Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "БУЛГАРГАЗ" - ЕАД, КЪМ ДЪРЖАВАТА

Обн. ДВ. бр.85 от 28 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г.


Чл. 1. (1) Капиталът на "Булгаргаз" - ЕАД, се увеличава с непарична вноска на държавата, съставляваща несъбрани държавни вземания от "Булгаргаз" - ЕАД, за дължими мита и митнически такси, данък върху добавената стойност и начислени лихви за просрочие в размер 370 млн. лв.
(2) Увеличаването на капитала се извършва не по-късно от 30 септември 1999 г., при условие, че са изпълнени мерките, предвидени за изпълнение до 31 август 1999 г. в Програмата за преструктуриране и финансово оздравяване на "Булгаргаз" - ЕАД, съгласувана между Министерския съвет и Международния валутен фонд. Министърът на финансите определя размера на отделните вземания за мита и митнически такси, за данък върху добавената стойност и за лихви за просрочие, които се включват в общия размер по ал. 1.
(3) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на 370 милиона нови акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, които се придобиват от държавата.
(4) "Булгаргаз" - ЕАД, не дължи лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания върху несъбрани държавни вземания към 30 юни 1999 г. в размера по ал. 1 за периода от 1 юли до 30 септември 1999 г.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Плащането на останалата част от задълженията на "Булгаргаз" - ЕАД, към държавата, възникнали до 30 юни 1999 г., се отсрочва без лихви за закъснение в срок до 31 декември 2002 г. Отсроченото плащане се извършва чрез месечни погасителни вноски, чийто размер и срок за внасяне се определят от министъра на финансите. При неспазване на срока за отделните вноски се дължат лихви за просрочие.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Съветът на директорите на "Булгаргаз" - ЕАД, да поиска вписване на промяната в капитала на дружеството в търговския регистър след определянето на размера на отделните вземания по чл. 1, ал. 2.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 17 септември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти