Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА НОВИ ЛОЗЯ, ПРЕЗАСАЖДАНЕ, ПРИСАЖДАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛОЗЯ, ПОПЪЛВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕЗЕРВ ОТ ПРАВА НА ЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 13 ОТ 2010 Г.)

В сила от 20.08.2002 г.
Приета с ПМС № 178 от 09.08.2002 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 20 Август 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за:
1. засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, предназначени за производство на вино и други продукти от грозде и вино;
2. създаване на Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози, наричан по-нататък "националния резерв".

Чл. 2. (1) На територията на страната се разрешават засаждането, презасаждането и присаждането само на препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози за района, предназначени за производство на вино, класифицирани съгласно наредбата по чл. 24, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Засаждането, презасаждането, присаждането и изкореняването на съществуващи лозя по реда на наредбата се извършват от юридически и физически лица, управляващи регистрирани лозарски стопанства и вписани в регистъра на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино към Националната лозаро-винарска камара.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.)


Чл. 3. (1) Засаждането на лозя се извършва след придобиване на:
1. право на засаждане на нови лозя;
2. право на презасаждане;
3. право на засаждане, получено от националния резерв.
(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) предоставя права по ал. 1 за определена в декари площ.
(3) Изпълнителната агенция по лозата и виното поддържа информационната система за лозята с данни за всички случаи на предоставяне на права по ал. 1.

Глава втора.
ЗАСАЖДАНЕ НА НОВИ ЛОЗЯ, ПРЕЗАСАЖДАНЕ, ПРИСАЖДАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛОЗЯ

Раздел I.
Условия и ред за засаждане на нови лозя


Чл. 4. Правото на засаждане на нови лозя се предоставя в следните случаи:
1. при принудително отчуждаване на лозарски имот за държавни и общински нужди при условията и по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост;
2. за провеждане на експериментална дейност, свързана с лозарството и винопроизводството;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) за създаване на маточници;
4. (в сила до 01.01.2007 г. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) за производство на качествено вино от определен район и/или на регионално вино.


Чл. 5. (1) Правото на засаждане на нови лозя в случаите по чл. 4, т. 1 се предоставя на производителя за получения като обезщетение имот за площ не по-голяма от 105 на сто от реално засадената площ преди отчуждаването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Правото на засаждане на нови лозя в случаите по чл. 4, т. 2 и 3 се предоставя за срока на експеримента, съответно за срока на създаване на маточници.
(3) В сроковете по ал. 2 продуктите, получени от насажденията, не могат да се предлагат на пазара.
(4) Правото на засаждане на нови лозя не може да се прехвърля или преотстъпва на други лица.


Чл. 6. (1) За придобиване на право на засаждане на нови лозя производителят подава в териториалното звено (ТЗ) на Изпълнителната агенция по лозата и виното по регистрация на лозарското стопанство заявление в 3 екземпляра по образец (приложение № 1).
(2) Подаденото заявление се заверява с подпис и печат от длъжностно лице на ТЗ на ИАЛВ.
(3) Първият екземпляр на заявлението остава в ТЗ на ИАЛВ, а вторият и третият екземпляр се връщат на производителя.


Чл. 7. Към заявлението по чл. 6, ал. 1 се прилагат следните документи:
1. копие от документ за собственост или за право на ползване на лозарския имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) скица на имота, издадена от общинските служби по земеделие;
3. копие от удостоверението за вписване в регистъра на Националната лозаро-винарска камара;
4. копие от нотариално заверен договор за наем или аренда в случаите, когато производителят не е собственик на имота.


Чл. 8. В случаите по:
1. член 4, т. 1 - към заявлението се прилага и нотариален акт за собственост на отстъпения като обезщетение имот;
2. член 4, т. 2 - към заявлението се прилага и описание на експеримента, очаквания резултат и срока на експеримента;
3. (в сила до 01.01.2007 г. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) член 4, т. 4 - към заявлението производителят представя и подробно описание, което включва: местоположението на терена, сорта, който ще се засажда, агротехнически мероприятия и очаквана реколта.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) В 10-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 6, ал. 1 длъжностни лица от ТЗ на ИАЛВ, извършват проверка на представените документи и при установяване на непълноти и/или неточности писмено уведомяват производителя за отстраняването им.
(2) Производителят е длъжен да отстрани неточностите в документите си в 10-дневен срок от датата на уведомлението.
(3) При неспазване на срока по ал. 2 преписката се оставя без разглеждане.


Чл. 10. (1) В 10-дневен срок от подаването на заявлението, съответно от отстраняването на несъответствието, преписката са изпраща в ИАЛВ.
(2) В срок 7 работни дни от получаването на преписката изпълнителният директор на ИАЛВ или упълномощено от него длъжностно лице издава акт за засаждане на нови лозя.
(3) В акта за засаждане се посочват:
1. правното основание за издаването на акта;
2. името/фирмата на производителя;
3. регистрационният номер на производителя и идентификационният номер на лозарското стопанство;
4. целта, за която се предоставя право на засаждане на нови лозя;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) данните за имота, за който се предоставя право на засаждане на нови лозя - размер на площта; основание за ползване;
6. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Vitis Vinifera L;
7. срокът за упражняване на правото;
8. органът и срокът за обжалване на акта;
9. други данни.
(4) Неиздаването на акта в срока по ал. 2 се смята за мълчалив отказ и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В 30-дневен срок от засаждането производителят попълва във втория и третия екземпляр на заявлението, датата на приключване на засаждането и наименованието на засадения сорт и подава втория екземпляр в ТЗ на ИАЛВ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на втория екземпляр на заявлението длъжностни лица от ИАЛВ извършват проверка на място.
(3) Проверката по ал. 2 приключва с констативен протокол, подписан от двете страни, за съответствие на действително извършеното засаждане с данните от акта.
(4) Документите по ал. 2 и 3 се комплектуват и се изпращат в ИАЛВ.


Чл. 12. (1) Правото на ново засаждане се упражнява само върху площта и за целта, за която е предоставено.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Правото на ново засаждане трябва да се упражни до края на втората година, следваща годината, в която е било предоставено.


Чл. 13. Правата, които не са упражнени в срока по чл. 12, ал. 2, се погасяват.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) В случаите по чл. 4, т. 2 и 3 след изтичането на срока за експериментална дейност, съответно на срока за експлоатация на маточниците, предназначени за производство на калеми, лозовите насаждения могат да се изкоренят или да се запазят.
(2) Производителят изкоренява или запазва насажденията и предлага на пазара грозде и/или вино, получено от грозде, произведено от тях, след като писмено уведоми ТЗ на ИАЛВ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Създадените по реда на чл. 4, т. 3 маточници, предназначени за производство на подложкови резници, подлежат на задължително изкореняване.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Уведомяването по ал. 2 се извършва в 14-дневен срок след изтичането на срока, определен в акта по чл. 10, ал. 2.

Раздел II.
Условия и ред за презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващи лозя


Чл. 15. (1) Правото на презасаждане се поражда в случаите, когато производителят е изкоренил дадена площ със съществуващи лозя.
(2) Правото на презасаждане може да се упражни с цел провеждане на експериментална дейност или създаване на маточници за калеми.
(3) Продуктите, получени от насажденията по ал. 2 в срока на експеримента или в срока за създаване на маточници за калеми, не могат да се предлагат на пазара.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) (1) Правото на презасаждане се упражнява по реда на чл. 85и, ал. 5 от Регламент (ЕО) № 491/2009 г. на Съвета от 25 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ, L 154 от 17.06.2009 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава указания за реда за прехвърляне правото на презасаждане.
(3) На територията на страната се разрешава засаждането, презасаждането и присаждането само на винени сортове лози, придружени с документ/етикет за съответния сорт, издаден от официален орган.


Чл. 17. (1) Правото на презасаждане трябва да се упражни от производителя до края на петата година, следваща годината, в която е извършено изкореняването.
(2) Правото на презасаждане се упражнява в срок 8 години в случаите, когато презасаждането се извършва върху терена, на който е извършено изкореняването.
(3) Неупражнените права в сроковете по ал. 1 и 2 преминават в националния резерв.


Чл. 18. (1) За изкореняване на лозово насаждение производителят подава в териториалното звено на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство декларация за изкореняване в три екземпляра по образец (приложение № 2). Декларацията се заверява с подпис и печат от длъжностно лице на ТЗ на ИАЛВ.
(2) Производителят подава декларацията по ал. 1 най-късно един месец преди изкореняването на лозовото насаждение.
(3) Първият екземпляр от декларацията остава в ТЗ на ИАЛВ, а другите два екземпляра се връщат на производителя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Към декларацията по ал. 1 се прилагат копие от документ за собственост или за право на ползване на лозарския имот, скица на имота, издадена от общинските служби по земеделие, и копие от удостоверението за вписване в регистъра на Националната лозаро-винарска камара.
(5) В случая, когато производителят не е собственик на имота, се прилага и копие от нотариално заверен договор за наем или аренда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) В 10-дневен срок от подаване на документите по ал. 4 длъжностните лица от ТЗ на ИАЛВ, упълномощени от изпълнителния директор, извършват проверка на представените документи и при установяване на непълноти и/или неточности писмено уведомяват производителя за отстраняването им.
(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Производителят е длъжен да отстрани непълнотите и/или неточностите в документите в 10-дневен срок от датата на уведомлението.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на декларацията за изкореняване длъжностни лица от ИАЛВ извършват проверка на място.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) След началото и края на изкореняването производителят попълва във втория и третия екземпляр на декларацията по чл. 18 датата на началото и края на изкореняването.
(2) Вторият екземпляр от декларацията по чл. 18 се подава в съответното ТЗ до един месец от приключване на изкореняването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на декларацията по ал. 2 длъжностни лица от ИАЛВ извършват проверка на място и изпращат преписката в ИАЛВ.


Чл. 21. (1) В срок 7 работни дни от получаването на преписката изпълнителният директор на ИАЛВ издава акт за презасаждане.
(2) В акта за презасаждане се посочват:
1. правното основание за издаването на акта;
2. името/фирмата на производителя;
3. регистрационният номер на производителя и идентификационният номер на лозарското стопанство;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) данните за имота, от който са породени правата на презасаждане - размер на площта, основание за ползване;
5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) изкорененият сорт лози;
6. срокът за упражняване на правото;
7. органът и срокът за обжалване на акта;
8. други данни.
(3) Неиздаването на акта в срока по ал. 1 се смята за мълчалив отказ и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.


Чл. 22. (1) Производителят подава декларация за презасаждане по образец (приложение № 3) в съответното ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство най-малко един месец преди засаждането.
(2) Декларацията се заверява с подпис и печат от длъжностно лице на ТЗ на ИАЛВ, като единият екземпляр остава в ТЗ на ИАЛВ, а двата се връщат на производителя.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) След началото и края на презасаждането производителят попълва и подава в ТЗ на ИАЛВ втория екземпляр на декларацията по чл. 22, ал. 1 с попълнена дата на началото и края на презасаждането и наименованието на засадения сорт.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до един месец от приключване на презасаждането.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на декларацията за презасаждане длъжностни лица от ИАЛВ извършват проверка на място с цел установяване на съответствието между данните в акта по чл. 21, заявените в декларацията данни и реално засадените площи.
(2) Проверката по ал. 1 приключва с изготвянето на констативен протокол, подписан от двете страни.
(3) Констативният протокол и декларацията по чл. 22 и 23 се комплектуват и се изпращат в ИАЛВ.


Чл. 25. (1) В случаите по чл. 15, ал. 2 след изтичането на срока на експерименталната дейност, съответно на срока за създаване на маточниците за калеми, лозовите насаждения могат да се изкоренят или да се запазят.
(2) Производителят може да изкорени или да запази насажденията и да предлага на пазара вино, получено от грозде, произведено от тях, след като писмено уведоми ТЗ на ИАЛВ.
(3) Уведомяването по ал. 2 се извършва в 14-дневен срок след изтичането на срока, определен в акта по чл. 21.


Чл. 26. (1) Всеки производител може да извърши присаждане в лозовото насаждение с калеми от сортове лози съгласно чл. 2, ал. 1.
(2) В случаите, когато се извършва присаждане с цел замяна на сортовия състав на насаждението, производителят подава декларация по образец (приложение № 3) в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство най-малко един месец преди започване на присаждането.

Глава трета.
НАЦИОНАЛЕН РЕЗЕРВ ОТ ПРАВА НА ЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ


Чл. 27. (1) Създава се Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози.
(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното управлява попълването и предоставянето на права на засаждане от националния резерв.


Чл. 28. Националният резерв се попълва от следните права:
1. правата на презасаждане, възникнали от бракуването и изкореняването на винени сортове лози след 1985 г.;
2. правата на презасаждане, неупражнени в сроковете по чл. 17, ал. 1 и 2;
3. правата на презасаждане, възникнали след изкореняване на лозята по реда на чл. 58, т. 3, буква "в" от Закона за виното и спиртните напитки;
4. правата на засаждане, предоставени от националния резерв и неупражнени в срока по чл. 29, ал. 2.


Чл. 29. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното предоставя права на засаждане от националния резерв на лица по чл. 2, ал. 2 по реда на чл. 31.
(2) Правата по ал. 1 се упражняват преди края на втората година, следваща годината на предоставянето им. След този срок неупражнените права преминават в националния резерв.


Чл. 30. (1) Правата, постъпили в националния резерв, се отнасят без ограничение за цялата територия на страната.
(2) Правото на засаждане, предоставено от националния резерв, не може да се прехвърля или да се преотстъпва на други лица.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) За получаване право на засаждане от националния резерв производителят подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление по образец съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Заявлението се попълва в три екземпляра, като единият екземпляр се заверява с подпис и печат от длъжностно лице на ИАЛВ и остава в съответното ТЗ на ИАЛВ, а двата се връщат на производителя.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. копие от документ за собственост или за право на ползване на лозарския имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) скица на имота, издадена от общинските служби по земеделие;
3. копие от удостоверението за вписване в регистъра на Националната лозаро-винарска камара;
4. копие от нотариално заверен договор за наем или аренда - в случаите, когато производителят не е собственик на имота;
5. в случаите на предоставянето на права на засаждане на лозя за производство на качествени вина от определен район или регионални вина - и подробно описание, което включва: местоположение на терена, сортове лози, които ще се засаждат, агротехнически мероприятия, очаквана реколта.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението длъжностните лица от ТЗ на ИАЛВ проверяват представените документи. При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено за отстраняването им.
(2) Производителят е длъжен да отстрани неточностите в документите си в 10-дневен срок от датата на уведомлението.
(3) При неспазване на срока по ал. 2 преписката се оставя без разглеждане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 31, съответно от отстраняването на нередностите, преписката се изпраща в ИАЛВ.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) В срок до 7 работни дни от получаване на преписката изпълнителният директор на ИАЛВ или упълномощено от него длъжностно лице издава акт за засаждане на лозя.
(2) В акта за засаждане се посочват:
1. правното основание за издаването на акта;
2. името/фирмата на производителя;
3. регистрационният номер на производителя и идентификационният номер на лозарското стопанство;
4. целта, за която се предоставя право на засаждане;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) данните за имота, за който се предоставя право на засаждане - размер на площта, основание за ползване;
6. сортът лози;
7. срокът за упражняване на правото;
8. органът и срокът за обжалване на акта;
9. други данни.
(3) Неиздаването на акта в срока по ал. 1 се смята за мълчалив отказ и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В 30-дневен срок от засаждането производителят попълва във втория и третия екземпляр на заявлението датата на началото и края на засаждането и подава втория екземпляр в съответното ТЗ на ИАЛВ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) В срок до 10 работни дни от получаването на втория екземпляр на заявлението длъжностни лица от ИАЛВ извършват проверка на място.
(3) Проверката по ал. 2 приключва с констативен протокол, подписан от двете страни, за съответствие на действително извършеното засаждане с данните от акта по чл. 33.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Контролът по прилагане на наредбата се осъществява от длъжностни лица от ИАЛВ, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Контролът по ал. 1 се изразява в проверка на място за съответствие между данните от декларациите и заявленията, подадени от производителите по реда на настоящата наредба, и реално засадената или изкоренена площ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) За извършения контрол по ал. 2 длъжностните лица от ИАЛВ съставят констативни протоколи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Когато при проверка се установи несъответствие между заявеното от производителя и реално установеното от проверяващите, лицата по ал. 1 съставят на място акт за установяване на административно нарушение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) В случаите на промяна на начина на трайно ползване на земеделски имот (засаждане на нови лозя или изкореняване на стари) ИАЛВ подава служебно информацията до общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Начинът на трайно ползване се променя след подаване на молба в общинската служба "Земеделие" от собственика на имота.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Производителите са длъжни да осигурят достъп на длъжностните лица от ИАЛВ до лозарските имоти и до документацията за проверка на обстоятелствата по чл. 35, ал. 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Експериментална дейност" е засаждане или презасаждане с лозови насаждения за експериментални цели, научни изследвания или селекционна работа.
2. "Засаждане" е трайно установяване на лозови растения или части от тях, независимо дали са присадени, с цел производство на грозде.
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) "Изкореняване" е пълното отстраняване на лозови насаждения, включително корените им.
4. "Лозарски имот" е поземлен имот, който е част от земната повърхност, определена с граници съобразно правото на собственост и засадена с лозя, намиращи се или не в плододаване.
5. "Площ" е земеделска земя, която е засадена или от която са изкоренени единствено лозови насаждения.
6. "Право на засаждане на нови лозя" е правото да се засадят нови лозови насаждения при условията и по реда на глава втора, раздел I.
7. "Право на презасаждане" е правото да се засадят лозови насаждения на площ, равностойна на площта, от която лозовите насаждения са изкоренени, което се упражнява в съответствие с условията и реда, определени в глава втора, раздел II и в глава трета.
8. "Презасаждане" е засаждане на лозово насаждение след изкореняване на еквивалентна площ лозово насаждение.
9. "Присаждане" е поставяне на част от едно растение - присадник, върху част от друго - подложка, така че да се сраснат и да образуват едно растение.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Копия от документите по глави втора и трета се съхраняват в съответното ТЗ на ИАЛВ, в което е регистрирано лозарското стопанство.
(2) Актовете по чл. 10, ал. 2, чл. 21 и 33 се съобщават на заинтересуваните лица по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс.


§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) В срок до 1 януари 2005 г. производителите могат да удостоверяват пред ИАЛВ извършено преди влизането в сила на наредбата изкореняване. Изкореняването се доказва с протоколи за бракуване и изкореняване или с други официални документи, които удостоверяват, че изкореняването е извършено след 1985 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) В случаите по ал. 1 производителят подава в ИАЛВ декларация за презасаждане съгласно чл. 22, към която се прилагат удостоверение от общинската служба по земеделие и гори, че на посочените парцели е извършено изкореняване на винени лозя за периода, посочен в чл. 17, скици на имотите преди и след изкореняването, издадени от общинската служба по земеделие и гори, констативен протокол от ТЗ на ИАЛВ, удостоверяващ, че на посочените имоти не съществуват винени лозя, копие от документ за собственост или от документ за право на ползване на лозарски имот, или от нотариално заверен договор за аренда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) В срок 30 работни дни изпълнителният директор на ИАЛВ издава акт за презасаждане съгласно чл. 21.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) След приключване на презасаждането производителят уведомява ИАЛВ по реда на чл. 23.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) След изтичането на срока по ал. 1 неудостоверените права преминават към националния резерв.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Правата на презасаждане, възникнали от бракуването и изкореняването на винени сортове лози след 1985 г., съгласно чл. 28, т. 1 се удостоверяват със:
1. протоколи за бракуване и изкореняване на винени сортове лози, съставени след 1985 г.;
2. цифров модел в гражданска координатна система "1970 г." за всички землища на територията на Република България, в които са съществували лозови насаждения, изготвен на базата на информация, предоставена от официален държавен орган.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Разпоредбите на чл. 4, т. 4 и чл. 8, т. 3 се прилагат до датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Наредбата се приема на основание чл. 23б, ал. 6 от Закона за виното и спиртните напитки.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ОБН., ДВ, БР. 34 ОТ 1991 Г.)


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

§ 47. (1) В чл. 18д, ал. 1, изречение второ, в чл. 19, ал. 13, изречение второ и в чл. 25, ал. 5, изречение второ думата "комисията" се заменя с "общинската служба по земеделие и гори".
(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие гори" и "общинските служби по земеделие и гори".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА НОВИ ЛОЗЯ, ПРЕЗАСАЖДАНЕ, ПРИСАЖДАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2010 Г.)

§ 4. Навсякъде в наредбата думите "общинската служба по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори" се заменят съответно с "общинската служба по земеделие" и "общинските служби по земеделие".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6Приложение № 2 към чл. 18Приложение № 3 към чл. 22 и 26Приложение № 4 към чл. 31  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти