Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА

Обн. ДВ. бр.48 от 28 Април 1998г., доп. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г.


Чл. 1. Този закон урежда реда за преобразуване на Държавната спестовна каса и правилата за нейната дейност в периода на действие на държавната гаранция.

Чл. 2. (1) Държавната спестовна каса се преобразува в банка - еднолично акционерно дружество, и осъществява дейността си в съответствие със Закона за банките.
(2) Държавата, представлявана от Министерския съвет, е единствен акционер на банката.
(3) За преобразуване на Държавната спестовна каса Министерският съвет в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон приема устав на банката, определя капитала и и органите на управление.
(4) С акта за преобразуване в собственост на банката се предоставя стопанисваното от нея държавно имущество.


Чл. 3. (1) Банката има право да извършва всички търговски сделки, предвидени в чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за банките.
(2) За периода на действие на държавната гаранция Българската народна банка налага временни ограничения за осъществяване на сделките по ал. 1, както и по-строги надзорни изисквания с оглед намаляване на риска и поддържане на достатъчна норма на ликвидност.


Чл. 4. След преобразуването банката прави вноските във фонда за гарантиране на влоговете в банките. Фондът гарантира влоговете в чуждестранна валута от датата на преобразуването, а влоговете в левове - след изтичане на срока на действие на държавната гаранция.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Този закон отменя Закона за Държавната спестовна каса (обн., ДВ, бр. 95 от 1967 г.; изм., бр. 21 от 1975 г., бр. 83 от 1978 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 59 от 1996 г. и бр. 15 от 1998 г.).
(2) Държавната гаранция по чл. 1, ал. 3 от Закона за Държавната спестовна каса запазва действието си за срок 24 месеца от влизането в сила на този закон.


§ 2. (1) Държавната спестовна каса продължава да съществува като юридическо лице с досегашното си устройство и управление до преобразуването и от Министерския съвет.
(2) В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон дейността на Държавната спестовна каса трябва да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за банките, с изключение на чл. 9 и чл. 30, ал. 1 от същия закон за периода на действие на държавната гаранция.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) (1) Член 2, ал. 2 има действие само до изтичане на срока на държавната гаранция по § 1, ал. 2, след което акции могат да се прехвърлят.
(2) В срок до 30 септември 2002 г. управителят на Българската народна банка издава на Банка "ДСК" - АД, разрешение (лицензия) за извършване на банкова дейност, без спазване на изискванията на глава трета от Закона за банките.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 15 април 1998 г. и е подпечатан с държавния печат.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти