Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА, НАБИРАНЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "ТЮТЮН" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Приета с ПМС № 48 от 11.03.1994 г.

Обн. ДВ. бр.24 от 22 Март 1994г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 1995г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат дейността, условията и редът за набирането, разходването и контрола на средствата по фонд "Тютюн" към Министерството на земеделието като юридическо лице, наричан по-нататък "фонда", чрез който се регулират производството, изкупуването и търговията с тютюн.

Чл. 2. Набирането и разходването на средствата по фонда се извършват съгласно приходно-разходна извънбюджетна сметка в левове и във валута към Министерството на земеделието, ежегодно утвърждавана от Министерския съвет по предложение на Управителния съвет на фонда.

Раздел II.
Набиране и разходване на средствата по фонда


Чл. 3. (1) Средствата по фонда се набират от:
1. приходи от продажбата на тютюн, изкупен със средствата на фонда;
2. вноски от производителите по чл. 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) (ДВ, бр. 101 от 1993 г.) в размер 2 на сто от приходите от продажбата на суров тютюн;
3. вноски от лицата по чл. 21 ЗТТИ в размер 2 на сто от приходите от продажбите в страната и в чужбина на манипулиран и ферментирал тютюн от местно производство или от внос, включително и от вложения тютюн в собствено цигарено производство;
4. (доп. - ДВ, бр. 3 от 1995 г.) вноски от съответните данъчни служби (бюра) по чл. 42, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ППЗТТИ) (ДВ, бр. 18 от 1994 г.) в размер 5 на сто от стойността на продадените бандероли (акцизи) за тютюневите изделия;
5. еднократна вноска от държавния бюджет за 1994 г. в размер 100 хил. лв.;
6. вноски от глоби, конфискации и други санкции, предвидени със ЗТТИ;
7. стойността на върнатите семена по чл. 11, ал. 3 ППЗТТИ;
8. дарения, помощи и други привлечени средства;
9. неизразходвани средства на фонда от предходната година;
10. (доп. - ДВ, бр. 3 от 1995 г.) лихвите по средствата на фонда, включително и по депозити;
11. (нова - ДВ, бр. 3 от 1995 г.) целеви вноски от държавния бюджет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 1995 г.) Вноските по ал. 1, т. 3 се определят на базата на:
1. пълния размер на приходите от продажбите, намален с данъка върху добавената стойност за продажбите в страната;
2. левовата равностойност на износа, определена по централния курс на Българската народна банка към датата на експортната фактура за продажбите в чужбина;
3. митническата облагаема стойност за вноса на манипулиран и ферментирал тютюн;
4. произведението от вложените количества и вътрешната разчетна цена, а ако не се прилага такава - себестойността на единица манипулиран и ферментирал тютюн - за манипулиран и ферментирал тютюн, вложен в собственото производство на цигари.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 1995 г.) Вноските по т. 3 на ал. 1 са разход за дейността и се отчитат по дебита на сметка 609 Други разходи, срещу кредитирането на сметка 459 Други разчети с бюджета и с ведомства, аналитична сметка фонд "Тютюн".
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 3 от 1995 г.) Вноските във фонда по ал. 1 се извършват в следните срокове:
1. по т. 2 - в 10-дневен срок след вписване в регистъра по чл. 17, ал. 1 ППЗТТИ;
2. по т. 3 - до 10-о число на следващия месец от осъществяването на сделката или от влагането на тютюна в собствено цигарено производство;
3. по т. 4 - до 10-о число на следващия месец от получаването на сумите от продадените бандероли, съответно от банковата гаранция по чл. 42, ал. 3 ППЗТТИ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 1995 г.) При невнасяне в определения срок на дължимите към фонда вноски те се определят и събират от органите на данъчната администрация по реда на Закона за данъчното производство и на Закона за събиране на държавните вземания.


Чл. 4. (1) Средствата на фонда се разходват за:
1. производство и доставка на тютюневи семена по чл. 7, ал. 3 ЗТТИ;
2. изкупуване, съхраняване, преработка и реализация на тютюна по чл. 14 ЗТТИ;
3. водене на регистъра на тютюнопроизводителите от общините;
4. възнаграждения на държавните експерти по тютюна по чл. 9, ал. 2 и 3 ЗТТИ;
5. административно-управленски разходи, свързани с дейността на фонда;
6. субсидиране на износа на тютюна и тютюневите изделия след покриване на разходите по т. 1 - 5.
(2) Разходите по фонда се извършват до размера на набраните средства.
(3) Неизразходваните средства по фонда в края на годината се прехвърлят за ползване през следващата година.

Раздел III.
Управление и контрол на дейността и средствата на фонда


Чл. 5. (1) Фондът се управлява от Управителен съвет в състав: председател - министърът на земеделието, и членове - двама заместник-министри на земеделието, двама заместник-министри на финансите, двама упълномощени представители на съюзите на тютюнопроизводителите, двама упълномощени представители на съюзите на купувачите на тютюн, заместник-министър на търговията, заместник-министър на териториалното развитие и строителството и подуправител на Българската народна банка.
(2) Заседанията на Управителния съвет на фонда се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от членовете му.
(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета.
(4) При несъгласие на председателя с решението на Управителния съвет той има право да наложи вето върху него.


Чл. 6. (1) Управителният съвет назначава директор, който осъществява оперативното ръководство и управление на фонда.
(2) Управителният съвет на фонда утвърждава административно-управленската структура и числеността на административно-техническия персонал за обслужване на фонда.


Чл. 7. Управителният съвет на фонда:
1. разглежда исканията за предоставяне на средства от фонда в установените от закона случаи и взема решения по тях;
2. определя общите условия за сключване на договорите, по които страна е фондът;
3. определя реда и условията за провеждане на конкурсите по чл. 17, ал. 5 и чл. 22 ППЗТТИ;
4. определя размера на:
а) разходите за водене на регистрите на тютюнопроизводителите от общините;
б) възнагражденията на държавните експерти по тютюна по чл. 9, ал. 2 и 3 ЗТТИ;
в) другите разходи, свързани с функционирането на фонда;
5. периодично, но най-малко 4 пъти годишно извършва анализ и осъществява контрол за ефективното използване на средствата на фонда и приема мерки за увеличаването им;
6. представя в Министерския съвет най-късно 3 месеца след приключване на финансовата година отчет за дейността на фонда през изтеклата година заедно с годишен счетоводен баланс.


Чл. 8. (1) Банката, обслужваща фонда, води по отделни партиди средствата, привлечени от различните източници на фонда.
(2) Банката, обслужваща фонда, на всеки 3 месеца и при поискване от председателя на Управителния съвет на фонда дава информация за набраните средства и за изразходваните суми.

Раздел IV.
Административнонаказателни разпоредби (Нов - ДВ, бр. 3 от 1995 г.)


Чл. 9. (1) На нарушителите на тази наредба се налагат наказания съгласно чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) На юридическите лица, неизпълнили задълженията си по тази наредба, се налага имуществена санкция по чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания в размер на предмета на нарушението, но не по-малко от 300 лв., а при повторност на нарушението - в размер 700 лв.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от определени от министъра на финансите длъжностни лица.
(4) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 19, ал. 6 ЗТТИ.


§ 2. Разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 2 се прилага след изтичане на 5-годишен срок от влизане в сила на ЗТТИ.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1995 г.) Изпълнението на тази наредба се възлага на министъра на земеделието и на министъра на финансите, които дават указания по прилагането й.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти