Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ - СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА

Приета с ПМС № 206 от 05.09.2002 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 20 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 7 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, както и условията и редът за организиране и провеждане на централизирани публични търгове от регулирания пазар на ценни книжа при възлагане чрез договор за техническо изпълнение от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Глава втора.
ИЗДАВАНЕ НА ПОИМЕННИ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАЛОНИ

Чл. 2. (1) За участие в централизирани публични търгове поименен регистрационен талон могат да придобиват:
1. всички дееспособни български и чуждестранни физически лица, както и всички български и чуждестранни юридически лица;
2. децата, ненавършили 18 години, на които един от родителите или двамата родители са починали, децата, оставени за осиновяване, и децата с неизвестни родители, отглеждани в специализирани социални заведения, чрез настойник или попечител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Поименните регистрационни талони се регистрират в единната база на Агенцията за публичните предприятия и контрол при заверяване на личната сметка.
(3) Личните бонови сметки на лицата, чиито поименни регистрационни талони са издадени след 31 декември 2001 г., се заверяват с нула инвестиционни бонове.


Чл. 3. (1) Звената, обслужващи регистрацията, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) регистрационните бюра към пощенските клонове или регионалните центрове на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) информационният център на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) други - по решение на изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол определя със заповед организацията на работа и отчетността в регистрационните бюра, в регионалните центрове и в информационния център.
(3) Длъжностните лица в регистрационните бюра, в регионалните центрове и в информационния център подписват декларация за неразпространение на данните, които са им станали известни във връзка с провеждането на централизираните публични търгове.


Чл. 4. (1) Българските граждани могат да подадат заявление за промяна на обслужващото ги звено.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава до новото обслужващо звено чрез звеното, извършило регистрацията, което изпраща заедно със заявлението и личния плик на регистрираното лице.

Глава трета.
ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПОИМЕННИ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАЛОНИ


Чл. 5. Формулярите за издаване на поименни регистрационни талони се попълват на български език и се подават в звената по чл. 3, ал. 1.


Чл. 6. (1) За издаване на поименен регистрационен талон българските граждани подават талон за регистрация на физическо лице - образец № 1 от приложение № 1. При подаването те представят документ за самоличност.
(2) В случай на упълномощаване, попечителство или настойничество пълномощниците, попечителите или настойниците подават талон за регистрация на физическо лице чрез упълномощено лице, попечител или настойник - образец № 2 от приложение № 1, в регистрационното бюро, обслужващо постоянния им адрес. При подаването те представят документа си за самоличност и прилагат към талона пълномощно или удостоверителен документ за попечител или настойник.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Издаването на поименни регистрационни талони на лишените от свобода български граждани се извършва по ред, определен от Агенцията за публичните предприятия и контрол и от Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" към Министерството на правосъдието.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Лицата с определена група инвалидност, както и пенсионерите, навършили 75-годишна възраст, могат да подадат заявление със свободен текст за регистрация за участие в централизирани публични търгове. Заявлението се изпраща до Агенцията за публичните предприятия и контрол чрез звеното, обслужващо регистрацията, за съответното лице. Заявлението се подава на домашния адрес чрез пощальона, който изплаща пенсията. В тези случаи регистрацията се извършва по ред, определен от Агенцията за публичните предприятия и контрол.


Чл. 8. (1) Българските юридически лица подават талон за регистрация на юридическо лице - образец № 3 от приложение № 1.
(2) Талонът за регистрация по ал. 1 се подава от лицето, което представлява юридическото лице, или от пълномощник. При подаването се представя документът за самоличност на лицето, което подава талона, и към талона се прилага удостоверение за съдебна регистрация, издадено не по-рано от 30 работни дни преди подаването на талона. В случай на упълномощаване се представя и изрично пълномощно.
(3) Към талона за регистрация на доброволните пенсионни фондове освен документите по ал. 2 се прилага и копие от документа, удостоверяващ регистрацията им на пенсионен фонд.


Чл. 9. (1) Чуждестранните физически лица подават попълнен на български език талон за регистрация на чуждестранно физическо лице - образец № 4 от приложение № 1. При подаването те представят в оригинал и прилагат към талона копия от:
1. документ, съдържащ легализиран превод от собствения им документ за самоличност (индивидуален паспорт или карта за самоличност), признат от националното им законодателство, или документа за задгранично пътуване на лице без гражданство, ако са без гражданство;
2. български документ за самоличност на чужденец, издаден по реда на Закона за българските документи за самоличност, ако на чужденеца е разрешено пребиваване в Република България за срок по-дълъг от 3 месеца;
3. нотариално заверено изрично пълномощно на български език или пълномощно, придружено с легализиран превод, съдържащ данните от документа за самоличност на упълномощителя - когато регистрацията се извършва чрез пълномощник.
(2) Чуждестранните юридически лица подават попълнен на български език талон за регистрация на чуждестранно юридическо лице - образец № 5 от приложение № 1. При подаването те представят в оригинал и прилагат към талона копия от документите по ал. 1 за лицето, което ги представлява, както и документ, съдържащ легализиран превод на документа, удостоверяващ регистрацията на чуждестранното лице съгласно националното му законодателство.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) При подаването талонът за регистрация се подпечатва с щемпела на звеното, обслужващо регистрацията, и първият екземпляр се изпраща ежедневно служебно в регионалния център за въвеждане в единната база от данни на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) Вторият екземпляр на талона за регистрация и документите, които се прилагат към талона, се съхраняват в обслужващото звено в личния плик на регистрираното лице.
(3) Третият екземпляр на талона за регистрация се връща на подателя и придобива качеството на поименен регистрационен талон след потвърждаване на регистрацията при условията и по реда на глава четвърта.

Глава четвърта.
РЕГИСТРАЦИЯ


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) При издаване на поименния регистрационен талон Агенцията за публичните предприятия и контрол открива на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 лична сметка в инвестиционни бонове.
(2) Регистрация не се извършва при нечетливо, непълно или неправилно попълване на талона от подателя, както и когато на името на същото лице има вече извършена регистрация или ако подаденият формуляр на талон не е отпечатан по реда на чл. 24. Лицата, на които е отказана регистрация, се уведомяват на посочения от тях адрес за причините за отказа с квитанция.
(3) Ако квитанцията, удостоверяваща подаването на талона, не бъде получена в срок до 22 работни дни от подаването на талона, подателят може да се яви за получаването й в звеното, обслужващо регистрацията му.


Чл. 12. (1) При загубване или унищожаване на поименния регистрационен талон, както и при промяна в личните данни съответното лице подава заявление за издаване на дубликат в звеното, обслужващо регистрацията му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В случаите по ал. 1 Агенцията за публичните предприятия и контрол издава дубликат на поименния регистрационен талон със същия номер.

Глава пета.
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ


Чл. 13. Лицата, които желаят да прехвърлят инвестиционните си бонове или да придобият инвестиционни бонове по наследство, попълват съответен формуляр на нареждане.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол регистрира прехвърлянето и придобиването по наследство на инвестиционни бонове, когато на името на прехвърлителя и получателя, съответно на името на наследодателя и наследника, има открити бонови сметки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Прехвърлянето или придобиването по наследство на инвестиционни бонове се смята за извършено след регистрацията му от Агенцията за публичните предприятия и контрол.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) (1) Агенцията за публичните предприятия и контрол не регистрира прехвърлянето и придобиването на инвестиционни бонове по наследство при нечетливо, непълно или неправилно попълване на нареждането, при несъответствия между данните, посочени от прехвърлителя или наследника, и данните в поименните бонови сметки на прехвърлителя или наследодателя, както и когато се установи, че има законни пречки за прехвърлянето или придобиването по наследство или подаденият формуляр на нареждане не е отпечатан по реда на чл. 24.
(2) Лицето, подало нареждането, се уведомява писмено за наличието на обстоятелства, които не допускат регистрацията на прехвърлянето или придобиването по наследство, на посочения от него адрес в срок до 22 работни дни от подаването на нареждането или на заявлението.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Служителите в звената, обслужващи регистрацията, проверяват дали са изпълнени изискванията на наредбата по отношение на подаването на нарежданията за придобиване на инвестиционни бонове по наследство и представянето на необходимите документи към тях и изпращат получените за деня нареждания в регионалния център на Агенцията за публичните предприятия и контрол за въвеждане в единната база от данни.
(2) В случаите на различие между данните, посочени в извлеченията от боновите сметки, и данните, съдържащи се в нарежданията и талоните, лицата могат да подават в звеното, обслужващо регистрацията им, искане за отстраняване на несъответствията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) При отказ за регистрация на прехвърлянето или придобиването по наследство заинтересуваните лица могат да подават искане за извършване на проверка до Агенцията за публичните предприятия и контрол чрез звеното, обслужващо регистрацията им.

Глава шеста.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ


Чл. 17. (1) Инвестиционните бонове могат да се прехвърлят свободно.
(2) Прехвърлянето се извършва по искане на притежателя на боновете чрез подаване на нареждане за прехвърляне на инвестиционни бонове - образец № 1 от приложение № 2.
(3) Счита се, че получателят на боновете е дал съгласието си да ги получи, ако е съобщил на прехвърлителя номера на личната си бонова сметка.
(4) Общият брой на инвестиционните бонове, за които е подадено нареждане за прехвърляне, не може да надвишава броя на наличните инвестиционни бонове по сметката на прехвърлителя.
(5) При подаване на нареждането прехвърлителят представя документа си за самоличност.
(6) Когато нареждането се подава от настойник или попечител, той представя и решение на съда за настойничество или попечителство, разрешаващо прехвърлянето на инвестиционни бонове. Настойниците и попечителите се легитимират като такива с документите по чл. 6, ал. 2.
(7) Когато нареждането се подава от пълномощник, към него се прилага изрично пълномощно.

Глава седма.
ПРИДОБИВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ ПО НАСЛЕДСТВО


Чл. 18. (1) Физическите лица могат да придобият инвестиционни бонове по наследство, ако на името на наследодателя им е била открита сметка в инвестиционни бонове, по която има неизползвани бонове. За придобиване на инвестиционни бонове по наследство е необходимо наследниците да притежават поименен регистрационен талон.
(2) Лицата, които имат право да получават инвестиционни бонове по наследство, подават в звеното, обслужващо регистрацията на наследодателя, нареждане за придобиване на инвестиционни бонове по наследство - образец № 2 от приложение № 2.
(3) При подаване на нареждането се представя документ за самоличност на подателя и към нареждането се прилага удостоверение за наследници, както и копие от завещание или от споразумение между наследниците с нотариална заверка на подписите, когато инвестиционните бонове се получават въз основа на завещание или делба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) До придобиването на всички инвестиционни бонове по открито наследство личният плик на наследодателя се съхранява в Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Глава осма.
УЧАСТИЕ С ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ В ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Инвестиционните бонове могат да се внасят по открити сметки в инвестиционни бонове на доброволни пенсионни фондове. Агенцията за публичните предприятия и контрол прехвърля инвестиционни бонове по сметката на доброволен пенсионен фонд само при наличие на сключен осигурителен договор между лицето и съответното пенсионноосигурително дружество, което управлява доброволния пенсионен фонд.
(2) Внасянето на инвестиционните бонове по ал. 1 се извършва чрез подаване на нареждане за внасяне на инвестиционни бонове в доброволен пенсионен фонд - образец № 4 от приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол открива сметки на доброволните пенсионни фондове и изпълнява нареждания по тях.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол уведомява ежедневно и при поискване пенсионноосигурителните дружества за количеството на набраните инвестиционни бонове поименно от отделни вносители.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол уведомява Държавната агенция за осигурителен надзор и пенсионноосигурителното дружество, което управлява съответния доброволен пенсионен фонд, за датата на регистрация на първата вноска с инвестиционни бонове по сметка на всеки пенсионен фонд в едномесечен срок от тази регистрация.

Глава девета.
ПОДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК


Чл. 20. (1) Физическите и юридическите лица - титуляри на бонови сметки, които желаят да участват в централизиран публичен търг чрез лицензиран инвестиционен посредник и да платят акции с инвестиционни бонове, подават нареждане на физическо лице за участие в централизиран публичен търг чрез инвестиционен посредник, съответно нареждане на юридическо лице за участие в централизиран публичен търг чрез инвестиционен посредник - образец № 3 от приложение № 2.
(2) При подаване на нареждане лицата представят документа си за самоличност. Когато нареждането се подава чрез пълномощник, той представя и изрично пълномощно.

Глава десета.
ПОДГОТОВКА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В едномесечен срок от вземането на решение за приватизация чрез централизиран публичен търг органите на управление на съответното дружество чрез органите, упражняващи правото на собственост на държавата в търговските дружества, представят в Агенцията за публичните предприятия и контрол информационен проспект със задължителна информация за съответното дружество по образец - приложение № 5. Информационният проспект се представя по образец и на магнитен носител.
(2) Проспектът се изготвя и подписва от лицата, които представляват дружеството, и се представя заедно с декларация за верността на посочената в него информация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Проспектът има срок на валидност 9 месеца. В случай че през този период настъпят изменения във вписания капитал или съществени промени във финансовото състояние на дружеството, лицата, представляващи дружеството, уведомяват незабавно Агенцията за публичните предприятия и контрол. Акции на дружества могат да се предлагат на централизирани публични търгове, без да е актуализиран информационният проспект за тях, само когато общата номинална стойност на предлаганите акции е по-малка от 1 на сто от капитала на дружеството.
(4) (Нова – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 30.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В случай че в срока по ал. 1 не бъде представен информационен проспект, Агенцията за публичните предприятия и контрол може да възложи изготвянето на информационен проспект, съдържащ информацията по чл. 3, ал. 5 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 30.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В 14-дневен срок след вземането на решение за приватизация чрез централизиран публичен търг лицата, които представляват дружеството, са длъжни да регистрират в Централния депозитар предложените за продажба чрез централизиран публичен търг емисии от акции и да подадат декларация за това обстоятелство в Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 30.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол допуска участие на дружество в централизиран публичен търг, при условие че е извършена регистрация по ал. 4.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол определя дружествата и броя на акциите от техния капитал, които ще бъдат предложени на всеки централизиран публичен търг.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол разработва всички технологични и вътрешноорганизационни актове, необходими за организиране и провеждане на централизираните публични търгове, в срок 30 дни от влизането в сила на наредбата.


Чл. 24. (1) За участие физическите и юридическите лица попълват формуляри - приложения № 6 и 7.
(2) Формулярите се отпечатват на химизирана хартия.
(3) Формулярите се закупуват от участниците в централизираните публични търгове в звената, обслужващи регистрацията.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол обнародва в "Държавен вестник" тръжно обявление за всеки централизиран търг, което съдържа данни за всяко дружество, чиито акции се предлагат за продажба, както следва:
1. наименованието и седалището на дружеството;
2. БУЛСТАТ и данъчния номер;
3. размера на капитала и общия брой на акциите;
4. размера на държавното участие в капитала;
5. броя на акциите, които се предлагат за продажба, и вида на дружеството (публично/непублично);
6. началната дата и срока за приемане на заявките;
7. срока за внасяне на депозита по чл. 29, ал. 1;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) банковата набирателна сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол, по която купувачите превеждат сумите по депозитите.
(2) Обнародването на тръжното обявление трябва да предхожда най-малко с 5 работни дни началната дата за приемане на заявките.
(3) Срокът за приемане на заявките не може да бъде по-малък от 5 работни дни.
(4) Срокът за плащане се определя в работни дни и започва да тече от датата на обнародване на обявлението за плащане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Едновременно с обнародването на тръжното обявление в регионалните центрове на Агенцията за публичните предприятия и контрол се предоставят за закупуване информационни проспекти за дружества, чиито акции се предлагат за продажба на съответния централизиран публичен търг.
(6) В случай че в периода между вземането на решение за приватизация чрез централизиран публичен търг и датата на обнародване в "Държавен вестник" на тръжно обявление за централизирания публичен търг бъде регистрирано търгово предложение по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, централизираният публичен търг се спира.

Глава единадесета.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Участието в централизирани публични търгове се извършва след предварителна регистрация по реда на наредбата от Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) Лицата, които имат открити сметки в инвестиционни бонове по реда на наредбата, се считат за регистрирани за участие в централизираните публични търгове.

Глава дванадесета.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ


Чл. 27. (1) Участниците в централизиран публичен търг подават заявка за участие в търг на физическо лице - образец № 1 от приложение № 3. Инвестиционните посредници подават от името на свой клиент заявка за участие в търг на физическо лице чрез инвестиционен посредник - образец № 3 от приложение № 3, съответно заявка за участие в търг на юридическо лице - образец № 2 от приложение № 3.
(2) За всяко предприятие се подава отделна заявка, която трябва да съдържа:
1. номера на заявката;
2. номера на талона за регистрация;
3. името, презимето, фамилията, ЕГН, номера на личната карта за участници - физически лица; ако физическо лице участва чрез попечител или настойник, заявката трябва да съдържа името, презимето, фамилията, ЕГН, номера на личната карта на попечителя или настойника, както и номера на документа, удостоверяващ правата му;
4. наименованието и БУЛСТАТ - за юридическо лице; ако заявката се подава от упълномощено лице, тя трябва да съдържа освен наименованието и БУЛСТАТ на юридическото лице и името, презимето, фамилията, ЕГН и номера на лична карта на упълномощения;
5. името, презимето, фамилията, ЕГН - за физически лица, или наименованието и БУЛСТАТ - за юридически лица, ако се подава от инвестиционен посредник;
6. името, презимето, фамилията, ЕГН, номера на личната карта на упълномощеното лице на инвестиционен посредник, когато заявките се подават чрез упълномощено лице;
7. наименованието, БУЛСТАТ и данъчния номер на дружеството, от чиито акции заявителят желае да закупи;
8. общата стойност на заявените акции - цифром и словом, броя на заявените акции - цифром и словом, и цената на една акция - цифром и словом;
9. подписа на лицето, подало заявката;
10. датата на подаване на заявката, номера на регистрационното бюро, номера на описа, поредния номер на заявката, квитанция за платена цена на услугата - цифром и словом, името и подписа на длъжностното лице, приело заявката, и печата на регистрационното бюро.
(3) Броят на заявените акции не може да бъде по-голям от предложения на търга брой акции от съответното дружество.
(4) Заявките могат да бъдат закрити.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Към заявката се прилага платежно нареждане или вносна бележка за депозит по чл. 29, ал. 1, внесен по посочената в тръжното обявление банкова набирателна сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) В платежното нареждане или във вносната бележка по ал. 1 се посочват следните данни за участника в централизирания публичен търг: ЕГН, съответно БУЛСТАТ - за физическо или юридическо лице; номерът на регистрационния талон; номерът на тръжната заявка, по която се внася депозитът, и размерът на депозита.
(3) Първата и последната страница от заявката се връщат на подателя, като за справки се използва последната страница.


Чл. 29. (1) Депозит в левове в размер не по-малко от 5 на сто от общата стойност на заявката се внася при заявка за стойност не по-малка от 5000 лв. при индивидуално участие на физически и юридически лица. Върху депозита не се начислява и не се дължи лихва.
(2) Внесеният депозит не се възстановява, когато заявката е класирана успешно и не е заплатена в срока за плащане, посочен в тръжното обявление за плащане.
(3) Внесеният депозит се възстановява, когато заявката не е класирана или е класирана и заплатена в срока за плащане.
(4) При участие на физически или юридически лица чрез инвестиционен посредник последният трябва да притежава в наличност по клиентска сметка платежни средства, покриващи напълно общата стойност на подадените заявки. Необезпечени по този ред заявки не се допускат до класиране.


Чл. 30. (1) Участниците в търга подават само една заявка за акциите на едно и също дружество.
(2) Инвестиционните посредници, когато подават заявка от името на свои клиенти, попълват отделни заявки за всяко лице, което представляват.


Чл. 31. (1) Заявките се подават:
1. в регистрационните бюра към пощенските клонове или регионалния център - когато участникът е български гражданин;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) в регионалните центрове на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)в информационния център на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) При промяна в данните, вписани в талона за регистрация, лицата подават заявление за промяна на данните в срок до 14 работни дни преди началото на срока за приемане на заявки.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава в звеното, извършило регистрацията. В случай на промяна на обслужващото звено звеното, извършило регистрацията, изпраща заявлението в личния плик на лицето до новото обслужващо звено.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Регистрационното бюро изпраща ежедневно подадените заявки в регионалния център за въвеждане в единната база от данни на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) Заявките се приемат в срока за приемане, посочен в тръжното обявление, в продължение на не по-малко от 8 часа всеки работен ден. Часовете за приемане на заявките се обявяват по подходящ начин в регистрационното бюро.

Глава тринадесета.
КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ


Чл. 33. (1) Подадените заявки се допускат до класиране, когато:
1. са подадени в съответното звено по чл. 31, ал. 1 и са попълнени на стандартен формуляр съгласно чл. 24;
2. е внесен депозит или заявката е обезпечена в случаите по чл. 29, ал. 1 или 4;
3. заявката е четливо и правилно попълнена.
(2) При подаване на повече от една заявка за едно дружество от името на едно и също лице всички подадени от него заявки за съответното дружество не се допускат до класиране.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Не по-късно от 22 работни дни след изтичането на срока за приемане на заявките Агенцията за публичните предприятия и контрол обработва допуснатите до класиране заявки за търга.
(2) Класирането на заявките се извършва в низходящ ред според заявената цена.


Чл. 35. (1) Когато общият брой на заявените акции е по-малък или равен на броя на предложените за продажба акции, всички заявители се считат за класирани.
(2) Когато общият брой на заявените акции е по-голям от броя на предложените за продажба акции, класирането се извършва последователно според заявената цена до изчерпването на броя акции от съответното дружество, които се предлагат на търга.


Чл. 36. (1) Частично удовлетворяване на отделна заявка или на заявка с равни цени се допуска, когато в резултат на класирането са останали неразпределени акции от даденото предприятие.
(2) Когато в резултат на класирането по реда на чл. 35, ал. 2 следва да се удовлетвори частично само една заявка, тя се изпълнява до размера на акциите, останали след разпределянето на акциите по заявките с по-високи цени.
(3) Когато в резултат на класирането по реда на чл. 35, ал. 2 следва да се удовлетворят частично няколко заявки с равни цени, те се изпълняват пропорционално, като се намаляват съобразно броя на заявените от всяко лице акции и броя на акциите, останали след разпределянето на акциите по заявките с по-високи цени.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Разпределянето на акциите и намаляването на заявките в случаите по ал. 2 и 3 се извършват служебно от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Агенцията за публичните предприятия и контрол уведомява лицата за броя акции, за който заявките им се считат частично класирани.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Не по късно от 15 работни дни след изтичането на срока по чл. 34, ал. 1 Агенцията за публичните предприятия и контрол обнародва в "Държавен вестник" обявление с определената най-ниска цена за класиране на заявка за акциите на всяко дружество или обявление, че всички заявители са класирани. В обявлението се съдържа и коефициентът на удовлетворяване на заявките и срока за заплащането им.

Глава четиринадесета.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКУПНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА АКЦИИТЕ


Чл. 38. (1) Лицата, чиито заявки са класирани успешно на търга, съответно участващите от тяхно име инвестиционни посредници, трябва да платят акциите по заявена тръжна цена в определения срок за плащане.
(2) Лицата, чиито заявки са класирани успешно на търга, могат да подадат нареждане за директно плащане с компенсаторни инструменти в срок 5 работни дни след изтичането на срока по чл. 37.
(3) Физическите лица по ал. 1 подават в избрано от тях регистрационно бюро нареждане за плащане на акции при участие в централизиран публичен търг на физическо лице - образец № 4 от приложение № 3. В случай че физическите или юридическите лица са участвали в централизирания публичен търг чрез инвестиционен посредник, посредникът подава в звеното, обслужващо регистрацията му, нареждане за плащане на акции при участие в централизиран публичен търг на физическо лице чрез инвестиционен посредник - образец № 6 от приложение № 3. Юридическите лица по ал. 1 подават в обслужващото ги звено нареждане за плащане на акции при участие в централизиран публичен търг на юридическо лице - образец № 5 от приложение № 3.


Чл. 39. (1) При плащане в левове към нареждането по чл. 38, ал. 3 се прилагат платежно нареждане или вносна бележка за превеждане на съответната сума в левове по сметката по чл. 25, ал. 1, т. 8.
(2) В платежното нареждане или във вносната бележка по ал. 1 се посочват следните данни за участника в централизирания публичен търг: ЕГН - за физическо лице, съответно БУЛСТАТ - за юридическо лице; номерът на регистрационния талон; номерът на тръжната заявка, по която се плаща, и заплащаната сума.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Звената, обслужващи регистрацията, предават документите по чл. 38, ал. 3 в регионалните центрове на Агенцията за публичните предприятия и контрол не по-късно от 3 работни дни след получаването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол дебитира служебно боновите сметки на класираните участници в съответствие с подадените нареждания за плащане с инвестиционни бонове.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Банката, обслужваща сметката по чл. 25, ал. 1, т. 8, изпраща потвърждение на Агенцията за публичните предприятия и контрол за извършените плащания не по-късно от 10 работни дни след изтичането на срока за плащане, посочен в обявлението по чл. 37.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол изпраща на банката, обслужваща сметката по чл. 25, ал. 1, т. 8, съобщение с идентификационните данни на участниците в търга, на които се дължи връщане на левовите суми, в срок до:
1. пет работни дни от обнародването в "Държавен вестник" на резултатите от извършена класация за съответния централен публичен търг - за участниците в търга, внесли депозити, подлежащи на възстановяване съгласно чл. 29, ал. 3;
2. пет работни дни от обнародването в "Държавен вестник" на резултатите от съответния централизиран публичен търг - за участниците в търга, на които се дължи връщане на суми.
(2) Въз основа на съобщението по ал. 1 по искане на съответните участници банката изплаща сумите по депозитите без лихви за изтеклия период.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол обнародва в "Държавен вестник" резултатите от всеки проведен централен публичен търг.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В срока по чл. 42, ал. 1, т. 2 Агенцията за публичните предприятия и контрол изпраща на Централния депозитар списъци на лицата, платили спечелените от тях акции.
(2) Прехвърлянето на акции и вписването на прехвърлянето на акции в регистъра на Централния депозитар се извършват не по-късно от един месец след получаването на списъците по ал. 1.


Чл. 45. Паричните постъпления от продажба на акции на централизирани публични търгове и невъзстановените депозити се превеждат в специалната бюджетна сметка по чл. 8, ал. 4, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол не по-късно от 10 работни дни след обнародването в "Държавен вестник" на резултатите от съответния централизиран публичен търг.

Глава петнадесета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ОТ РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 88 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2020 Г.)

Глава петнадесета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ОТ РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ (НОВА - ДВ, БР. 88 ОТ 2003 Г.)


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В случаите, когато Агенцията за публичните предприятия и контрол е взела решение по чл. 31 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) за продажба на акции на централизирани публични търгове, Агенцията за публичните предприятия и контрол може да възложи възмездно чрез договор на регулирания пазар на ценни книжа техническото изпълнение на централизираните публични търгове по реда на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В договора по ал. 1 Агенцията за публичните предприятия и контрол упълномощава регулирания пазар на ценни книжа да нарежда на Централния депозитар извършването на плащания с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове и прехвърлянето на акции в случаите, когато акциите са регистрирани в Централния депозитар, във връзка с провеждането на централизирани публични търгове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат и в случаите, когато Агенцията за публичните предприятия и контрол възлага на Централния депозитар воденето на регистър на инвестиционните бонове по реда на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти.
(4) В случаите по ал. 3 разпоредбите на Наредбата за плащанията с инвестиционни бонове и счетоводното им отчитане, приета с Постановление № 141 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 73 от 1998 г.), не се прилагат.


Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол обнародва в "Държавен вестник" тръжно обявление за продажба на акциите по чл. 45а, ал. 1, което задължително съдържа информация за:
1. регулирания пазар на ценни книжа, на който ще се осъществи техническото изпълнение на централизирани публични търгове;
2. началната и крайната дата на предлагането на акции за продажба на централизирани публични търгове;
3. наименованието на дружествата, чиито акции ще се продават, включително следната информация за всяко от дружествата: БУЛСТАТ и данъчния номер; размера на капитала и общия брой на акциите; размера на държавното участие в капитала; дали дружеството е публично или не; брой предложени акции за продажба и процентното им изражение от общия брой акции на дружеството; форма на акциите (налични, безналични); минималната продажна цена на една акция (ако такава е определена);
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) друга информация по решение на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Обявлението по ал. 1 задължително се публикува от Агенцията за публичните предприятия и контрол и в бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа по чл. 45а, ал. 1 най-късно през първия работен ден, следващ деня на обнародването му в "Държавен вестник". Обнародването на обявлението по ал. 1 трябва да предхожда най-малко с 5 работни дни началната дата на предлагането за продажба на централизирани публични търгове.
(3) На основание на договора по чл. 45а, ал. 1 и публикацията по ал. 2 регулираният пазар започва техническото изпълнение на централизираните публични търгове.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Класираните като купувачи на акции на централизирани публични търгове от регулирания пазар на ценни книжа се считат за купувачи по сделка за покупко-продажба на акции срещу инвестиционни бонове или компенсаторни инструменти с насрещна страна Агенцията за публичните предприятия и контрол. Договорът за продажба се сключва чрез електронната система на регулирания пазар на ценни книжа, с което възникват задълженията за страните по нея.


Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2003 г.) (1) Централизиран публичен търг се провежда чрез закрити аукциони, организирани от регулирания пазар на ценни книжа всеки работен ден в часови интервал, предварително определен от регулирания пазар на ценни книжа, от началото на срока на централизирания публичен търг до изтичането на този срок или до изчерпване на предложеното на търга количество акции. Продължителността на централизирания публичен търг в обявлението по чл. 45б, ал. 1 не може да бъде по-кратка от 10 работни дни.
(2) Правилата за организацията и провеждането на аукционите се уреждат от регулирания пазар на ценни книжа. Тези правила се разпространяват чрез бюлетина от Интернет страницата на регулирания пазар на ценни книжа.
(3) Участник в централизиран публичен търг, класиран като купувач на аукцион по ал. 1, е задължен да извърши всички необходими действия по плащане на съответните акции в съответствие с разпоредбите на тази глава и правилата на регулирания пазар на ценни книжа и на Централния депозитар.


Чл. 45г. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2003 г.) (1) Участници в аукционите по провеждане на централизирани публични търгове могат да бъдат само членове на регулирания пазар на ценни книжа посредством въвеждане на поръчки за покупка за тяхна собствена сметка или за сметка на техни клиенти.
(2) Всеки притежател на инвестиционни бонове или компенсаторни инструменти, който не е член на съответния регулиран пазар на ценни книжа, може да подаде поръчка за покупка на акции на централизирани публични търгове като клиент на инвестиционен посредник, който е член на този пазар.
(3) При отношенията между инвестиционните посредници и техните клиенти относно сключване на договори и изпълнение на поръчки на централизирани публични търгове се прилагат съответно разпоредбите на Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 37 от 2000 г.).


Чл. 45д. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Тръжна комисия, състояща се от двама членове - служители на регулирания пазар на ценни книжа, и един член, служител на Агенцията за публичните предприятия и контрол, следи за провеждането на всеки аукцион от централизирани публични търгове.
(2) Редът за избор, назначаване и освобождаване на членовете на тръжната комисия се определя в договора по чл. 45а, ал. 1.
(3) Съставът на тръжната комисия може да се избира за всеки аукцион или може да бъде избран за определен срок.
(4) Не се допуска провеждане на аукцион на централизирани публични търгове без наличието на действаща тръжна комисия в пълен състав.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) За резултатите от всеки аукцион се изготвя отделен протокол в два еднообразни екземпляра - един за регулирания пазар на ценни книжа и един за Агенцията за публичните предприятия и контрол, който се подписва от членовете на тръжната комисия. Този протокол има следното минимално съдържание:
1. дата на предлагането (аукциона);
2. наименование на сегмента на регулирания пазар на ценни книжа;
3. наименование на дружествата, чиито акции се предлагат за приватизация;
4. код на дружествата, присвоен от регулирания пазар на ценни книжа;
5. брой акции, които са предложени за приватизация;
6. минимална продажна цена на една акция за всяка от емисиите, по които се извършва предлагането;
7. класираните купувачи в резултат на аукциона, цената и количеството акции, които са задължени да купят, както и генериран от регулирания пазар на ценни книжа уникален номер на всяка сделка, регистрирана на проведения аукцион;
8. информация за констатирани нарушения и несъответствия при провеждането на аукциона;
9. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) друга информация, определена от регулирания пазар на ценни книжа и съгласувана с Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(6) Всеки класиран купувач от аукцион по чл. 45б, ал. 1 е длъжен да осигури по своя сметка или по сметка на свой клиент в Централния депозитар необходимите инструменти за заплащане на акциите, които се е задължил да купи посредством своите поръчки. Задължението по предходното изречение се изпълнява по реда и в сроковете по правилата на регулирания пазар на ценни книжа и по правилата на Централния депозитар.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Регулираният пазар на ценни книжа е длъжен да уведоми по реда за извършване на сделки с ценни книжа Централния депозитар за задълженията за плащане на класираните участници от всеки аукцион по чл. 45б, ал. 1, както и за задълженията на Агенцията за публичните предприятия и контрол да прехвърли необходимото количество акции по посочени от участниците в аукционите сметки при Централния депозитар. Регулираният пазар на ценни книжа нарежда от името на Агенцията за публичните предприятия и контрол прехвърлянето на акциите, в случай че акциите са регистрирани в Централния депозитар.
(8) На основание на уведомлението по ал. 7:
1. в случай че акциите, предложени на централизирани публични търгове, са регистрирани в Централния депозитар, Централният депозитар извършва плащания с необходимите инструменти и прехвърля съответните акции по сметки на техните купувачи в съответствие с разпоредбите на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, правилата на регулирания пазар и своите правила, отнасящи се за приключване на сделки с ценни книжа, извършени на регулиран пазар на ценни книжа;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) в случай че акциите, предложени на централизирани публични търгове, са налични, Централният депозитар извършва плащане с необходимите инструменти в полза на Агенцията за публичните предприятия и контрол по реда на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, като уведомява Агенцията за публичните предприятия и контрол за всяко плащане по сделка (включително уникалния код на всяка сделка, генериран от регулирания пазар на ценни книжа при проведен аукцион по централизирани публични търгове), за всеки инвестиционен посредник и конкретен негов клиент (купувачи), от чиито сметки е извършено плащане. Уведомлението се извършва на електронен носител до края на първия работен ден от приключването на всяко плащане.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В случаите по ал. 8, т. 2 протоколът на тръжната комисия по ал. 5 и уведомлението от Централния депозитар са достатъчни основания за Агенцията за публичните предприятия и контрол за прехвърляне на закупените акции на техните купувачи. Агенцията за публичните предприятия и контрол извършва прехвърлянията по предходното изречение не по-късно от 10 работни дни от получаването на протокола на тръжната комисия и на уведомлението по ал. 8, т. 2.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Останалите права и задължения на участниците в централизираните публични търгове, както и другите действия на регулирания пазар на ценни книжа и на Централния депозитар във връзка с провеждането им се уреждат в техните правила и в договорите между тях и Агенцията за публичните предприятия и контрол.


Чл. 45е. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 30.12.2004 г.) При подготовката на централизирани публични търгове по реда на тази глава се представят информационни проспекти, за които се прилагат чл. 21, ал. 1 - 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Информационните проспекти се представят от Агенцията за публичните предприятия и контрол на електронен носител на регулирания пазар на ценни книжа най-малко една седмица преди началото на централизираните публични търгове за продажба на акции от съответното дружество. Регулираният пазар на ценни книжа публикува тези проспекти в своя бюлетин или в своята Интернет страница най-късно до края на първия работен ден, следващ получаването им от Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Информационните проспекти могат да се предлагат за закупуване на хартиен носител в регионалните центрове на Агенцията за публичните предприятия и контрол.


Чл. 45ж. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2003 г.) За централизираните публични търгове по тази глава се прилага чл. 25, ал. 6.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол осъществява контрол по спазването на наредбата.
(2) Длъжностните лица в звената, обслужващи регистрацията, които виновно нарушават изискванията на наредбата, се наказват по реда на чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ако деянието не съставлява престъпление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Актовете по ал. 2 се съставят от ръководителите на регионалните центрове на Агенцията за публичните предприятия и контрол, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(4) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на ЗАНН.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Личен плик" е плик, в който се съхраняват всички документи на лицата, участващи в процеса на приватизация чрез инвестиционни бонове.
2. "Неправилно попълване" е попълване, при което не са спазени указанията, отпечатани върху формуляра.
3. "Закрита заявка" е заявката, която се попълва по начин, който осигурява невъзможност за разчитане на данните за броя на заявените акции от капитала на отделното дружество и заявената цена на една акция без отваряне на заявката.
4. "Класирана заявка" е заявката, която дава право на участника да закупи акции от търга.
5. "Правилно попълнена заявка" е заявка, попълнена при спазване на указанията, отпечатани върху формуляра.
6. "Съществена промяна на финансовото състояние на дружеството" е промяна, която води до отклонение над 50 на сто от стойностите на активите и пасивите по последния годишен баланс, приложен към информационния проспект.


§ 2. Общата стойност на заявката се получава, като се умножи заявената цена за една акция по броя заявени акции за съответното дружество.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Внасянето на депозитите, съответно на цената на акциите, се счита за извършено в срок, ако сумите са наредени по банковата набирателна сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока по чл. 25, ал. 1, т. 7 и са постъпили по нея до 5 работни дни след изтичането на този срок.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Предаваните формуляри от регистрационните бюра към регионалните бюра на Агенцията за публичните предприятия и контрол се описват в описи - приложение № 4. Различните видове формуляри се описват в отделни описи по видове.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Всички молби, жалби и други искания се попълват на типови бланки - приложения № 6 и 7, и се подават в регистрационните бюра. Постъпилите в регистрационните бюра бланки се описват в описи - приложение № 4, и се изпращат ежедневно в регионалните бюра на Агенцията за публичните предприятия и контрол.


§ 6. Формулярите по чл. 24 не са ценни книжа по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г. и бр. 8 от 2001 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 7. Отпечатаните талони за регистрация, нареждане за прехвърляне, талон за придобиване, нареждания, заявки за участие в търг и заявление могат да се използват по предназначение до изтичането на срока на валидност на инвестиционните бонове.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол определя отчетността и контрола при провеждане на централизираните публични търгове.


§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол дава указания по прилагането на наредбата.


§ 10. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2003 г.) Наредбата се приема на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти и отменя:
1. Наредбата за реда за разпореждане с инвестиционни бонове и за придобиване на инвестиционни бонове по наследство, приета с Постановление № 142 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2000 г. и бр. 56 от 2001 г.).
2. Наредбата за формата и реда за издаване на поименни регистрационни талони, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1998 г.; изм., бр. 43 от 1999 г. и бр. 28 и 84 от 2000 г.).
3. Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 1998 г.; изм., бр. 138 от 1998 г., бр. 43 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г. и бр. 55 от 2001 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, И ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И СВЕДЕНИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СЛУЖЕБНА ТАЙНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. – ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 30.12.2004 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2020 Г.)

§ 10. В Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2003 г. и бр. 115 от 2004 г.), навсякъде в текста думите "Агенцията за приватизация" се заменят с "Агенцията за публичните предприятия и контрол".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, образец № 1


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, образец № 2


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, образец № 3


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, образец № 4


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2, образец № 5


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2, образец № 1


Приложение № 2 към чл. 18, ал. 2, образец № 2
Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1, образец № 3Приложение № 2 към чл. 19, ал. 2, образец № 4Приложение № 3 към чл. 27, ал. 1, образец № 1
Указания към документ № 71


Приложение № 3 към чл. 27, ал. 1, образец № 2