Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ИЛИ НА РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

В сила от 18.09.2002 г.
Приета с ПМС № 142 от 08.07.2002 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 16 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., отм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г.


Отменена с Параграф единствен, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 382 от 29 декември 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги - ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г., в сила от 10.01.2017 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Наредбата се прилага по отношение на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни, командировани на територията на Република България за определен срок от работодател със седалище в държава членка или в трета страна, с когото те са в трудово правоотношение през периода на командироването.
(2) При изчисляването на срока по ал. 1 се отчитат всички предходни периоди на командироване за извършване на същата работа.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Работниците или служителите по чл. 1, ал. 1 извършват работа на територията на Република България в случаите, когато техният работодател ги командирова:
1. за собствена сметка и под свое ръководство за изпълнение на договор за предоставяне на услуги, сключен между него и местното лице, за което са предназначени услугите;
2. в притежаваните от него предприятия на територията на Република България.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Командированите работници или служители по чл. 2 работят при осигуряване и спазване условията на действащото българско законодателство по отношение на:
1. максималната продължителност на работната седмица и работния ден и минималната продължителност на дневната, междудневната и седмичната почивка;
2. минималния размер на работната заплата;
3. допустимост на извънредния труд и минимален размер на неговото заплащане;
4. минималния размер на платения годишен отпуск;
5. здравословните и безопасните условия на труд;
6. специалната закрила на непълнолетните, жените, бременните жени и кърмачките и лицата с намалена работоспособност;
7. равнопоставеността на жените и мъжете;
8. недопускането на дискриминация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разходите за издръжка на командированите работници или служители през периода на командироването са част от работната заплата по ал. 1, т. 2.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите, когато министърът на труда и социалната политика е разпрострял прилагането на колективен трудов договор по реда на чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда, работодателят от държава членка прилага по отношение на командированите работници или служители условията на колективния трудов договор, които са по-благоприятни от минимално предвидените в ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите на монтаж на съоръжения, когато това е неразделна част от договор за доставка и монтажът се извършва от квалифицирани работници и/или специалисти на доставящата фирма, за въвеждане в експлоатация на доставените съоръжения не се прилагат условията по ал. 1, т. 2 - 4, ако работниците или служителите са командировани за не повече от 8 календарни дни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинея 4 не се прилага спрямо дейностите в областта на строителството, изброени в приложението.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато българското законодателство предвижда по-неблагоприятни условия по ал. 1 от законодателството на държавата, на територията на която е седалището на работодателя по чл. 1, ал. 1, местното лице гарантира на командирования работник или служител спазването на по-благоприятните условия.
(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите по ал. 6 командированите работници или служители от трети страни не могат да бъдат третирани по-благоприятно от командированите работници или служители от държави членки.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Командированите работници или служители по чл. 2 работят на територията на Република България при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (НУРИООРРЧРБ), приета с Постановление № 77 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 39 от 2002 г.).


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Местното лице, което приема командирования работник или служител, декларира пред Агенцията по заетостта спазването на условията по чл. 3.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Работодателят от държава членка или от трета страна представя в Агенцията по заетостта чрез местното лице документ, удостоверяващ наличието на трудово правоотношение с командирования работник или служител, съобразно законодателството на държавата, където е седалището му.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" осъществява връзка и сътрудничество с компетентните органи на други държави относно условията на труд, регламентирани в чл. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сътрудничеството по ал. 1 включва предоставяне на информация относно:
1. условията на труд при командироване, регламентирани в чл. 3;
2. мотивирани искания на компетентните органи на други държави в случаите на:
а) транснационално предлагане на работници;
б) установени нарушения и случаи на незаконна трансгранична дейност;
3. командироване на работници от трети страни.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Агенцията по заетостта поддържа база от данни за командированите работници или служители на територията на Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Агенцията по заетостта чрез своите териториални поделения предоставя информация за условията за командироване, предвидени в чл. 3, ал. 1.


Чл. 8. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" осъществява специализирана контролна дейност по спазването на условията на труд по чл. 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Местно лице" е регистрирано по българското законодателство физическо или юридическо лице, което за своята дейност ползва услугите на командирован работник или служител.
2. "Държави членки" са държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 70, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта.


§ 3. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ? в "Държавен вестник".


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата не се прилага за членове на екипажи в търговското корабоплаване.


§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на труда и социалната политика, на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 22 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИ ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 3, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Дейностите, посочени в чл. 3, ал. 5, включват всички дейности, отнасящи се до строителството, ремонта, възстановяването, поддържането, изменението или разрушаването на сгради, и в частност следните работи:

1. изкопни работи
2. преместване на земни маси
3. фактически строителни работи
4. сглобяване или разглобяване на панелни елементи
5. довършителни работи или инсталиране
6. изменения
7. обновяване
8. ремонт
9. разглобяване
10. разрушаване
11. поддръжка
12. поддържане, бояджийски работи и почистване
13. подобрения.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти