Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Издадена от министъра на външните работи

Обн. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на Института за европейски изследвания и информация, означаван по-нататък като "институтът".

Чл. 2. (1) Институтът със седалище София е юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на външните работи.
(2) Институтът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на външните работи.


Чл. 3. (1) Издръжката на института се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
(2) Собствените приходи на института се формират от:
1. такси за участие в курсове, специализации и квалификации;
2. постъпления от печатни услуги и издателска дейност;
3. средства по програми и проекти на Европейския съюз;
4. дарения и спонсорство;
5. други приходи.


Чл. 4. Институтът осъществява своята дейност самостоятелно или съвместно с държавни органи, обществени, професионални, научни и други релевантни национални или международни организации.

Раздел II.
Функции и дейности


Чл. 5. Институтът подпомага министъра на външните работи и министъра по европейските въпроси в дейността по присъединяването на Република България към Европейския съюз.


Чл. 6. При осъществяване на дейността си институтът изпълнява следните основни функции:
1. организира и извършва изследвания и анализи по проблемите на европейската интеграция и сътрудничество;
2. разработва и участва в проекти и програми в областта на европейските изследвания и популяризиране на процесите на европейската интеграция;
3. извършва консултации и дава експертни мнения по различните аспекти на европейската интеграция и сътрудничеството на България с европейските интеграционни и други международни организации;
4. организира самостоятелно или в сътрудничество с други физически и юридически лица курсове, семинари, конференции, школи, цикли от лекции и други подобни, обучение на следдипломно равнище - специализации, следдипломни квалификации и др.;
5. осъществява сътрудничество с институции и организации в областта на интеграцията и сътрудничеството в Европа;
6. събира, обработва и предоставя информация и документи, свързани с организации и програми, които имат отношение към европейската интеграция;
7. извършва информационна и издателска дейност, като популяризира правните, икономическите, политическите и други аспекти на процесите на европейската интеграция и сътрудничество.

Раздел III.
Управление и организация


Чл. 7. (1) Институтът се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът на института се назначава от министъра на външните работи по трудов договор за срок една година.
(3) Трудовите договори със служителите в института се сключват от министъра на външните работи.


Чл. 8. (1) Директорът на института:
1. представлява института пред български и чуждестранни административни органи, ведомства, юридически и физически лица, осъществява или възлага процесуалното представителство пред съдилищата;
2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на института в съответствие с нормативните актове на Република България и този правилник;
3. изготвя предложения за разписание на длъжностите, поименно разписание на длъжностите, работните заплати, проекти на длъжностните характеристики на служителите в института и ги представя на министъра на външните работи за утвърждаване;
4. предлага на министъра на външните работи назначаването, продължаването срока на трудовия договор или изменението му, както и налагане на дисциплинарни наказания на служители на института;
5. управлява средствата на института при спазване на действащото българско законодателство и особените изисквания, установени в съответните проекти и програми;
6. подготвя проект на бюджет на института и го представя на министъра на външните работи за утвърждаване;
7. сключва договори, свързани с дейността на института;
8. представя на министъра на външните работи:
а) годишен план за дейността на института, който се одобрява от министъра на външните работи; преди представяне на годишния план за одобряване директорът съгласува с министъра на външните работи и министъра по европейските въпроси годишните програми за дейност и обучение, осъществявани от института, тяхното съдържание и насоки на дейност на института;
б) ежегоден отчет за дейността и състоянието на института;
9. изпълнява и други функции, възложени му от министъра на външните работи.
(2) При отсъствие на директора той се замества от определен от него с писмена заповед служител за всеки конкретен случай, в която се посочва обемът на правомощията по време на заместването.


Чл. 9. Администрацията на института подпомага директора при осъществяване на правомощията му и осигурява технически дейността на института.


Чл. 10. (1) Общата численост на персонала в института е 8 щатни бройки.
(2) Министърът на външните работи утвърждава структурата и длъжностното разписание на института.


Чл. 11. Служителите на института изпълняват възложените им задачи съобразно утвърдените длъжностни характеристики.


Чл. 12. Организацията на работата на института се определя с вътрешни правила, утвърдени от директора.

Заключителни разпоредби


§ 1. Устройственият правилник се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 3, ал. 2 от Постановление № 221 от 1999 г. на МС за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи.


§ 2. Този правилник отменя Правилника за устройството и дейността на Центъра за европейски изследвания от 16.VI.1997 г.


§ 3. Възникналите спорни въпроси по прилагането на устройствения правилник се решават от министъра на външните работи.


§ 4. Този устройствен правилник може да бъде допълван и изменян от министъра на външните работи.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти