификация  
А. Утаяване (образуване Когато проба под формата на тънка струя се пусне в разтвор от бариев хидрок-
на преципитат): сид, се отделя бял преципитат, който се разтваря в разредена оцетна киселина с
  отделяне на газ.
Чистота  
Киселинност Прекарването на 915 ml въглероден диоксид през 50 ml прясно прекипена вода не трябва
  да придава киселинност на водата по отношение на метилоранжа, по-голяма от тази на 50 ml
  прясно прекипена вода, към която е добавен 1 ml солна киселина (0,01N).
Редуциращи вещества, хидроген Прекарването на 915 ml въглероден диоксид през 25 ml реактив: амонячен сре-
фосфид и сулфид бърен нитрат, в който са добавени 3 ml амоняк, не трябва да предизвиква мътност или
  потъмняване на разтвора.
Въглероден окис Не повече от 10 ?l/:l
Съдържание на масла Не повече от 5 mg/kg
   
E 296 ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА  
   
Синоними DL-Малик киселина
Определение  
Химично наименование DL-Ябълчена киселина, хидроксибутандиолова киселина, Хидроксиянтарна киселина
EINECS 230-022-8
Химична формула C6 H6O5
Молекулна маса 134,09
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,0%
Описание Бял или почти бял кристален прах или гранули
Идентификация  
A. Темпераура на топене: 127°C-132 °C
Б. Положителен тест за малат  
В. Разтворите на това вещество  
във всички коцентрации не са  
оптически активни.  
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Фумарова киселина Не повече от 1,0%
Малеинова киселина Не повече от 0,05%
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 297 ФУМАРОВА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование Транс-бутадиенова киселина, Транс-1,2-етилен-дикарбоксилна киселина
EINECS 203-743-0
Химична формула C4H4O4
Молекулна маса 116,07
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,0% на безводна база
Описание Бял кристален прах или гранули
Идентификация  
A. Темпераура на топене 286 °C-302 °C (затворени капилярки при бързо нагряване)
Б. Положителен тест за двойни  
връзки или 1,2-карбоксилна киселина  
В. pH на 0,05% разтвор при 25°C 3,0-3,2
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не по-малко от 0,5% (120 °C, 4 часа)
Сулфатна пепел Не по-малко от 0,1 %
Малеинова киселина Не по-малко от 0,1 %
Арсен Не по-малко от 3 mg/kg
Олово Не по-малко от 5 mg/kg
Живак Не по-малко от 1 mg/kg
   
E 300 АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование L-аскорбинова киселина, Аскорбинова киселина,
  2,3-Дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон,
  3-Кето-L-гулофуранолактон.
EINECS 200-066-2
Химична формула С6Н8О6
Молекулна маса 176,13
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % С6Н8О6 на суха маса
Описание Твърдо бяло до леко жълтеникаво кристално вещество без мирис
Идентификация  
А. Температура на топене: 189°С-193°С с разлагане
Б. Положителен тест за  
аскорбинова киселина.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,4 % на суха маса (във вакуум със сярна киселина за 24 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Специфично въртене [?]20D между + 20,5° и + 21,5° (10% воден разтвор)
рН на 2 % воден разтвор 2,4- 2,8
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 301 НАТРИЕВ АСКОРБАТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев аскорбат, Натриев L-аскорбат,
  2,3-Дидехидро-Lтрео-хексоно-1,4-лактон натриев енолат, 3-Кето-L-гулофуранолактон
  натриев енолат.
EINECS 205-126-1
Химична формула С6Н7О6Na.
Молекулна маса 198,11
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на суха маса
Описание Твърдо бяло или почти бяло кристално вещество без мирис, което потъмнява на светлина
Идентификация  
А. Положителен тест за  
аскорбат и натрий  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,25% на суха маса (във вакуум със сярна киселина в
  продължение на 24 часа)
Специфично въртене [?]20D между + 103° и + 106° (10% воден разтвор)
pH 10% воден разтвор 6,5-8,0
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 302 КАЛЦИЕВ АСКОРБАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калциев аскорбат. дихидрат, Калциева сол на 2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон. дихидрат
EINECS 227-261-5
Химична формула С12Н14О12Сa-2Н2О
Молекулна маса 426,35
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % след отделяне на летливите съединения
Описание Бял или леко жълто-сивкав кристален прах без мирис.
Идентификация  
А. Положителен тест за аскорбат  
и калций  
Чистота  
Флуориди Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Специфично въртене [?]20D между + 95° и + 97 ° (5% воден разтвор)
pН на 10% воден разтвор 6,0-7,5
Летливи вещества Не повече от 0,3 % (24 часа в ексикатор със сярна киселина и фосфорен пентоксид)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 304 (i) АСКОРБИЛ ПАЛМИТАТ  
   
Определение  
Химично наименование Аскорбил палмитат, L -Аскорбил палмитат,
  2,3-дехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон-6-палмитат,
  6-палмитоил-3-кето-L-гулофуранолактон
EINECS 205-305-4
Химична формула С22Н38О7
Молекулна маса 414,55
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на суха маса
Описание Твърдо бяло или жълтеникаво-бяло вещество с цитрусов мирис
Идентификация  
А. Температура на топене: 107°С-117°С
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 2,0% (56-60°С, 1 час във вакуум)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Специфично въртене [?]20D между + 21 ° и + 24 ° (5% метанолов разтвор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 304 (ii) АСКОРБИЛ СТЕАРАТ  
   
Определение  
Химично наименование Аскорбил стеарат, L-аскорбил стеарат,
  2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон-6-стеарат, 6-стеароил-3-кето-L-гулофуранолактон
EINECS 246-944-9
Химична формула С24Н42О7
Молекулна маса 442,6
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98%
Описание Твърдо бяло или жълтеникаво-бяло вещество с цитрусов мирис
Идентификация  
А. Температура на топене: Около 116°С
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 2 % (56-60°С, 1 час под вакуум)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 306 ТОКОФЕРОЛ ЕКСТРАКТ  
   
Определение Продукт, получен при дестилация във вакуум на водна пара от хранителни растителни масла,
  съдържащи токофероли;??,-?, d-? и d-?.и токофероли
Молекулно тегло 430,71 (за d-? токоферола)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 34 % токофероли
Описание Вискозно масло, бистро, кафяво-червено до червено с мирис и вкус с характерна мекота. Възможно е леко
  отделяне на восъчни съставки под формата на микрокристали.
Идентификация  
А. Подходящ метод: (газово-течна  
хроматография).  
Б. Разтворимост: Неразтворим във вода. Разтворим в етанол. Смесва се с етера
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Специфично въртене [?]20D не по-малко от + 20 °
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 307 АЛФА-ТОКОФЕРОЛ  
   
Синоними DL-алфа-Токоферол
Определение  
Химично DL-5,7,8-Триметилтокол
наименование DL-2,5,7,8-Тетраметил-2 -(4',8',12'-триметилтридецил)- 6-хроманол
EINECS 233-466-0
Химична формула C29H50O2
Молекулна маса 430,71
Съдържание на Не по-малко от 96 %
основно вещество  
Описание Вискозно масло, бистро, жълтеникаво до кехлибарено, почти без мирис, което оксидира и потъмнява при излагане на въздух или на светлина.
Идентификация  
А. Тестове за Неразтворим във вода,
разтворимост свободно разтворим в етанол, смесва се с етер.
Б. Спектрофото- В абсолютен етанол
метрия максималната абсорбция е приблизително 292 nm
Чистота  
Индекс на рефракция nD20 1,503 до 1,507
Специфична Е(1 %/1 сm) (292 nm) 72 до 76
абсорбция Е(1 %/1 сm) (0,01 g в 200 ml абсолю-
в етанол тен етанол)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Специфична ротация [алфа]25/D 0 ° ± 0,05° (1 на 10 в разтвор с хлороформ)
Олово Не повече от 2 mg/kg
   
E 308 ГАМА-ТОКОФЕРОЛ  
   
Синоними DL-гама-токоферол
Определение  
Химично наименование 2, 7,8-тетраметил-2-(4',8',12'-триметилтридецил)-6-хроманол
EINECS 231-523-4
Химична формула C28H48O2
Молекулна маса 416,69
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97 %
Описание Вискозно масло, бистро, жълтеникаво, което се окислява и потъмнява на въздух или на светлина.
Идентификация  
А. Спектрофотометрия: Максимална абсорбция при около 298 nm и 257 nm в абсолютен етанол
Чистота  
Специфична абсорбция Е(1 %/1 сm) (298 nm) между 91 и 97 в абсолютен етанол
  Е(1 %/1 сm) (257 nm) между 0,5 и 0,8 в абсолютен етанол
Индекс на рефракция n20D 1,503-1,507
Сулфатни сажди Не повече от 0,1 %
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 309 ДЕЛТА-ТОКОФЕРОЛ  
   
Определение  
Химично наименование 2, 8-диметил-2-(4',8',12'-триметилтридецил) -6- хроманол
EINECS 204-299-0
Химична формула C27H46O2
Молекулна маса 402,7
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97 %
Описание Вискозно масло, бистро, леко жълтеникаво или оранжево, което се окислява и потъмнява на въздух или на светлина.
Идентификация  
А. Спектрофотометрия: Максимална абсорбция при около 298 nm.и 257 nm в абсолютен етанол
Чистота  
Специфична абсорбция Е(1 %/1 сm) (298 nm) между 89 и 95 в абсолютен етанол
  Е(1 %/1 сm) (257 nm) между 3,0 и 6,0 в абсолютен етанол
Индекс на рефракция n20D 1,500-1,504
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 310 ПРОПИЛ ГАЛАТ  
   
Определение  
Химично наименование Пропил галат, Пропилов естер на галовата киселина, n-пропил естер на 3,4,5-трихидроксибензоената киселина.
EINECS 204-498-2
Химична формула C10H12O5
Молекулна маса 212,20
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на безводна база
Описание Твърдо кристално, бяло или леко кремаво вещество, без мирис
Идентификация  
А. Разтворимост: Леко разтворимо във вода, лесно разтворимо в етанол, етер и пропан-1,2-диол
Б. Температура на топене: 146°С-150°С на суха маса
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 1,0% (110°С, 4 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 0,1 %
Свободна киселина Не повече от 0,5% (като галова киселина)
Органохлорни съединения Не повече от 100 mg/кg (като хлор)
Специфична абсорбция Е(1 %/1 сm) (275 nm) не по-малко от 485 и не повече от 520
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 311 ОКТИЛ ГАЛАТ  
   
Определение  
Химично наименование Октил галат, Октилов естер на галовата киселина,
  n-октилов естер на 3,4,5-трихидроксибензоената киселина.
EINECS 213-853-0
Химична формула C15H22O5
Молекулна маса 282,34
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на суха маса
Описание Твърдо бяло или леко кремаво вещество, без мирис
Идентификация  
А. Разтворимост: Неразтворим във вода, лесно разтворим в етанол, етер и пропан-1,2-диол.
Б. Температура на топене: 99°С до 102°С за суха маса (90°С, 6 часа)
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% (90°С, 6 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 0,05%
Свободна киселина Не повече от 0,5% (като галова киселина)
Органохлорни съединения Не повече от 100 mg/kg (като хлор)
Специфична абсорбция Е(1 %/1 сm) (275 nm) не по-малко от 375 и не повече от 390
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 312 ДОДЕЦИЛ ГАЛАТ  
   
Синоними Лаурил галат
Определение  
Химично наименование Додецил галат, n-додецил (или лаурил) естер на 3,4,5-трихидроксибензоената киселина,
  Додецилов естер на галовата киселина
EINECS 214-620-6
Химична формула C19H30O5
Молекулна маса 338,45
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на суха маса
Описание Твърдо бяло или леко кремаво вещество, без мирис
Идентификация  
А. Разтворимост: Неразтворимо във вода, лесно разтворимо в етанол и етер
Б. Температура на топене: От 95°С до 98°С за суха маса (90°С, 6 часа)
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% за суха маса (90°С, 6 часа.)
Сулфатна пепел Не повече от 0,05%
Свободна киселина Не повече от 0,5% (като галова киселина)
Органохлорни съединения Не повече от 100 mg/kg (като хлор)
Специфична абсорбция Е(1 %/1 сm) (275 nm) не по-малко от 300 и не повече от 325
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 10 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 30 mg/kg
   
E 315 ЕРИТОРБИНОВА КИСЕЛИНА  
   
Синоними Изоаскорбинова киселина, D-арабоаскорбинова киселина
Определение  
Химично D-еритро-хекс-2-енолова
наименование киселина гама-лактон
Изоаскорбинова киселина  
D-изоаскорбинова киселина  
EINECS 201-928-0
Химична формула C6H8O6
Молекулна маса 176,13
Съдържание на Не по-малко от 98 % на
основно вещество безводна база
Описание Бяло до леко жълтеникаво твърдо кристално вещество, което постепенно потъмнява при излагане на светлина
Идентификация  
А. Температура на Около 164°С до 172°С
топене с разлагане
Б. Положителен тест  
за аскорбинова кисе-  
лина/реакция на  
оцветяване  
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 0,4 % след
сушене сушене под намалено налягане върху силициев гел за 3 часа
Сулфатна пепел Не повече от 0,3 %
Специфична ротация [алфа]25/D 10% w/v (тегло/обем) воден разтвор между -16,5° и -18,0 °
Оксалат В разтвор от 1 g в 10 ml вода се добавят 2 капки ледена оцетна киселина и 5 ml 10% разтвор от калциев ацетат. Разтворът следва да остане бистър
Олово Не повече от 2 mg/kg
   
E 316 НАТРИЕВ ЕРИТОРБАТ  
   
Синоними Натриев изоаскорбат
Определение  
Химично наименование Натриев изоаскорбат,
  Натриева D-изоаскорбинова киселина,
  Натриева сол 2,3-дидехидро-D-еритрохексоно1,4-лактон, 3-кето-D-гулофорано-лактонов
  натриев енолат монохидрат
EINECS 228-973-9
Химична формула C6H7O6Na-H2O
Молекулна маса 216,13
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на монохидратна база (24 часа вакуум над сярна киселина)
Описание Твърдо бяло кристално вещество
Идентификация  
А. Разтворимост: Лесно разтворимо във вода, много слабо разтворимо в етанол.
Б. Положителен тест за аскорбинова  
киселина чрез реакция на оцветяване.  
В. Положителен тест за натрий.  
Чистота  
Загуба на вода Не повече от 0,25% (24 часа във вакуум над сярна киселина)
Специфично въртене [?]25D между + 95° и + 98 ° (10% воден разтвор)
рН на 10% воден разтвор 5,5-8,0
Оксалат В разтвор от 1 g в 10 ml вода се добавят 2 капки ледена оцетна киселина и 5 ml 10%
  разтвор на калциев ацетат. Разтворът трябва да остане бистър.
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 320 БУТИЛХИДРОКСИАНИЗОЛ (БХА)  
   
Синоними БХА
Определение  
Химично наименование 3-терциален-бутил-4-хидроксианизол,
  Смес от 2-терциален-бутил-4-хидроксианизол и 3-терциален-бутил-4-хидроксианизол.
EINECS 246-563-8
Химична формула C11H16O2
Молекулна маса 180,25
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98,5% C11H16O2 и не по-малко от 85% от изомера 3-тер-бутил-4-хидроксианизол.
Описание Бели или слабо жълти кристали или като восъци със слаб химичен мирис.
Идентификация  
А. Разтворимост: Неразтворимо във вода, свободно разтворим в етанол.
Б. Температура на топене: 48°С-55°С
В. Цветен тест за фенолни групи. Издържа теста.
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,05% (накаляване при 800 ± 25°С)
Фенолни онечиствания Не повече от 0, 5%
Специфична абсорбция Е(1 %/1 сm) (290 nm) не по-малко от 190 и не повече от 210,
  Е(1 %/1 сm) (228 nm) не по-малко от 326 и не повече от 345.
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
 
E 319 ТРЕТИЧЕН-БУТИЛХИДРОКВИНОН (ТБХК)
   
Синоними ТБХК
Определение  
Химични Терт-бутил-1,4-
наименования бензенедиол
  2-(1,1-диметилетил)-
  1,4-бензенедиол
EINECS 217-752-2
Химична формула C10H14O2
Молекулна маса 166,22
Съдържание на Не по-малко от 99 %
основно вещество C10H14O2
Описание Бяло, кристално твърдо вещество, с характерен мирис
Идентификация  
А. Разтворимост Практически неразтворимо във вода, разтворимо в етанол
Б. Температура на Не по-малко от 126,5°C
топене  
В. Феноли Около 5 mg от пробата се разтварят в 10 ml метанол, добавят се 10,5 ml диметиламинов разтвор (1 в 4). Получава се червен до розов цвят.
Чистота  
Третичен-бутил-p- Не повече от 0,2 %
бензоквинон  
2,5-Ди-третичен- Не повече от 0,2 %
бутил хидроквинон  
Хидроксиквинон Не повече от 0,1 %
Толуен Не повече от 25 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
   
E 321 БУТИЛХИДРОКСИТОЛУОЛ (БХТ)  
   
Синоними БХТ
Определение  
Химично наименование 2,6-дитерциерен-бутил-р-крезол
  4-метил-2,6-дитерциеренбутил фенол.
EINECS 204-881-4
Химична формула C15H24O
Молекулна маса 220,36
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 %
Описание Твърдо кристално или люспесто бяло вещество, без мирис или с характерна, лека химична миризма.
Идентификация  
А. Разтворимост: Неразтворимо във вода и в пропан-1,2-диол. Лесно разтворимо в етанол.
Б. Температура на топене: 70°С
В. Максимум на абсорбция: Максимумът е само при 278 nm (за 1:100 000 разтвор в дехидриран етанол в 2 сm
  кювета в областта от 230 до 320 nm)
Чистота  
Сулфатна пепел Не повече от 0,005%
Фенолови примеси Не повече от 0,5%
Специфична абсорбция Е(1 %/1 сm) (278 nm) не по-малко от 81 и не повече от 88
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 322 ЛЕЦИТИНИ  
   
Синоними Фосфатиди, Фосфолипиди.
Определение Лецитините са смеси или фракции от фосфатиди, получени чрез физични методи от храни
  с растителен или животински произход. Те включват също и хидролизираните продукти, получени чрез
  използване на подходящи безвредни ензими. Крайният продукт не трябва да има никаква остатъчна ензимна
  активност. Лецитините могат да бъдат слабо избелени във водна среда със следи от водороден пероксид.
  Тази оксидация не трябва да променя химически лецитиновите фосфатиди.
EINECS 232-307-2
Съдържание на основно вещество -Лецитини: не по-малко от 60,0% вещества, неразтворими в ацетон;
  -Хидролизирани лецитини: не по-малко от 56,0% вещества, неразтворими в ацетон.
Описание -Лецитини: течни, полутечни вискозни или прах с кафяв цвят;
  -Хидролизирани лецитини: вискозна течност или паста със светлокафяв до тъмнокафяв цвят.
Идентификация  
А. Положителен тест за холин,  
фосфор и мастни киселини.  
Б. Положителен тест за Към 500 ml вода (30-35°С) в бехерова чаша с обем 800 ml се добавят бавно 50 ml
хидролизиран лецитин: проба, като се разбърква непрекъснато. Хидролизираният лецитин образува
  хомогенна емулсия. Нехидролизираният лецитин отделя преципитат от около 50 g.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 2,0% (105°С, 1 час)
Вещества, неразтворими в толуол Не повече от 0,3 %
Киселинност -Лецитини: не повече от 35 mg калиев хидроксид за 1 грам;
  -Хидролизирани лецитини: не повече от 45 mg калиев хидроокис на 1 грам.
Пероксидно число По-малко или равно на 10
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 325 НАТРИЕВ ЛАКТАТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев лактат, Натриев 2-хидроксипропаноат.
EINECS 200-772-0
Химична формула C3H5NаO3
Молекулна маса 112,06 (безводен)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 57 % и не повече от 66 %
Описание Безцветна прозрачна течност без мирис или със слаба характерна миризма.
Идентификация  
А. Положителен тест за лактат.  
Б. Положителен тест за натрий.  
Чистота  
Киселинност Не повече от 0,5% на сухa маса (като млечна киселина)
рН на 20% воден разтвор Между 6,5 и 7,5
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
Редуциращи вещества Без редукция с реактив на Фелинг
________________________
Забележка: Настоящата спецификация се отнася за 60% воден разтвор.
   
E 326 КАЛИЕВ ЛАКТАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калиев лактат, Калиев 2-хидроксипропаноат.
EINECS 213-631-3
Химична формула C3H5O3К
Молекулна маса 128,17 (безводен)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 57 % и не повече от 66 %
Описание Бистра, леко вискозна течност, почти без мирис или със слаба характерна миризма.
Идентификация  
А. Накаляване: Накалява се разтвор от калиев лактат до пепел. Пепелта е алкална и когато към
  нея се прибави киселина, се забелязва отделяне на мехурчета.
Б. Цветна реакция: Върху 2 ml разтвор от калиев лактат се нанася 5 ml разтвор от 1 към 100 катехол
  в сярна киселина. В мястото на допира се появява тъмночервен цвят.
В. Положителен тест за  
калий и лактат.  
Чистота  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
Киселинност Разтваря се 1 g калиев лактат в 20 ml вода, добавят се 3 капки разтвор от фенолфталеин TS
  и се титрува с 0,1N натриев хидроксид. Трябва да са достатъчни 0,2 ml.
Редуциращи вещества Без редукция с реактив на Фелинг.
________________________
Забележка: Настоящата спецификация се отнася за 60% воден разтвор.
   
E 327 КАЛЦИЕВ ЛАКТАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калциев дилактат, Калциев дилактат хидрат,
  Калциева сол на 2-хидроксипропиновата киселина.
EINECS 212-406-7
Химична формула (C3H5O2)2Са-nH2O (n = 0-5)
Молекулна маса 218,22 (безводен)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на безводна база
Описание Бял кристален прах или гранули, почти без мирис
Идентификация  
А. Положителен тест за  
калций и лактат.  
Б. Разтворимост: Разтворим във вода и практически неразтворим в етанол.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от : 3,0-безводен (120°С, 4 часа)
  Не повече от : 8,0-с 1 молекула вода (120°С, 4 часа)
  Не повече от : 20,0-с 3 молекули вода (120°С, 4 часа)
  Не повече от : 27,0-с 4,5 молекули вода (120°С, 4 часа)
Киселинност Не повече от 0,5% на суха маса (като млечна киселина)
Флуориди Не повече от 30 mg/kg (като флуор)
рН на 5% воден разтвор 6,0-8,0
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
Редуциращи съединения Без редукция с реактив на Фелинг.
   
E 330 ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование Лимонена киселина,
  2-хидрокси-1,2,3-пропан трикарбоксилна киселина,
  ?-хидрокситрикарбалинова киселина
EINECS 201-069-1
Химична формула а) C6H8O7 (безводен);
  б) C6H8O7-Н2О (монохидрат).
Молекулна маса а) 192,13 (безводен);
  б) 210,15 (монохидрат).
Съдържание на основно вещество Не по малко от 99,5% C6H8O7 на безводна база.
Описание Лимонената киселина е твърдо кристално бяло или безцветно вещество със силно подчертан кисел
  вкус. Монохидратът е с блясък на сух въздух.
Идентификация  
А. Разтворимост: Силно разтворима във вода, лесно разтворима в етанол и разтворима в етер.
Чистота  
Съдържание на вода Безводен: Не повече от 0,5%
  Монохидрат: Не повече от 8,8 % (Карл Фишер)
Сулфатна пепел Не повече от 0,05% след накаляване при температура от 800 ± 25°С.
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса
Лесно карбонизиращи вещества Загрява се 1 g проба в 10 ml с минимум 98 % сярна киселина, на водна баня,
  на тъмно, при температура от 90°С в продължение на 1 час. Разтворът трябва да добие светлокафяв цвят
  (спрямо контрола-Fluid K).
   
E 331 (i) МОНОНАТРИЕВ ЦИТРАТ  
   
Синоними Монобазен натриев цитрат
Определение  
Химично наименование Мононатриев цитрат,
  Мононатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропантрикарбоксилна киселина.
Химична формула а) C6H7O7Na (безводен);
  б) C6H7O7Na -Н2О (монохидрат).
Молекулна маса а) 214,11 (безводен);
  б) 232,23 (монохидрат).
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Бял кристален прах или безцветни кристали
Идентификация  
А. Положителен тест за  
цитрат и натрий.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Безводен: Не повече от 1,0% (180°С, 4 часа);
  Монохидрат: Не повече от 8,8 % (180°С, 4 часа).
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса
рН на 1 % воден разтвор 3,5-3,8
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
   
E 331 (ii) ДИНАТРИЕВ ЦИТРАТ  
   
Синоними Дибазисен натриев цитрат
Определение  
Химично наименование Динатриев цитрат,
  Динатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропантрикарбоксилна
  киселина, Динатриева сол на лимонената киселина с 1,5 молекули вода.
EINECS 205-623-3
Химична формула C6H6O7-1,5Н2О
Молекулна маса 263,11
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Бял кристален прах или безцветни кристали.
Идентификация  
А. Положителен тест за  
цитрат и натрий.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 13,0% (180°С, 4 часа)
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса.
рН на 1 % воден разтвор 4,9-5,2
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
   
E 331 (iii) ТРИНАТРИЕВ ЦИТРАТ  
   
Синоними Трибазисен натриев цитрат
Определение  
Химично наименование Тринатриев цитрат, Тринатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксиловата киселина,
  Тринатриева сол на лимонената киселина във форми: безводна, дихидратна или пентахидратна
EINECS 200-675-3
Химична формула а) C6H5O7Na3,
  б) C6H5O7Na3-nН2О (n = 2 или 5).
Молекулна маса 258,07 (безводен)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Бял кристален прах или безцветни кристали.
Идентификация  
А. Положителен тест за  
цитрат и натрий.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Безводен: Не повече от 1,0% (180°С, 4 часа).
  Дихидрат: Не повече от 13,5% (180°С, 4 часа)
  Пентахидрат: Не повече от от 30,3 % (180°С, 4 часа).
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса.
рН на 1 % воден разтвор 7,5-9,0
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
   
E 332 (i) МОНОКАЛИЕВ ЦИТРАТ  
   
Синоними Монобазисен калиев цитрат
Определение  
Химично наименование Монокалиев цитрат, Монокалиева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропанкарбоксилна киселина,
  Безводна монокалиева сол на лимонената киселина.
EINECS 212-753-4
Химична формула C6H7O7К
Молекулна маса 230,21
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Гранулиран бял хигроскопичен прах или прозрачни кристали
Идентификация  
А. Положителен тест за цитрат  
и калий.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 1,0% (180°С, 4 часа)
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса.
рН на 1 % воден разтвор 3,5-3,8
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
   
E 332 (ii) ТРИКАЛИЕВ ЦИТРАТ  
   
Синоними Трибазисен калиев цитрат
Определение  
Химично наименование Трикалиев цитрат, Трикалиева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропанкарбоксилната киселина,
  Монохидрат калиева сол на лимонената киселина.
EINECS 212-755-5
Химична формула C6H5O7К3-Н2О
Молекулна маса 324,42
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Гранулиран бял хигроскопичен прах или прозрачни кристали.
Идентификация  
А. Положителен тест за  
цитрат и калий.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 6,0% (180°С, 4 часа)
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса.
рН на 1 % воден разтвор 7,5-9,0
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
   
E 333 (i) МОНОКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ  
   
Синоними Монобазисен калциев цитрат
Определение  
Химично наименование Монокалциев цитрат,
  Монокалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксилна киселина,
  Монохидрат на монокалциева сол на лимонената киселина
Химична формула (C6H7O7)Сa-Н2О
Молекулно тегло 440,32
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97,5% на безводна база
Описание Фин бял прах
Идентификация  
А. Положителен тест за  
цитрат и калций.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 7,0% (180°С, 4 часа)
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса.
рН на 1 % воден разтвор 3,2-3,5
Флуориди Не повече от 30 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
Карбонати Разтворът от 1 g калциев цитрат в 10 ml 2N солна киселина трябва да отдели само няколко
  изолирани мехурчета.
   
E 333 (ii) ДИКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ  
   
Синоними Дибазисен калциев цитрат
Определение  
Химично наименование Дикалциев цитрат, Дикалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксилна киселина,
  Трихидрат на дикалциева сол на лимонената киселина
Химична формула (C6H7O7)Са -3Н2О
Молекулна маса 530,42
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97,5% на безводна база
Описание Фин бял прах
Идентификация  
А. Положителен тест за  
цитрат и калций.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 20,0% (180°С, 4 часа)
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса.
Флуориди Не повече от 30 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
Карбонати Разтворът от 1 g калциев цитрат в 10 ml 2N солна киселина трябва да отдели само няколко
  изолирани мехурчета.
   
E 333 (iii) ТРИКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ  
   
Синоними Трибазисен калциев цитрат
Определение  
Химично наименование Трикалциев цитрат, Трикалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксилна киселина,
  Тетрахидрат на трикалциева сол на лимонената киселина
EINECS 212-391-7
Химична формула (C6H7O7)Сa3-4Н2О
Молекулна маса 570,51
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97,5% на безводна база
Описание Фин бял прах
Идентификация  
А. Положителен тест за  
цитрат и калций.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 14,0% (180°С, 4 часа)
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса
Флуориди Не повече от 30 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
Карбонати Разтворът от 1g калциев цитрат в 10 ml 2N солна киселина трябва да отдели само няколко
  изолирани мехурчета.
   
E 334 L(+) ВИНЕНА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование L-винена киселина (L-тартарова киселина),
  L-2,3-дихидроксибутандиолова киселина
  d-?,?-дихидроксиянтарна киселина.
EINECS 201-766-0
Химична формула C4H6O6
Молекулна маса 150,09
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,5% на безводна база
Описание Твърдо кристално безцветно или прозрачно вещество, или бял кристален прах.
Идентификация  
А. Температура на топене: 168°С-170°С
Б. Положителен тест за тартарати.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 0,5% (с Р2О5 за 3 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 1000 mg/kg след калциниране при температура от 800 ± 25°С
Специфично въртене [?]20D между + 11,5° и + 13,5° (20% воден разтвор)
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса
   
E 335 (i) МОНОНАТРИЕВ ТАРТАРАТ  
   
Синоними Мононатриева сол на L-(+)- винената киселина.
Определение  
Химично наименование Мононатриева сол на L-2,3-дихидроксибутандиолова киселина, Монохидратна мононатриева
  сол на L(+) винена киселина
Химична формула C4H5O6Na-Н2О
Молекулна маса 194,05
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Безцветни, прозрачни кристали
Идентификация  
А. Положителен тест за  
тартарат и натрий.  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 10,0% (105°С, 4 часа)
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 335 (ii) ДИНАТРИЕВ ТАРТАРАТ  
   
Определение  
Химично наименование Динатриев L-тартарат, Динатриев L(+)-тартарат,
  Динатриева L(+)-2,3-дихидроксибутандиолова киселина,
  Динатриева безводна сол на L-(+)-винената киселина.
EINECS 212-773-3
Химична формула C4H5O6Na2-2Н2О
Молекулна маса 230,8
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Безцветни, прозрачни кристали
Идентификация  
А. Положителен тест за  
тартарат и натрий.  
Б. Разтворимост: 1 g е неразтворим в 3 ml вода. Неразтворим в етанол.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 17,0% (105°С, 4 часа)
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса
pН на 1 % разтвор 7,0-7,5
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 336 (i) МОНОКАЛИЕВ ТАРТАРАТ  
   
Синоними Монобазисен калиев тартарат
   
Определение  
Химично наименование Безводна монокалиева сол на L(+) винената киселина,
  Монокалиева сол на L-2,3- дихидроксибутандиоловата киселина.
Химична формула C4H5O6К
Молекулна маса 188,16
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98 % на безводна база
Описание Бял кристален или гранулиран прах.
Идентификация  
А. Положителен тест за  
тартарат и калий.  
Б. Температура на топене: 230°С.
Чистота  
pН на 1 % разтвор 3,4
Загуба на маса при сушене Не повече от 1,0% (105°С, 4 часа).
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 336 (ii) ДИКАЛИЕВ ТАРТАРАТ  
   
Синоними Дибазисен калиев тартарат
   
Определение  
Химично наименование Дикалиева сол на L-2,3-дихидроксибутандиолова киселина,
  Дикалиева сол с 0,5 молекула вода на L(+) винената киселина
EINECS 213-067-8
Химична формула C4H4O6К2-0,5Н2О.
Молекулна маса 235,2
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Бял кристален или гранулиран прах
Идентификация  
А. Положителен тест за  
тартарат и натрий.  
Чистота  
pН на 1 % разтвор 7,0-9,0
Загуба на маса при сушене Не повече от 4,0% (105°С, 4 часа)
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса.
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 337 КАЛИЕВО-НАТРИЕВ ТАРТАРАТ  
   
Синоними Калиево-натриев L(+)-тартарат, Сигнетова сол, Рошелова сол.
Определение  
Химично наименование Kалиевo-натриева сол на L-2,3 дихидроксибутандиолова киселина,
  Калиево-натриев L(+)-тартарат.
EINECS 206-156-8
Химична формула C4H4O6КNa-4Н2О.
Молекулна маса 282,23
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99 % на безводна база
Описание Прозрачни, безцветни кристали, или бял кристален прах.
Идентификация  
А. Положителен тест за  
тартарат, калий и натрий.  
Б. Разтворимост: 1 g е разтворим в 1ml вода, неразтворим в етанол.
В. Температура на топене: 70°С-80°С.
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 26,0% и не по-малко от 21,0% (150°С, 3 часа).
Оксалати Не повече от 100 mg/kg (като оксалова киселина) на суха маса
pН на 1 % разтвор 6,5-8,5
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 338 ФОСФОРНА КИСЕЛИНА  
   
Синоними Ортофосфорна киселина,
  Монофосфорна киселина
   
Определение  
Химично наименование Фосфорна киселина
EINECS 231-633-2
Химична формула H3РО4
Молекулна маса 98,00
Съдържание на основ- Като търговски продукт фос-
но вещество форната киселина е воден раз-
  твор с различни концентрации.
  Съдържанието е не по-малко от 67 %
  и не повече от 85,7 %.
  Вискозна, безцветна и бистра течност
Описание  
Идентификация  
А. Положителен тест  
за киселина и фосфат.  
Чистота  
Летливи киселини Не повече от 10 mg/kg
  (като оцетна киселина)
Хлориди Не повече от 200 mg/kg (като хлор)
Нитрати Не повече от 5 mg/kg (като NаNO3)
Сулфати Не повече от 1500 mg/kg (като СаSO4)
Флуориди Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Забележка. Настоящата спецификация се отнася за 75% воден разтвор.
   
E 339 (i) МОНОНАТРИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Мононатриев монофосфат, Кисел моно-
  натриев монофосфат, Мононатриев
  ортофосфат, Монобазисен натриев
  фосфат, Натриев дихидроген монофосфат
Определение  
Химично наименование Натриев дихидроген монофосфат
EINECS 231-449-2
Химична формула а) Безводен : NaH2РО4
  б) Монохидрат : NaH2РО4-Н2О
  в) Дихидрат : NaH2РО4-2Н2О
Молекулна маса а) Безводен : 119,98
  б) Монохидрат : 138,00
  в) Дихидрат : 156,01
Съдържание на основ- Не по-малко от 97 % NaH2РО4
но вещество на суха маса (60°С, 1 час и
  след това 105°С, 4 часа)
Съдържание на P2О5 Между 58,0% и 60,0% на безводна база
Описание Слабо втечняващи се на въздух бял прах,
  кристали или гранули, без мирис
Идентификация  
А. Положителен тест  
за натрий и фосфат  
Б. Разтворимост: Лесноразтворим във вода. Неразтворим в
  етанол или етер
рН на 1 % воден 4,1 - 5,0
разтвор  
Чистота  
Загуба на маса при Безводен: Не повече от 2,0%
сушене Монохидрат: Не повече от 15%
  Дихидрат: Не повече от 25% на суха
  маса (60°С, 1 час и след това
  105°С, 4 часа)
Водонеразтворими Не повече от 0,2 % на безводна
вещества база
Флуориди Не повече от 10 mg/кg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 339 (ii) ДИНАТРИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Динатриев монофосфат, Вторичен натриев
  фосфат, Динатриев ортофосфат, Кисел
  динатриев фосфат
Определение  
Химично наименование Динатриев хидроген монофосфат,
  Динатриев хидроген ортофосфат
EINECS 231-448-7
Химична формула а) Безводен : Na2РО4
  б) Хидратиран : Na2HРО4-nН2О (n = 2, 7 или 12)
Молекулна маса 141,98 (безводен)
Съдържание на основ- Не по-малко от 98 % на суха
но вещество маса (40°С, 3 часа и след това
  105°С, 5 часа)
Съдържание на Р2О5: 49,0% - 51,0% на безводна база
Описание Безводният динатриев хидроген фосфат е бял
  хигроскопичен прах без мирис. Дихид-
  ратният е твърдо, бяло кристално ве-
  щество без мирис; хептахидратът е бял
  гранулиран прах или бели бляскави крис-
  тали, без мирис; додекахидратът е бял,
  бляскав прах или кристали без мирис
Идентификация  
А. Положителен тест  
за натрий и фосфат  
Б. Разтворимост: Лесноразтворим във вода. Неразтворим
  в етанол
В. рН на 1 % воден 8,4 - 9,6
разтвор  
Чистота  
Загуба на маса при Безводен: Не повече от 5,0%
сушене Дихидрат: Не повече от 22,0%
  Хептахидрат: Не повече от 50,0%
  Додекахидрат: Не повече от
  61,0% (40°С, 3 часа и след това
  105°С, 5 часа)
Водонеразтворими Не повече от 0,2 % на безводна
вещества база
Флуориди Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 339 (iii) ТРИНАТРИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Натриев фосфат, Трибазисен натриев фосфат
  Тринатриев ортофосфат
Определение Тринатриевият фосфат се получава от
  водни разтвори и кристализира в без-
  водна форма и с 1/2, 1, 6, 8 или 12
  Н2О. Додекахидратната форма винаги
  кристализира от водни разтвори с
  наличие на 1/4 молекула натриев
  хидроокис
Химично наименование Тринатриев монофосфат, Тринатриев
  фосфат,
  Тринатриев ортофосфат
EINECS 231-509-8
Химична формула Безводен : Na3РО4,
  Хидратиран : Na3РО4-nН2О
  (n = 0,5, 1, 6, 8 или 12)
Молекулна маса 163,94 (безводен)
Съдържание на основ- Не по-малко от 97,0% Na3РО4 за
но вещество безводен и хидратирани форми, с изклю-
  чение на додекахидратната, на суха маса;
  Не по-малко от 92,0% Na3PO4 за додека-
  хидратната форма след накаляване
Съдържание на Р2О5: 40,5% - 43,5% на безводна база
Описание Бели кристали, гранули или крис-
  тален прах, без мирис
Идентификация  
А. Положителен тест  
за натрий и фосфат  
Б. Разтворимост: Лесноразтворим във вода. Неразтворим в етанол
В. рН на 1 % воден 11,5 - 12,5
разтвор  
Чистота  
Загуба на маса при Безводен: Не повече от 2,0%;
накаляване Монохидрат: Не повече от 11 %;
  Додекахидрат: Между 45% и 58 %
  (120°С за 2 часа, след това накаляване
  при 800°С за 30 минути)
Водонеразтворими Не повече от 0,2 % на безводна вещества
  база
Флуориди Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 340 (i) МОНОКАЛИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Монобазисен калиев фосфат, Монокалиев
  монофосфат, Калиев ортофосфат
Определение  
Химично наименование Калиев дихидроген фосфат, Монокалиев
  дихидроген ортофосфат, Монокалиев
  дихидроген монофосфат
EINECS 231-913-4
Химична формула КН2РО4
Молекулна маса 136,09
Съдържание на основно Не по-малко от 98,0% на суха вещество
  маса (105°С, 4 часа)
Съдържание на Р2О5: 51,0% - 53,0% на безводна база
Описание Безцветни кристали или бял гранулиран
  или кристален прах, хигроскопични
  и без мирис
Идентификация  
А. Положителен тест  
за калий и фосфат  
Б. Разтворимост: Лесноразтворим във вода. Неразтворим
  в етанол.
В. рН на 1% воден 4,2 - 4,8
разтвор  
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 2,0% (105°С ,
сушене 4 часа)
Водонеразтворими Не повече от 0,2 % на безводна
вещества база
Флуориди Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 340 (ii) ДВУКАЛИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Двукалиев монофосфат, Вторичен калиев
  фосфат, Кисел дикалиев фосфат,
  Дикалиев ортофосфат, Дибазисен
  калиев фосфат
Определение  
Химично наименование Дикалиев хидроген монофосфат, Дикалиев
  хидроген фосфат, Дикалиев хидроген
  ортофосфат
EINECS 231-834-5
Химична формула К2НРО4
Молекулна маса 174,18
Съдържание на основ- Не по-малко от 98 % на суха
но вещество маса (105°С, 4 часа )
Съдържание на Р2О5 40,3 % - 41,5% на безводна база
Описание Безцветен или бял гранулиран прах,
  кристали или в друга форма, втечня-
  ващи се на въздух
Идентификация  
А. Положителен тест  
за калий и фосфат  
Б. Разтворимост: Лесноразтворим във вода. Не-
  разтворим в етанол
В. рН на 1 % воден 8,7 - 9,4
разтвор  
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 2,0% (105°С,
сушене 4 часа)
Водонеразтворими Не повече от 0,2 % на безводна
вещества база
Флуориди Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 340 (iii) ТРИКАЛИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Калиев фосфат, Трибазисен калиев фосфат,
  Трикалиев ортофосфат
Определение  
Химично наименование Трикалиев монофосфат, Трикалиев фосфат,
  Трикалиев ортофосфат
EINECS 231-907-1
Химична формула Безводен : К3РО4
  Хидратиран : К3РО4-nH2O
  (n = 1 или 3)
Молекулна маса 212,27 (безводен)
Съдържание на основ- Не по-малко от 97 % на суха
но вещество маса (след накаляване)
Съдържание на Р2О5: 30,5% - 33,0% на суха маса (след
  накаляване)
Описание Безцветни или бели кристали или гра-
  нули, без мирис, хигроскопични. Хид-
  ратните форми могат да включват моно-
  хидрат и трихидрат
Идентификация  
А. Положителен тест  
за калий и фосфат  
Б. Разтворимост: Лесноразтворим във вода. Неразтворим
  в етанол
В. рН на 1 % воден 11,5 - 12,3
разтвор  
Чистота  
Загуба при накаляване Безводен: не повече от 3,0%;
  Хидратиран: не повече от 23,0%
  (105°С , 1 час и след това 800°С
  ± 25°С за 30 минути)
Водонеразтворими Не повече от 0,2 % на безводна
вещества база
Флуориди Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 341 (i) МОНОКАЛЦИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Монобазисен калциев фосфат,
  Монокалциев ортофосфат
Определение  
Химично наименование Калциев дихидроген фосфат
EINECS 231-837-1
Химична формула а) Безводен: Ca(Н2РО4)2
  б) Монохидрат: Ca(Н2РО4)2-Н2О
Молекулна маса 234,05 (безводен), 252,08 (монохидрат)
Съдържание на основ- Не по-малко от 95% на суха база
но вещество  
Съдържание на Р2О5: 55,5% - 61,1 % на безводна база
Описание Гранулиран прах или бели, втечняващи
  се на въздух кристали или гранули
Идентификация  
  А. Положителен тест
  за калций и фосфат
  Б. Съдържание 23,0% - 27,5% (безводен),
  на СаО: 19,0% - 24,8 % (монохидрат)
Чистота  
Загуба на маса при Безводен: Не повече от 14,0%
сушене (105°С, 4 часа)
  Монохидрат: Не повече от 17,5% (60°С, 1 час
  и след това 105°С, 4 часа)
Загуба при накаляване Безводен: Не повече от 17,5% (800°С
  ± 25°С, 30 минути)
  Монохидрат: Не повече от 25,0% (105°С,
  1 час и след това 800°С ± 25°С, 30 минути)
Флуориди Не повече от 30 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 341 (ii) ДИКАЛЦИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Дибазисен калциев фосфат, Дикалциев
  ортофосфат
   
Определение  
Химично наименование Калциев монохидроген фосфат, Калциев
  хидроген ортофосфат, Вторичен
  калциев фосфат
EINECS 231-826-1
Химична формула Безводен: CaНРО4,
  Дихидрат: CaНРО4-2Н2О
Молекулна маса 136,06 (безводен), 172,09 (дихидрат)
Съдържание на основ- 98 % - 102 % CaНРО4 на суха
но вещество маса (200°С, 3 часа )
Съдържание на Р2О5: 50,0% - 52,5% на безводна база
Описание Бели кристали или гранули или прах
Идентификация  
А. Положителен тест  
за калций и фосфат  
Б. Разтворимост: Слаборазтворим във вода. Неразтворим
  в етанол
Чистота  
Загуба при накаляване Не повече от 8,5% (безводен) или 26,5%
  (дихидрат) след накаляване (800°С
  ± 25°С, 30 минути)
Флуориди Не повече от 50 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 341 (iii) ТРИКАЛЦИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Трибазисен калциев фосфат, Калциев
  ортофосфат, Пентакалциев хидрокси моно-
  фосфат, Калциев хидрокси апатит.
Определение Трикалциевият фосфат се състои от про-
  меняща се смес на калциеви фосфати,
  получени при неутрализацията на фос-
  форна киселина с калциев хидроксид и
  има приблизителен състав от 10CaО . 3Р2О5 . H2О
Химично наименование Пентакалциев хидрокси монофосфат и три-
  калциев монофосфат
EINECS 235-330-6 (Пентакалциев хидрокси монофосфат)
  231-840-8 (Калциев ортофосфат)
Химична формула Ca5(РО4)3 ґ ОH или Ca3(РО4)2
Молекулна маса 502 или 310
Съдържание на основ- Не по-малко от 90% (след на-
но вещество каляване)
Съдържание на Р2О5 38,5% - 48,0% на безводна база
Описание Бял прах, без мирис, без вкус и
  стабилен на въздуха
Идентификация  
А. Положителен  
тест за калций и  
фосфат  
Б. Разтворимост Почти неразтворим във вода, неразтворим
  в етанол, разтворим в разредени солна
  и азотна киселина
Чистота  
Загуба при накаляване Не повече от 8 % след накаляване (800
  °С ± 25°С до постоянна маса)
Флуориди Не повече от 50 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg.
   
E 343(i) МОНОМАГНЕЗИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Магнезиев дихидроген фосфат, Магнезиев фосфат, Монобазисен мономагнезиев ортофосфат
Определение  
Химично наименование Мономагнезиум дихидроген монофосфат
EINECS 236-004-6
Химична формула Mg(H2PO4) 2 .nH2O (n = 0 до 4)
Молекулна маса 218,30 (безводен)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 51,0% след накаляване
Описание Бял кристален прах, слабо разтворим във вода, без мирис
Идентификация  
A. Положителен тест за  
магнезий и фосфат  
Б. Съдържание на MgO Не по-малко от 21,5% след накаляване
Чистота  
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 343(ii) ДИМАГНЕЗИЕВ ФОСФАТ  
   
Синоними Магнезиев хидрогенфосфат, Дибазисен хидрогенфосфат, Димагнезиев ортофосфат,
  Вторичен магнезиев фосфат
Определение  
Химично наименование Димагнезиум монохидроген монофосфат
EINECS 231-823-5
Химична формула MgHPO4 . nH2O (n = 0-3)
Молекулна маса 120,30 (безводен)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 96 % след накаляване
Описание Бял кристален прах, слабо разтворим във вода,без мирис
Идентификация  
A. Положителен тест за  
магнезий и фосфат  
Б. Съдържание на MgO: Не по-малко от 33,0% на безводна база
Чистота  
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 350 (i) НАТРИЕВ МАЛАТ  
   
Синоними Натриева сол на ябълчената киселина
Определение  
Химично наименование Динатриев DL-малат, динатриева сол на хидроксибутандиенова киселина
Химична формула Хемихидрат: C4H4Na2O5 . 1/2 H2O
  Трихидрат: C4H4Na2O5 . 3 H2O
Молекулна маса Хемихидрат: 187,05
  Трихидрат: 232,10
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98,0% на безводна база
Описание Бял кристален прах или бучици
Идентификация  
A. Положителен тест за 1,2-ди  
карбоксилна киселина и натрий  
Б. Образуване на азо-багрила Положително
В. Разтворимост Лесно разтворим във вода
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 7,0% (130°C, 4 часа) за хемихидрат, или
  20,5%-23,5% (130°C, 4 часа) за трихидрат
Алкалност Не повече от 0,2 % като Na2CO3
Фумарова киселина Не повече от 1,0%
Малеинова киселина Не повече от 0,05%
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 350 (ii) НАТРИЕВ ХИДРОГЕН МАЛАТ  
   
Синоними Мононатриева сол на DL-ябълчена киселина
Определение  
Химично наименование Мононатриев DL-малат,мононатриев 2-DL-хидрокси сукцинат
Химична формула C4H5NaO5
Молекулна маса 156,07
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,0% на суха маса
Описание Бял прах
Идентификация  
A. Положителен тест за 1,2-ди  
карбоксилна киселина и натрий  
Б. Образуване на азо-багрила Положително
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 2,0% (110°C, 3 часа)
Малеинова киселина Не повече от 0,05%
Фумарова киселина Не повече от 1,0%
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 351 КАЛИЕВ МАЛАТ  
   
Синоними Калиева сол на ябълчена киселина
Определение  
Химично наименование Дикалиев DL-малат, Динатриева сол на хидроксибутандиенова киселина
Химична формула C4H4K2O5
Молекулна маса 210,27
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 59,5%
Описание Безцветен или почти безцветен воден разтвор
Идентификация  
A. Положителен тест за 1,2-кар-  
боксилна киселина и за калий  
Б. Образуване на азо-багрила Положително
Чистота  
Алкалност Не повече от 0,2 % като K2CO3
Фумарова киселина Не повече от 1,0%
Малеиноваа киселина Не повече от 0,05%
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 352 (i) КАЛЦИЕВ МАЛАТ  
   
Синоними Калциева сол на ябълчена киселина
Определение  
Химично наименование Калциев DL-малат, Калциев -? -хидрокси сукцинат, Калциева сол на хидроксибутандиенова киселина
Химична формула C4H5CaO5
Молекулна маса 172,14
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97,5% на суха маса
Описание Бял прах
Идентификация  
A. Положителен тест за малат,  
1,2-дикарбобсилна киселина и  
за калций  
Б. Образуване на азо-багрила Положително
В. Разтворимост Слабо разтворим във вода
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 2 % (100°C, 3 часа)
Алкалност Не повече от 0,2 % като CaCO3
Малеинова киселина Не повече от 0,05%
Фумарова киселина Не повече от 1,0%
Флуорид Не повече от 30 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 352 (ii) КАЛЦИЕВ ХИДРОГЕН МАЛАТ  
   
Синоними Монокалциева сол на DL-ябълчена киселина
Определение  
Химично наименование Монокалциев DL-малат, Монокалциум 2-DL-хидроксисукцинат
Химична формула (C4H5O5) 2Ca
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97,5% на безводна база
Описание Бял прах
Идентификация  
A. Положителен тест за 1,2-ди-  
карбонова киселина и за калций  
Б. Образуване на азо-багрила Положително
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 2,0% (110°C, 3 часа)
Малеинова киселина Не повече от 0,05%
Фумарова киселина Не повече от 1,0%
Флуорид Не повече от 30 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 353 METAВИНЕНА КИСЕЛИНА  
   
Синоними Дитартарова киселина
Определение  
Химично наименование Метатартарова киселина
Химична формула C4H6O6
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,5%
Описание Кристали или прах с бял или жълтеникав цвят, лесно втечняващи се на въздух, с лек мирис на карамел.
Идентификация  
A. Разтворимост Разтворим във вода и етанол.
Б. Положителен тест Проба от 1 до 10 mg от това вещество в епруветка с 2 ml концентрирана сярна
киселина и 2 капки сулфо-ресолцинол реактив, загрят до 150°C, се оцветява в интензивен виолетов цвят  
Чистота  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 354 КАЛЦИЕВ ТАРТАРАТ  
   
Синоними L-Калциев тартарат
Определение  
Химично наименование Калциев L(+)-2,3-дихидробутандоат дихидрат
Химична формула C4H4 Ca O6-2H2O
Молекулна маса 224,18
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98,0%
Описание Фин кристален прах с бял или белезникав цвят
Идентификация  
A. Разтворимост: Слабо разтворим във вода: разтворимост приблизително 0,01 g/100 ml вода (20°C).
  Слабо разтворим в етанол. Слабо разтворим в диетил етер. Разтворим в киселини.
Б. Специфична ротация [?]20D +7,0° to +7,4° (0,1 % в 1N HCl разтвор)
В. pH на 5% суспенсия 6,0-9,0
Чистота  
Сулфати (като H2SO4) Не повече от 1 g/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 355 АДИПИНОВА КИСЕЛИНА  
   
Определение  
Химично наименование Хександиолова киселина, 1,4- бутандикарбоксилна киселина
EINECS 204-673-3
Химична формула C6H10O4
Молекулна маса 146,14
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,6 %
Описание Бели кристали или кристален прах без мирис
Идентификация  
A. Точка на топене 151,5-154,0°C
Б. Разтворимост Слабо разтворим във вода. Свободно разтворим в етанол
Чистота  
Вода Не повече от 0,2 % (Карл Фишер)
Сулфатна пепел Не повече от 20 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 356 НАТРИЕВ АДИПИНАТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриев адипинат
EINECS 231-293-5
Химична формула C6H8Na2O4
Молекулна маса 190,11
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,0% (на безводна база)
Описание Бели кристали или кристален прах без мирис
Идентификация  
A. Температура на топене 151°C-152°C (за адипинова киселина)
Б. Разтворимост Приблизително 50 g/100 ml вода (20°C)
В. Положителен тест за натрий  
Чистота  
Съдържание на вода Не повече от 3 % (Карл Фишер)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 357 КАЛИЕВ АДИПИНАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калиев адипинат
EINECS 242-838-1
Химична формула C6H8K2O 4
Молекулна маса 222,32
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,0% на безводна база
Описание Бели кристали или кристален прах без мирис
Идентификация  
A. Температура на топене 151°C-152°C (за адипинова киселина)
Б. Разтворимост Приблизително 60 g/100 ml вода (20°C)
В. Положителен тест за калий  
Чистота  
Съдържание на вода Не повече от 3 % (Карл Фишер)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 363 ЯНТАРНА КИСЕЛИНА  
   
Синоним Сукцинова киселина
Определение  
Химично наименование Бутандиолова киселина
EINECS 203-740-4
Химична формула C4H6O4
Молекулна маса 118,09
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 99,0%
Описание Бели или безцветни кристали, без мирис
Идентификация  
A. Точка на топене 185,0°C-190,0°C
Чистота  
Суха маса при накаляване Не повече от 0,025% (800°C, 15 мин.)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 380 ТРИАМОНИЕВ ЦИТРАТ  
   
Синоними Трибазисен амониев цитрат
Определение  
Химично наименование Триамониева сол на 2-хидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилна киселина
EINECS 222-394-5
Химична формула C6H17N3O7
Молекулна маса 243,22
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97,0%
Описание Бели до белезникави кристали или прах
Идентификация  
A. Положителен тест за  
амоний и цитрат  
Б. Разтворимост Свободно разтворим във вода
Чистота  
Оксалати Не повече от 0,04 % (като оксалова киселина)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 385 КАЛЦИЕВ ДИНАТРИЕВ ЕТИЛЕН ДИАМИН ТЕТРААЦЕТАТ  
   
Синоними Калциев динатриев EДТА, Калциев динатриев едетат.
Определение  
Химично наименование N,N'-1,2-етандибис [N-(карбоксиметил)-глицинат] [(4)-О,O',ON, ON] калциат(2)-динатрий,
  Калциев динатриев етилендиамин тетраацетат,
  Калциев двунатриев (етилен-динитрил)-тетраацетат.
EINECS 200-529-9
Химична формула C10H12O8CaN2Na2-2H2O
Молекулна маса 410,31
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 97 % на безводна база
Описание Бели кристални гранули без мирис или бял или белезникав прах, слабо хигроскопичен
Идентификация  
А. Положителен тест за  
калций и натрий  
Б. Хелатна активност с Положителна
метални йони  
В. рН 1 % разтвор 6,5-7,0
Чистота  
Съдържание на вода От 5 до 13 % (Карл Фишер)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 392 ЕКСТРАКТИ ОТ РОЗМАРИН  
   
ОБЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
   
Синоним Екстракт от листа на розмарин (антиоксидант)
Определение Екстрактите от розмарин съдържат няколко съединения с доказано антиоксидантно действие. Тези съединения принадлежат предимно към категориите на фенолните киселини, флавоноидите и дитерпеноидите. Освен антиоксидантните съединения екстрактите може също така да съдържат тритерпени и вещества, подлежащи на екстракция с органичен разтворител, конкретно определени в посочената по-долу спецификация
EINECS 283-291-9
Химично наименование Екстракт от розмарин (Rosmarinus officinalis)
Описание Антиоксидантът екстракт от листа на розмарин се приготвя чрез екстракция на листата на Rosmarinus officinalis при използване на одобрена по отношение на храни система с разтворител. След това екстрактите може да бъдат обезмирисени и обезцветени. Екстрактите може да бъдат стандартизирани
Идентификация  
Референтни антиоксидантни съединения: фенолни дитерпени Карнозна киселина (C20H28O4) и карнозол (C20H26O4) (които включват не по-малко от 90% от фенолните дитерпени общо)
Референтни основни летливи вещества Борнеол, борнил ацетат, камфор, 1,8-цинеол, вербенон
Плътност > 0,25 g/ml
Разтворимост Неразтворим във вода
Чистота  
Загуба на маса при сушене < 5 %
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
   
1. Екстракти от розмарин, произведени от изсушени листа от розмарин чрез екстракция с ацетон  
Описание Екстрактите от розмарин се произвеждат от изсушени листа от розмарин чрез екстракция с ацетон, филтрация, пречистване и изпаряване на разтворителя с последващо сушене и пресяване, за да се получи фин прах или течност
Идентификация  
Съдържание на референтните антиоксидантни съединения >= 10 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карнозол общо
Съотношение между антиоксидантите и летливите вещества (Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) >= 15 (% w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*
  (* като процент от летливите вещества общо в разтвора, измерен чрез газова хроматография - детекция с масспектометрия, GC-MSD)
Остатъци от разтворители Ацетон: не повече от 500 mg/kg
   
2. Екстракти от розмарин, приготвени чрез екстракция на изсушени листа от розмарин чрез свръхкритичен въглероден диоксид  
Екстракти от розмарин, произведени чрез екстракция на изсушени листа от розмарин чрез свръхкритичен въглероден диоксид с малки количества етанол като допълнителен разтворител  
Идентификация  
Съдържание на референтните антиоксидантни съединения >= 13 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карнозол общо
Съотношение между антиоксидантите и летливите вещества (Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) >= 15 (% w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*
  (* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен чрез газова хроматография - детекция с масспектометрия, GC-MSD)
Остатъци от разтворители Етанол: не повече от 2 %
   
3. Екстракти от розмарин, приготвени от обезмирисен етанолов екстракт от розмарин  
Екстракти от розмарин, приготвени от обезмирисен етанолов екстракт от розмарин. Екстрактите може да бъдат допълнително пречистени, например чрез обработка с активен въглен и/или чрез молекулярна дестилация. Екстрактите може да бъдат държани в суспензия в подходящи и одобрени носители или изсушени чрез пулверизация  
Идентификация  
Съдържание на референтните антиоксидантни съединения >= 5 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карнозол общо
Съотношение между антиоксидантите и летливите вещества (Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) >= 15 (% w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*
  (* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен чрез газова хроматография - детекция с масспектометрия, GC-MSD)
Остатъци от разтворители Етанол: не повече от 500 mg/kg
   
4. Екстракти от розмарин, обезцветени и обезмирисени, получени чрез двустепенна екстракция с използване на хексан и етанол  
Екстракти от розмарин, приготвени от обезмирисен етанолов екстракт от розмарин, подложен на екстракция с хексан. Екстрактите може да бъдат допълнително пречистени, например чрез обработка с активен въглен и/или чрез молекулярна дестилация. Те може да бъдат включени в подходящи и одобрени носители или изсушени чрез пулверизация  
Идентификация  
Съдържание на референтните антиоксидантни съединения >= 5 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карнозол общо
Съотношение между антиоксидантите и летливите вещества (Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) >= 15 (% w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*
  (* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен чрез газова хроматография - детекция с масспектометрия, GC-MSD)
Остатъци от разтворители Хексан: не повече от 25 mg/kg
  Етанол: не повече от 500 mg/kg.
   
E 400 АЛГИНОВА КИСЕЛИНА  
   
Определение Линеен гликуроногликан, състоящ се главно от свързани бета-(1-4) D-мануронова и алфа-(1-4) L-гулуронова киселинни единици в пиранозна пръстенна форма. Хидрофилен колоиден въглехидрат, екстрахиран с помощта на разредени основи от природни видове на различни видове кафяви водорасли (Phaeophyceae)
EINECS 232-680-1
Химична формула (C6H8O6)n
Молекулна маса 10 000 - 600 000 (типична средна стойност)
Съдържание на основно вещество Добив на алгинова киселина на суха маса не по-малко от 20% и не повече от 23 % въглероден диоксид (СО2), еквивалентен на не по-малко от 91 % и не повече от 104,5% алгинова киселина (С6Н8О6)n (изчислено на база еквивалентно тегло 200)
Описание Алгиновата киселина се среща във влакнеста, зърнеста, гранулирана и прахообразна форма. Тя е бяла до жълтеникавокафява и почти без мирис
Идентификация  
А. Разтворимост Неразтворима във вода и органични разтворители, слабо разтворима в разтвори на натриев карбонат, натриева основа и тринатриев фосфат
Б. Тест за утайка с калциев хлорид Към 0,5% разтвор на пробата в 1 М разтвор на натриева основа се прибавя една пета от нейния обем 2,5% разтвор на калциев хлорид. Образува се обемиста желеобразна утайка. Този тест отличава алгиновата киселина от гума арабика (акациева гума), натриева карбоксиметил целулоза, карбоксиметил скорбяла, карагенан, желатин, гума гати, гума карая, гума от плодове на рожково дърво, метил целулоза и гума трагакант
В. Тест за утайка с амониев сулфат Към 0,5% разтвор на пробата в 1 М разтвор на натриева основа се прибавя една втора от нейния обем наситен разтвор на амониев сулфат. Не се образува утайка. Този тест отличава алгиновата киселина от агар, натриева карбоксиметил целулоза, карагенан, деестерифициран пектин, желатин, гума от плодове на рожково дърво, метил целулоза и скорбяла
Г. Цветна реакция Разтваря се възможно най-добре 0,01 g от пробата чрез разклащане с 0,15 ml от 0,1 N натриева основа и се прибавя 1 ml разтвор на кисел ферисулфат. След 5 минути се получава вишневочервен цвят, който впоследствие става тъмнопурпурен
Чистота  
pH на 3% суспензия Между 2,0 и 3,5
Загуба на маса при сушене Не повече от 15% (105 оС, 4 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 8 % на суха маса
Натриева основа (1 М разтвор) Не повече от 2 % на суха маса неразтворимо вещество
Формалдехид Не повече от 50 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от 5000
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта Да не се установяват
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта Да не се установяват
   
E 401 НАТРИЕВ АЛГИНАТ  
   
Определение  
Химично наименование Натриева сол на алгинова киселина
Химична формула (C6H7NaO6)n
Молекулна маса 10 000 - 600 000 (типична средна стойност)
Съдържание на основно вещество Добив на суха маса не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 90,8 % и не повече от 106,0% натриев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 222)
Описание Почти без мирис, бял до жълтеникав влакнест или гранулиран прах
Идентификация  
А. Положителен тест за натрий и алгинова киселина  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 15% (105°С, 4 часа)
Водонеразтворимо вещество Не повече от 2 % на суха маса
Формалдехид Не повече от 50 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от 5000
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта Да не се установяват
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта Да не се установяват
   
E 402 КАЛИЕВ АЛГИНАТ  
   
Определение  
Химично наименование Калиева сол на алгинова киселина
Химична формула (C6H7КO6)n
Молекулна маса 10 000 - 600 000 (типична средна стойност)
Съдържание на основно вещество Добив на суха маса не по-малко от 16,5% и не повече от 19,5% въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 89,2% и не повече от 105,5% калиев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 238)
Описание Почти без мирис, бял до жълтеникав влакнест или гранулиран прах
Идентификация  
А. Положителен тест за калий и за алгинова киселина  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 15% (105°С, 4 часа)
Водонеразтворимо вещество Не повече от 2% на суха маса
Формалдехид Не повече от 50 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Общ брой на микрооганизмите, CfU/g, не повече от 5 000
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта Да не се установяват
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта Да не се установяват
   
E 403 АМОНИЕВ АЛГИНАТ  
   
Определение  
Химично наименование Амониева сол на алгинова киселина
Химична формула (C6H11NO6)n
Молекулна маса 10 000 - 600 000 (типична средна стойност)
Съдържание на основно вещество Добив на суха маса не по-малко от 18% и не повече от 21 % въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 88,7% и не повече от 103,6 % амониев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 217)
Описание Бял до жълтеникав, влакнест или гранулиран прах
Идентификация  
А. Положителен тест за амониева и алгинова киселина  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 15% (105°С, 4 часа)
Сулфатна пепел Не повече от 7% на суха маса
Водонеразтворимо вещество Не повече от 2% на суха маса
Формалдехид Не повече от 50 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от 5000
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта Да не се установяват
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта Да не се установяват
   
E 404 КАЛЦИЕВ АЛГИНАТ  
   
Синоними Калциева сол на алгинат
Определение  
Химично наименование Калциева сол на алгинова киселина
Химична формула (C6H7Са1/2O6)n
Молекулна маса 10 000 - 600 000 (типична средна стойност)
Съдържание на основно вещество Добив на суха маса не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 89,6 % и не повече от 104,5% калциев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 219)
Описание Почти без мирис, бял до жълтеникав влакнест или гранулиран прах
Идентификация  
А. Положителен тест за калций и алгинова киселина  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 15% (105°С, 4 часа)
Формалдехид Не повече от 50 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от 5000
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта Да не се установяват
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта Да не се установяват
   
E 405 ПРОПАН-1,2-ДИОЛ АЛГИНАТ  
   
Синоними Хидроксипропил алгинат
1,2-пропандиол естер на алгинова киселина Пропилен гликол алгинат
Определение  
Химично наименование Пропан-1,2-диол естер на алгинова киселина, варира по състав в зависимост от степента на естерификация и процента на свободни и неутрализирани карбоксилни групи в молекулата
Химична формула (C9H14O7)n (естерифициран)
Молекулна маса 10 000 - 600 000 (типична средна стойност)
Съдържание на основно вещество Добив на суха маса не по-малко от 16 % и не повече от 20% СО2.
Описание Почти без мирис, бял до жълтеникавокафяв
  влакнест или гранулиран прах
Идентификация  
А. Положителен тест за 1,2-пропандиол и алгинова киселина след хидролиза  
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 20% (105°С, 4 часа)
Общо съдържание на пропан-1,2-диол Не по-малко от 15% и не повече от 45%
Съдържание на свободен пропан-1,2-диол Не повече от 15%
Водонеразтворимо вещество Не повече от 2 % на суха маса
Формалдехид Не повече от 50 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от 5000
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта Да не се установяват
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта Да не се установяват
   
E 406 АГАР  
   
Синоними Гелоза, Японски агар, Бенгалски, цейлонски, китайски или японски желатин,
  Layor Carang
Определение  
Химично наименование Агар е хидрофилен колоиден полизахарид, състоящ се главно от D-галактозни единици.
  Приблизително при всяка десета D-галактопиранозна единица една от хидроксилните
  групи е естерифицирана със сярна киселина, която е неутрализирана с
  калций, магнезий, калий или натрий. Той се екстрахира от някои натурални видове
  на морско водорасло от семействата Gelidiaceae und Sphaerococcaceae
  и червеното водорасло от класа Rhodophycea
EINECS 232-658-1
Съдържание на основно вещество Праговата концентрация на желиране не трябва да бъде по-висока от 0,25%
Описание Агар е без мирис или има слаб характерен мирис. Агар обикновено е във вид
  на снопчета, състоящи се от тънки, мембранни агломерирани ивици, или във вид
  на люспи или гранулирани форми. Той може да бъде светло жълтеникавооранжев,
  жълтеникавосив до бледожълт, или безцветен. Той е твърд, когато е влажен,
  и чуплив, когато е сух. Прахообразният агар е бял до жълтеникавобял или
  бледожълт. Когато се изследва във вода под микроскоп, агар-агар изглежда гранулиран
  и влакнест. Могат да се видят също малко фрагменти от иглиците на порите,
  може да има и малко диатомея. В разтвор на хлоралхидрат прахообразният агар
  изглежда по-прозрачен, отколкото във вода, повече или по-малко гранулиран,
  на ивици, ъгловат и тук-там съдържа фрустули на диатомея. Силата на желиране
  може да се стандартизира чрез добавяне на декстроза и малтодекстрини или захароза
Идентификация  
А. Разтворимост Неразтворим в студена вода; разтворим във вряща вода
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 22% (105°С, 5 часа)
Пепел Не повече от 6,5% на суха маса, определено при 550°С
Киселиннонеразтворима пепел Не повече от 0,5%, определено при 550°С на суха маса
  (неразтворима в приблизително 3N солна киселина)
Неразтворимо вещество Не повече от 1,0%
(в гореща вода)  
Скорбяла Не се установява при следния метод: в разтвор 1 към 10 на пробата се прибавят няколко капки
  йодов разтвор. Не се получава син цвят
Желатин и други протеини Разтворен около 1 g агар в 100 ml вряща вода и охладен до около
  50° С; към 5 ml от разтвора се прибавя 5 ml разтвор на тринитрофенол (1 g
  от безводен тринитрофенол/100 ml гореща вода). Не се наблюдава размътване в
  продължение на 10 минути
Водозадържане Поставен 5 g агар в 100 ml градуиран цилиндър, допълнен с вода до
  маркировката, след разбъркване престоява 24 часа при температура около 25° С.
  Изсипано съдържанието на цилиндъра през навлажнена стъклена вата в друг стъклен
  100 ml градуиран цилиндър, се получава не повече от 75 ml вода
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 20 mg/kg
   
E 407 КАРАГЕНАН  
   
Синоними Търговските продукти се продават под различни имена, като:
  Ирландска торфена гелоза
  Еушеуман - Еucheuman (от Еухеума специес - Eucheuma spp.)
  Иридофикан-Iridophycan (от Иридеа специес - Irdidaea spp.)
  Хипнеан - Hypnean (от Хипнеа специес - Hypnea spp.)
  Фурцеларан - Furcellaran, или датски агар (от Фурцелариа фастигиата - Furcellaria fastigiata)
  Карагенан - Carrageenan (от Хондрус и Гигартина специес - Chondrus и Gigartina spp.)
Определение Карагенан се получава чрез водна екстракция на природни видове морски водорасли от Гигартинацеа (Gigartinaceae), Солиериацеа (Solieriaceae), Хипнеацеа (Hypneaceae) и Фурцелариацеа (Furcellariaceae), семейства от класа Родофицеа (Rhodophyceae) - червени морски водорасли. Като органичен утаител не трябва да се използва друго освен метанол, етанол и пропан-2-ол. Карагенанът се състои главно от калиеви, натриеви, магнезиеви и калциеви соли на полизахаридни сулфатни естери, които при хидролиза дават галактоза и 3,6-анхидрогалактоза. Карагенанът не трябва да се хидролизира или разгражда по други химични начини. Възможно е наличието на формалдехид като случаен примес при максимално ниво от 5 mg/kg
EINECS 232-524-2
Описание Жълтеникав до безцветен, едрозърнест до фин прах, който е почти без мирис
Идентификация  
А. Положителен тест за галактоза, анхидрогалактоза и сулфат  
Чистота  
Съдържание на метанол, етанол, пропан-2-ол Не повече от 0,1 % единично или в комбинация
Вискозитет на 1,5% разтвор при 75°С Не по-малко от 5 mPa.s
Загуба на маса при сушене Не повече от 12 % (105°С, 4 часа)
Сулфати Не по-малко от 15% и не повече от 40% на суха маса (като SO4)
Пепел Не по-малко от 15% и не повече от 40%, определено на суха маса при 550°С
Киселиннонеразтворима пепел Не повече от 1 % на суха маса (неразтворима в 10% солна киселина)
Киселиннонеразтворимо вещество Не повече от 2 % на суха маса (неразтворимо в 1 % об./об. сярна киселина)
Нискомолекулярни карагенани (фракция с молекулна маса под 50 kDa) Не повече от 5%
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 2 mg/kg
Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от 5000
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 300
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта Да не се установяват
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта Да не се установяват
   
E 407а ОБРАБОТЕНИ ЕУХЕУМА (EUCHEUMA) ВОДОРАСЛИ
   
Синоними PES-акроним от обработени Еухеума водорасли (Processed Eucheuma Seaweed)
Определение Обработените Еucheuma водорасли се получават чрез водно-алкално (КОН) третиране на природни видове водорасли Еухеума котонии (Eucheuma cottonii) и Еухеума спинозум (Eucheuma spinosum) от класа Родофицеа (Rhodophyceae) - червени морски водорасли, за да се отстранят замърсяванията и чрез измиване с чиста вода и изсушаване да се получи продуктът. По-нататъшно пречистване може да се направи чрез промиване с метанол, етанол или пропан-2-ол и изсушаване. Продуктът се състои главно от калиеви соли на полизахаридни сулфатни естери, които при хидролиза дават галактоза и 3,6-анхидрогалактоза. В по-малки количества присъстват натриеви, калциеви и магнезиеви соли на полизахаридни сулфатни естери. В продукта има също до 15% целулоза от водораслите. Карагенанът в обработените Еucheuma водорасли не трябва да се хидролизира или разгражда по други химични начини. Възможно е наличието на формалдехид като случаен примес при максимално ниво от 5 mg/kg
Описание Жълтокафяв до жълтеникав, едрозърнест до фин прах, който практически е без мирис
Идентификация  
А. Положителен тест за галактоза, за анхидрогалактоза и за сулфат  
Б. Разтворимост Образува мътни, вискозни суспензии във вода. Неразтворим в етанол
Чистота  
Съдържание на метанол, етанол, пропан-2-ол Не повече от 0,1 % единично или в комбинация
Вискозитет на 1,5% разтвор при 75°С Не по-малко от 5 mPa.s
Загуба на маса при сушене Не повече от 12 % (105°С, 4 часа)
Сулфат Не по-малко от 15% и не повече от 40% на суха маса (като SO4)
Пепел Не по-малко от 15% и не повече от 40%, определено на суха маса при 550°С
Киселиннонеразтворима пепел Не повече от 1 % на суха маса (неразтворима в 10% солна киселина)
Киселиннонеразтворимо вещество Не по-малко от 8 % и не повече от 15% на суха маса (неразтворимо в 1 % об./об. сярна киселина)
Нискомолекулярни карагенани (фракция с молекулна маса под 50 kDa) Не повече от 5%
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 2 mg/kg
Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от 5000
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 300
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта Да не се установяват
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта Да не се установяват
   
E 410 ГУМА ЛОКУС БИЙН (ГУМА ОТ ПЛОДОВЕ НА РОЖКОВО ДЪРВО)  
   
Синоними Гума кароб бийн, Алгароба гума
Определение Гумата от плодове на рожково дърво е основата на ендосперма на семената
  на рожковото дърво, Cerationia siliqua (L.), от семейство Leguminosaе. Състои се
  преди всичко от хидроколоиден полизахарид с висока молекулна маса, съставен от
  галактопиранозни и манопиранозни единици, свързани чрез гликозидни връзки, който
  може химично да се опише като галактоманан
Молекулна маса 50 000-3 000 000
EINECS 232-541-5
Съдържание на основно вещество Съдържание на основно вещество галактоманан не по-малко от 75%
Описание Бяло до жълтеникавобяло прахообразно вещество, почти без мирис
Идентификация  
А. Положителен тест за  
галактоза маноза  
Б. Микроскопско изследване Поставете малко изходна проба във воден разтвор, съдържащ 0,5% йод и 1%
  калиев йодид, върху микроскопско стъкло и го изследвайте под микроскопа. Гумата
  от плодове на рожков съдържа дълги, издължени, тръбовидни клетки, отделени или
  леко застъпени. Техните кафяви съдържания са много по-неправилно формирани
  в гума гуар. Гумата гуар показва затворени групи на кръгли до крушовидни клетки.
  Техните съдържания са жълти до кафяви
В. Разтворимост Разтворима в гореща вода, неразтворима в етанол
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 15% (105°С, 5 часа)
Пепел Не повече от 1,2% (800°С)
Протеин (N ? 6,25) Не повече от 7%
Киселиннонеразтворимо вещество Не повече от 4%
Скорбяла Да не се установява при следния метод: в разтвор 1 към 10 на пробата прибавете
  няколко капки йодов разтвор. Не се получава син цвят
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 20 mg/kg
Етанол и пропан-2-ол Не повече от 1%, единично или в комбинация
   
E 412 ГУМА ГУАР  
   
Синоними Гума циамопсис (Gum cyamopsis)
  Гуарово брашно (Guar flour)
Определение Гума гуар е смляната ендосперма на семената на природни видове на растението гуар, Cyamopsis tetragonolobur (L.) Taub. (семейство Leguminosae). Състои се основно от хидроколоиден полизахарид с висока молекулна маса, съставен от галактопиранозни и манопиранозни единици, свързани чрез гликозидни връзки, който може химично да се опише като галактоманан. Гумата може да бъде частично хидролизирана чрез топлинна обработка, мека киселина или алкално-окислително третиране за регулиране на вискозитета
EINECS 232-536-0
Молекулна маса Състои се основно от хидроколоиден полизахарид с висока молекулна маса (50 000 - 8 000 000)
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 75% галактоманан
Описание Бял до жълтеникавобял прах, почти без мирис
Идентификация  
А. Положителен тест за галактоза и за маноза  
Б. Разтворимост Разтворима в студена вода
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 15% (105°С, 5 часа)
Пепел Не повече от 5,5% (800°С)
Киселиннонеразтворимо вещество Не повече от 7%
Протеин (N x 6,25) Не повече от 10%
Скорбяла Да не се установява при следния метод: в разтвор 1:10 на пробата се прибавят няколко капки йодов разтвор. Не се получава син цвят
Органични пероксиди Не повече от 0,7 милиеквиваленти активен кислород за килограм проба
Furfural (Фурфурал) Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
   
E 413 ТРАГАКАНТ  
   
Синоними Гума трагакант, Трагант
   
Определение Траганакант се получава чрез суха ексудация от дръжките и клонките на
  натурални видове Astragalus gummifer и други азиатски разновидности на Astragalus
  (семейство Leguminosaе). Състои се преди всичко от полизахариди с висока
  молекулна маса (галактоарабани и киселинни полизахариди), които при хидролиза дават
  галактуронова киселина, арабиноза, ксилоза и фукоза. Може да се срещнат също малки
  количества рамноза и глюкоза (получени от незначителните количества скорбяла
  и/или целулоза)
Молекулна маса Приблизително 800 000
EINECS 232-252-5
Описание Трагакант е във вид на плоски, люспести прави или закривени частици или
  спирално завити парченца с дебелина 0,5-2,5 mm и дължина до 3 сm. На цвят е бял до
  бледожълт, но някои парченца може да имат червен оттенък. Парченцата са роговидни по
  структура, с къса фрактура. Почти няма мирис, а разтворите имат блудкав, пихтиест
  вкус. Прахообразният трагакант е бял до бледожълт или бледо светлокафяв на цвят
Идентификация  
А. Разтворимост 1 g от мострата в 50 ml вода набъбва до образуването на гладък, плътен, непроз-
  рачен гел; неразтворим в етанол и не набъбва в 60% воден разтвор на етанол
Чистота  
Отрицателен тест за гума карая Сварява се 1 g в 20 ml вода, докато се получи гел.
  Прибавя се 5 ml солна киселина и отново сместа се вари 5 минути. Не се получава
  постоянен розов или червен цвят
Загуба на маса при сушене Не повече от 16% (105°С, 5 часа)
Обща пепел Не повече от 4%
Киселиннонеразтворима пепел Не повече от 0,5%
Киселиннонеразтворимо вещество Не повече от 2%
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 20 mg/kg
Escherichia coli в 5,0 g от продукта Да не се установяват
Salmonella species в 10,0 g от Да не се установяват
продукта  
   
E 414 ГУМА АРАБИКА (АКАЦИЕВА ГУМА)  
   
Синоними Гума арабика
   
Определение Акациевата гума се получава чрез суха ексудация от дръжките и клонките на натурални
  видове Acacia Senegal (L.) и други близки разновидности на Аcacia (семейство
  Leguminosaе). Състои се основно от полизахариди с висока молекулна маса и
  техните калциеви, магнезиеви и калиеви соли, които при хидролиза дават
  арабиноза, рамноза и глюкуронова киселина
Молекулна маса Приблизително 350 000
EINECS 232-519-5
Описание Акациевата гума е във вид на бели до жълтеникавобели сферични или закръглени
  частици с различни размери и понякога е примесена с по-тъмни такива. Среща
  се също под формата на бели до жълтеникавобели люспици, гранули, като
  прахообразен или изсушен чрез пулверизация материал
Идентификация  
А. Разтворимост 1 g се разтваря в 2 ml студена вода, като образува разтвор, който има добра
  течливост и реагира като киселина на лакмус, неразтворима в етанол
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 17% (105°С, 5 часа) за гранулиран и не повече от 10% (105°С, 4 часа) за изсушен чрез пулверизация
Обща пепел Не повече от 4%
Киселиннонеразтворима пепел Не повече от 0,5%
Киселиннонеразтворимо вещество Не повече от 1%
Скорбяла или декстрин Кипва се разтвор на гумата в съотношение 1 : 50 вода
  и се охлажда. Към 5 ml се добавя 1 капка йодов разтвор. Не се получава син или червеникав цвят
Танин Към 10 ml разтвор 1 : 50 вода се прибавя около 0,1 ml разтвор на ферихлорид
  (9 g FeCl3.6H2O, допълнен до 100 ml с вода). Не се получава черно оцветяване или пък черна утайка
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 20 mg/kg
Хидролизни продукти Отсъстват маноза, ксилоза и галактуронова киселина (определени хроматографски)
Salmonella species в 10,0 g от Да не се установяват
продукта  
Escherichia coli в 5,0 g от продукта Да не се установяват
   
E 415 ГУМА КСАНТАН  
   
Определение Гума ксантан е полизахаридна гума с висока молекулна маса, получена чрез ферментация на въглехидрат с чиста култура от натурални щамове Xanthomonas campestris, пречистена чрез регенериране с етанол или пропан-2-ол, изсушена и смляна. Тя съдържа D-глюкоза и D-маноза като основни хексозни единици, заедно с D-глюкуронова киселина и пирогроздена киселина и се приготвя като натриева, калиева или калциева сол. Нейните разтвори са неутрални.
Молекулна маса Приблизително 1 000 000
EINECS 234-394-2
Съдържание на Не по-малко от 4,2 % и
основно вещество не повече от 5% от CO2 на суха маса, съответстващ между 91 % и 108 % на гума ксантан
Описание Кремаво прахообразно вещество
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворима във вода Неразтворима в етанол
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 15%
сушене (105°C, два часа и половина)
Общо пепел Не повече от 16 % на суха маса, определена при 650°C, след изсушаване при 105°C за четири часа
Пирогроздена Не по-малко от 1,5%
киселина  
Азот Не повече от 1,5%
Етанол и Не повече от 500 mg/kg
пропан-2-ол поотделно или в комбинация
Олово Не повече от 2 mg/kg
Общ брой на 5000
мезофилните  
аеробни и факул-  
тативно анаеробни  
микроорганизми,  
CfU/g, не повече от  
Плесени и дрожди, 300
CfU/g, не повече от  
Escherichia coli в Да не се установяват
5,0 g от продукта  
Salmonella species Да не се установяват
в 10,0 g от продукта  
Жизнеспособни Да не се установяват
клетки на Xantomonas campestris в 1g от продукта  
   
E 416 ГУМА КАРАЯ  
   
Синоними Катило, Кадая, Гума sterculia, Sterculia,
  Карая гума, Куло, Кутера
   
Определение Гума карая се получава чрез суха ексудация от дръжките и клонките на
  натурални видове Sterculia urens Roxburgh и други разновидности на
  Sterculia (семейство Sterculiaceaе) или от Cochlospermum gossypium A.P.De
  Gondolle или други разновидности на Cochlospermum (семейство Bixaceae). Състои
  се преди всичко от ацетилирани полизахариди с висока молекулна маса,
  които при хидролиза дават галактоза, рамноза и галактуронова киселина, заедно
  с незначителни количества глюкуронова киселина
EINECS 232-539-4
Описание Гума карая е във вид на частици с различен размер и натрошени неравномерни
  частици, които имат характерен полукристален вид. Тя е бледожълта до
  розовокафява на цвят, полупрозрачна и твърда. Прахообразната гума карая е
  бледосива до розовокафява. Притежава отчетливия мирис на оцетната киселина
Идентификация  
А. Разтворимост Неразтворима в етанол
Б. Набъбване в етанолов разтвор Гума карая набъбва в 60% етанол, което я отличава от всички останали гуми
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 20% (105°С, 5 часа)
Обща пепел Не повече от 8%
Киселиннонеразтворима пепел Не повече от 1%
Киселиннонеразтворимо вещество Не повече от 3%
Летлива киселина Не по-малко от 10% (като оцетна киселина)
Скорбяла Не се открива
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 20 mg/kg
Salmonella species в 10,0 g от Да не се установяват
продукта  
Escherichia coli в 5,0 g от продукта Да не се установяват
   
E 417 ГУМА ТАРА  
   
Определение Гума тара се получава чрез смилане на ендоспермата на семената на
  натурални видове Caesalpinia spinosa (семейство Leguminosaе). Състои се
  основно от полизахариди с висока молекулна маса, съставени главно от галактоманани.
  Основната компонента се състои от линейна верига (1-4)-?-D-манопиранозни единици
  с ?-D галактопиранозни единици, съединени чрез (1-6) връзки. Съотношението
  на маноза към галактоза в гума тара е 3:1. (В гумата от плодове на
  рожково дърво това съотношение е 4:1, а в гума гуар 2:1.)
EINECS 254-409-6
Описание Бяло до бяложълто прахообразно вещество без мирис
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворима във вода. Неразтворима в етанол
Б. Образуване на гел Към воден разтвор на пробата се прибавят малки количества натриев борат.
  Образува се гел
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 15%
Пепел Не повече от 1,5%
Киселиннонеразтворимо вещество Не повече от 2%
Протеин Не повече от 3,5% (N ? 5,7)
Скорбяла Да не се установява
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 20 mg/kg
   
E 418 ГУМА ДЖЕЛАН  
   
Определение Гума джелан е полизахаридна гума с висока молекулна маса, получавана
  от ферментация на въглехидрати с чиста култура на натурални щамове Pseudomonas
  elodea, пречистена чрез регенериране с изопропилов алкохол, изсушена и смляна.
  Високомолекулният полизахарид е съставен преди всичко от тетразахаридна
  повтаряща се единица на една рамноза, една на глюкуронова киселина и две глюкози,
  заместени с ацил (глицерил и ацетил) групи като О-глюкозидно свързаните естери.
  Глюкуроновата киселина е неутрализирана до смесени калиеви, натриеви, калциеви
  и магнезиеви соли
EINECS 275-117-5
Молекулна маса Приблизително 500 000
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 3,3% и не повече от 6,8% СО2 на суха маса
Описание Сивкавобяло прахообразно вещество
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворима във вода, образува вискозен разтвор.
  Неразтворима в етанол
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 15% (105°С, 21/2 часа)
Азот Не повече от 3%
Пропан-2-ол Не повече от 750 mg/kg
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 20 mg/kg
Общ брой на микроорганизмите 10 000
, CfU/g, не повече от  
Escherichia coli в 5,0 g от продукта Да не се установяват
Плесени и дрожди, CfU/g, не 400
повече от  
Salmonella species в 10,0 g от Да не се установяват
продукта  
   
E 422 ГЛИЦЕРОЛ  
   
Синоними Глицерин
Определение  
Химични наименования 1,2,3-пропантриол
  Глицерол
  Трихидроксипропан
EINECS 200-289-5
Химична формула С3Н8О3
Молекулна маса 92,10
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98% глицерол на безводна база
Описание Прозрачна, безцветна, сироповидна, хигроскопична течност, с лек характерен
  мирис, който не е нито остър, нито неприятен
Идентификация  
А. Образува акролеин при Загряват се няколко капки от пробата в епруветка с около 0,5 g калиев бисулфат.
нагряване Отделят се характерните остри пари на акролеина
Б. Плътност (25/25°С) Не по-малко от 1,257
В. Коефициент на рефракция [n]D20 между 1,471 и 1,474
Чистота  
Съдържание на вода Не повече от 5% (Карл Фишер)
Сулфатна пепел Не повече от 0,01 % при 800 ± 25°С
Бутантриоли Не повече от 0,2 %
Акролеин, глюкоза и амониеви Загрява се смес от 5 ml глицерол и 5 ml разтвор на калиева основа (1 към 10) при
съединения 60°С в продължение на 5 минути. Сместа не се оцветява в жълто и няма мирис на амоняк
Мастни киселини и естери Не повече от 0,1% (като маслена киселина)
Хлорирани съединения Не повече от 30 mg/kg (като хлор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
   
E 425(i) КОНЯК ГУМА  
   
Определение Коняк гумата е водоразтворим хидроколоид, получен чрез водна екстракция от коняк-брашно.
  Коняк-брашно е непречистен, суров продукт от корените на растението Amorphophallus
  konjac. Главният компонент е водоразтворим и с високомолекулна маса полизахарид
  глюкоманан, който се състои от D-маноза и глюкоза
  в моларно отношение 1,6:1,0, свързани с ? (1-4) гликозидни връзки. Страничните
  вериги са свързани с ? (1-3) гликозидни връзки. Ацетилните групи, които се
  съдържат, са в отношение около 1 група за 9-19 захарни единици.
Молекулна маса Главният компонент глюкоманан е с молекулна маса средно от 200 000 до 2 000 000
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 75% въглехидрат
Описание Бял до бежов прах
Идентификация  
A. Разтворимост Диспергира се в топла или студена вода, като образува вискозни разтвори при
  pH между 4,0 и 7,0
Б. Образуване на гел Към 1% разтвор на пробата се добавя 5 ml от 4 % разтвор на натриев борат и се
  разклаща енергично. Образува се гел
В. Образуване на топло- 2% разтвор на пробата се получава при загряване във вряща вода за 30 минути
устойчив гел и се охлажда до стайна температура. За всеки грам от пробата трябва да се
  приготви 30 g от 2%-ия разтвор. Добавя се 10% разтвор на калиев карбонат до
  пълно разтваряне на пробата при стайна температура. Сместа се загрява на водна
  баня при 85°C за 2 часа без разбъркване. При тези условия се получава напълно стабилен гел
Г. Вискозитет (1 % разтвор) Не по-малко от 3 kgm-1s-1 при 25°C
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 12 % (105°C, 5 часа)
Нишесте Не повече от 3 %
Белтък Не повече от 3 % (N ? 5,7)
  Азотът се определя с метода на Kjeldahl. Умножен по 5,7 се получава процентът на белтъка в пробата
Вещества, разтворими в етер Не повече от 0,1 %
Обща пепел Не повече от 5,0% (800°C, 3 до 4 часа)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Salmonella spp. в 12,5 g Да не се установява
E. coli в 5 g Да не се установява
   
E 425(ii) КОНЯК ГЛЮКОМАНАН  
   
Определение Коняк глюкомананът е водоразтворим хидроколоид, получен от коняк-брашно
  чрез отмиване с водосъдържащ етанол. Коняк-брашното е непречистен суров продукт
  от Amorphophallus konjac. Главният компонент е водоразтворим и с високомолекулна маса
  полизахарид глюкоманан, който се състои от D-маноза и глюкоза в моларно отношение
  1,6:1,0, свързани с ? (1-4) гликозидни връзки с разклонения на около всяка 50-а или
  60-а единица. Около всяка 19-а захарна единица е ацетилирана
Молекулна маса 500 000 до 2 000 000
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 95% на суха маса
Описание Бели до слабокафяви фини частици или подвижен прах без мирис
Идентификация  
A. Разтворимост Диспергира се в топла или студена вода, като образува силно вискозни разтвори
  при pH между 5,0 и 7,0.
  Разтворимосттта се увеличава при нагряване или механично разбъркване
Б. Образуване на топло- 2% разтвор на пробата се получава при загряване във вряща вода за 30 минути
устойчив гел и се охлажда до стайна температура. За всеки грам от пробата трябва да се
  приготви 30 g от 2%-ия разтвор. Добавя се 10% разтвор на калиев карбонат до
  пълно разтваряне на пробата при стайна температура. Сместа се загрява на водна
  баня при 85°C за 2 часа без разбъркване. При тези условия се получава напълно
  стабилен гел
В. Вискозитет (1 % разтвор) Не по-малко от 20 kgm-1s-1 при 25°C
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 8 % (105°C, 3 часа)
Нишесте Не повече от 1 %
Белтък Не повече от 1,5% (N ? 5,7)
  Азотът се определя с метода на Kjeldahl. Умножен по 5,7 се получава процентът
  на белтъка в пробата
Вещества, разтворими в етер Не повече от 0,5%
Сулфити (като SO2) Не повече от 4 mg/kg
Хлориди Не повече от 0,02 %
Вещество, разтворимо в 50% Не повече от 2,0%
алкохол  
Обща пепел Не повече от 2,0% (800°C, 3 до 4 часа)
Олово Не повече от 1 mg/kg
Salmonella spp. в 12,5 g Да не се установява
E. coli в 5 g Да не се установява
   
E 426 СОЕВА ХЕМИЦЕЛУЛОЗА  
   
Синоними  
Определение Соевата хемицелулоза е рафиниран, разтворим във вода полизахарид, получен от естествени соеви фибри чрез екстракция с гореща вода. Не трябва да се използва друг органичен утаител освен етанол
Химични Разтворими във вода
наименования соеви полизахариди
  Разтворими във вода соеви фибри
Съдържание на Не по-малко от 74 %
основно вещество въглехидрати
Описание Свободно подвижен бял или жълтеникавобял прах
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворима в гореща и студена вода, без формиране на гел
pH на 1 % разтвор 5,5 ± 1,5
Б. Вискозитет на Не повече от 200 mPa.s
10% разтвор  
Чистота  
Етанол Не повече от 2%
Загуба на маса при Не повече от 7 %
сушене (105°C, четири часа)
Протеин Не повече от 14 %
Обща пепел Не повече от 9,5%
(600°C, четири часа)  
Арсен Не повече от 2 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Общ брой на 3000
мезофилните  
аеробни и факул-  
тативно анаеробни  
микроорганизми,  
CfU/g, не повече от  
Плесени и дрожди, 100
CfU/g, не повече от  
Escherichia coli в Да не се установяват
10,0 g от продукта  
   
E 427 ГУМА КАСИЯ  
   
Синоними  
Определение Гума касия е смляната и пречистена ендосперма на семената от Cassia tora и Cassia obtusifoli (Leguminosae) със съдържание под 0,05 % на Cassia occidentalis. Състои се основно от полизахариди с висока молекулна маса, съставени предимно от линейна верига от 1,4-бета-D-манопиранозни единици, свързани с 1,6-алфа-D-галактопиранозни единици. Съотношението между маноза и галактоза е около 5:1. При производството семената се обелват и кълновете се отстраняват чрез механична термична обработка, последвана от пресоване и проверка на ендоспермата. Смляната ендосперма се пречиства допълнително чрез екстракция с изопропанол
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 75% галактоманан
Описание Светложълт до мръснобял прах без мирис
Идентификация  
Разтворимост Неразтворим в етанол. Разпръсква се добре в студена вода, като образува колоиден разтвор
Образуване на гел с борат Към водна дисперсия на пробата се добавя достатъчно количество разтвор за анализ натриев борат, за да се повиши pH до над 9; образува се гел
Образуване на гел с гума ксантан Претеглят се 1,5 g проба и 1,5 g гума ксантан и се смесват. Сместа се добавя (с енергично разбъркване) към 300 ml вода при 80 °C в бехерова чаша с обем 400 ml. Разбърква се до разтваряне на сместа и разбъркването продължава още 30 min след разтварянето (по време на бъркането се поддържа температура над 60 °С). Разбъркването се прекратява и сместа се оставя да се охлади на стайна температура в продължение на най-малко 2 часа. След като температурата се понижи до под 40 °С, се образува стегнат, високоеластичен гел, но такъв гел не се образува в приготвен по сходен начин контролен разтвор от 1 % само гума касия или гума ксантан
Вискозитет Под 500 mPa.s (25°C, 2 часа, разтвор от 1%), съответстващ на средна молекулна маса 200 000 - 300 000 D
Чистота  
Киселинно неразтворимо вещество Не повече от 2 %
pH 5,5 - 38 (1 % воден разтвор)
Сурови мазнини Не повече от 1 %
Протеини Не повече от 7 %
Общо пепел Не повече от 1,2 %
Загуба на маса при сушене Не повече от 12 % (5 часа, 105°C)
Общо антрахинони Не повече от 0,5 mg/kg (граница на откриване)
Остатъци от разтворители Не повече от 750 mg/kg изопропил алкохол
Олово Не повече от 1 mg/kg
Микробиологични критерии  
Общ брой на микроорганизмите Не повече от 5000 единици, образуващи колонии, на грам
Плесени и дрожди Не повече от 100 единици, образуващи колонии, на грам
Salmonella spp. Да не се установява в 25 g
E. Coli Да не се установява в 1 g.
   
E 431 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН (40) СТЕАРАТ  
   
Синоними Полиоксил (40) стеарат, поли-
  оксиетилен (40) моностеарат
Определение Смес от моно- и диестери на сте-
  аринова киселина за хранител-
  ни цели и полиоксиетиленови
  диоли (със средна полимерна
  дължина от около 40 оксиетиле-
  нови единици), смесени със сво-
  боден многовалентен алкохол
Съдържание на основно Не по-малко от 97,5% на без-
вещество водна база
Описание Кремави люспи или восъчни
  твърди частици при 25°С, със
  слаб аромат
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода, етанол,
  метанол и етилацетат.
  Неразтворим в минерално
  масло
Б. Диапазон на 39°С - 44°С
втвърдяване  
В. IR-спектър Характерен за частичен маст-
  нокиселинен естер на полиок-
  сиетилиран многовалентен алкохол
Чистота  
Вода Не повече от 3 % (Карл Фишер)
Киселинно число Не повече от 1
Осапунително число Не по-малко от 25 и не повече от 35
Хидроксилно число Не по-малко от 27 и не повече от 40
1,4-Диоксан Не повече от 5 mg/kg
Етиленоксид Не повече от 0,2 mg/kg
Етиленгликоли Не повече от 0,25%
(моно- и ди-)  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
   
E 432 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ (ПОЛИСОРБАТ 20)  
   
Синоними Полисорбат 20,
  Полиоксиетилен (20) сорбитан
  монолаурат
Определение Смес от частични естери
  на сорбитол и негови моно-
  и дианхидриди с лауринова
  киселина за хранителни цели
  и кондензирана с приблизител-
  но 20 mol етиленоксид за mol
  сорбитол и анхидридите му
Съдържание на основно Не по-малко от 70,0% окси-
вещество етиленови групи, еквива-
  лентни на не по-малко от
  97,3 % полиоксиетилен (20)
  сорбитан монолаурат на
  безводна база
Описание Лимоново до кехлибарено
  оцветена маслоподобна теч-
  ност при 25°С, със слаб
  характерен аромат
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода, етанол,
  метанол, етилацетат и диок-
  сан. Неразтворим в минерално
  масло и петролеев етер
Б. IR-спектър Характерен за частичен
  мастнокиселинен естер на
  полиоксиетилиран многова-
  лентен алкохол
Чистота  
Вода Не повече от 3 % (Карл Фишер)
Киселинно число Не повече от 2
Осапунително число Не по-малко от 40 и не
  повече от 50
Хидроксилно число Не по-малко от 96 и не
  повече от 108
1,4-Диоксан Не повече от 5 mg/kg
Етиленоксид Не повече от 0,2 mg/kg
Етиленгликоли Не повече от 0,25%
(моно- и ди-)  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
   
E 433 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНООЛЕАТ (ПОЛИСОРБАТ 80)  
   
Синоними Полисорбат 80
  Полиоксиетилен (20) сорби-
  тан моноолеат
Определение Смес от частични естери на
  сорбитол и негови моно-и
  дианхидриди с олеинова ки-
  селина за хранителни цели и
  кондензирани с приблизително
  20 mol етиленоксид за mol
  сорбитол и анхидридите му
Съдържание на основно Не по-малко от 65,0% оксиети-
вещество ленови групи, еквивалентни
  на не по-малко от 96,5%
  полиоксиетилен (20) сорбитан
  моноолеат на безводна база
Описание Лимоново до кехлибарено оцве-
  тена маслоподобна течност при
  25°С със слаб, характерен аромат
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода, етанол,
  метанол, етилацетат и толуол.
  Неразтворим в минерално масло
  и петролеев етер
Б. IR-спектър Характерен за частичен мастно-
  киселинен естер на поли-
  оксиетилиран многовалентен
  алкохол
Чистота  
Вода Не повече от 3 % (Карл Фишер)
Киселинно число Не повече от 2
Осапунително число Не по-малко от 45 и не повече от 55
Хидроксилно число Не по-малко от 65 и не повече от 80
1,4-Диоксан Не повече от 5 mg/kg
Етиленоксид Не повече от 0,2 mg/kg
Етиленгликоли Не повече от 0,25%
(моно- и ди-)  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
   
E 434 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНОПАЛМИТАТ (ПОЛИСОРБАТ 40)  
   
Синоними Полисорбат 40
  Полиоксиетилен (20) сорбитан
  монопалмитат
Определение Смес от частични естери
  на сорбитол и негови моно-
  и дианхидриди с палмитинова
  киселина за хранителни цели
  и кондензирани с приблизи-
  телно 20 mol етиленоксид за
  mol сорбитол и анхидридите му
Съдържание на основно Не по-малко от 66,0% окси-
вещество етиленови групи, еквивалентни
  на не по-малко от 97,0%
  полиоксиетилен (20) сорби-
  тан монопалмитат на безводна
  база
Описание Лимоново до портокалово
  оцветена маслоподобна течност
  или полужелирано вещество при
  25°С със слаб, характерен аромат
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода, етанол,
  метанол, етилацетат и ацетон.
  Неразтворим в минерално масло
Б. IR-спектър Характерен за частичен мастно-
  киселинен естер на поли-
  оксиетилиран многовалентен алкохол
Чистота  
Вода Не повече от 3 % (Карл Фишер)
Киселинно число Не повече от 2
Осапунително число Не по-малко от 41 и не повече от 52
Хидроксилно число Не по-малко от 90 и не повече от 107
1,4-Диоксан Не повече от 5 mg/kg
Етиленоксид Не повече от 0,2 mg/kg
Етиленгликоли Не повече от 0,25%
(моно- и ди-)  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
   
E 435 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНОСТЕАРАТ (ПОЛИСОРБАТ 60)  
   
Синоними Полисорбат 60
  Полиоксиетилен (20) сорбитан
  моностеарат
Определение Смес от частични естери на
  сорбитол и негови моно- и
  дианхидриди със стеаринова
  киселина за хранителни цели
  и кондензирани с приблизително
  20 mol етиленоксид за mol
  сорбитол и анхидридите му
Съдържание на основно Не по-малко от 65,0% окси-
вещество етиленови групи, еквивалентни на
  не по-малко от 97,0% поли-
  оксиетилен (20) сорбитан моно-
  стеарат на безводна база
Описание Лимоново до портокалово
  оцветена маслоподобна течност
  или полужелирано вещество при
  25°С със слаб, характерен аромат
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода, етилацетат
  и толуол. Неразтворим в мине-
  рално масло и растителни масла
Б. IR-спектър Характерен за частичен мастно-
  киселинен естер на поли-
  оксиетилиран многовалентен
  алкохол
Чистота  
Вода Не повече от 3 % (Карл Фишер)
Киселинно число Не повече от 2
Осапунително число Не по-малко от 45 и не повече от 55
Хидроксилно число Не по-малко от 81 и не повече от 96
1,4-Диоксан Не повече от 5 mg/kg
Етиленоксид Не повече от 0,2 mg/kg
Етиленгликоли Не повече от 0,25%
(моно- и ди-)  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
   
E 436 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН ТРИСТЕАРАТ (ПОЛИСОРБАТ 65)  
   
Синоними Полисорбат 65
  Полиоксиетилен (20) сорбитан
  тристеарат
Определение Смес от частични естери
  на сорбитол и негови моно- и
  дианхидриди със стеаринова
  киселина за хранителни цели
  и кондензирана с приблизител-
  но 20 mol етиленоксид за mol
  сорбитол и анхидридите му
Съдържание на основно Не по-малко от 46,0% окси-
вещество етиленови групи, еквивалентни
  на не по-малко от 96,0%
  полиоксиетилен (20) сорбитан
  тристеарат на безводна база
Описание Светлокафяви на цвят,
  восъчни твърди частици при
  25°С със слаб, характерен
  аромат
Идентификация  
А. Разтворимост Диспергируем във вода. Разтворим
  в минерално масло, растителни
  масла, петролеев етер,
  ацетон, етер, диоксан, етанол
  и метанол
Б. Диапазон на 29°С - 33°С
  втвърдяване
В. IR-спектър Характерен за частичен мастно-
  киселинен естер на полиокси-
  етилиран многовалентен алкохол
Чистота  
Вода Не повече от 3 % (Карл Фишер)
Киселинно число Не повече от 2
Осапунително число Не по-малко от 88 и не повече от 98
Хидроксилно число Не по-малко от 40 и не повече от 60
1,4-Диоксан Не повече от 5 mg/kg
Етиленоксид Не повече от 0,2 mg/kg
Етиленгликоли Не повече от 0,25%
(моно- и ди-)  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg.
   
E 440 (i) ПЕКТИН  
   
Определение Пектинът се състои главно от частични метил естери на полигалактуронова киселина и
  техните амониеви, натриеви, калиеви и калциеви соли.
  Получава се чрез екстракция във водна среда от подходящ растителен материал,
  служещ за храна, обикновено цитрусови плодове или ябълки. Не трябва да се
  използват други органични утаители освен метанол, етанол и пропан-2-ол
EINECS 232-553-0
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 65% галактуронова киселина на безводна база, без пепел,
  промита с киселина и алкохол
Описание Бяло, светложълто, светлосиво или светлокафяво прахообразно вещество
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода, образува колоиден, непрозрачен разтвор. Неразтворим в
  етанол
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 12% (105°С, 2 часа)
Киселиннонеразтворима пепел Не повече от 1%
  в приблизително 3N солна киселина
Серен диоксид Не повече от 50 mg/kg на суха маса
Съдържание на азот Не повече от 1% след промиване с киселина и етанол
Свободен метанол, етанол и Не повече от 1%, суха маса, единично или в комбинация
пропан-2-ол  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 20 mg/kg
   
E 440 (ii) АМИДИРАН ПЕКТИН  
   
Определение Амидираният пектин се състои главно от частични метил естери и амиди на
  полигалактуронова киселина и техните амониеви, натриеви, калиеви и калциеви соли.
  Получава се чрез екстракция във водна среда от подходящ растителен материал,
  служещ за храна, обикновено цитрусови плодове или ябълки, подложени на обработка
  с амоняк при алкални условия. Не трябва да се използват никакви други органични
  утаители освен метанол, етанол и пропан-2-ол
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 65% галактуронова киселина на безводна база, без пепел, промита с киселина и алкохол
Описание Бяло, светложълто, светлосивкаво или светлокафеникаво прахообразно вещество
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворим във вода, образува колоиден, мътен разтвор. Неразтворим в етанол
Чистота  
Загуба на маса при сушене Не повече от 12% (105°С, 2 часа)
Киселиннонеразтворима пепел в Не повече от 1%
приблизително 3N солна киселина  
Степен на амидиране Не повече от 25% от общия брой карбоксилни групи
Остатъчен серен диоксид Не повече от 50 mg/kg на безводна база
Съдържание на азот Не повече от 2,5% след промиване с киселина и етанол
Свободен метанол, етанол и Не повече от 1%, на база, свободна от летливи вещества, единично или в комби-
пропан-2-ол нация
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 20 mg/kg
   
E 442 АМОНИЕВИ ФОСФАТИДИ  
   
Синоними Амониеви соли на фосфатидна киселина, смесени амониеви соли на фосфорилизирани глицериди
Определение Смес от амониеви съединения на фосфатидни киселини, получени от
  хранителни мазнини и масла (обикновено частично втвърдено рапично масло). Една или
  две, или три глицеридни единици могат да бъдат закачени към фосфора. Нещо повече, два
  фосфорни естера могат да бъдат свързани един с друг като фосфатидил фосфатиди
Съдържание на основно вещество Фосфорно съдържание: не по-малко от 3% и не повече от 3,4%
  Амонячно съдържание: не по-малко от 1,2% и не повече от 1,5% (като азот)
Описание Мазни полутвърди частици
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворими в мазнини. Неразтворими във вода. Частично разтворими в етанол
  и в ацетон
Б. Положителни тестове за  
глицерол, мастни киселини  
и фосфат  
Чистота  
Неразтворимо вещество в Не повече от 2,5%
петролеев етер  
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 5 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
   
E 444 ЕСТЕР НА ЗАХАРОЗА С АЦЕТАТ И ИЗОБУТИРАТ  
   
Синоними SAIB (акроним на Естер на захароза с ацетат и изобутират-ЕЗАИ)
Определение Естерът на захароза с ацетат и изобутират е смес на продуктите на реакцията,
  получена при естерификация на хранителна захароза с оцетнокисел анхидрид и
  изобутират анхидрид, последвана от дестилация. Сместа съдържа всички възможни
  комбинации на естери, в които моларното съотношение на ацетат към бутират е около 2:6
EINECS 204-771-6
Химично наименование Захароза диацетат хексаизобутират
Химична формула С40Н62О19
Молекулна маса 832-856 (приблизително), С40Н62О19 : 846,9
Съдържание на основно вещество Не по-малко от 98,8% и не повече от 101,9% С40Н62О19
Описание Бледа течност с цвят на слама, прозрачна и без седименти, с приятен аромат
Идентификация  
А. Разтворимост Разтворима във вода. Неразтворима в повечето органични разтворители
Б. Коефициент на рефракция [n]40D : 1,4492-1,4504
В. Плътност [d]25D : 1,141-1,151
Чистота  
Триацетин Не повече от 0,1%
Киселинно число Не повече от 0,2
Осапунително число Не по-малко от 524 и не повече от 540
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 3 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 5 mg/kg
   
E 445 ГЛИЦЕРОЛОВИ ЕСТЕРИ НА ДЪРВЕСНА СМОЛА  
   
Синоними Естер гума
Определение Сложна смес от три- и диглицеролови естери на смолни киселини от дървесна смола.
  Дървесната смола се получава чрез екстрахиране с разтворител на стари борови пънове,
  последвана от процес на пречистване чрез разтворител тип течност-течност. От тази
  спецификация са изключени веществата, получени от гума, получена чрез ексудация
  на пресни борови дръвчета, а също така и веществата, получени като отпадъчни
  продукти при производството на сулфатна хартия. Крайният продукт се състои от
  приблизително 90% смолисти киселини и 10% неутрални вещества (некиселинни съединения).
  Фракцията смолиста киселина представлява сложна смес от изомерни дитерпеноидни
  монокарбоксилни киселини, които имат емпирична молекулна формула С20Н30О2,
  главно абиетинова киселина. Субстанцията се пречиства чрез парна дестилация или
  чрез срещуположна парна дестилация
Описание Твърди жълти до бледокехлибарени на цвят частици
Идентификация  
А. Разтворимост Неразтворими във вода, разтворими в ацетон
Б. IR-абсорбционен спектър Характерен за съединението
Чистота  
Плътност на разтвора [d]2025 не по-малко от 0,935, когато е определено в 50% разтвор на d-лимонен
  (97%, точка на кипене 175,5-176°С, [d]204 : 0,84)
Диапазон на омекване 82°С-90°С
(чрез пръстен и топче)  
Киселинно число Не по-малко от 3 и не повече от 9
Хидроксилно число Не по-малко от 15 и не повече от 45
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 2 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb) Не повече от 10 mg/kg
Тест за отсъствие на талов Когато органичните съединения, съдържащи сяра, се нагреят в присъствието на
маслен колофон (серен тест) натриев формиат, сярата се преобразува в сероводород, който лесно може
  да се открие с помощта на оловна ацетатна хартия. Положителният тест означава,
  че е използван талов маслен колофон вместо дървесен колофон
   
E 450 (i) ДИНАТРИЕВ ДИФОСФАТ  
   
Синоними Динатриев дихидроген
  дифосфат, Динатриев ди-
  хидроген пирофосфат, Натриев
  кисел пирофосфат, Динатриев
  пирофосфат
Определение  
Химично наименование Динатриев дихидроген дифосфат
EINECS 231-835-0
Химична формула Na2Н2P2О7
Молекулна маса 221,94
Съдържание на основно Не по-малко от 95% динат-
вещество риев дифосфат
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 63 % и не
  повече от 64,5%
Описание Бяло прахообразно вещество
  или частици
Идентификация  
А. Положителен  
тест за натрий и  
фосфат  
Б. Разтворимост Разтворим във вода
В. рН на 1% разтвор 3,7 - 5,0
Чистота  
Загуба на маса при Не повече от 0,5% (105°С,
сушене 4 часа)
Водонеразтворимо Не повече от 1 %
вещество  
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
   
E 450 (ii) ТРИНАТРИЕВ ДИФОСФАТ  
   
Синоними Кисел тринатриев пирофосфат
  Тринатриев монохидроген дифосфат
Определение  
EINECS 238-735-6
Химична формула Монохидрат: Na3НP2О7Н2О
  Безводен:Na3НP2О7
Молекулна маса Монохидрат: 261,95
  Безводен: 243,93
Съдържание на основно Не по-малко от 95% на суха
вещество маса
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 57 % и
  не повече от 59 %
Описание Бяло прахообразно вещество
  или частици. Появява се
  в безводна форма или като монохидрат
Идентификация  
А. Положителен тест  
за натрий и фосфат  
Б. Разтворимост Разтворим във вода
В. рН на 1 % разтвор 6,7 - 7,5
Чистота  
Загуба при накаляване Не повече от 4,5% (безводен)
  Не повече от 11,5% (монохидрат)
Загуба на маса при Не повече от 0,5% (105°С,
сушене 4 часа)
Водонеразтворимо Не повече от 0,2 %
вещество  
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 450 (iii) ТЕТРАНАТРИЕВ ДИФОСФАТ  
   
Синоними Тетранатриев пирофосфат,
  Натриев пирофосфат
Определение  
  Тетранатриев дифосфат
Химично наименование  
EINECS 231-767-1
Химична формула Безводен:Na4P2О7
  Декахидрат:Na4P2О7 .10 Н2О
Молекулна маса Безводен:265,94
  Декахидрат:446,09
Съдържание на основно Не по-малко от 95% на Na4P2О7
вещество след накаляване
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 52,5% и
  не повече от 54,0%
Описание Безцветни или бели кристали
  или бял кристален или
  гранулиран прах. Дека-
  хидратът с лек блясък
  при сух въздух.
Идентификация  
А. Положителен тест  
за натрий и фосфат  
Б. Разтворимост Разтворим във вода. Неразтворим в етанол
В. рН на 1 % разтвор 9,8 - 10,8
Чистота  
Загуба при накаляване Безводен: Не повече от 0,5%
  Декахидрат: Не по-малко
  от 38 % и не повече от
  42 % (след сушене при
  105°С в продължение на
  четири часа, последвано
  от накаляване при 550°С
  за 30 минути)
Водонеразтворимо Не повече от 0,2 %
вещество  
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор )
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 450 (v) ТЕТРАКАЛИЕВ ДИФОСФАТ  
   
Синоними Калиев пирофосфат, Тетра-
  калиев пирофосфат
Определение  
Химично наименование Тетракалиев дифосфат
EINECS 230-785-7
Химична формула К4P2О7
Молекулна маса 330,34 (безводен)
Съдържание на основно Не по-малко от 95% след нака-
вещество ляване
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 42,0% и
  не повече от 43,7 % на
  безводна база
Описание Безцветни кристали или бял,
  много хигроскопичен прах
Идентификация  
А. Положителни  
тестове за калий и  
фосфат  
Б. Разтворимост Разтворим във вода, неразтворим в етанол
В. рН на 1 % разтвор 10,0 - 10,8
Чистота  
Загуба при накаляване Не повече от 2 % след
  сушене при 105°С в про-
  дължение на четири часа,
  последвано от накаляване
  при 550°С за 30 минути
Водонеразтворимо Не повече от 0,2 %
вещество  
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор )
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 450 (vi) ДИКАЛЦИЕВ ДИФОСФАТ  
   
Синоними Калциев пирофосфат
Определение  
Химично наименование Дикалциев дифосфат, Дикалциев
  пирофосфат
EINECS 232-221-5
Химична формула Са2P2О7
Молекулна маса 254,12
Съдържание на основно Не по-малко от 96 %
вещество  
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 55% и не
  повече от 56 %
Описание Фино, бяло прахообразно
  вещество без мирис
Идентификация  
А. Положителни  
тестове за калций  
и фосфат  
Б. Разтворимост Неразтворим във вода.
  Разтворим в разредени
  солна и азотна киселина
В. рН на 10% сус- 5,5 - 7,0
пензия във вода  
Чистота  
Загуба при накаляване Не повече от 1,5%
  (800 ± 25°С, 30 минути )
Флуорид Не повече от 50 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 450 (vii) КАЛЦИЕВ ДИХИДРОГЕН ДИФОСФАТ  
   
Синоними Кисел калциев пирофосфат,
  Монокалциев дихидроген
  пирофосфат
Определение  
Химично наименование Калциев дихидроген дифосфат
EINECS 238-933-2
Химична формула СаН2P2О7
Молекулна маса 215,97
Съдържание на основно Не по-малко от 90% на безвод-
вещество на база
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 61 % и
  не повече от 64 %
Описание Бели кристали или прах
Идентификация  
А. Положителен  
тест за калций и  
фосфат  
Чистота  
Киселиннонеразтворимо Не повече от 0,4 %
вещество  
Флуорид Не повече от 30 mg/kg (като флуор )
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 451 (i) ПЕНТАНАТРИЕВ ТРИФОСФАТ  
   
Синоними Пентанатриев триполифосфат,
  Натриев триполифосфат
Определение  
Химично наименование Пентанатриев трифосфат
EINECS 231-838-7
Химична формула Nа5O10 P3 . nН2О (n = 0 или 6)
Молекулна маса 367,86
Съдържание на основно Не по-малко от 85,0% на без-
вещество водна база или 65,0% за хексахидрат
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 56 % и
  не повече от 59 % (безводен)
  Не по-малко от 43 % и не
  повече от 45% (хексахидрат)
Описание Бели, лекохигроскопични
  гранули или прах
Идентификация  
А. Разтворимост Свободно разтворим във
  вода. Неразтворим в етанол
Б. Положителен  
тест за натрий и  
фосфат  
В. рН на 1 % разтвор 9,1 - 10,2
Чистота  
Загуба на маса при Безводен: Не повече от 0,7 %
сушене (105°С, 1 час)
  Хексахидрат: Не повече от 23,5%
  (60°С, 1 час, последвано от
  сушене при 105°С, 4 часа)
Водонеразтворимо Не повече от 0,1 %
вещество  
Висши полифосфати Не повече от 1 %
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 451 (ii) ПЕНТАКАЛИЕВ ТРИФОСФАТ  
   
Синоними Пентакалиев триполифосфат,
  Калиев трифосфат,
  Калиев триполифосфат
Определение  
Химично наименование Пентакалиев трифосфат,
  Пентакалиев триполифосфат
EINECS 237-574-9
Химична формула К5O10 P3
Молекулна маса 448,42
Съдържание на основно Не по-малко от 85% на безвод-
вещество на база
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 46,5% и не
  повече от 48 %
Описание Бяло, хигроскопично прахо-
  образно вещество или гранули
Идентификация  
А. Разтворимост Много добре разтворим във вода
Б. Положителен тест  
за калий и фосфат  
В. рН на 1 % разтвор 9,2 - 10,5
Чистота  
Загуба при накаляване Не повече от 0,4 % (105°С,
  4 часа, последвано от на-
  каляване при 550°С, 30
  минути)
Водонеразтворимо Не повече от 2 %
вещество  
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
E 452 (i) НАТРИЕВ ПОЛИФОСФАТ  
   
1. РАЗТВОРИМ ПОЛИФОСФАТ  
Синоними Натриев хексаметафосфат,
  Натриев тетраполифосфат,
  Graham's сол, Натриеви
  полифосфати, стъкловидни;
  Натриев полиметафосфат;
  Натриев метафосфат
Определение Разтворимите натриеви
  полифосфати се получават
  чрез стапяне и последващо
  охлаждане на натриеви
  ортофосфати. Тези
  съединения са категория,
  състояща се от няколко
  аморфни, водоразтворими
  полифосфати, съставени от
  линейни вериги на мета-
  фосфатни единици, (NaPO3)x,
  където х і 2, завършващи с
  Na2PO4 групи. Тези вещества
  обикновено се идентифицират
  чрез тяхното Na2O/P2O5
  съотношение или тяхното
  съдържание на основно
  вещество P2O5.
  Съотношенията Na2O/P2O5
  варират от около 1,3 за
  натриев тетраполифосфат
  (където х = 4 приблизително),
  до около 1,1 за Graham's
  сол, обикновено наричана
  натриев хексаметафосфат
  (където х = 13 до 18), и
  до около 1,0 при по-високо-
  молекулните натриеви фосфати
  (където х = 20 до 100 или
  повече). рН на техните
  разтвори варира между 3,0
  и 9,0
Химично наименование Натриев полифосфат
EINECS 272-808-3
Химична формула Хетерогенни смеси от
  натриеви соли на линейни
  кондензационни полифосфорни
  киселини по общата формула
  H(n+2)PnO(3n+1), където "n"
  е не по-малко от 2
Молекулна маса (102)n
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 60% и
  не повече от 71 % на
  накалена база
Описание Безцветно или бяло, на
  прозрачни пластинки, гранули
  или прахообразно вещество
Идентификация  
А. Разтворимост Много добре разтворим във вода
Б. Положителен тест  
за натрий и фосфат  
В. рН на 1 % разтвор Между 3,0 и 9,0
Чистота  
Загуба при накаляване Не повече от 1 %
Водонеразтворимо Не повече от 0,1 %
вещество  
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg
   
2. НЕРАЗТВОРИМ ПОЛИФОСФАТ  
Синоними Неразтворим натриев мета-
  фосфат, Maddrell's сол,
  Неразтворим натриев поли-
  фосфат, IMP (акроним)
Определение Неразтворимият натриев
  полифосфат е високо-
  молекулен натриев поли-
  сулфат, съставен от две
  дълги метафосфатни вериги
  (NaPO3)x , представляващи
  спирали в противоположни
  посоки около обща ос.
  Съотношението Na2O/P2O5
  е около 1,0. рН на суспензия
  във вода (1 : 3) е около 6,5
Химично наименование Натриев полифосфат
EINECS 272-808-3
Химична формула Хетерогенни смеси от
  натриеви соли на линейни
  навързани полифосфорни
  киселини по общата формула
  H(n+2)PnO(3n+1), където
  "n"е не по-малко от 2
Молекулна маса (102)n
Съдържание на P2О5 Не по-малко от 68,7 %
  и не повече от 70,0%
Описание Бял кристалeн прах
Идентификация  
А. Разтворимост Неразтворим във вода,
  разтворим в минерални
  киселини и в разтвори на
  калиеви и амониеви (но не
  натриеви) хлориди
Б. Положителни  
тестове за натрий  
и фосфат  
В. рН на 1 към 3 сус- Около 6,5
пензия във вода  
Чистота  
Флуорид Не повече от 10 mg/kg (като флуор)
Арсен Не повече от 3 mg/kg
Кадмий Не повече от 1 mg/kg
Олово Не повече от 4 mg/kg
Живак Не повече от 1 mg/kg