Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1990 Г.

Обн. ДВ. бр.30 от 13 Април 1990г.


Чл. 1. Амнистира се престъплението по чл. 339 от Наказателния кодекс, извършено чрез придобиване и държане на взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси без надлежно разрешение, ако лицата ги предадат доброволно в поделенията на Министерството на вътрешните работи в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник на Обръщението на Народното събрание към българските граждани за доброволно предаване на незаконно притежавани взривове, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Чл. 2. Лицата по предходния член се освобождават от наказателна отговорност съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, на който е подсъдно престъплението.

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на вътрешните работи.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти