Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВИНЕНИТЕ СОРТОВЕ ЛОЗИ

Приета с ПМС № 177 от 09.08.2002 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 20 Август 2002г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата за класифициране на винените сортове лози по лозарски райони.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед утвърждава класификацията на винените сортове лози.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед включва или изключва от класификацията винените сортове лози или променя категорията им.
(4) Заповедите по ал. 2 и 3 се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 2. (1) Всички класифицирани сортове лози трябва да принадлежат към вида Vitis vinifera или да произхождат от кръстоска на този вид или на други видове от рода Vitis.
(2) Селекционираните клонове на включените в класификацията сортове лози, които са с признати стопански качества, се включват в класификацията.
(3) Не се допуска включването в класификацията на сортовете: Noah, Othello, Isabel, Jacquez, Clinton, Herbemont.


Чл. 3. Класифицираните сортове лози се присаждат само върху лозови подложки, включени в класификацията по чл. 1, ал. 2.

Глава втора.
ПРАВИЛА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВИНЕНИТЕ СОРТОВЕ ЛОЗИ


Чл. 4. (1) Класифицирането на винените сортове лози се извършва въз основа на проявени технологични качества на сорта при определени почвено-климатични условия на лозарските райони, определени с Наредбата за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и очертаване на лозарските стопанства, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2002 г.; изм., бр. 56 от 2002 г.).
(2) Винените сортове лози се класифицират по наименование и цвят на сорта грозде.
(3) Към наименованието на сорта се добавят и синонимните и/или омонимните наименования на сорта. Наименованията на сортовете и техните синонимни и омонимни наименования трябва да бъдат в съответствие с възприетите от Международната организация по виното (OIV), Международната организация за защита на новите сортове растения (UPOV) или Международната организация за растителни генетични ресурси (IVPGR).


Чл. 5. В случаите, когато винен сорт лоза се използва и за други цели, различни от производството на вино, при класифицирането се посочва допълнителното предназначение на сорта, както следва:
1. за производство на десертно грозде;
2. за производство на винен дестилат до 94,8 на сто;
3. за производство на стафидирано грозде;
4. друго.


Чл. 6. (1) Винените сортове лози и клоновете им, които са от внос, интродуцирани или новосъздадени сортове и клонове, местни сортове и сортове, застрашени от изчезване, съставляващи генофондът на страната, след класифицирането им са предмет на отглеждане и предлагане на пазара, при условие че са вписани в Официалната сортова листа на Република България по реда на Закона за посевния и посадъчния материал. При вписването на сорта се считат за вписани и всички негови клонове.
(2) В класификацията на винените сортове лози се включват и сортовете лози, засадени до 1970 г. и все още намиращи се в плододаване.


Чл. 7. (1) Винените сортове лози се класифицират за отделните лозарски райони в три категории: препоръчани, разрешени и временно разрешени.
(2) Препоръчаните винени сортове лози са сортовете с технологични качества, подходящи за производство на вина с добри качествени характеристики, които се отглеждат традиционно в определени лозарски райони и принадлежат към вида Vitis vinifera L. или са получени при кръстоска между сортове със задоволителна пригодност за отглеждане.
(3) Разрешените винени сортове лози са сортовете, от които се произвеждат вина, предназначени за пазара или за последваща преработка, чиито качествени характеристики са по-ниски от тези на вината съгласно ал. 2.
(4) Временно разрешените винени сортове лози са сортовете, които не отговарят на изискванията по ал. 2 и 3, но имат определено икономическо значение за съответния лозарски район или за част от него или показват недостатъци, свързани с тяхното отглеждане, като натрупване на повече киселини от допустимото минимално съдържание за съответния сорт при определени почвено-климатични условия, традиционно изресяване, склонност към гнилостни процеси и други, свързани с тяхното отглеждане.


Чл. 8. (1) Пригодността за отглеждане на винен сорт лоза се определя въз основа на сравнителни изследвания за технологията на отглеждане на насажденията при определени почвено-климатични условия на лозарския район или части от него.
(2) Пригодността за отглеждане на даден сорт е задоволителна, ако в сравнение с други препоръчани сортове лози, включени в класификацията за същия лозарски район, даденият сорт притежава подобрени технологични качества, свързани с отглеждането.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Сравнителните изследвания относно пригодността за отглеждането на винените сортове лози се извършват съгласно Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г.) и Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовите растения в и от Официалната сортова листа на Република България (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2007 г.) с цел признаването им за вписване в Официалната сортова листа на Република България по методики, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.)


Чл. 9. Включването на винен сорт в класификацията за лозарски район или част от него в категорията на препоръчани винени сортове лози се допуска, ако виненият сорт е бил включен в класификацията за друг лозарски район или част от него най-малко 5 години.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Включването на винен сорт в класификацията за лозарски район или част от него в категорията на разрешени винени сортове лози се допуска при установена задоволителна пригодност при отглеждане за съответния лозарски район съгласно чл. 8, ал. 3. Винените сортове, вписани в Официалната сортова листа, се включват в класификацията на винените сортове лози за съответния лозарски район, за който е подадено заявление за включване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Окончателното включване на винения сорт в класификацията за лозарски район в групата на разрешените сортове се извършва след приключване на изпитването и сравнителните изследвания по чл. 8, ал. 3.
(3) Ако след изтичането на срока по ал. 2 виненият сорт не е окончателно включен в класификацията, той се счита за изключен от нея.


Чл. 11. (1) Промяна в категорията на винения сорт за даден лозарски район може да се извърши:
1. чрез преминаване в категорията на препоръчаните винени сортове лози при условията на ал. 2;
2. чрез преминаване в по-ниска категория при условията на ал. 3.
(2) Преминаване в категорията на препоръчаните винени сортове лози се допуска, когато виненият сорт е определен в класификацията като разрешен за лозарския район или част от него в продължение най-малко на 5 години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Преминаване на винения сорт в по-ниска категория се допуска, когато засадената с винения сорт площ е значително намаляла, продължава да намалява и няма стопанско значение за района, в който е разрешен.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Въз основа на заключенията от сравнителните изследвания по чл. 8, ал. 3, на установените факти по чл. 11, ал. 3 и на данните от информационната система за лозята към ИАЛВ изпълнителният директор на ИАЛВ прави мотивирано предложение до министъра на земеделието, храните и горите за изключване от класификацията на винените сортове лози с установена незадоволителна пригодност за отглеждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед изключва от класификацията предложения винен сорт лоза по ал. 1.
(3) Виненият сорт се изкоренява в срок 15 години от изключването от класификацията.


Чл. 13. (1) Всяко заинтересувано лице може да кандидатства пред ИАЛВ за включване в класификацията или за промяна на категорията на даден винен сорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) При новосъздадените и интродуцирани винени сортове лози след приключване на сравнителните изследвания по чл. 8, ал. 3 заинтересуваното лице подава заявление в ИАЛВ за включване или изключване от класификацията на винените сортове лози или за промяна в категорията на винените сортове лози. Към заявлението се прилагат следните документи, които се комплектуват в преписка:
1. протокол за органолептична оценка на получените от винения сорт вина минимум за 2-годишен период, издаден от Централната арбитражна дегустационна комисия;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) заключение от сравнителните изследвания по чл. 8, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Преписката по ал. 2 се разглежда от длъжностни лица от дирекция "Регулиране и контрол на лозарския потенциал" на ИАЛВ в срок до 14 дни от подаване на документите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В срока по ал. 3 въз основа на предложение на изпълнителния директор на ИАЛВ министърът на земеделието, храните и горите със заповед включва дадения винен сорт в класификацията на винените сортове лози, отказва да включи дадения сорт в класификацията на винените сортове лози, променя категорията на даден винен сорт лоза или отказва да промени категорията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Заповедта по ал. 4 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ


Чл. 14. (1) За експериментални цели, за научни изследвания, при извършване на селекционна работа и при производството на вегетативен и посадъчен размножителен материал, предназначен за износ, с разрешение на изпълнителния директор на ИАЛВ се допуска засаждане, презасаждане и присаждане и на други сортове лози, невключени в класификацията.
(2) Всяко лице, което желае да извършва дейностите по ал. 1, подава заявление в ИАЛВ.


Чл. 15. (1) В заявлението се посочват:
1. името/фирмата на заявителя;
2. адресът/седалището и адресът на управление на заявителя;
3. мястото и срокът за провеждане на експеримента или научните изследвания;
4. кратко описание, цел и очакван резултат от научните изследвания;
5. сортът или сортовете лози, обект на експеримента или научните изследвания;
6. местонахождението и размерът на площта, обектът на засаждане, презасаждане или присаждане;
7. наименованието и адресът на научния институт или на селекционера;
8. сортове или друг изходен материал - обект на селекционна работа при спазване изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал;
9. количеството на произведения материал и мястото на производство;
10. декларация, че същият материал ще бъде изнесен по реда на чл. 18 от Закона за посевния и посадъчния материал.
(2) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 длъжностни лица от ИАЛВ извършват проверка на представените документи и при установяване на непълноти и/или неточности в документите писмено уведомяват заявителя.
(3) В 14-дневен срок от отстраняване на непълнотите и/или неточностите изпълнителният директор на ИАЛВ разрешава засаждането, презасаждането или присаждането на заявените сортове лози.
(4) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 3 преписката се оставя без разглеждане.
(5) Продуктите, получени от дейностите по чл. 14, ал. 1, не могат да се предлагат на пазара.


Чл. 16. Не се разрешава производството на концентрирана гроздова мъст, ректифицирана гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, спиртована гроздова мъст, на вино, годно за производство на трапезно вино, качествено вино от определен район, ликьорно вино, пенливо и специално вино от грозде на сортове лози, различни от класифицираните.


Чл. 17. Прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младите вина в процес на ферментация и вината, получени от грозде на некласифицирани по реда на тази наредба винени сортове лози, могат да бъдат използвани единствено за производство на дестилат, за получаване на оцет и вина за семейна консумация на производителя.


Чл. 18. Лозя, които са засадени с некласифицирани по реда на тази наредба сортове, подлежат на изкореняване с изключение на лозята, предназначени за производство на вино за семейна консумация.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сорт" е растителна съвкупност в рамките на определен ботанически таксон (ботаническа единица от систематиката на растенията), която проявява признаците, характеризиращи даден генотип или комбинация от генотипове, различава се от всяка друга растителна съвкупност най-малко по един признак и притежава способността да се размножава в непроменен вид.
2. "Клон" е вегетативното потомство на едно растение от определен сорт, продукт на почвено-климатични и генотипни условия, хомогенен в генетично отношение.
3. "Интродукция" е пренасяне и въвеждане в лозарската практика на нови за дадена страна или район видове растения, сортове и клонове.
4. "Лозова подложка" е лозов резник от филоксероустойчиви сортове лози, предназначен да формира подземното стъбло, върху което се присаждат калеми от културни сортове лози.
5. "Директен сорт" е примитивен сорт с повишена устойчивост на филоксера и гъбни болести, непритежаващ ценните технологични качества на видовете от Vitis vinifera.
6. "Местен сорт" е сорт от вида Vitis vinifera, утвърдил се в практиката, без установен автор, но с високи технологични качества на гроздето.
7. "Категория на винен сорт лоза" са групи винени сортове лози с различни сортови ценности.
8. "Изресяване" са промени вследствие неправилно оплождане при цъфтежа на лозовия сорт, в резултат на което се получава деформиране на зърната, грозда, окапване и влошаване на качеството и количеството на получената гроздова реколта.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До кадастралното очертаване на лозарските райони в специализираната кадастрална карта за лозята класифицирането на винените сортове лози се извършва на базата на област, съвкупност от области или части от тях.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 67. В Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2007 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "Министърът на земеделието и храните" се заменят с "Министърът на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти