Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЯКОИ МАГАЗИНИ, РАБОТИЛНИЦИ, СКЛАДОВЕ И АТЕЛИЕТА

Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 1991г.


Чл. 1. Възстановява се правото на собственост на бившите собственици и наследниците им на продадените от тях по реда на ПМС № 60 от 1975 г. за изкупуване на магазини, работилници, складове и ателиета (ДВ, бр. 39 от 1975 г.) магазини, работилници, складове и ателиета, ако в срок до 1 година от влизане на закона в сила върнат на купувачите, съответно на техните правоприемници, получените от продажбата суми.
Чл. 2. (1) Лицата, извършили подобрения върху имотите по чл. 1, имат право да получат от първоначалния собственик или неговите наследници разноските, които са направили по подобренията. Те нямат право на задържане на имота.
(2) Бившите собственици и техните наследници не могат да искат пропуснатите ползи и добивите от имота.

Чл. 3. Когато е извършено преустройство на имоти по чл. 1 или от тях и други обекти е образуван нов имот, ако не е възможно да се възстанови първоначалното положение без значителни затруднения за собствениците и това е стопански неоправдано, собствеността върху имотите се преобразува в съсобственост. В тези случаи всеки от собствениците придобива идеална част от новообразувания имот, която съответства на цената на неговия имот към новообразувания по време на влизане на този закон в сила.

Чл. 4. Обявява сключените договори за наем за имотите по чл. 1 за сключени без определен срок.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Имотите по чл. 1, които представляват обекти за продажба на хлебни, месни, млечни произведения, плодове и зеленчуци, както и детски млечни кухни, детски консултации и аптеки, запазват предназначението си за срок от 1 г. от влизане на закона в сила.

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти