Logo Четвъртък, 18 Юли
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 15 Септември 1964г.


1. Опрощават се възникналите до 31 декември 1956 г. задължения на физически лица към държавата, произхождащи от:
а) данъци и такси, включително втори размери и други увеличения, без данък върху оборота;
б) данък върху оборота, плащан от лозари и овощари - производители;
в) вноски по отменения Закон за самооблагане на селското население;
г) глоби;
д) парични конфискации;
е) обезщетения по наказателни постановления, издадени от несъдебни органи;
ж) задължения по начети, без тези от престъпления, в размер до 0,20 лв. главница, като за задълженията в по-голям размер се опрощава частта до 0,20 лв;
з) задължения от неправилно получена пенсия;
и) задължения, преминали от ликвидираните търговски и о.о. дружества;
к) задължения по отменения Закон за селскостопанско настаняване на бежанците;
л) задължения, преминали от бившата Погасителна каса;
м) задължения по заеми на новобрачни двойки;
н) задължения, преминали от ликвидирани държавни предприятия, машинно-тракторни станции и напоителни системи;
о) задължения за съдебни разноски.
Датата на възникването на задълженията се установява с писмени документи.
Опрощават се всички лихви по изброените по-горе задължения.


2. Опрощават се лихвите по възникналите след 31 декември 1956 г. задължения към държавата, изброени в чл. 1, дължими за времето до 31 декември 1963 г.


3. Опрощават се задълженията на физически лица към национализирани предприятия, възникнали преди национализацията, и лихвите върху тях.


4. Опрощават се дължимите вноски от физически лица по задължителното застраховане на имуществата за времето до 31 декември 1956 г. и лихвите върху тях.


5. Опрощават се задълженията на лицата, получили или заели държавни дворни места за построяване на жилища в селата, на които е признато право на строеж по Закона за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места.
Освобождават се от задължението да заплащат обезщетение лицата, получили или заели държавни дворни места, на които е признато право на строеж по Указа за ликвидиране отношенията по законите за уреждане собствеността върху дадени или заети места за жилища на бездомниците.


6. Признава се безвъзмездно правото на строеж на лицата, заели без основание държавни дворни места или получили такива места по разни закони - в селата до 15 декември 1951 г. и в градовете до 15 ноември 1934 г., ако са ги застроили до 1 септември 1956 г. и не са ги изплатили.
На лицата, заели или получили държавни дворни места в градовете от 15 ноември 1934 г. до 15 декември 1951 г. и застроили ги до 1 септември 1956 г., правото на строеж се признава срещу заплащане по тарифата, предвидена по Закона за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места.


7. Опрощават се задълженията срещу държавни дворни места, получени по Закона за трудовата поземлена собственост в селата до 10 ноември 1953 г., ако местата са застроени с жилищни сгради до 1 септември 1956 г.


8. Дължимите суми срещу признатото право на строеж в градовете по този закон и по Закона за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места, се изплащат в срок от пет години, считано от 1 януари 1965 г., на равни шестмесечни вноски, платими до 30 юни и до 31 декември всяка година.
В случай че длъжникът не внесе в срок две последователни шестмесечни вноски, цялото вземане става изискуемо и се събира по реда на Наредбата за събиране на държавни вземания от финансовите отдели при народните съвети.


9. Разпорежданията на този закон не се отнасят до задълженията на чуждестранни лица.
Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите и министъра на правосъдието.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти