Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО

В сила от 1.07.1991 г.

Обн. ДВ. бр.55 от 12 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.38 от 8 Май 1992г., изм. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г.


Чл. 1. (1) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 1992 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 1992 г.)
(3) Управлението на едноличните търговски дружества с държавно имущество се възлага с договор за управление по ред, определен от Министерския съвет.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 1992 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. Министерският съвет може:
1. (отм. - ДВ, бр. 30 от 1999 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 30 от 1999 г.)
3. Да установява условия за извършване на инвестиции в чужбина, включително за участие в дружества, за придобиване на ценни книжа и недвижими имоти, както и за прехвърляне и поддържане на парични средства и други имущества в чужбина.


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 1999 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Издадените актове за преобразуване на държавни фирми запазват действието си, като бъдат съобразени с изискванията на Търговския закон и регистрацията се извършва съгласно неговите разпоредби.


§ 4. Висящите производства за продажба на движими основни средства, недвижими имоти и обекти на държавни и общински фирми се приключват по досегашния ред.


§ 5. Фирмите на обществени организации и филиали на чуждестранни лица, образувани по Указ № 56 за стопанската дейност, се смятат за еднолични дружества с ограничена отговорност по Търговския закон.


§ 6. Този закон се прилага до приемането на закон по чл. 62, ал. 1 от Търговския закон, съответно на Закона за приватизацията, и влиза в сила от 1 юли 1991 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти