Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР ПО РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО, СДЕЛКИТЕ И ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Приложение № 2 към ПМС № 146 от 15.07.2002 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 23 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.87 от 3 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се урежда дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти.

Чл. 2. Централният депозитар:
1. открива и води сметките за компенсаторните инструменти;
2. регистрира сделките и плащанията с компенсаторните инструменти;
3. води парични сметки и извършва необходимите действия по плащания във връзка с тези сделки;
4. издава документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 - 3;
5. извършва други услуги, свързани с дейността по т. 1 - 4, определени в наредбата.

Глава втора.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ, ОТКРИВАНЕ И ВОДЕНЕ НА СМЕТКИ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол предоставя получената от органите по чл. 5, ал. 1 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ) информация на Централния депозитар във формата на електронния документ по чл. 4 най-късно всеки последен работен ден от седмицата, следващ уведомяването от издателя. В случай на сключен договор между Агенцията за публичните предприятия и контрол и Централния депозитар за водене на регистър на инвестиционните бонове по чл. 44, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия Агенцията за публичните предприятия и контрол предоставя на Централния депозитар необходимите данни за воденето на регистър във формата на електронен документ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) След получаване на информацията по ал. 1 в Централния депозитар тя се разпечатва на хартиен носител и се проверява от комисия, съставена от представител на Агенцията за публичните предприятия и контрол и на Централния депозитар, за което се съставя протокол.
(3) Разпечатването на хартиен носител и изготвянето на протокола се извършват в деня на получаването от Централния депозитар на електронния документ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Когато се установят неточности при разпечатването на данните от електронния документ, той се счита за недействителен. В тези случаи Централният депозитар незабавно уведомява Агенцията за публичните предприятия и контрол, като и изпраща и заверено копие от протокола от проверката, с който е констатирана неточността.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В случаите по ал. 4 Агенцията за публичните предприятия и контрол:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) извършва проверка на документите, коригира неточностите и изпраща нов електронен документ до Централния депозитар в еднодневен срок от уведомяването за констатираните неточности, ако неточността е допусната от Агенцията за публичните предприятия и контрол, или
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) уведомява издателя по реда на чл. 4, ал. 2 за неточности на документа, който извършва проверка и предоставя коригираната информация на Агенцията за публичните предприятия и контрол в 7-дневен срок от уведомяването.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Предоставянето на информация за издадени компенсаторни инструменти от Агенцията за публичните предприятия и контрол до Централния депозитар се извършва с електронен документ. Информация, предоставена чрез този електронен документ, се счита за официална и достоверна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Преносната среда или носителят на електронния документ по ал. 1, както и неговият формат се съгласуват чрез меморандум между Агенцията за публичните предприятия и контрол и Централния депозитар, който задължително съдържа:
1. информационните реквизити, които трябва да съдържа всеки електронен документ;
2. начина за електронно еднозначно идентифициране на издателя на документа от неговия получател;
3. начина за електронно потвърждение от получателя на документа към неговия издател, водещ до еднозначно идентифициране на получателя;
4. начина за електронно уведомление на издателя за неточности в документа и неговата невалидност;
5. начина за защита на информацията от нерегламентиран достъп;
6. действия при загуба или повреждане на информация.
(3) Електронният документ по ал. 1 трябва да съдържа следната задължителна информация за всеки притежател на компенсаторен инструмент:
1. данни за издателя (емитента) на компенсаторните инструменти;
2. вид на компенсаторните инструменти - компенсаторни записи (КЗ), жилищни компенсаторни записи (ЖКЗ), компенсационни бонове (КБ);
3. дата на влизането в сила на акта за определяне размера на обезщетението - само в случаите на издаване на компенсаторните инструменти след влизането в сила на ЗСКИ;
4. основание за издаване - само в случаите на издаване на компенсаторните инструменти след влизането в сила на ЗСКИ;
5. стойност на компенсаторните инструменти или на остатъка от неизползвани компенсаторни инструменти, ако те са издадени преди влизането в сила на ЗСКИ;
6. имената, ЕГН и други лични данни на физическото лице, съответно фирмата и номера по БУЛСТАТ на юридическото лице и едноличния търговец, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което се издават компенсаторните инструменти, или на притежателя на компенсаторните инструменти, ако те са издадени преди влизането в сила на ЗСКИ;
7. дата на вписването на компенсаторните инструменти в Централния регистър на компенсаторните инструменти;
8. уникалния код на компенсаторните инструменти в Централния регистър на компенсаторните инструменти;
9. уникалния номер на издадените поименни временни удостоверения - само в случаите, когато такива са издадени преди влизането в сила на ЗСКИ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Електронният документ, с който Агенцията за публичните предприятия и контрол предава на Централния депозитар информацията, съдържаща се в Единната база данни за притежателите на инвестиционни бонове, трябва да съдържа следната задължителна информация за всеки притежател на инвестиционен бон:
1. първоначалната дата на регистрация на сметка в инвестиционни бонове;
2. номер на сметката на инвестиционния посредник;
3. стойност в инвестиционни бонове по сметката;
4. трите имена, ЕГН и други лични данни на физическото лице, съответно фирмата и номера по БУЛСТАТ на юридическото лице и едноличния търговец, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице - притежател на инвестиционни бонове;
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) уникалния номер на сметката в инвестиционни бонове в Единната база данни, администрирана от Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Задължителният формат на разпечатката на електронния документ по ал. 1 на хартиен носител се определя с образец, изготвен от Централния депозитар.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) В 3-дневен срок от получаването на информацията и разпечатването на хартиен носител Централният депозитар регистрира компенсаторните инструменти по сметка на техните притежатели, като те се считат за издадени от деня на тяхната регистрация освен в случаите по § 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСКИ. В 3-дневен срок от получаването на информацията и разпечатването на хартиен носител Централният депозитар регистрира инвестиционните бонове по сметка на техните притежатели.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В първия работен ден след регистрирането на компенсаторните инструменти Централният депозитар чрез Агенцията за публичните предприятия и контрол изпраща на хартиен носител издадените удостоверителни документи за притежавани компенсаторни инструменти до органа по чл. 5, ал. 1 ЗСКИ.


Чл. 6. Откриването и воденето на сметки за компенсаторни инструменти от Централния депозитар се извършват по реда на глава девета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа.

Глава трета.
СДЕЛКИ И ПЛАЩАНИЯ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ


Чл. 7. (1) Регистрацията на компенсаторни инструменти за търговия на регулиран пазар се извършва по реда на глава трета от ЗППЦК след писмено уведомление от Централния депозитар за приключила регистрация по чл. 5, съдържащо вида на компенсаторните инструменти.
(2) За реда за извършване на сделки с компенсаторни инструменти на регулиран пазар и за срока за тяхното приключване се прилагат съответните разпоредби на глави трета, пета и девета от ЗППЦК.
(3) За реда за откриване и водене на парични сметки и за извършване на необходимите действия по плащания при сделки с компенсаторни инструменти се прилагат съответните разпоредби на глава девета от ЗППЦК.


Чл. 8. (1) (Отменена като незаконосъобразна в частта относно думите "чрез дарение, апорт и наследство" с решение на ВАС № 692/2003 г. - ДВ, бр. 10 от 2003 г.) Придобиването на компенсаторни инструменти се регистрира в Централния депозитар чрез негов член - банка или инвестиционен посредник.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва чрез инвестиционен посредник - член на Централния депозитар, въз основа на представен от страните по сделката договор с нотариално заверени подписи. В случаите на упълномощаване се представя и нотариално заверено копие от съответния документ за упълномощаване.
(3) Останалите действия по регистрацията на сделките по ал. 1 от Централния депозитар и по прехвърлянето на компенсаторните инструменти - предмет на тези сделки, се извършват по реда на глави пета и девета от ЗППЦК.
(4) Сделките по ал. 1 се считат за извършени от датата на тяхната регистрация в Централния депозитар.


Чл. 9. В случаите по чл. 7 и 8 Централният депозитар издава по искане на приобретателя на компенсаторните инструменти удостоверителен документ за придобитите от него компенсаторни инструменти. Този документ се предоставя чрез члена на Централния депозитар, посредством когото е извършена сделката по чл. 7 или посредством когото е регистрирана сделката по чл. 8.


Чл. 10. Централният депозитар издава удостоверителни документи във връзка с обстоятелствата по:
1. откриване и водене на сметките на компенсаторните инструменти;
2. регистриране на сделките и плащанията с компенсаторните инструменти;
3. водене на парични сметки и извършване на необходимите действия по плащания във връзка със сделките по чл. 7.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШНИ ВПИСВАНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Ако бъде уведомен от Агенцията за публичните предприятия и контрол или установи грешно вписване по сметка за компенсаторни инструменти, Централният депозитар спира вписванията по тази сметка до отстраняване на грешката по реда на наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Централният депозитар уведомява с електронен документ най-късно до края на следващия работен ден Агенцията за публичните предприятия и контрол за грешните вписвания.
(3) Установените грешни вписвания се отстраняват от Централния регистър на компенсаторни инструменти в срок до 30 дни. Отстраняването се извършва въз основа на:
1. проверка в заверените копия на преписки, предоставени на Централния регистър на компенсаторни инструменти от издателите по реда на чл. 5, ал. 2 ЗСКИ;
2. проверка при издателя, ако е невъзможно пропуските и неточностите да бъдат отстранени въз основа на данните, получени от проверката по т. 1.
(4) След отстраняване на грешните вписвания Централният депозитар извършва корекции по съответната сметка за компенсаторни инструменти и продължава вписванията по нея по установения ред. При уведомление за предявен иск по чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни инструменти Централният депозитар не извършва вписвания по съответната сметка за компенсаторни инструменти до последващо уведомление за отстранени грешни вписвания.
(5) Когато Централният депозитар установи извършени грешни вписвания по сметки за компенсаторни инструменти след сключени сделки с тях и получена информация от негов член или от регулирания пазар на ценни книжа, за отстраняване на грешките се прилага редът по глави трета, пета и девета от ЗППЦК.

Заключителни разпоредби


§ 1. В срок един месец от обнародването на наредбата Централният депозитар привежда правилника си в съответствие с изискванията на ЗСКИ и наредбата.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Разпоредбите на наредбата относно регистрацията, сделките и плащанията с компенсаторни инструменти, заличаването им по сметки на техните притежатели, както и относно реда за поправяне на грешни вписвания се прилагат съответно и за инвестиционните бонове по чл. 44, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) (1) С влизането в сила на това постановление се преустановяват разпореждането, сделките и плащанията по досегашния ред с инвестиционни бонове по чл. 44, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В срок 30 работни дни от влизането в сила на това постановление Агенцията за публичните предприятия и контрол предоставя информацията от Единната база данни за притежателите на инвестиционни бонове на Централния депозитар.
(3) Централният депозитар регистрира инвестиционните бонове по сметки на техните притежатели въз основа на информацията по ал. 2 в 20-дневен срок от получаването и.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В 15-дневен срок от обнародването на наредбата Централният депозитар и Агенцията за публичните предприятия и контрол изготвят образец-формат на разпечатката на електронния документ по чл. 4, ал. 4 на хартиен носител.


§ 3. В 15-дневен срок от обнародването на наредбата Централният депозитар изготвя образец на нареждането и уведомлението по чл. 13, ал. 2 ЗСКИ.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на финансите и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 4, ал. 2 от Закона сделките с компенсаторни инструменти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)

§ 2. Навсякъде в Наредбата за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти, приета с Постановление № 146 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2002 г.; Решение № 692 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 10 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2003 г.), думите "Агенцията за приватизация" се заменят с "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2020 Г.)

§ 9. В Наредбата за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти, приета с Постановление № 146 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2002 г.; изм. с Решение № 692 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 10 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2003 г. и бр. 15 от 2011 г.), навсякъде в текста думите "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол" се заменят с "Агенцията за публичните предприятия и контрол".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти