Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

Обн. ДВ. бр.94 от 5 Декември 1969г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Август 1974г., изм. ДВ. бр.63 от 6 Август 1976г., изм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 1989г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 16. При Българската търговска палата София, постоянно действува външнотърговски арбитражен съд за разглеждане и решаване по арбитражен ред на спорове, които са свързани с международния търговски обмен.
Правилата за устройството и производството на арбитражния съд се одобряват от управителния съвет на Българската търговска палата.

ІІІ. РЕЖИМ НА ВНОСНО-ИЗНОСНАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

IV. НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1974 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 1976 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.)
------------------------
Издаден в София на 20 ноември 1969 г. и подпечатан с държавния печат.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти