Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБСЛУЖВАНИ КРЕДИТИ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.


Чл. 1. (1) Не са банкова тайна сведенията относно фактите и обстоятелствата, посочени в чл. 3, ал. 1 за:
1. необслужвани кредити, отпуснати от Българската народна банка и от Държавната спестовна каса на търговски банки след 1 юли 1991 г.;
2. необслужвани кредити, отпуснати от търговските банки и от Държавната спестовна каса на физически и юридически лица след 1 януари 1987 г. на стойност, по-голяма от равностойността на пет хиляди германски марки по фиксинга на Българската народна банка към деня на отпускането на кредита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) По искане на органите на прокуратурата, на следствието и на Министерството на вътрешните работи, както и на органите на Националната агенция за приходите, банките предоставят сведения за авоарите и операциите по сметките и влоговете на лица, които са длъжници по необслужвани кредити, включени в бюлетина на Българската народна банка по чл. 3, ал. 2.

Чл. 2. В срок от 45 дни от влизането на този закон в сила председателят на Държавната спестовна каса, лицата, които управляват и представляват банките, включително и синдиците на обявените в несъстоятелност банки, представят в Българската народна банка данни за:
1. длъжника;
2. сумата на неиздължената част от кредита и сумата на неизплатените лихви;
3. вида и размера на обезпеченията, срещу които е отпуснат кредитът и достатъчността за покриването на задълженията на кредитополучателя;
4. събраната информация за кредитоспособността на длъжника и кредитния проект към момента на предоставяне на кредита;
5. предприетите действия за събиране на неиздължената част от кредита;
6. причините за неиздължаване на кредита;
7. предприетите мерки за налагане на санкции и търсене на имуществена отговорност на кредитополучателя и на лицата, виновни за отпускането или несъбирането на необслужвания кредит.


Чл. 3. (1) Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор" на Българската народна банка, въз основа на информацията по чл. 2 и на данни от собствени проверки, както и въз основа на информацията за предоставеното от Българската народна банка рефинансиране на търговски банки, в срок от 75 дни от влизането на този закон в сила изготвя списък на лицата с необслужвани кредити, който съдържа данни за:
1. длъжниците по необслужваните кредити;
2. банките, които са отпуснали необслужвани кредити;
3. датата, от която е преустановено обслужването на кредита;
4. сумата на неиздължената част от кредита и неизплатените лихви.
(2) В срок от три месеца от влизането на този закон в сила Българската народна банка публикува в специален бюлетин информацията по ал. 1. Когато кредитополучателят е ползвал повече от един заем от една или от повече банки, в бюлетина те се посочват като обща сума.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Специалният бюлетин се изпраща на Главната прокуратура, на Министерството на вътрешните работи, на органите на Националната агенция за приходите, на митническите органи и на Народното събрание.


Чл. 4. В шестмесечен срок от публикацията на специалния бюлетин главният прокурор представя пред Висшия съдебен съвет информация, в която съобщава за резултатите от проверките, направени по публикуваните случаи, като посочва:
1. образуваните предварителни производства;
2. прекратените преписки и основанията за това;
3. случаите, за които не е образувано предварително производство и основанията за това.


Чл. 5. (1) Висшият съдебен съвет изслушва информацията на главния прокурор на отделно заседание, в което се поканват да вземат участие управителят и подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор" на Българската народна банка.
(2) Информацията на главния прокурор не представлява служебна тайна.

Административнонаказателни разпоредби


Чл. 6. Длъжностно лице от Българската народна банка, Държавната спестовна каса и друга търговска банка, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба до хиляда лева, ако деянието не съставлява престъпление.


Чл. 7. Актовете за констатираните нарушения по чл. 6 се съставят от оправомощените от подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", лица, а наказателните постановления се издават от него.

Допълнителни разпоредби


Параграф единствен. По смисъла на този закон "необслужван кредит" е всеки кредит, включително и рефинансирането от Българската народна банка, по който към датата на влизането на закона в сила има просрочени плащания със забава над шест месеца и тези суми не са изплатени в 30-дневен срок от тази дата.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 8 октомври 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти