Logo Вторник, 20 Февруари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Селскостопанската академия е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Селскостопанската академия осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Селскостопанската академия е юридическо лице със седалище София. Академията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Приходите по бюджета на Селскостопанската академия се формират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) субсидии от държавния бюджет, определени със закон;
2. приходи от сключени договори за изследователски проекти;
3. приходи от реализация на интелектуални продукти и други;
4. дарения.
(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Селскостопанската академия може да сключва договори с висши училища в страната и в Европейския съюз за съвместна, целево финансирана, образователна, квалификационна и научна дейност.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на образованието и науката осъществява контрол върху дейността на Селскостопанската академия.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Селскостопанската академия разработва стратегия за развитие на научните изследвания в областта на аграрния сектор.

Глава втора.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Селскостопанската академия се ръководи от управителен съвет, който се състои от председател и 16 членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Членовете на управителния съвет са:
1. девет представители на Селскостопанската академия;
2. по един представител на Аграрния университет - Пловдив, Университета по хранителни технологии - Пловдив, Тракийския университет - Стара Загора, Русенския университет "Ангел Кънчев" и Лесотехническия университет - София;
3. двама представители на Българската академия на науките.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Председателят на управителния съвет е хабилитирано лице. Той е и председател на Селскостопанската академия, ръководи нейната дейност и я представлява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Председателят на управителния съвет се назначава от министър-председателя, а членовете на управителния съвет - от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на ръководителите на институциите по ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Председателят на управителния съвет се освобождава от министър-председателя, а членовете на управителния съвет - от министъра на земеделието, храните и горите, преди изтичането на мандата:
1. по тяхно писмено искане;
2. при системно неизпълнение на задълженията;
3. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от шест месеца;
4. при осъждане на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) При предсрочно прекратяване на мандата или при смърт на председателя и/или на член на управителния съвет на тяхно място по реда на ал. 5 се назначава нов председател и/или нов член на управителния съвет за срок до края на текущия мандат.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Мандатът на председателя и членовете на управителния съвет е четири години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Председателят и членовете на управителния съвет продължават да изпълняват своите функции и след изтичането на мандата им до назначаването на ново ръководство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Изпълнителното бюро продължава да изпълнява своите функции и след изтичането на мандата на председателя до назначаването на ново ръководство.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Изпълнителен орган на управителния съвет на Селскостопанската академия е изпълнителното бюро, което се състои от председател, заместник-председател и главен научен секретар, които са хабилитирани лица.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)
(3) По предложение на управителния съвет председателят назначава заместник-председателя и главния научен секретар. Мандатът им изтича с прекратяването на мандата на председателя.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Научната, научно-приложната дейност и обучението на докторанти се извършват от научни институти към Селскостопанската академия, които са юридически лица.
(2) Експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност на Селскостопанската академия се осъществяват от опитни станции и от експериментални бази към институти, които са държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, съгласно приложение № 1.
(3) Спомагателната дейност в Селскостопанската академия се осъществява от Националния земеделски музей, който е юридическо лице на бюджетна издръжка.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Структурните звена по чл. 6, ал. 1 се ръководят от директори, които се избират чрез конкурс за срок 4 години. Директорите на научните институти са хабилитирани лица.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Структурата, организацията и дейността на Селскостопанската академия се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ, ИМУЩЕСТВО, НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)


Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Основният предмет на дейност на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 е:
1. експериментална работа в областта на растениевъдството, животновъдството, опазване на почвените ресурси, на растителния и животинския генофонд;
2. изпитване и внедряване на нови сортове растения и нови породи и хибриди селскостопански животни;
3. организиране на моделни полета и ферми за отглеждане на културните растения и животни;
4. производство на семена, посадъчен материал, животни за разплод, зарибителен материал, буби и пчели;
5. други дейности, свързани с дейностите по т. 1 - 4.


Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Органите на управление на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 са:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) министърът на земеделието, храните и горите;
2. председателят на Селскостопанската академия;
3. управителният съвет на съответното държавно предприятие;
4. директорът.
(2) Организацията и дейността на държавните предприятия, както и условията и редът за избор на управителния съвет се определят с правилник на Министерския съвет. Директорът на научен институт по приложение № 1 е председател на управителния съвет на държавното предприятие - експериментална база.


Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Имуществото на Селскостопанската академия и на самостоятелните ? звена включва право на собственост и други вещни права, вземания, ценни книжа, патенти, дарения, дялово участие, стопански организации и сдружения и други права и задължения.
(2) Министерският съвет предоставя за управление на Селскостопанската академия стопанисваните от нея държавни земи, терени, сгради - публична държавна собственост, както и машини, съоръжения, апаратура, книжен фонд, парични средства и други движими вещи.
(3) Недвижимите имоти на академията се отчуждават само с решение на Министерския съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите:
1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните предприятия по чл. 6, ал. 2;
2. провежда политиката на държавата в областта на експерименталната и производствената дейност;
3. одобрява годишни доклади за дейността на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 и годишни финансови отчети след заверка от дипломирани експерт-счетоводители;
4. предприема действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
5. назначава проверки на дейността на държавните предприятия;
6. одобрява решенията за бракуване на дълготрайни материални активи, стопанисвани от държавните предприятия.


Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Председателят на Селскостопанската академия по предложение на управителния съвет назначава директорите на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 за срок от 4 години и сключва с тях договор за управление при условия и по ред, определени с правилника по чл. 10, ал. 2.
(2) Председателят на Селскостопанската академия освобождава преди изтичането на срока по ал. 1 директор на държавно предприятие по чл. 6, ал. 2 при:
1. нарушение на условията, предвидени в договора за управление;
2. наличие на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение по Кодекса на труда.
(3) Председателят на Селскостопанската академия:
1. освобождава от отговорност по договорите за управление директорите на държавните предприятия;
2. утвърждава годишния производствен и финансов план на държавните предприятия;
3. утвърждава структурата, длъжностното разписание и средствата за работна заплата на държавните предприятия в съответствие с годишния финансов план;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) утвърждава годишния финансов отчет на държавните предприятия и го представя на министъра на земеделието, храните и горите;
5. утвърждава решения на управителния съвет за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните предприятия;
6. упражнява контрол по опазване имуществото на държавните предприятия;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители или одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет;
8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) предлага на министъра на земеделието, храните и горите предприемане на действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
9. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и финансовата дисциплина в опитните станции.
(4) Управителният съвет на държавните предприятия:
1. разработва стратегии за развитие на експерименталната, демонстративната и производствената дейност;
2. разработва годишния производствен и финансов план на държавните предприятия;
3. прави предложение пред председателя на Селскостопанската академия за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните предприятия;
4. прави предложение пред председателя на Селскостопанската академия за предсрочно освобождаване на директор на държавно предприятие при условията на ал. 2.
(5) Директорът на държавното предприятие:
1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. осъществява оперативното ръководство;
3. сключва договори за дейностите, извършвани от него;
4. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите;
5. изготвя и представя за съгласуване от председателя на Селскостопанската академия годишния финансов отчет;
6. изготвя и представя годишен доклад за дейността на предприятието;
7. прави предложение за бракуване на дълготрайни материални активи;
8. изпълнява други функции, свързани с управлението на предприятието.


Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Министерският съвет предоставя за управление на държавните предприятия имущество - публична държавна собственост, по вид, обем и стойност. Имуществото на държавните предприятия включва и имуществото, придобито от тях в резултат на дейността им.
(2) Държавните предприятия не могат да участват в граждански и търговски дружества, в юридически лица с нестопанска цел, както и да създават такива.
(3) Срещу държавните предприятия не може да се открива производство по несъстоятелност и те не подлежат на приватизация.
(4) Дейността на държавните предприятия се финансира от:
1. приходи от собствена дейност;
2. дарения;
3. проекти и програми за експериментално-производствена дейност;
4. други източници.
(5) Държавните предприятия разходват средствата по ал. 4 за:
1. трудови възнаграждения;
2. издръжка на дейността;
3. инвестиционни разходи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Към Министерството на земеделието, храните и горите се създава чрез отделяне от досегашната Селскостопанска академия Национална служба за съвети в земеделието като юридическо лице. Службата извършва спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава правилник за структурата и дейността на Националната служба за съвети в земеделието в срок три месеца от влизането на закона в сила и урежда всички отношения, свързани с правоприемството по ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) С влизането на този закон в сила:
1. се отменя Указ № 1008 на Държавния съвет от 1982 г. за създаване на Селскостопанската академия (ДВ, бр. 34 от 1982 г.);
2. Селскостопанската академия се преобразува в Национален център за аграрни науки, който поема активите и пасивите ?; трудовите правоотношения на служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) До утвърждаване структурата на Националния център за аграрни науки в него се включват всички досегашни звена на Селскостопанската академия: научните институти; самостоятелните лаборатории; регионалните центрове за научно-приложно обслужване; Институтът по подготовка и квалификация на кадрите; Националният земеделски музей; Главната редакция "Научни издания" и Центърът за научно-техническа информация.
(3) В срок до един месец от влизането в сила на закона се формират управителният съвет и изпълнителното бюро на Националния център за аграрни науки.
(4) В срок до два месеца от влизането в сила на закона се приема правилникът по чл. 8.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) В срок до три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите съгласувано с министъра на образованието и науката привежда статута на звената по ал. 3 в съответствие с този закон и с правилника по чл. 8.


§ 3. Думите "Селскостопанската академия" се заменят с "Националния център за аграрни науки", както следва:
1. в чл. 9, ал. 3, т. 6, чл. 47, ал. 1, чл. 84, ал. 1, т. 2, ал. 3 и 5, чл. 85, ал. 3 от Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1998 г., бр. 60 от 1999 г.);
2. в § 58 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.);
3. в чл. 17, ал. 2 от Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 102 от 1983 г.; изм., бр. 11 от 1998 г.);
4. в чл. 18, ал. 1 от Закона за рибното стопанство (обн., ДВ, бр. 91 от 1982 г.; изм., бр. 13 от 1997 г. и бр. 11 от 1998 г.);
5. в чл. 8, ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г.);
6. в чл. 3, ал. 5 от Закона за опазване на почвата от замърсяване (обн., ДВ, бр. 84 от 1963 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1968 г., бр. 29 от 1969 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 1 от 1978 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 45 от 1996 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г.).


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на образованието, младежта и науката.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 16 декември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2009 Г.)

§ 5. Министърът на земеделието и горите в тримесечен срок от влизането в сила на този закон внася в Министерския съвет програма за развитието на Националния център за аграрни науки.


§ 6. Министърът на земеделието и горите издава правилника по чл. 12 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.


§ 7. (1) Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон председател и членове на управителния съвет на Националния център за аграрни науки се прекратява.
(2) До назначаването на нов председател и нови членове на управителния съвет на Националния център за аграрни науки съгласно изискванията на този закон функциите им се осъществяват от досегашните.
(3) В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите, съгласувано с министъра на образованието и науката, назначава председател и членове на управителния съвет на Националния център за аграрни науки.


§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)

§ 19. В срок един месец от влизането в сила на този закон министър-председателят назначава председателя на Селскостопанската академия, а министърът на земеделието и продоволствието назначава управителния съвет по реда на чл. 3, ал. 4. До назначаването на председател и управителен съвет Селскостопанската академия се ръководи от председателя и от управителния съвет на Националния център за аграрни науки.


§ 20. В срок три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилника по чл. 8.


§ 21. (1) Министерският съвет приема правилника по чл. 10, ал. 2 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) Държавните предприятия по приложение № 1 встъпват в правата и задълженията си в едномесечен срок от приемането на правилника по чл. 10, ал. 2.
(3) Държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 са правоприемници на съответните опитни станции и експериментални бази.


§ 22. (1) От деня на влизането в сила на този закон Националният център за аграрни науки се преобразува в Селскостопанска академия. Трудовите правоотношения на служителите от системата на НЦАН, включително на служителите в научните институти - юридически лица, се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Селскостопанската академия е универсален правоприемник на Националния център за аграрни науки.


§ 23. До приемането на правилника по чл. 8 Центърът за научно-техническа информация и Регионалният център за научно-приложно обслужване - София, продължават да функционират като структури на Селскостопанската академия без юридическа самостоятелност.


§ 24. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) От датата на влизане в сила на този закон Националният агробиотехнологичен парк прекратява дейността си.
(2) Активите, пасивите, правата и задълженията на прекратения Национален агробиотехнологичен парк преминават към централното управление на Селскостопанската академия.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)

§ 82. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г. и бр. 43 от 2008 г.) се правят следните допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

§ 8. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.) в чл. 2 думите "министъра на образованието и науката" се заменят с "министъра на образованието, младежта и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 84. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 80, който влиза в сила от 15 декември 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 65. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. В останалите текстове на закона думите "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Списък на опитните станции - държавни предприятия, в състава на Селскостопанската академия

I. Самостоятелни опитни станции - държавни предприятия:
1. Опитна станция по бубарство и земеделие - Враца
2. Опитна станция по земеделие - Видин
3. Опитна станция по земеделие - Лом
4. Опитна станция по соята - Павликени
5. Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра
6. Опитна станция по земеделие - Търговище
7. Опитна станция по земеделие - Лозница
8. Опитна станция по земеделие - Хан Крум
9. Опитна станция по лозарство и винарство - Варна
10. Опитна станция по земеделие - Поморие
11. Опитна станция по земеделие - Средец
12. Опитна станция по земеделие - Сливен
13. Опитна станция по тютюна - Хасково
14. Опитна станция по земеделие - Кърджали
15. Опитна станция по животновъдство и земеделие - Смолян
16. Опитна станция по лозарство - Септември
17. Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик
18. Опитна станция по картофите - Самоков
19. (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Опитна станция по земеделие - Ямбол

II. Държавни предприятия към институти:
1. Експериментална база - държавно предприятие към Института по земеделие - Шумен
2. Експериментална база - държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие - Троян

III. Държавно предприятие към Селскостопанската академия (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
1. (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Система за агропазарна информация САПИ - София.


Релевантни актове от Европейското законодателство


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА от 17 септември 1974 година относно приемане на разпоредби за разпространяване на информация, свързана с научно-изследователски програми за Европейската икономическа общност

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти