Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕЗЕРВИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД И НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖ

Обн. ДВ. бр.8 от 27 Януари 1994г.


Член единствен. Република България оттегля резервите и декларациите относно задължителната юрисдикция на Международния съд и на международния арбитраж по следните разпоредби на международни конвенции:
1. Член 33 от Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева на 19 септември 1949 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 445 от 1962 г. (Изв., бр. 88 от 1962 г.).
2. Член 62 от Протокола относно пътните знаци и сигнали, подписан в Женева на 19 септември 1949 г. (необнародван), ратифициран с Указ № 445 от 1962 г. (Изв., бр. 88 от 1962 г.).
3. Член 21, точки 2 и 3 от Конвенцията върху митническите улеснения в полза на туризма, подписана в Ню Йорк на 4 юни 1954 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 403 от 1959 г. (Изв., бр. 69 от 1959 г.).
4. Член 15, точки 2 и 3 от Допълнителния протокол към Конвенцията върху митническите улеснения в полза на туризма относно вноса на документи и материали за туристическа пропаганда, подписан в Ню Йорк на 4 юни 1954 г. (необнародван), ратифициран с Указ № 403 от 1959 г. (Изв., бр. 69 от 1959 г.).
5. Член 40, точки 2 и 3 от Митническата конвенция за временен внос на частни шосейни превозни средства, подписана в Ню Йорк на 4 юни 1954 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 402 от 1959 г. (Изв., бр. 69 от 1959 г.).
6. Член 6 от Международната конвенция за унифициране методите за анализ и оценка на вината, открита за подписване в Париж на 13 октомври 1954 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 1017 от 1984 г. (ДВ, бр. 28 от 1984 г.).
7. Член 33 от Конвенцията във връзка с Международния институт по хладилно дело, заменяща конвенцията от 21 април 1920 г., подписана в Париж на 1 декември 1954 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 80 от 1968 г. (ДВ, бр. 12 от 1968 г.).
8. Член 17, точки 2 и 3 от Митническата конвенция за контейнерите с приложение и протокол за подписване, подписана в Женева на 18 май 1956 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 448 от 1959 г. (Изв., бр. 78 от 1959 г.).
9. Член 38, точки 2 и 3 от Митническата конвенция за временен внос на търговски шосейни превозни средства, подписана в Женева на 18 май 1956 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 404 от 1959 г. (Изв., бр. 69 от 1959 г.).
10. Член 47 от Конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по шосе, подписана в Женева на 19 май 1956 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 1143 от 1977 г. (ДВ, бр. 61 от 1977 г.).
11. Член 14, точки 2 и 3 от Европейското споразумение относно маркировката на пътищата, подписано в Женева на 13 декември 1957 г. (необнародвано), ратифицирано с Указ № 445 от 1962 г. (Изв., бр. 88 от 1962 г.).
12. Член 44, ал. 2 и 3 от Митническата конвенция по международния транспорт на стоки с помощта на ТИР-карнетки (Конвенция ТИР), подписана в Женева на 15 януари 1959 г. (необнародвана), одобрена с Разпореждане № 468 на Министерския съвет от 14 април 1959 г.
13. Раздел 34 от Спогодбата за привилегиите и имунитетите на Международната агенция за атомна енергия, подписана във Виена на 1 юли 1959 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 56 от 1968 г. (ДВ, бр. 8 от 1968 г.).
14. Член 11, ал. 2 и 3 от Европейската конвенция относно митническия режим на палетите и използването им в международния транспорт, подписана в Женева на 9 декември 1960 г. (необнародвана), одобрена с Разпореждане № 286 на Министерския съвет от 21 февруари 1961 г.
15. Член 48, параграф 2 от Единната конвенция по упойващите вещества, подписана в Ню Йорк на 30 март 1961 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 634 от 1968 г. (ДВ, бр. 67 от 1968 г.).
16. Член 13 от Спогодбата за създаване на Генерален съвет за риболов в Средиземно море от 24 септември 1949 г., изменена в Рим на 3 декември 1963 г. (необнародвана), одобрена с Решение № 186 на Министерския съвет от 16 май 1972 г.
17. Член 14 от Конвенцията за измерването на корабите от вътрешното плаване, подписана в Женева на 15 февруари 1966 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 60 от 1980 г. (ДВ, бр. 4 от 1980 г.).
18. Член 33 от Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените , подписана в Берн на 9 септември 1886 г., ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 1389 от 1974 г. (ДВ, бр. 53 от 1974 г.).
19. Член 28 от Стокхолмската редакция от 14 юли 1967 г. на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 4 от 1970 г. (ДВ, бр. 5 от 1970 г.).
20. Член 52 от Конвенцията за движение по пътищата, подписана във Виена на 8 ноември 1968 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 1457 от 1978 г. (ДВ, бр. 66 от 1978 г.).
21. Член 44 от Конвенцията за пътните знаци и сигнали, подписана във Виена на 8 ноември 1968 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 1457 от 1978 г. (ДВ, бр. 66 от 1978 г.).
22. Член 66, буква "а" от Виенската конвенция за правото на договорите, подписана във Виена на 23 май 1969 г. (ДВ, бр. 87 от 1987 г.), ратифицирана с Указ № 503 от 1987 г. (ДВ, бр. 14 от 1987 г.).
23. Член 59 от Договора за патентно коопериране, подписан във Вашингтон на 19 юни 1970 г. (необнародван), ратифициран с Указ № 2933 от 1983 г. (ДВ, бр. 77 от 1983 г.).
24. Член 15, параграфи 2 и 3 от Спогодбата за международните превози на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които трябва да се ползват при тези превози (АТР), подписана в Женева на 1 септември 1970 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 1484 от 1977 г. (ДВ, бр. 81 от 1977 г.).
25. Член 12 от Конвенцията за борба с незаконното завладяване на самолети, подписана в Хага на 16 декември 1970 г. (ДВ, бр. 12 от 1972 г.), ратифицирана с Указ № 564 от 1971 г. (ДВ, бр. 29 от 1971 г.).
26. Член 31 от Конвенцията за психотропните вещества, подписана във Виена на 21 февруари 1971 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 690 от 1972 г. (ДВ, бр. 30 от 1972 г.).
27. Член 14 от Конвенцията за преследване на незаконните актове, насочени против , подписана в Монреал на 23 септември 1971 г. ( ДВ, бр. 45 от 1974 г.), ратифицирана с Указ № 15 от 1973 г. (ДВ, бр. 6 от 1973 г.).
28. Член 13 от Международната конвенция за безопасност на контейнерите, подписана в Женева на 2 декември 1972 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 835 от 1976 г. (ДВ, бр. 52 от 1976 г.).
29. Член 10 от Протокола към Международната конвенция за предотвратяване на  от 2 ноември 1973 г. (МАРПОЛ), подписан в Лондон на 17 февруари 1978 г. (необнародван), одобрен с Решение № 122 на Министерския съвет от 26 юли 1984 г.
30. Член 57, точки 2, 3, 4, 5 и 6 от Митническата конвенция за международен превоз  (Конвенция ТИР), подписана в Женева на 14 ноември 1975 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 1144 от 1977 г. (ДВ, бр. 61 от 1977 г.).
31. Член 13 от Европейската спогодба за международните автомагистрали (СМА), подписана в Женева на 15 ноември 1975 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 940 от 1977 г. (ДВ, бр. 49 от 1977 г.).
32. Член 17, ал. 2 от Конвенцията за физическа защита на ядрения материал, подписана във Виена на 3 март 1980 г. (ДВ, бр. 44 от 1987 г.), ратифицирана с Указ № 341 от 3 февруари 1984 г. (ДВ, бр. 12 от 1984 г.).
33. Член 66, ал. 2 от Виенската конвенция за правото на договорите между държави и международни организации или между международни организации, подписана във Виена на 21 март 1986 г. (необнародвана), ратифицирана с Указ № 2765 от 1987 г. (ДВ, бр. 71 от 1987 г.).
34. Член 11, ал. 2 от Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, подписана във Виена на 26 септември 1986 г. (ДВ, бр. 12 от 1988 г.), ратифицирана с Указ № 3514 от 1987 г. (ДВ, бр. 2 от 1988 г.).
35. Член 13, ал. 2 от Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна , подписана във Виена на 26 септември 1986 г. (ДВ, бр. 13 от 1988 г.), ратифицирана с Указ № 3514 от 1987 г. (ДВ, бр. 2 от 1988 г.).
36. Член 15 от Конвенцията за поставяне на Международната комисия по тополите в рамките на ФАО, подписана в Рим на 19 ноември 1959 г. (необнародвана), одобрена с Решение № 201 на Министерския съвет от 2 юни 1972 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти