Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА КОМПЕНСАТОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Приложение № 1 към ПМС № 146 от 15.07.2002 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 23 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти, наричан по-нататък "централния регистър".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Централният регистър се изгражда и поддържа от Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) Централният регистър е интегрирана база от данни, която съдържа информация за издадените, прехвърлените и използваните компенсаторни инструменти.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА КОМПЕНСАТОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол определя длъжностните лица от състава на агенцията, които изграждат и поддържат в актуално състояние централния регистър и отговарят за работата и съхраняването на документите.
(2) Централният регистър приема информация от издателите на компенсаторни инструменти и от Централния депозитар.


Чл. 4. Информацията в централния регистър съдържа:
1. данните за закритите партиди на компенсаторни инструменти;
2. данните за незакритите партиди на компенсаторни инструменти.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) При осъществяването на дейността си по чл. 2, ал. 1 Агенцията за публичните предприятия и контрол:
1. приема и съхранява информацията за закритите партиди на компенсаторни инструменти;
2. приема и съхранява информацията за незакритите партиди на компенсаторни инструменти;
3. приема и съхранява регистрите на издадените временни удостоверения, както и издадените временни удостоверения, неполучени от техните собственици;
4. извършва технологични проверки за верността на данните, вписани в регистъра;
5. приема и съхранява заверени копия от документите по чл. 5, ал. 2 от Закона за сделки с компенсаторни инструменти (ЗСКИ).
(2) След въвеждането в централния регистър на информацията по ал. 1 се изготвят разпечатки с информация за компенсаторните инструменти за всеки издател, въведени в централния регистър.
(3) Разпечатките по ал. 2, заверени с подписите на длъжностните лица по чл. 3, ал. 1, се предоставят на всеки издател, за което се съставя потвърдителен документ.


Чл. 6. В централния регистър се вписват следните данни:
1. издател на компенсаторните инструменти;
2. вид на компенсаторните инструменти;
3. дата на издаване на компенсаторните инструменти;
4. основание за издаване;
5. стойност на компенсаторните инструменти;
6. имената и ЕГН на физическото лице, съответно фирмата и номерът по БУЛСТАТ за юридическите лица и едноличните търговци, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което са издадени компенсаторните инструменти;
7. дата на вписването на компенсаторните инструменти в регистъра;
8. уникалният номер на издадените поименни временни удостоверения;
9. датата, на която е извършено прехвърлянето на компенсаторните инструменти;
10. имената и ЕГН на физическото лице, съответно фирмата, номерът по БУЛСТАТ за юридическите лица и едноличните търговци, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което са прехвърлени компенсаторните инструменти;
11. стойност на прехвърлените компенсаторни инструменти;
12. дата на вписването на прехвърлянето на компенсаторни инструменти;
13. стойност на използваните компенсаторни инструменти;
14. дата на използването на компенсаторните инструменти;
15. основание за използването на компенсаторни инструменти;
16. стойност на остатъка от неизползвани компенсаторни инструменти;
17. дата на закриването на партидата;
18. уникалният код на регистрираните в централния регистър компенсаторни инструменти.


Чл. 7. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства, предоставена от издателите на компенсаторни инструменти, се вписва в регистъра служебно в деня на предоставянето им.
(2) Информацията във връзка с установени непълноти и неточности се подава в централния регистър.
(3) Установените непълноти или неточности в информацията, предоставена от издателите, се отстраняват от централния регистър в срок до 30 дни. Отстраняването се извършва въз основа на:
1. проверка в заверените копия на преписки, предоставени на централния регистър от издателите по реда на чл. 5, ал. 2 ЗСКИ;
2. проверка при издателя, ако е невъзможно пропуските и неточностите да бъдат отстранени въз основа на данните, получени от проверката по т. 1.
(4) В случай че събраните данни от проверките по ал. 3 не позволяват отстраняването на установените непълноти и неточности, отстраняването им се извършва по съдебен ред.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В случаите на чл. 5, ал. 1 ЗСКИ издателите предоставят на Агенцията за публичните предприятия и контрол заверено копие от актовете, признаващи и определящи размера на обезщетението с компенсаторни инструменти, както и информация, която съдържа:
1. издател на компенсаторните инструменти;
2. вид на компенсаторните инструменти;
3. дата на издаване на компенсаторните инструменти;
4. основание за издаване;
5. стойност на компенсаторните инструменти;
6. имената и ЕГН на физическото лице, съответно фирмата и номера по БУЛСТАТ за юридическите лица и едноличните търговци, както и съответните идентификационни данни на чуждестранното лице, на което са издадени компенсаторните инструменти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) В случаите по § 1, ал. 3, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби на ЗСКИ органите по чл. 5, ал. 1 ЗСКИ уведомяват Агенцията за публичните предприятия и контрол и за влезлите в сила актове за обезщетяване с компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове, въз основа на които все още не са издадени компенсаторни инструменти.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Приемането и въвеждането на информацията в централния регистър, както и приемането на регистрите и временните удостоверения от органите по чл. 5, ал. 1 ЗСКИ се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в която се посочва и регистърът, до който длъжностното лице има достъп.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща на съответния издател на компенсаторни инструменти.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 4 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)

§ 1. Навсякъде в Наредбата за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти, приета с Постановление № 146 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 71 от 2002 г.), думите "Агенцията за приватизация" се заменят с "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2020 Г.)

§ 11. В Наредбата за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти, приета с Постановление № 146 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2011 г.), навсякъде в текста думите "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол" се заменят с "Агенцията за публичните предприятия и контрол".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти