Logo Петък, 10 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА КОМПЕНСАТОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Приложение № 1 към ПМС № 146 от 15.07.2002 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 23 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти, наричан по-нататък "централния регистър".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) Централният регистър се изгражда и поддържа от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Централният регистър е интегрирана база от данни, която съдържа информация за издадените, прехвърлените и използваните компенсаторни инструменти.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА КОМПЕНСАТОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол определя длъжностните лица от състава на агенцията, които изграждат и поддържат в актуално състояние централния регистър и отговарят за работата и съхраняването на документите.
(2) Централният регистър приема информация от издателите на компенсаторни инструменти и от Централния депозитар.


Чл. 4. Информацията в централния регистър съдържа:
1. данните за закритите партиди на компенсаторни инструменти;
2. данните за незакритите партиди на компенсаторни инструменти.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) При осъществяването на дейността си по чл. 2, ал. 1 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:
1. приема и съхранява информацията за закритите партиди на компенсаторни инструменти;
2. приема и съхранява информацията за незакритите партиди на компенсаторни инструменти;
3. приема и съхранява регистрите на издадените временни удостоверения, както и издадените временни удостоверения, неполучени от техните собственици;
4. извършва технологични проверки за верността на данните, вписани в регистъра;
5. приема и съхранява заверени копия от документите по чл. 5, ал. 2 от Закона за сделки с компенсаторни инструменти (ЗСКИ).
(2) След въвеждането в централния регистър на информацията по ал. 1 се изготвят разпечатки с информация за компенсаторните инструменти за всеки издател, въведени в централния регистър.
(3) Разпечатките по ал. 2, заверени с подписите на длъжностните лица по чл. 3, ал. 1, се предоставят на всеки издател, за което се съставя потвърдителен документ.


Чл. 6. В централния регистър се вписват следните данни:
1. издател на компенсаторните инструменти;
2. вид на компенсаторните инструменти;
3. дата на издаване на компенсаторните инструменти;
4. основание за издаване;
5. стойност на компенсаторните инструменти;
6. имената и ЕГН на физическото лице, съответно фирмата и номерът по БУЛСТАТ за юридическите лица и едноличните търговци, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което са издадени компенсаторните инструменти;
7. дата на вписването на компенсаторните инструменти в регистъра;
8. уникалният номер на издадените поименни временни удостоверения;
9. датата, на която е извършено прехвърлянето на компенсаторните инструменти;
10. имената и ЕГН на физическото лице, съответно фирмата, номерът по БУЛСТАТ за юридическите лица и едноличните търговци, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което са прехвърлени компенсаторните инструменти;
11. стойност на прехвърлените компенсаторни инструменти;
12. дата на вписването на прехвърлянето на компенсаторни инструменти;
13. стойност на използваните компенсаторни инструменти;
14. дата на използването на компенсаторните инструменти;
15. основание за използването на компенсаторни инструменти;
16. стойност на остатъка от неизползвани компенсаторни инструменти;
17. дата на закриването на партидата;
18. уникалният код на регистрираните в централния регистър компенсаторни инструменти.


Чл. 7. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства, предоставена от издателите на компенсаторни инструменти, се вписва в регистъра служебно в деня на предоставянето им.
(2) Информацията във връзка с установени непълноти и неточности се подава в централния регистър.
(3) Установените непълноти или неточности в информацията, предоставена от издателите, се отстраняват от централния регистър в срок до 30 дни. Отстраняването се извършва въз основа на:
1. проверка в заверените копия на преписки, предоставени на централния регистър от издателите по реда на чл. 5, ал. 2 ЗСКИ;
2. проверка при издателя, ако е невъзможно пропуските и неточностите да бъдат отстранени въз основа на данните, получени от проверката по т. 1.
(4) В случай че събраните данни от проверките по ал. 3 не позволяват отстраняването на установените непълноти и неточности, отстраняването им се извършва по съдебен ред.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) В случаите на чл. 5, ал. 1 ЗСКИ издателите предоставят на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол заверено копие от актовете, признаващи и определящи размера на обезщетението с компенсаторни инструменти, както и информация, която съдържа:
1. издател на компенсаторните инструменти;
2. вид на компенсаторните инструменти;
3. дата на издаване на компенсаторните инструменти;
4. основание за издаване;
5. стойност на компенсаторните инструменти;
6. имената и ЕГН на физическото лице, съответно фирмата и номера по БУЛСТАТ за юридическите лица и едноличните търговци, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което са издадени компенсаторните инструменти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) В случаите по § 1, ал. 3, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби на ЗСКИ органите по чл. 5, ал. 1 ЗСКИ уведомяват Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и за влезлите в сила актове за обезщетяване с компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове, въз основа на които все още не са издадени компенсаторни инструменти.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) Приемането и въвеждането на информацията в централния регистър, както и приемането на регистрите и временните удостоверения от органите по чл. 5, ал. 1 ЗСКИ се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, в която се посочва и регистърът, до който длъжностното лице има достъп.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща на съответния издател на компенсаторни инструменти.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 4 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)

§ 1. Навсякъде в Наредбата за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти, приета с Постановление № 146 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 71 от 2002 г.), думите "Агенцията за приватизация" се заменят с "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти