Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

В сила от 25.09.2002 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и условията за провеждане на стаж и за полагане на изпит от стажант-юристите за придобиване на юридическа правоспособност.

Чл. 2. (1) Стажът за придобиване на юридическа правоспособност е тримесечен и се провежда в един съдебен окръг.
(2) Целта на стажа е стажант-юристите да се запознаят практически с основните функции на органите на съдебната власт и с изготвяните от тях актове.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА


Чл. 3. (1) Стажант-юрист може да бъде български или чужд гражданин, завършил висше юридическо образование в Република България и положил държавен изпит.
(2) Стажант-юрист може да бъде и български или чужд гражданин, завършил юридическо образование в чужбина, при условие че придобитата от него диплома се признава от българската държава и е легализирана.


Чл. 4. За започване на стажа завършилите юридическо образование представят в Министерството на правосъдието следните документи:
1. писмена молба с трите имена, единен граждански номер и постоянен и настоящ адрес;
2. диплом за завършено висше юридическо образование или нотариално заверен препис от него или документ за завършено висше юридическо образование;
3. документ за специализация по правни науки, в случай че има такъв документ;
4. свидетелство за съдимост;
5. документ за самоличност.


Чл. 5. (1) Министърът на правосъдието разпределя със заповед стажант-юристите на стаж в окръжните съдилища съобразно техния постоянен адрес и възможностите на съдилищата, прокуратурите и следствените служби.
(2) По време на стажа стажант-юристите не получават възнаграждение и времето не се зачита за осигурителен стаж.


Чл. 6. (1) Стажът се провежда в районния съд, в окръжния съд, в районната прокуратура, в окръжната прокуратура, в окръжната следствена служба и в адвокатската колегия. Редът се определя от председателя на окръжния съд.
(2) За начало на стажа се счита денят, в който стажант-юристът е постъпил в съответния окръжен съд.
(3) При постъпването на стажант-юриста се издава стажантска книжка.


Чл. 7. Стажът в районния съд е пет седмици, от които:
1. в деловодството на районния съд - една седмица; в рамките на този срок стажант-юристите трябва да придобият определени практически познания за реда за образуване на гражданските и наказателните дела, по изготвянето на призовки, съобщения и други съдебни книжа, относно вписванията в книгите, които се водят в районния съд, и съдебната кореспонденция;
2. две седмици - за практическо запознаване със съдебния процес и за изготвянето на съдебни актове; за този период стажант-юристите трябва да придобият практически познания по насрочването, подготовката и провеждането на съдебните заседания и постановяването на съответния съдебен акт;
3. в службата по вписванията и в архива на районния съд - една седмица, през която стажант-юристите ще се запознаят практически с книгите, които се водят в службата по вписванията, и с актовете, които подлежат на вписване, както и с реда за предаването на приключилите дела в архив и сроковете за пазенето им;
4. една седмица - в съдебно-изпълнителната служба, в която стажант-юристите трябва да придобият практически познания относно образуването, движението и приключването на изпълнителните дела и воденето на деловодството.


Чл. 8. В окръжния съд стажът е с продължителност две седмици, по време на които стажант-юристите се запознават с образуването и движението на търговските и административните дела и с режима на вписване в търговския регистър.


Чл. 9. (1) В прокуратурата стажът е с продължителност две седмици, от които една седмица в районната и една седмица в окръжната прокуратура.
(2) В прокуратурата стажант-юристите трябва да се запознаят практически с изготвянето на обвинителни актове и внасянето им в съда, с реда за връщането на дела за допълнително разследване и с основанията за прекратяване на образувано наказателно производство.


Чл. 10. В окръжната следствена служба стажът е две седмици. За това време стажант-юристите трябва да придобият практически познания за органите, компетентни да образуват предварително производство, за провеждането на следствените действия, събирането и проверката на доказателства, изготвянето на обвинително заключение или на заключение с мнение за спиране или за прекратяване на производството.


Чл. 11. В адвокатурата стажът е една седмица. Стажант-юристите се разпределят по кантори от адвокатския съвет. По време на стажа те придобиват общи познания за работата на адвоката и изготвянето на адвокатските книжа.


Чл. 12. Председателят на военния съд по чл. 65 - 71 от Закона за съдебната власт има правата и задълженията на председател на окръжен съд по тази наредба.

Глава трета.
ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ


Чл. 13. (1) След изтичане на тримесечния срок стажант-юристите полагат изпит за придобиване на юридическа правоспособност.
(2) До изпит се допускат стажант-юристите, чийто стаж е приключен. Стажът се счита за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствена служба и адвокатски съвет.


Чл. 14. За явяване на изпит стажант-юристът подава писмена молба до министъра на правосъдието чрез председателя на съответния окръжен съд. Към молбата председателят на окръжния съд прилага стажантската му книжка.


Чл. 15. (1) Министърът на правосъдието със заповед определя времето и мястото на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност, както и допуснатите до изпит стажант-юристи.
(2) Списъкът с допуснатите стажант-юристи се обявява до три дни преди провеждане на изпита в Министерството на правосъдието и на официалната му страница в Интернет.


Чл. 16. (1) Изпитът се провежда от тричленна комисия, назначена със заповед на министъра на правосъдието, в състав: председател - представител на Министерството на правосъдието, и членове - представители на органите на съдебната власт и на Висшия адвокатски съвет.
(2) Органите на съдебната власт и Висшия адвокатски съвет уведомяват министъра на правосъдието за определените от тях представители.


Чл. 17. (1) Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност се провежда по конспект, утвърден от министъра на правосъдието.
(2) По време на изпита се проверяват придобитите от стажант-юриста практически знания по образуването, движението и приключването на съдебните, прокурорските и следствените дела и свързаните с тях актове. На всеки стажант-юрист се поставят въпроси от процесуалноправна материя и относно правната уредба на съдебната система.


Чл. 18. (1) Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал".
(2) Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се предава на съответната служба в Министерството на правосъдието за съхранение.
(3) При оценка "неиздържал" стажант-юристът има право да се яви повторно на изпит, но не по-рано от три месеца.


Чл. 19. На положилите успешно изпита се издава удостоверение за юридическа правоспособност, подписано от министъра на правосъдието.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 163 от Закона за съдебната власт.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на правосъдието.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти