Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА БРАКОВЕ, СКЛЮЧЕНИ В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 7 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

В сила от 04.04.1999 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 4 Май 1999г.


Член единствен. Гражданските бракове, сключени до влизането на този закон в сила при спазване на всички изисквания по глава втора от Семейния кодекс пред лице, което е действало публично като длъжностно лице по гражданското състояние, без да е имало законно това качество, пораждат всички правни последици на редовно сключени бракове от деня на сключването им.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 23 април 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти